Navigácia

Záverečná správa

O škole

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/17.

 

1

a/  

1. Názov školy:                      Materská škola Fraňa Kráľa 78, Michalovce

2. Adresa školy:        Fraňa Kráľa 78, 071 01 Michalovce

3. Telefónne číslo:     056 / 642 25 94

4. Internetová a elektronická adresa školy : 02.ms.michalovce@gmail.com

www.msfkrala.edupage.sk

5. Zriaďovateľ: Mesto Michalovce

6. Vedúci zamestnanec školy: Bc. Erika Zaffová , riaditeľka školy

7.Rada školy a iné poradné orgány školy

Rada školy má 11  členov. Voľby do Rady školy sa konali dňa 5.4.2016

Ustanovujúce zasadnutie novozvolenej Rady školy sa konalo dňa 14.4.2016 , na ktorom bol zvolený predseda a podpredseda Rady školy. Od tohto zasadnutia teda aj v školskom roku 2016/17 pracovala Rada školy v tomto zložení:  

Predseda :                   Viera Dojčáková , zástupca pedagogických zamestnancov

 Podpredseda:             Darina Bursíková, zástupca pedagogických zamestnancov

 Členovia:                   Milan Hrehovčík,   zástupca nepedagogických zamestnancov

                                    Milan Vasiľ, zástupca rodičov

Monika Babusová Mgr., zástupca rodičov

Ladislav Buchlak Ing., zástupca rodičov

Marcela Ozimyová Ph.Dr. zástupca rodičov

Katarána Poláková Ing., delegovaný zástupca zriaďovateľa

Jozef Valiska MuDr., delegovaný zástupca za mestské zastupiteľstvo

Martin Nebesník Mgr., delegovaný zástupca za mestské zastupiteľstvo

Jana Cibereová Ph.Dr., delegovaný zástupca za mestské zastupiteľstvo

Pedagogická rada - je zložená zo všetkých ( 13) pedagogických zamestnancov školy. V školskom roku zasadala tri krát. Pri svojich zasadnutiach sa riadila Plánom zasadnutí PR a schváleným programom.

Metodické združenie- členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci- na zasadnutiach boli prejednávané  špecifické otázky výchovno-vzdelávacieho procesu. Ich úlohou bolo zvyšovať metodickú a odbornú úroveň výchovy a vzdelávania .Zároveň na týchto stretnutiach prezentovali učiteľky ostatným poznatky získané na kontinuálnom vzdelávaní.

b/     počet detí -   127

c/   počet zapísaných žiakov do 1. roč.-  49

 

d/––––––––-

e/–––––––––

f/  uplatňované učebné plány- Edukačná činnosť na materskej škole prebieha podľa školského vzdelávacieho programu Ovocníčkovia, ktorý je vypracovaný v  súlade s ISCED 0, deti s odkladom školskej dochádzky majú vypracované individuálne vzdelávacie plány, ktoré sú zamerané na oblasť, ktorú je potrebné najviac rozvíjať.

g/  počet zamestnancov

- počet pedagogických zamestnancov vrátane riad. školy: 13

zvyšovanie kvalifikácie na 2. Stupni VŠ : 0

- počet nepedagogických zamestnancov v MŠ: 8   

 

 

    kvalifikačné predpoklady-          riaditeľka MŠ - vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa- na Prešovskej univerzite v Prešove, pedagogickej fakulte, odbor- predškolská a elementárna pedagogika.

                                                           1  učiteľka MŠ – vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa odbor- predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika

                                                             1 učiteľka MŠ – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa odbor- predškolská a elementárna pedagogika.

 

ostatné učiteľky MŠ – stredoškolské vzdelanie 

 odbor- učiteľstvo pre materské školy

 

h/ ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov   Svoju pedagogickú úroveň si učiteľky počas roka zvyšovali samoštúdiom odbornej literatúry a časopisov podľa Plánu práce školy a Plánu MZ. Učiteľky sa pravidelne zúčastňovali na aktivitách školeniach, prednáškach a seminároch organizovaných Mestským úradom Michalovce, regionálnou sekciou Spoločnosti pre predškolskú výchovu, MPC Košice, MPC Prešov a inými inštitúciami.

názov vzdelávania a poskytovateľ:

MPC Prešov

Kreativizácia osobnosti učiteľa

 Interaktívna tabuľa v MŠ

Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole

MPC Košice

Využitie interpretácie výtvarného diela v edukačných procesoch

Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese

PF KU Ružomberok IJ.Paleša Levoča

Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania

Jednorazové podujatie absolvovalo 5 učiteliek

-  názov podujatia :  človek a príroda, človek a svet práce

-  vzdelávacej inštitúcie: SPPV

 

  1. Aktivity školy pre rodičov a komunitu v meste

Klub zdravia – revitalizačné  cvičenie a prednášky o zdravom životnom štýle 2x týždenne

  Akcie pre rodičov a detí:

  • Tekvicová party tvorivá dielňa pre rodinu - tvorba z prírodnín, propagácia zdravého stravovania s ochutnávkami
  • Vianočná besiedka vianočné vystúpenia deti

      -     Deň rodiny -  vystúpenie, športové popoludnie a tvorivé dielne s rodičmi

  Aktivity školy

September

Projekt Dopraváčik- stretnutie s policajtami- dopravná výchova

Október

Ujo Ľubo: ako išlo vajce na vandrovku- divadielko

November

ZUŠ- Tvorivé aktivity

Mestská liga v športovej zdatnosti detí

December

Vitaj Mikuláš

Mestská liga v športovej zdatnosti detí

Mikuláš v ZŠ- návšteva ZŠ P. Horova

Prehliadka literárnej tvorby- knižnica Michalovce

Vianočné vystúpenia – všetky triedy

Január

Divadelné predstavenie- Vitaj zima medzi nami

Február

Návšteva V. ZŠ

Karneval na škôlke

Marec

Návšteva II. ZŠ

Muzikál v MsKS- ZŠ T.J. Moussona

Mestská liga v športovej zdatnosti detí

Dúhová paleta- výtvarná súťaž

Kurz korčuľovania- 5 stretnutí

Zdravé oči- vyšetrenie zraku v MŠ

Apríl

Malý dopraváčik- dopravné ihrisko ZŠ P. Horova

Divadelné predstavenie Martinko Klingáč- divadlo Portál

Máj

Kurz plávania- 6 stretnutí

Mestská liga v športovej zdatnosti detí

Divadelné predstavenie Palculienka- divadlo Babadlo

Lesná pedagogika-  náučný chodník- výlet Sobranecké kúpele

Návšteva ranča Pozdišovce- oboznámenie sa s domácimi zvieratami

Výlet do Drahňova- návšteva obory jelenej zveri

Jún

Oslavy dňa detí na školskom dvore

Návšteva planetária Košice

Sokoliarska skupina Horus

Mestská športová olympiáda

Návšteva VII.ZŠ – futbalový tréning MFK Michalovce

SOS deň- ukážky prác záchranných zložiek

Deň rodiny

Basketbalový tréning 1. BK Michalovce

 

údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená :

j) Projekty, do ktorých je škola zapojená

 

„ Školské ovocie“

 

 

 

Projekt „ Európsky program podpory konzumácie  ovocia a zeleniny v školách“ s finančnou podporou EU

Školský mliečny program

 

 

 Projekt zameraný na zvýšenú konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov s finančnou podporou EÚ   

 „ Želkova škôlka“                                       Projekt zameraný na výchovu a vzdelávanie v oblasti dopravnej výchovy         

Vlastné projekty školy:

„ Tráva je koberec pod nohy detí“             Projekt zameraný na rozvoj zdravého životného štýlu                    

„ Svet okolo nás“                                         projekt zameraný na spoznávanie prírodného         bohatstva a na ochranu prírody

„ Zelená záhrada“                                       Projekt zameraný na environmentálnu výchovu

„ Jarné prebúdzanie“                                  Projekt zameraný na pracovnú výchovu a pestovateľské práce

„ Lopta je môj kamarát“                            Projekt zameraný na prosociálnu výchovu- kolektívne loptové hry

 

„ Športujeme celý rok“                               Projekt zameraný na rozvoj pohybových zručností detí prostredníctvom sezónnych aktivít- plávanie, korčuľovanie, kolobežkovanie, bicyklovanie, sánkovanie, kĺzanie, guľovanie

 

k/ výsledky inšpekčnej činnosti- V tomto školskom roku nebola vykonaná inšpekčná činnosť štátnou školskou inšpekciou.

l/ Materiálno-technické zabezpečenie

Priestorové podmienky MŠ

V účelovej budove vo vyhovujúcich priestorových podmienkach  je 6 tried, z toho:

1 trieda 3- 4  ročné deti s integráciou dvojročných,  1 trieda 3-4 ročné deti , 2 triedy 4-5 ročné  a 2 triedy 5-6 ročné deti. Triedy sú vybavené zariadením a vybavením primeraným veku deti. Všetky triedy vyhovujú normám a počty deti rešpektujú predpísané normy. Pre deti sú vytvorené optimálne podmienky pre výchovu a vzdelávanie.

Materiálno-technické podmienky sú vyhovujúce, obnovu vyžaduje fasáda budovy MŠ a strecha. Boli upravené prístupové chodníky. Bolo doplnené zariadenie školského dvora o nové lavičky.

m/ finančné a hmotné zabezpečenie výchovno- vzdelávacej činnosti školy

 Škola je financovaná z rozpočtu štátu a príspevku mesta, rodič uhrádza 10€ mesačne za dieťa po dosiahnutí veku 3 roky a 140 € za dieťa mladšie ako 3 roky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy na účet zriaďovateľa. Finančné prostriedky od rodičov  v hodnote 10 € na dieťa do fondu RZ boli využité na zabezpečenie aktivít školy podľa rozhodnutia výboru rodičov a to spoločné aktivity a tvorivé dielne Tekvicová party a Deň rodiny, oslavy sviatkov Mikuláša a Vianoc. Ďalej  boli použité na servis filtračného systému vody, servis filtračného systému vzduchu , na účasť deti na školských výletov , na zaplatenie autobusovej prepravy detí na  akcie mimo školy.  Finančné prostriedky získané od rodičov /   2% z dane / na účet Rodičovského  združenia a od sponzorov boli použité na vytvorenie priestorov pre kostýmy, na dokúpenie a ušitie kostýmov a doplnkov k vystúpeniam , na doplnenie hracích kútov novými sedacími súpravami, dokúpenie CD prehrávačov, na potreby, semená a nákup detského náradia pre prácu v školskej záhrade a vyvýšených zeleninových záhonov.

                                              

n/ ciele koncepčného zámeru:

 

     Pretože hlavnou prioritou našej Materskej školy je ochrana a podpora zdravia deti, ochrana a tvorba životného prostredia a rozvoj prosociálneho správania a cítenia aj v tomto školskom roku sa naša práca zamerala na podporu a rozvoj

- zdravého životného  štýlu  a to správnou životosprávou, organizovaním akcií spolu s rodičmi zameranými na  podporovanie správneho spôsobu stravovania, na rozvíjanie a upevňovanie vzťahu k pohybovými aktivitám a účasťou na výletoch a exkurziách do prírody.

- na rozvíjanie environmentálneho cítenia deti a ochranu prírodného prostredia, prostredníctvom každodennej práci s deťmi a organizovaním vychádzok do prírody, v rámci výletov deti navštívili oboru s jeleňou zverou, ranč s domácimi zvieratami, Mˇš navštívila skupina sokoliarov s ukážkami dravých vtákov.

-na  rozvíjanie a upevňovanie prosociálneho správania a konania. Deti sme viedli k vzájomnému porozumeniu a úcte k sebe aj iným, vystúpeniami pre rodičov spojenými s prezentáciou činnosti detí v MŠ sme upevňovali lásku a  vzájomné rodinné vzťahy. Takisto MŠ úzko spolupracuje s Klubom kresťanských dôchodcov a pre jeho členov v rámci mesiaca úcty k starším a Dňa matiek pripravila kultúrne vystúpenie. Deti pripravili vystúpenia pre rodičov ku  dňu rodiny .

- na oboznámenie deti so základnými informačnými technológiami. Pre deti sme dokúpili  interaktívne programy na prácu s interaktívnou tabuľou a učitelia využívajú služby spoločnosti Komensky.

o/ dobré výsledky MŠ-

Materská škola vzhľadom k svojmu zameraniu dosahovala dobré výsledky v oblasti starostlivosti o  zdravie a o upevňovanie správneho životného štýlu. Už dlhé roky v materskej škole funguje Klub zdravia, kde sa stretávajú rodičia detí, zamestnanci MŠ, ale aj ľudia z blízkeho okolia a kde si odovzdávajú poznatky súvisiace so zdravým životným štýlom a zároveň absolvujú cvičenia jogy. Okrem toho dobré výsledky dosahovala škola v ochrane životného prostredia , v starostlivosti o prírodu, či už triedením odpadu alebo zberom druhotných surovín. V svojej činnosti učiteľky podchytili aj v tomto roku množstvo talentov. Veľmi dobré výsledky škola zaznamenala v oblasti spevu, kde sme opäť získali 1. a 3. miesto v speve v rámci mestskej súťaže. Svoj talent majú deti možnosť rozvíjať si v krúžkoch, ktoré vedú jednak učiteľky MŠ , ale zároveň aj externí lektori, s ktorými škola úzko spolupracuje. Takisto v športových súťažiach získali jednotlivci MŠ veľmi dobré umiestnenia a to v hode a behu.

S dosiahnutými výsledkami sa potom deti prezentujú aj na verejnosti, či už v rámci školských, ale aj mestských akcií. O výsledkoch a získaných poznatkoch sú rodičia informovaní na otvorených hodinách napríklad z Anglického jazyka.

Za veľmi silné stránky školy považujeme kvalitu výchovy a vzdelávania, odbornosť učiteliek, veľmi dobré medziľudské vzťahy v kolektíve a tým výbornú pracovnú klímu. V neposlednom rade ako výbornú musíme zhodnotiť aj spoluprácu MŠ s rodičmi, ktorí sú veľmi ústretoví a nápomocní.

 nedostatky-  sú hlavne finančného charakteru-  pre rozvíjanie pohybovej zdatnosti deti je potrebné  vytvorenie telocvične pre deti, vytvorenie ihriska na loptové hry . V neposlednom rade je to aj oprava vonkajšej fasády a vonkajších terás.

Takisto ako nedostatok vnímame aj abstinenciu asistenta v triedach s problémovými deťmi

 

2.

a/ psychohygienické podmienky na MŠ boli v tomto šk. roku dobré vyhovujúce

b/ voľnočasové aktivity- Krúžková činnosť

Krúžková činnosť v spolupráci s externými pracovníkmi

anglický jazyk ,výtvarný krúžok                              

Lektorky sú z Jazykovej školy a škôlky Adely Kužmovej a zo ZUŠ Michalovce.            

Pod vedením interných pedagogických zamestnancov na MŠ pacoval pohybovo- dramatický krúžok, spevácky krúžok, výtvarný krúžok, krúžok Lego Dakta a krúžok šikovných rúk

 

Vypracovala:                                                                         Bc. Erika Zaffová                                                                                                                 Riaditeľka školy

 

 

Správa prerokovaná na zasadnutí Pedagogickej rady uskutočnenej dňa: 30.8.2017

 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
    Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
  • +421 566422594

Fotogaléria