Navigácia

 • Milí rodičia,

  do pozornosti vám dávame informáciu, 

  že od nového školského roka 2021/2022 sa podľa právnych noriem

   

  • UKONČUJE PLOŠNÉ POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ NA STRAVU detí v poslednom ročníku materskej školy (bola to dotácia vo výške 1,20 eura za každý deň v MŠ)

  Na dotáciu k stravovaniu bude mať podľa nových právnych noriem nárok

   (vo výške 1,30 eura za každý deň v MŠ):

  1. dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na daňový bonus (daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku). Táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením,
  2. dieťa, ktoré navštevuje MŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, (dokladá sa potvrdenie)
  3. na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;

  Žiadame rodičov, ktorí majú nárok na túto novú dotáciu k stravovaniu (z niektorého z vyššie uvedených dôvodov), aby to najneskôr do 27. 7. 2021 škole oznámili, aby sme mohli o túto dotáciu pre vaše dieťa včas požiadať. Oznámte to prosím na mailovú adresu MŠ - 02.ms.michalovce@gmail.com

   

  Ďakujeme za porozumenie.

 • Oznam

  Riaditeľka MŠ Fraňa Kráľa 78, Michalovce

  oznamuje zákonným zástupcom,

  ktorí podali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2021/2022,

  že si môžu prísť pre ROZHODNUTIE o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

  Je potrebné, aby si prišli prevziať rozhodnutie obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa.

  Rozhodnutie vydá riaditeľka MŠ po podpise obidvoch rodičov.

  Čas a miesto vydania rozhodnutia:

  Riaditeľňa MŠ v dňoch 11.6.2021 od 14,30 do 16,30

   V pondelok 14.6.2021 od 8.30 hod. do 14.30 hod.

  V utorok 15.6.2021 od 10,30 do 16,00

   

   

   

 • Informácia o prevádzke MŠ od 3.5.2021

    od pondelka 3.5.2021 dochádza k zmene legislatívy prevádzky materských škôl, v súvislosti aktualizovaným dokumentom Ministerstva školstva:

  Návrat do škôd s účinnosťou od 3.5.2021 (https://www.minedu.sk/data/att/19520.pdf) a

  Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 200 z 30.4.2021 (https://www.minedu.sk/data/att/19519.pdf)

  Z uvedenej legislatívy vyplýva, že od 3.5.2021 sa nebude pri vstupe do MŠ od zákonných zástupcov detí vyžadovať predkladanie negatívnych výsledkov testu na COVID-19 alebo ich výnimiek.

  Pri každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) musí zákonný zástupca predložiť „Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti“ .

  Tlačivo „Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti“ je k dispozícií v každej triede alebo na stránke https://www.minedu.sk/navrat-doskol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021 (príloha č.8)

  Naďalej ostáva v platnosti vyhlaska_175.pdf - povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pri vstupe do priestorov školy respirátorom a dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení

   

  V prípade akýchkoľvek zmien v legislatíve počas víkendu, Vás budeme informovať, prosím sledujte web stránku školy.

  Zákonní zástupca detí, ktoré do MŠ nastupujú po ukončení karantény predložia potvrdenie od lekára, prípadne vypíšu Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je k dispozícii v MŠ a v ktorom je tento fakt uvedený.

 • Oznam

  Termín podávania žiadosti o prijatie do MŠ- doplnenie

  Termín a spôsob podávania žiadosti

  Termín podávania žiadosti rodičov o prijatie dieťaťa do Materskej školy Fraňa Kráľa Michalovce, na školský rok 2021/2022 je

   od 3. mája do 17. mája 2021- osobne v dňoch :

  3.-5. 5. 2021 od 8,30 do 11,30

  7. 5. 2021 od 13,00 do 16,00

  10.- 11.5. 2021 od 13,00 do 15,30 

  13.5.2021 od 8,30 do 11,30

  Zápis s osobnou účasťou je možný s dôrazom na dodržiavanie nariadených opatrení Úradu verejného zdravia Slovenskej republiky  resp. príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva – negatívny test s platnosťou 14 dní, , respirátor, dezinfekcia, odstup.

  V čase od 3.5.2021 do 20.5.2021 je možné podať žiadosť aj elektronicky mailom , vhodením žiadosti do schránky umiestnenej na budove MŠ,poštou – obyčajnou zásielkou (nie doporučene!)  na adresu materskej školy 

  Rodič podáva písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa; tlačivo na stiahnutie nájdete v časti dokumenty

  POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE!
  Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

  Podmienky prijímania

  Pre prijímanie deti do MŠ Fraňa Kráľa 78, Michalovce v šk. roku 2021/22 je určená nasledovná postupnosť:

  1. dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 a pre ktorého je materská škola podľa trvalého pobytu dieťaťa spádová
  2. dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 a pre ktorého  nie je materská škola podľa trvalého pobytu dieťaťa spádová
  3. dieťa , ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania( niekdajší odklad školskej dochádzky)

  Ostatné podmienky prijímania

  1. dieťa, ktoré  k 31.8.2021 dosiahlo vek tri roky bez určenia spádovej oblasti a  spĺňa stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti

  Pri tejto skupine detí sú prednostne prijaté deti, ktoré majú v MŠ staršieho súrodenca

      2. výnimočne , ak je v MŠ voľná kapacita dieťa mladšie ako tri roky – prednostne pre detí, ktoré majú v MŠ súrodenca

  Spádová oblasť č. 7 Materská škola Fraňa Kráľa č. 78

  • Kyjevská, Minská, J. Hollého – nepárne čísla, P. Jilemnického, Kapušianska, Tichá, Š. Tučeka, Kpt. Nálepku, A. S. Makarenku, A. Bernoláka, Pri sýpke, Š. Kukuru, P. I. Čajkovského, Fr. Kráľa, J. Jessenia, J. Kostru, F. Hečku,  I. Krasku, J. Alexyho, Záhradná, Lastomírska, Milovaná, Plynárenská, Volgogradská, Bieloruská, Ukrajinská, Jaroslawská, Farská, Pasáž, Ľ. Štúra

  Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa

  Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15. júna 2021.

  Kontakty pre informácie
  Tel. číslo: 0566422594

  e-mail: 02.ms.michalovce@gmail.com

 • oznam o karanténe

  Milí rodičia

  na základe odporúčania RÚVZ Michalovce, bola pre triedy 4- zelená a triedu 5- oranžová, nariadená karanténa. Termín karantény je od 20.4.2021 do 30.4.2021. Prosím zákonných zástupcov detí, ktorých sa to týka, aby pri nástupe do MŠ po ukončení karantény doniesli výmenný lístok od detského všeobecného lekára s potvrdením o ukončení karantény. Bez tohto lístka Vám podľa platných nariadení nemôžeme dieťa do MŠ zobrať.

  Prosím sledujte aj naďalej našu stránku, aby sme spoločne predišli možným vzniknutým nepríjemnostiam.

 • Oznam o zápise

  Milí záujemcovia o zápis dieťaťa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta MIchalovce

  zverejňujeme oznam o zápise do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta MIchalovce. Podmienky zápisu do našej MŠ je zverejnený v novinkách nižšie

  Zápis do materskej školy

    Zápis potrvá od 1.mája do 31. mája 2021

           Odbor školstva a športu MsÚ Michalovce oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022 sa začne 1. mája a končí 31. mája 2021.

       Dieťa prijíma riaditeľka  materskej školy  na základe písomnej žiadosti rodiča spolu s potvrdením lekára o zdravotnej spôsobilosti  dieťaťa.

        Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa spravidla od troch do šiestich rokov veku. Od 1. septembra 2021 je podľa zákona povinné predprimárne vzdelávanie pre deti, ktoré do 31. augusta dosiahnu vek 5 rokov. Tieto deti sú zákonní zástupcovia povinní zapísať do materskej školy. Po prijatí detí s povinným predprimárnym vzdelávaním vyhovie riaditeľka ďalším žiadostiam len do naplnenia kapacity materskej školy.

  Bližšie informácie o spôsobe podávania žiadostí a termínoch poskytne žiadateľom o prijatie materská škola, do ktorej chcú dieťa zapísať.

  Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

                                                                                      MŠ, Fr. Kráľa 78                       

                                                                                      MŠ, Školská 5                                 

                                                                                      MŠ, J. A. Komenského 2                         

                                                                                      MŠ, Masarykova 30                     

                                                                                      MŠ, Okružná 19                               

                                                                                      MŠ, Leningradská 1                         

                                                                                      MŠ, S. H. Vajanského 5                           

                                                                                      MŠ, J. Švermu 8   

   

 • Oznam - úprava podmienok platná od 19.4.2021

  Milí rodičia

  Od 19.4.2021 platia pre cestu dieťaťa do a z materskej školy nové podmienky a to:

  1.  ak sa jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo
  2. ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol očkovaný mRNA vakcínou( pfizer, moderna) a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke, alebo
  3. ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol očkovaný vektorovou vakcínou ( Astra zeneca) a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo
  4. ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol očkovaný mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo
  5. ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 90 dní, alebo
  6. ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • Oznam o prevádzke MŠ od 12.4.2021

  Milí rodičia

  na základe rozhodnutia ministra školstva z 8. 4. 2021 s účinnosťou od 12. 4. 2021

  v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 sa od pondelka 12.4.2021 obnovuje prezenčné školské vyučovanie v materských školách pre všetky deti.

  Zároveň upozorňujeme, že pri návrate detí do škôl je nevyhnutné, aby sa všetci , ktorých sa to týka, čiže rodičia, deti aj zamestnanci školy riadili aktuálnym manuálom MŠVVaŠ SR – školským semaforom, platnými uzneseniami Vlády SR, rozhodnutiami ministra ŠVVaŠ SR a vyhláškami ÚVZ SR, resp. RÚVZ MI.

  Vstup do areálu MŠ ako aj do jej priestorov je možný iba s negatívnym testom alebo na základe výnimky. Negatívny test je potrebné na požiadanie predložiť. Takisto je zákaz vstupu do vonkajšieho areálu MŠ a do priestorov MŠ bez prekrytia dýchacích ciest respirátorom  alebo obdobným prostriedkom (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúcom minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1.

  Ostatné podmienky návštevy MŠ zostávajú v platnosti tak , ako doteraz : dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy, dodržiavanie dvojmetrových rozostupov, respektíve počet rodičov v šatni max.2.

  Návšteva  MŠ dieťaťom  je možná iba za dodržania nasledujúcich podmienok:

  • Pri nástupe do školy rodič predkladá čestné vyhlásenie ( príloha 11a), ktoré si môžete vytlačiť a nájdete ho v časti dokumenty . V tomto čestnom vyhlásení rodič potvrdzuje , že má negatívny test na covid, ktorý nie je starší viac ako 7 dní, zároveň potvrdzuje , že je si vedomý právnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých údajov.
  • Deti, ktoré neboli v MŠ viac ako 3 dni vrátane víkendu predkladajú zároveň

   VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI /dieťaťa/

  • Nie je potrebné doložiť kópiu negatívneho testu, rodič však podľa § 1 ods. 2 písmeno b. Vyhlášky 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky môže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov MŠ iba ak  sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RTPCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
  • zo vzdelávania sú vylúčené deti s nariadenou karanténou.

  Milí rodičia, chcem Vás poprosiť , aby ste našu stránku sledovali aj naďalej , pretože niektoré opatrenia sa môžu zmeniť dokonca aj neskoro večer tesne pred nástupom do MŠ.

 • 2 % dane

   

   

  Vážení rodičia, priatelia a priaznivci materskej školy,

  tak, ako každý rok, aj tento rok nám môžete pomôcť skvalitniť edukačný proces na našej škole!

  Ako na to?

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Jednou z nich je aj naše Rodičovské združenie. Využite preto možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Takto získané finančné prostriedky budú použité na:

  - skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

  - skvalitnenie vybavenia školy a školského areálu.

  Ide predsa o Vaše deti, pre ktoré chceme všetci len to najlepšie. A to, aby sa u nás cítili dobre a aby počas pobytu u nás získali čo najviac nových vedomostí, čo najprijateľnejším spôsobom.

  Vaše 2 % pre nás teda znamenajú nielen podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí, ale aj  prejavenie Vašej dôvery.

   

  Vopred Vám ďakujeme !!!

   

  Údaje k vyplneniu tlačiva: 

  IČO: 42103410

  Právna forma: Občianske združenie

  Obch. názov: Rodičovský klub pri MŠ Ul. F. Kráľa 78 v Michalovciach,

  sídlo: Fraňa Kráľa

  Súpisné číslo: 78

  PSČ: 071 01

  Obec. Michalovce

   

   

                                              

 • Oznam o prevádzke MŠ od 6.4.2021

  MIlí rodičia

   Od utorka 6.4.2021 pokračuje MŠ v prevádzke tak ako doteraz iba pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha ich práce neumožňuje pracovať z domu- tj. za prácou musia odchádzať z domu. Z dochádzky sú tiež vylúčené deti, ktorým bola nariadená karanténa. Zároveň prosím o dodržanie všetkých opatrení na ochranu zdravia- vstup do vonkajších aj vnútorných priestorov iba s respirátorom a s negatívnym testom s platnosťou 7 dní. Pri nástupe je potrebné predložiť vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré nájdete na stránke MŠ v časti dokumenty. 

  Veríme však, že od 12.4.2021 sa v MŠ stretneme už všetci. Nezáleží to však na nás , ale jednak na rozhodnutiach vyšších orgánov a hlavne ako sa vyvinie situácia s ochorením covid 19 v našej oblasti

   

  Sledujte , prosím, naďalej našu stránku, pretože k zmene v prevádzke môže dôjsť kedykoľvek.

 • Oznam - obnovenie prevádzky MŠ

  Milí rodičia,

  Vzhľadom k ukončeniu karantény MŠ dňa ku dňu 26.4. 2021 obnovenie prevádzky MŠ bude podľa momentálnej situácie od pondelka 29.3.2021. Táto prevádzka bude však obnovená iba pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha ich práce neumožňuje pracovať z domu- tj. za prácou musia odchádzať z domu. Z dochádzky sú tiež vylúčené deti, ktorým bola nariadená karanténa. Zároveň prosím o dodržanie všetkých opatrení na ochranu zdravia- vstup do vonkajších aj vnútorných priestorov iba s respirátorom a s negatívnym testom s platnosťou 7 dní. Pri nástupe je potrebné predložiť vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré nájdete na stránke MŠ v časti dokumenty. 

  Sledujte , prosím, naďalej našu stránku, pretože k zmene v prevádzke môže dôjsť kedykoľvek.

 • Oznam- angličtina

  Milí rodičia

  ako viete, deti našej MŠ v spolupráci s vedením a učiteľkou 3. základnej školy Moskovská 1 navštevujú hodiny angličtiny online. Ide o hodiny angličtiny, ktoré mali v materskej škole prebiehať prezenčne, vzhľadom však k situácii, ktorá nastala, rozhodli se sa pre tento dištančný modul.

  Angličtinu navštevujú deti, ktorých rodičia ešte v decembri v materskej škole vypísali žiadosť, ktorá bola k dispozícii a tým dali súhlas na prihlásenie detí.

  Verím, že tieto hodiny sa deťom budú páčiť 

 • oznam pre predškolákov

  Milí rodičia,

  v mesiaci apríl prebieha na základných školách zápis do škôl. Pretože Vám a ani nám situácia neumožňuje ísť si pozrieť školy osobne, skúsime Vám ich predstaviť aspoň na našej stránke. V ľavej časti pribudla záložka Zápis deti do ZŠ. Tam budeme postupne jednotlivé školy predstavovať. Okrem toho si môžete školy pozrieť na ich webových stránkach.  Verím, že sa rozhodnete správne, každá škola ponúka množstvo aktivít a každá má svoje zameranie. Skúste sa preto pozorne po jednotlivých školách aspoň takto porozhliadnúť a rozhodnúť sa podľa záujmov, nadania, schopností alebo záľub Vášho dieťaťa .

 • oznam- zmena prevádzky MŠ od 10.3.2021

  Vážení rodičia,

  na základe odporúčania RÚVZ a so súhlasom zriaďovateľa prerušujeme prevádzku materskej školy od 10.3.2021 z dôvodu karanténnych opatrení. Prerušenie prevádzky je do odvolania. Sledujte prosím naďalej našu stránku , kde Vás budeme informovať o obnovení prevádzky aj o podmienkach nástupu do MŠ.

 • Oznam k prevádzke od 8.3.2021- zmena

  Vážení rodičia,

  je nám to veľmi ľúto, ale vzhľadom k výpadku personálu bude materská škola až do odvolania pokračovať v prevádzke v obmedzenom režime a to  iba pre kritickú infraštruktúru alebo obidvoch zamestnaných  rodičov, ktorí musia vykonávať prácu na pracovisku prezenčne( tj. nemajú HOme office)

  To znamená, že v pondelok do MŠ môžu nastúpiť deti, ktorých rodič absolvuje antigénový test, s negatívnym výsledkom, nie starším ako 7 dní a zároveň nie je dieťaťu nariadená karanténa.Od rodičov v deň nástupu budeme žiadať čestné vyhlásenia o tom, že Vaša práca Vám neumožňuje prácu Formou Home office.(prezenčná forma výkonu práce.). Vyhlásenie vypisuje jeden z rodičov , ale prehlásenie o prezenčnej forme práce sa týka obidvoch.  Toto vyhlásenie dostanete v materskej škole alebo si ho môžete vyytlačiť už doma, najlepšie však až deň pred nástupom, pretože sa ešte môže zmeniť.

  Ďakujeme za spoluprácu a dúfame, že sa opäť čoskoro uvidíme všetci.

   

   

 • Oznam k prevádzke od 3.3.2021 do 5.3.2021

  Milí rodičia,

   

  na základe najnovších informácií zverejnených MŠVVaŠ pokračujeme podľa platných usmernení z 26.2.2021, a to predbežne do 8.3.2021, keď by malo do platnosti vstúpiť nové rozhodnutie ministra ŠVVaŠ SR. To znamená, že do piatku 5.3.2021 je MŠ v prevádzke pre všetky deti.

  Sledujte však naďalej našu webovú stránku, pretože podmienky pre dochádzku sa môžu kedykoľvek zmeniť. O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

   

 • Oznam

  Milí rodičia,

   

   pretože ešte stále oficiálne stanovisko k prevádzke mš od 3.2.2021 nemáme, pridávam Vám zatiaľ aspoň link na tlačovú konfereniu ministra školstva, aby ste aspoň trochu vedeli o čom sa jedná. Verím, že zajtra už budeme vedieť viac.

   

  https://www.youtube.com/watch?v=HJQbvwUoc5g

   

 • Oznam 1.3.2021- zmena

  Milí rodičia,

   

  vzhľadom na skutočnosť, že do tejto chvíle Vláda SR neuviedla žiadne relevantné skutočnosti, na základe ktorých by sa mala obmedziť prevádzka škôl od 03.03.2021 iba pre kritickú infraštruktúru alebo rodičov, ktorí musia vykonávať prácu na pracovisku prezenčne, Vám oznamujeme, že ostáva v platnosti rozhodnutie Krízového štábu mesta Michalovce zo dňa 26.02.2021, podľa ktorého je obnovená prevádzka škôl (podľa emailu z 26.2.2021) od 2.3.2021 (utorok). V prípade , ak Vaše dieťa do MŠ nastúpi je potrebné predložiť čestné vyhlásenie rodiča s termínom negatívneho testu , ktorý nesmie byť starší ako 7 dní. Test predložíte učiteľkám k nahliadnutiu.

  Upozorňujeme , že do vonkajších a vnútorných priestorov sa môže vstúpiť iba na základe negatívneho testu, respektíve výnimiek uvedených vo Vyhláške UVZSR 47/2021

  Prikladáme link na Uznesenie Vlády SR č. 123/ 2021.

  V prípade zmien Vás budeme informovať.

   

  https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution?NegotiationID=1122

 • Oznam 27.2.2021

  Milí rodičia,

  v pondelok 1.3.2021 bude MŠ fungovať iba pre deti z kritickej infraštruktúry a pre deti, ktorých rodičia nemôžu vykonávať prácu z domu na základe potvrdenia ich zamestnávateľa tak, ako doteraz.

  Od utorka 2.3.2021 

  na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach zo dňa 25.02.2021 Krízový štáb mesta Michalovce rozhodol o obnovení prevádzky materských škôl a 1. stupňa základných škôl a individuálneho vzdelávania na ZUŠ pre I. stupeň prezenčne.

  Zároveň upozorňujeme, že pri návrate detí do škôl je nevyhnutné, aby sa všetci , ktorých sa to týka, čiže rodičia, deti aj zamestnaci školy riadili aktuálnym manuálom MŠVVaŠ SR – školským semaforom, platnými uzneseniami Vlády SR, rozhodnutiami ministra ŠVVaŠ SR a výhlaškami ÚVZ SR, resp. RÚVZ MI.

  V prípade sprísnených opatrení vyhlásených ústrednými štátnymi orgánmi, ktoré by bránili ich otvoreniu, bude rozhodnutie Krízového štábu Michalovce bezpredmetné a školy sa budú riadiť nariadeniami ústredných štátnych orgánov.

  Vstup do areálu MŠ ako aj do jej priestorov je možný iba s negatívnym testom alebo na základe výnimky. Negatívny test je potrebné na požiadanie predložiť. 

  Návšteva  MŠ dieťaťom  je možná iba za dodržania nasledujúcich podmienok:

  • Pri nástupe do školy rodič predkladá čestné vyhlásenie , ktoré si môžete vytlačiť a nájdete ho v časti dokumenty . V tomto čestnom vyhlásení rodič potvrdzuje , že má negatívny test na covid, ktorý nie je starší viac ako 7 dní, zároveň potvrdzuje , že je si vedomý právnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých údajov.
  • Nie je potrebné doložiť kópiu negatívneho testu, rodič však podľa § 1 ods. 2 písmeno b. Vyhlášky 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky môže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov MŠ iba ak  sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RTPCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní

  Milí rodičia, chcem Vás poprosiť , aby ste našu stránku sledovali aj naďalej , pretože niektoré opatrenia sa môžu zmeniť dokonca aj neskoro večer tesne pred nástupom do MŠ.

 • Oznam o prevádzke MŠ od 8.2.2021- ZMENA

  Vážení rodičia!

  Krízový štáb mesta Michalovce dňa 06.02.2021 (sobota) rozhodol vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 (britská mutácia) v okrese Michalovce, že materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce pokračujú naďalej v nezmenenej forme ako doteraz, to znamená :

  • pre rodičov z kritickej infraštruktúry a
  • pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje výkon práce z domu.

  Návšteva  MŠ dieťaťom  je možná iba za dodržania nasledujúcich podmienok:

  • Pri nástupe do školy rodič predkladá čestné vyhlásenie , ktoré si môžete vytlačiť a nájdete ho v časti dokumenty ako odkaz na stránku ministerstva školstva. V tomto čestnom vyhlásení rodič potvrdzuje , že má negatívny test na covid, ktorý nie je starší viac ako 7 dní, zároveň potvrdzuje , že je si vedomý právnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých údajov.
  • Nie je potrebné doložiť kópiu negatívneho testu, rodič však podľa § 1 ods. 2 písmeno b. Vyhlášky 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky môže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov MŠ iba ak  sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RTPCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
  • Ak nastúpi dieťa, ktoré v predchádzajúcom období MŠ nenavštevovalo rodič predkladá

  aj  POTVRDENIA OD ZAMESTNÁVATEĹA , že povaha jeho práce mu neumožňuje prácu z domu a za prácou z domu dochádza.

  Aj z týchto detí sú vylúčené tie, ktoré majú nariadenú karanténu.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
  Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
 • +421 566422594

Fotogaléria