Navigácia

 • Oznam k nástupu do MŠ- aktualizácia

  Vážení rodičia.

  Nástup detí do MŠ je 2.9.2021 . MŠ je otvorená od 6,30 do 16,30. Rodič dieťa ráno dovedie najneskôr do 8,30. Po tomto čase sa budova MŠ zamyká a učiteľka dieťa nepreberie. Poobede rodič dieťa vyberá v čase od 15,00 do 16,20. O 16,30 sa budova MŠ ako aj areál MŠ  zamyká.

  Rodič po dohode s učiteľkou môže vybrať dieťa z MŠ aj dopoludnia v čase od 11,50 do 12,30.

  Novoprijaté deti sú v dňoch 2. a 3. 9.2021 tj. Vo štvrtok a v piatok iba na dopoludnie a rodič si ich vyberie v čase do 12,00 hod.

  Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa. Tlačivo si môžete stiahnuť v časti dokumenty a vyplnené doniesť ráno do MŠ a pri nástupe odovzdať učiteľke, prípadne Vám tlačivo dá ráno učiteľka, následne ho vypíšete a odovzdáte  .

  Dieťa s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára

  V časti dokumenty je aj tlačivo na plnomocenstvo, ak Vaše dieťa okrem zákonných zástupcov bude vyberať z MŠ aj niekto iný. Takisto je potrebné ho vypísať a odovzdať učiteľke, v prípade potreby Vám ho môže dať aj učiteľka Vašej triedy.

  Základné informácie pre vstup do priestorov MŠ

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom

  ochorenia COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

  Vstup do vnútorných priestorov MŠ je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest.

  • Rodič dá dieťaťu rúško do skrinky v šatni. Dieťa je počas dňa v MŠ bez rúška. Ak rodič chce, aby dieťa rúško malo, oznámi to učiteľke v triede.

  • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov ochorenia COVID-19, je

  nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať rodiča, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne

  Postup pri ochorení covid 19

  Podmienky izolácie osôb pozitívnych na COVID-19 a karantény osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 stanovujú vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

  Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19,ak pri tomto kontakte:

  1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte,

  2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,

  3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,

  4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút alebo

  5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.

  Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.

  V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou

  pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa

  alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia

  (častejšie vetranie a dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania protiepidemických

  opatrení zo strany žiakov, minimalizovanie premiešavania žiakov z triedy s ostatnými

  triedami, atď.). Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak

  bola dieťaťu nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným

  regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže dieťa

  navštevovať školu.

  V prípade, že je u dieťaťa potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom

  identifikované úzke kontakty dieťaťa za 2 dni pred jeho testovaním.

  Osobu s podozrením na ochorenie COVID-19 (tzn. bola úzkym kontaktom osoby pozitívnej

  na ochorenie COVID-19) môže určiť jedine regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo

  všeobecný lekár a následne musí byť táto skutočnosť oznámená škole.

  V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 škola následne postupuje podľa nižšie

  uvedených krokov a poskytuje plnú súčinnosť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva

  a všeobecnému lekárovi.

  Presný spôsob ako aj dĺžku karantény určí dieťaťu jeho všeobecný lekár, prípadne RÚVZ.

 • Oznam k začiatku školského roka

  Važení rodičia

   

  Oznamujeme Vám, že začiatok školského roka 2021/2022 je 02.09.2021 (štvrtok)

  Nástup do MŠ  je od 06:30 hod. do 08:30 hod.

  Prevádzka MŠ je od 06:30 hod. do 16:30 hod.

  Oznam pre rodičov novoprijatých detí: 

  Novoprijaté deti v rámci adaptácie na nové prostredie budú vo štvrtok 2.9.2021  a v piatok 3.9.2021 v materskej škole iba na dopoludnie. Vyzdvihnúť dieťa z MŠ je preto potrebné najneskôr do 12,00 hod.

  Účasť na vzdelávaní v nasledujúcich dňoch si rodičia dohodnú v piatok s učiteľkami v závislosti na adaptáciu dieťaťa.

  Ďalšie informácie aj s potrebnými tlačivami budú na stránku pridané v pondelok 30.8.2021.

  V prípade nejakých nejasnosti zasielajte svoje otázky mailom na mailovú adresu MŠ.

  02.ms.michalovce@gmail.com

 • Milí rodičia,

  do pozornosti vám dávame informáciu, 

  že od nového školského roka 2021/2022 sa podľa právnych noriem

   

  • UKONČUJE PLOŠNÉ POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ NA STRAVU detí v poslednom ročníku materskej školy (bola to dotácia vo výške 1,20 eura za každý deň v MŠ)

  Na dotáciu k stravovaniu bude mať podľa nových právnych noriem nárok

   (vo výške 1,30 eura za každý deň v MŠ):

  1. dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na daňový bonus (daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku). Táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením,
  2. dieťa, ktoré navštevuje MŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, (dokladá sa potvrdenie)
  3. na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;

  Žiadame rodičov, ktorí majú nárok na túto novú dotáciu k stravovaniu (z niektorého z vyššie uvedených dôvodov), aby to najneskôr do 27. 7. 2021 škole oznámili, aby sme mohli o túto dotáciu pre vaše dieťa včas požiadať. Oznámte to prosím na mailovú adresu MŠ - 02.ms.michalovce@gmail.com

   

  Ďakujeme za porozumenie.

 • Oznam

  Riaditeľka MŠ Fraňa Kráľa 78, Michalovce

  oznamuje zákonným zástupcom,

  ktorí podali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2021/2022,

  že si môžu prísť pre ROZHODNUTIE o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

  Je potrebné, aby si prišli prevziať rozhodnutie obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa.

  Rozhodnutie vydá riaditeľka MŠ po podpise obidvoch rodičov.

  Čas a miesto vydania rozhodnutia:

  Riaditeľňa MŠ v dňoch 11.6.2021 od 14,30 do 16,30

   V pondelok 14.6.2021 od 8.30 hod. do 14.30 hod.

  V utorok 15.6.2021 od 10,30 do 16,00

   

   

   

 • Informácia o prevádzke MŠ od 3.5.2021

    od pondelka 3.5.2021 dochádza k zmene legislatívy prevádzky materských škôl, v súvislosti aktualizovaným dokumentom Ministerstva školstva:

  Návrat do škôd s účinnosťou od 3.5.2021 (https://www.minedu.sk/data/att/19520.pdf) a

  Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 200 z 30.4.2021 (https://www.minedu.sk/data/att/19519.pdf)

  Z uvedenej legislatívy vyplýva, že od 3.5.2021 sa nebude pri vstupe do MŠ od zákonných zástupcov detí vyžadovať predkladanie negatívnych výsledkov testu na COVID-19 alebo ich výnimiek.

  Pri každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) musí zákonný zástupca predložiť „Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti“ .

  Tlačivo „Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti“ je k dispozícií v každej triede alebo na stránke https://www.minedu.sk/navrat-doskol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021 (príloha č.8)

  Naďalej ostáva v platnosti vyhlaska_175.pdf - povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pri vstupe do priestorov školy respirátorom a dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení

   

  V prípade akýchkoľvek zmien v legislatíve počas víkendu, Vás budeme informovať, prosím sledujte web stránku školy.

  Zákonní zástupca detí, ktoré do MŠ nastupujú po ukončení karantény predložia potvrdenie od lekára, prípadne vypíšu Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je k dispozícii v MŠ a v ktorom je tento fakt uvedený.

 • Oznam

  Termín podávania žiadosti o prijatie do MŠ- doplnenie

  Termín a spôsob podávania žiadosti

  Termín podávania žiadosti rodičov o prijatie dieťaťa do Materskej školy Fraňa Kráľa Michalovce, na školský rok 2021/2022 je

   od 3. mája do 17. mája 2021- osobne v dňoch :

  3.-5. 5. 2021 od 8,30 do 11,30

  7. 5. 2021 od 13,00 do 16,00

  10.- 11.5. 2021 od 13,00 do 15,30 

  13.5.2021 od 8,30 do 11,30

  Zápis s osobnou účasťou je možný s dôrazom na dodržiavanie nariadených opatrení Úradu verejného zdravia Slovenskej republiky  resp. príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva – negatívny test s platnosťou 14 dní, , respirátor, dezinfekcia, odstup.

  V čase od 3.5.2021 do 20.5.2021 je možné podať žiadosť aj elektronicky mailom , vhodením žiadosti do schránky umiestnenej na budove MŠ,poštou – obyčajnou zásielkou (nie doporučene!)  na adresu materskej školy 

  Rodič podáva písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa; tlačivo na stiahnutie nájdete v časti dokumenty

  POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE!
  Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

  Podmienky prijímania

  Pre prijímanie deti do MŠ Fraňa Kráľa 78, Michalovce v šk. roku 2021/22 je určená nasledovná postupnosť:

  1. dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 a pre ktorého je materská škola podľa trvalého pobytu dieťaťa spádová
  2. dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 a pre ktorého  nie je materská škola podľa trvalého pobytu dieťaťa spádová
  3. dieťa , ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania( niekdajší odklad školskej dochádzky)

  Ostatné podmienky prijímania

  1. dieťa, ktoré  k 31.8.2021 dosiahlo vek tri roky bez určenia spádovej oblasti a  spĺňa stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti

  Pri tejto skupine detí sú prednostne prijaté deti, ktoré majú v MŠ staršieho súrodenca

      2. výnimočne , ak je v MŠ voľná kapacita dieťa mladšie ako tri roky – prednostne pre detí, ktoré majú v MŠ súrodenca

  Spádová oblasť č. 7 Materská škola Fraňa Kráľa č. 78

  • Kyjevská, Minská, J. Hollého – nepárne čísla, P. Jilemnického, Kapušianska, Tichá, Š. Tučeka, Kpt. Nálepku, A. S. Makarenku, A. Bernoláka, Pri sýpke, Š. Kukuru, P. I. Čajkovského, Fr. Kráľa, J. Jessenia, J. Kostru, F. Hečku,  I. Krasku, J. Alexyho, Záhradná, Lastomírska, Milovaná, Plynárenská, Volgogradská, Bieloruská, Ukrajinská, Jaroslawská, Farská, Pasáž, Ľ. Štúra

  Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa

  Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15. júna 2021.

  Kontakty pre informácie
  Tel. číslo: 0566422594

  e-mail: 02.ms.michalovce@gmail.com

 • oznam o karanténe

  Milí rodičia

  na základe odporúčania RÚVZ Michalovce, bola pre triedy 4- zelená a triedu 5- oranžová, nariadená karanténa. Termín karantény je od 20.4.2021 do 30.4.2021. Prosím zákonných zástupcov detí, ktorých sa to týka, aby pri nástupe do MŠ po ukončení karantény doniesli výmenný lístok od detského všeobecného lekára s potvrdením o ukončení karantény. Bez tohto lístka Vám podľa platných nariadení nemôžeme dieťa do MŠ zobrať.

  Prosím sledujte aj naďalej našu stránku, aby sme spoločne predišli možným vzniknutým nepríjemnostiam.

 • Oznam o zápise

  Milí záujemcovia o zápis dieťaťa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta MIchalovce

  zverejňujeme oznam o zápise do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta MIchalovce. Podmienky zápisu do našej MŠ je zverejnený v novinkách nižšie

  Zápis do materskej školy

    Zápis potrvá od 1.mája do 31. mája 2021

           Odbor školstva a športu MsÚ Michalovce oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022 sa začne 1. mája a končí 31. mája 2021.

       Dieťa prijíma riaditeľka  materskej školy  na základe písomnej žiadosti rodiča spolu s potvrdením lekára o zdravotnej spôsobilosti  dieťaťa.

        Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa spravidla od troch do šiestich rokov veku. Od 1. septembra 2021 je podľa zákona povinné predprimárne vzdelávanie pre deti, ktoré do 31. augusta dosiahnu vek 5 rokov. Tieto deti sú zákonní zástupcovia povinní zapísať do materskej školy. Po prijatí detí s povinným predprimárnym vzdelávaním vyhovie riaditeľka ďalším žiadostiam len do naplnenia kapacity materskej školy.

  Bližšie informácie o spôsobe podávania žiadostí a termínoch poskytne žiadateľom o prijatie materská škola, do ktorej chcú dieťa zapísať.

  Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

                                                                                      MŠ, Fr. Kráľa 78                       

                                                                                      MŠ, Školská 5                                 

                                                                                      MŠ, J. A. Komenského 2                         

                                                                                      MŠ, Masarykova 30                     

                                                                                      MŠ, Okružná 19                               

                                                                                      MŠ, Leningradská 1                         

                                                                                      MŠ, S. H. Vajanského 5                           

                                                                                      MŠ, J. Švermu 8   

   

 • Oznam - úprava podmienok platná od 19.4.2021

  Milí rodičia

  Od 19.4.2021 platia pre cestu dieťaťa do a z materskej školy nové podmienky a to:

  1.  ak sa jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo
  2. ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol očkovaný mRNA vakcínou( pfizer, moderna) a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke, alebo
  3. ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol očkovaný vektorovou vakcínou ( Astra zeneca) a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo
  4. ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol očkovaný mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo
  5. ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 90 dní, alebo
  6. ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • Oznam o prevádzke MŠ od 12.4.2021

  Milí rodičia

  na základe rozhodnutia ministra školstva z 8. 4. 2021 s účinnosťou od 12. 4. 2021

  v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 sa od pondelka 12.4.2021 obnovuje prezenčné školské vyučovanie v materských školách pre všetky deti.

  Zároveň upozorňujeme, že pri návrate detí do škôl je nevyhnutné, aby sa všetci , ktorých sa to týka, čiže rodičia, deti aj zamestnanci školy riadili aktuálnym manuálom MŠVVaŠ SR – školským semaforom, platnými uzneseniami Vlády SR, rozhodnutiami ministra ŠVVaŠ SR a vyhláškami ÚVZ SR, resp. RÚVZ MI.

  Vstup do areálu MŠ ako aj do jej priestorov je možný iba s negatívnym testom alebo na základe výnimky. Negatívny test je potrebné na požiadanie predložiť. Takisto je zákaz vstupu do vonkajšieho areálu MŠ a do priestorov MŠ bez prekrytia dýchacích ciest respirátorom  alebo obdobným prostriedkom (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúcom minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1.

  Ostatné podmienky návštevy MŠ zostávajú v platnosti tak , ako doteraz : dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy, dodržiavanie dvojmetrových rozostupov, respektíve počet rodičov v šatni max.2.

  Návšteva  MŠ dieťaťom  je možná iba za dodržania nasledujúcich podmienok:

  • Pri nástupe do školy rodič predkladá čestné vyhlásenie ( príloha 11a), ktoré si môžete vytlačiť a nájdete ho v časti dokumenty . V tomto čestnom vyhlásení rodič potvrdzuje , že má negatívny test na covid, ktorý nie je starší viac ako 7 dní, zároveň potvrdzuje , že je si vedomý právnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých údajov.
  • Deti, ktoré neboli v MŠ viac ako 3 dni vrátane víkendu predkladajú zároveň

   VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI /dieťaťa/

  • Nie je potrebné doložiť kópiu negatívneho testu, rodič však podľa § 1 ods. 2 písmeno b. Vyhlášky 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky môže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov MŠ iba ak  sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RTPCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
  • zo vzdelávania sú vylúčené deti s nariadenou karanténou.

  Milí rodičia, chcem Vás poprosiť , aby ste našu stránku sledovali aj naďalej , pretože niektoré opatrenia sa môžu zmeniť dokonca aj neskoro večer tesne pred nástupom do MŠ.

 • 2 % dane

   

   

  Vážení rodičia, priatelia a priaznivci materskej školy,

  tak, ako každý rok, aj tento rok nám môžete pomôcť skvalitniť edukačný proces na našej škole!

  Ako na to?

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Jednou z nich je aj naše Rodičovské združenie. Využite preto možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Takto získané finančné prostriedky budú použité na:

  - skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

  - skvalitnenie vybavenia školy a školského areálu.

  Ide predsa o Vaše deti, pre ktoré chceme všetci len to najlepšie. A to, aby sa u nás cítili dobre a aby počas pobytu u nás získali čo najviac nových vedomostí, čo najprijateľnejším spôsobom.

  Vaše 2 % pre nás teda znamenajú nielen podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí, ale aj  prejavenie Vašej dôvery.

   

  Vopred Vám ďakujeme !!!

   

  Údaje k vyplneniu tlačiva: 

  IČO: 42103410

  Právna forma: Občianske združenie

  Obch. názov: Rodičovský klub pri MŠ Ul. F. Kráľa 78 v Michalovciach,

  sídlo: Fraňa Kráľa

  Súpisné číslo: 78

  PSČ: 071 01

  Obec. Michalovce

   

   

                                              

 • Oznam o prevádzke MŠ od 6.4.2021

  MIlí rodičia

   Od utorka 6.4.2021 pokračuje MŠ v prevádzke tak ako doteraz iba pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha ich práce neumožňuje pracovať z domu- tj. za prácou musia odchádzať z domu. Z dochádzky sú tiež vylúčené deti, ktorým bola nariadená karanténa. Zároveň prosím o dodržanie všetkých opatrení na ochranu zdravia- vstup do vonkajších aj vnútorných priestorov iba s respirátorom a s negatívnym testom s platnosťou 7 dní. Pri nástupe je potrebné predložiť vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré nájdete na stránke MŠ v časti dokumenty. 

  Veríme však, že od 12.4.2021 sa v MŠ stretneme už všetci. Nezáleží to však na nás , ale jednak na rozhodnutiach vyšších orgánov a hlavne ako sa vyvinie situácia s ochorením covid 19 v našej oblasti

   

  Sledujte , prosím, naďalej našu stránku, pretože k zmene v prevádzke môže dôjsť kedykoľvek.

 • Oznam - obnovenie prevádzky MŠ

  Milí rodičia,

  Vzhľadom k ukončeniu karantény MŠ dňa ku dňu 26.4. 2021 obnovenie prevádzky MŠ bude podľa momentálnej situácie od pondelka 29.3.2021. Táto prevádzka bude však obnovená iba pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha ich práce neumožňuje pracovať z domu- tj. za prácou musia odchádzať z domu. Z dochádzky sú tiež vylúčené deti, ktorým bola nariadená karanténa. Zároveň prosím o dodržanie všetkých opatrení na ochranu zdravia- vstup do vonkajších aj vnútorných priestorov iba s respirátorom a s negatívnym testom s platnosťou 7 dní. Pri nástupe je potrebné predložiť vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré nájdete na stránke MŠ v časti dokumenty. 

  Sledujte , prosím, naďalej našu stránku, pretože k zmene v prevádzke môže dôjsť kedykoľvek.

 • Oznam- angličtina

  Milí rodičia

  ako viete, deti našej MŠ v spolupráci s vedením a učiteľkou 3. základnej školy Moskovská 1 navštevujú hodiny angličtiny online. Ide o hodiny angličtiny, ktoré mali v materskej škole prebiehať prezenčne, vzhľadom však k situácii, ktorá nastala, rozhodli se sa pre tento dištančný modul.

  Angličtinu navštevujú deti, ktorých rodičia ešte v decembri v materskej škole vypísali žiadosť, ktorá bola k dispozícii a tým dali súhlas na prihlásenie detí.

  Verím, že tieto hodiny sa deťom budú páčiť 

 • oznam pre predškolákov

  Milí rodičia,

  v mesiaci apríl prebieha na základných školách zápis do škôl. Pretože Vám a ani nám situácia neumožňuje ísť si pozrieť školy osobne, skúsime Vám ich predstaviť aspoň na našej stránke. V ľavej časti pribudla záložka Zápis deti do ZŠ. Tam budeme postupne jednotlivé školy predstavovať. Okrem toho si môžete školy pozrieť na ich webových stránkach.  Verím, že sa rozhodnete správne, každá škola ponúka množstvo aktivít a každá má svoje zameranie. Skúste sa preto pozorne po jednotlivých školách aspoň takto porozhliadnúť a rozhodnúť sa podľa záujmov, nadania, schopností alebo záľub Vášho dieťaťa .

 • oznam- zmena prevádzky MŠ od 10.3.2021

  Vážení rodičia,

  na základe odporúčania RÚVZ a so súhlasom zriaďovateľa prerušujeme prevádzku materskej školy od 10.3.2021 z dôvodu karanténnych opatrení. Prerušenie prevádzky je do odvolania. Sledujte prosím naďalej našu stránku , kde Vás budeme informovať o obnovení prevádzky aj o podmienkach nástupu do MŠ.

 • Oznam k prevádzke od 8.3.2021- zmena

  Vážení rodičia,

  je nám to veľmi ľúto, ale vzhľadom k výpadku personálu bude materská škola až do odvolania pokračovať v prevádzke v obmedzenom režime a to  iba pre kritickú infraštruktúru alebo obidvoch zamestnaných  rodičov, ktorí musia vykonávať prácu na pracovisku prezenčne( tj. nemajú HOme office)

  To znamená, že v pondelok do MŠ môžu nastúpiť deti, ktorých rodič absolvuje antigénový test, s negatívnym výsledkom, nie starším ako 7 dní a zároveň nie je dieťaťu nariadená karanténa.Od rodičov v deň nástupu budeme žiadať čestné vyhlásenia o tom, že Vaša práca Vám neumožňuje prácu Formou Home office.(prezenčná forma výkonu práce.). Vyhlásenie vypisuje jeden z rodičov , ale prehlásenie o prezenčnej forme práce sa týka obidvoch.  Toto vyhlásenie dostanete v materskej škole alebo si ho môžete vyytlačiť už doma, najlepšie však až deň pred nástupom, pretože sa ešte môže zmeniť.

  Ďakujeme za spoluprácu a dúfame, že sa opäť čoskoro uvidíme všetci.

   

   

 • Oznam k prevádzke od 3.3.2021 do 5.3.2021

  Milí rodičia,

   

  na základe najnovších informácií zverejnených MŠVVaŠ pokračujeme podľa platných usmernení z 26.2.2021, a to predbežne do 8.3.2021, keď by malo do platnosti vstúpiť nové rozhodnutie ministra ŠVVaŠ SR. To znamená, že do piatku 5.3.2021 je MŠ v prevádzke pre všetky deti.

  Sledujte však naďalej našu webovú stránku, pretože podmienky pre dochádzku sa môžu kedykoľvek zmeniť. O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

   

 • Oznam

  Milí rodičia,

   

   pretože ešte stále oficiálne stanovisko k prevádzke mš od 3.2.2021 nemáme, pridávam Vám zatiaľ aspoň link na tlačovú konfereniu ministra školstva, aby ste aspoň trochu vedeli o čom sa jedná. Verím, že zajtra už budeme vedieť viac.

   

  https://www.youtube.com/watch?v=HJQbvwUoc5g

   

 • Oznam 1.3.2021- zmena

  Milí rodičia,

   

  vzhľadom na skutočnosť, že do tejto chvíle Vláda SR neuviedla žiadne relevantné skutočnosti, na základe ktorých by sa mala obmedziť prevádzka škôl od 03.03.2021 iba pre kritickú infraštruktúru alebo rodičov, ktorí musia vykonávať prácu na pracovisku prezenčne, Vám oznamujeme, že ostáva v platnosti rozhodnutie Krízového štábu mesta Michalovce zo dňa 26.02.2021, podľa ktorého je obnovená prevádzka škôl (podľa emailu z 26.2.2021) od 2.3.2021 (utorok). V prípade , ak Vaše dieťa do MŠ nastúpi je potrebné predložiť čestné vyhlásenie rodiča s termínom negatívneho testu , ktorý nesmie byť starší ako 7 dní. Test predložíte učiteľkám k nahliadnutiu.

  Upozorňujeme , že do vonkajších a vnútorných priestorov sa môže vstúpiť iba na základe negatívneho testu, respektíve výnimiek uvedených vo Vyhláške UVZSR 47/2021

  Prikladáme link na Uznesenie Vlády SR č. 123/ 2021.

  V prípade zmien Vás budeme informovať.

   

  https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution?NegotiationID=1122

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
  Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
 • +421 566422594

Fotogaléria