Navigácia

Záverečná správa

O škole

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy

za školský rok 2022-23

Správa je vypracovaná v zmysle:

 - Zákona NR SR 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5,

 - Vyhlášky 435/2020 Z z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2020  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

 - Koncepcie rozvoja materskej školy 2019/24

- Školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov,

a/   údaje o škole:

1. Názov školy:               Materská škola Fraňa Kráľa 78, Michalovce

2. Adresa školy:   Fraňa Kráľa 78, 071 01 Michalovce

3. Telefónne číslo školy: 056 / 642 25 94

4. webové sídlo školy : www.msfkrala.edupage.sk

5. adresa elektronickej pošty 02.ms.michalovce@gmail.com

6. Vedúci zamestnanec školy: Bc. Erika Zaffová , riaditeľka školy

7.Rada školy:

Rada školy mala v tomto roku 11  členov. Voľby do Rady školy na roky 2021-25 konali  10.6.2021 a ustanovujúce zasadnutie dňa 29.6.2021.

 V školskom roku 2022-23 pracovala Rada školy v tomto zložení:  

Predseda :              Viera Dojčáková , zástupca pedagogických zamestnancov

 Podpredseda:        Anna Hrobáková, zástupca pedagogických zamestnancov

 Členovia:               Marta Dragúňová,   zástupca nepedagogických zamestnancov

                               Miriam Chvastová, Mgr. zástupca rodičov

                              Lenka  Kornucová  zástupca rodičov

Marianna Jenčová, Bc. zástupca rodičov

Jana Špontáková, Mgr. zástupca rodičov

Alexander Šoth Ing., delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ján Mihalečko  MuDr., delegovaný zástupca za mestské zastupiteľstvo

Jana Dlužanská Ing., delegovaný zástupca za mestské zastupiteľstvo

Ján Várady Mgr., delegovaný zástupca za mestské zastupiteľstvo

b/   údaje o zriaďovateľovi :

 1. Zriaďovateľ: Mesto Michalovce
 2. Sídlo: Námestie Osloboditeľov 30
 3. Telefónne číslo: 0566864308
 4. Adresa elektronickej pošty: alexander.soth@msumi.sk

c/   Informácie o činnosti Rady školy, Pedagogickej rady a Metodického združenia :

Rada školy:

V školskom roku 2022-23 sa uskutočnili 3 stretnutia

 1. 27.9.2022 -plán zasadnutí Rady školy na školský rok 2022 – 2023, správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021 – 2022, sprievodca školským rokom 2022 – 2023, Školský vzdelávací program, Plán práce školy, Školský poriadok – zmeny ku novému školskému roku, organizačná štruktúra na školský rok 2022 – 2023.
 2. 23.2.2023- Spolupráca s rodičmi a priateľmi školy v 1. polroku – akcie, sponzorstvo, plnenie Školského vzdelávacieho programu, Plánu práce školy za 1. polrok, hospodárenie školy a investície v roku 2022, predpokladané investície na rok 2023, činnosť rodičovskej rady, rodičovského združenia v roku 2022 – spolupráca s vedením školy, činnosť metodického združenia a pedagogickej rady v roku 2022.
 3. 26.6.2023- Výročná správa činnosti Rady školy, zhodnotenie spolupráce rôznych organizácii a MŠ, výsledky zápisu do MŠ pre školský rok 2023-24 - organizačná štruktúra, Materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu školou a zriaďovateľom, Organizácia práce počas letných mesiacov.

Pedagogická rada :

Je zložená zo všetkých  pedagogických zamestnancov školy. V školskom roku zasadala 4 krát. Pri svojich zasadnutiach sa riadila Plánom zasadnutí PR a vypracovaným rokovacím poriadkom.

30. 8. 2022

 • schválenie plánu PR
 • informácie z porady riaditeliek
 • prerokovanie Plánu práce školy, Plánu aktivít, Školského poriadku, Organizačného poriadku
 • Prerokovanie dodatkov a zmien v Škvp v šk. roku 2022/2023
 • prerokovanie správy o VVČ za šk. rok 2021/ 2022
 • vyhodnotenie plnenia ročného plánu vzdelávania
 • prerokovanie štruktúry kariérnych pozícií pre rok 2022/2023- určenie triednych učiteliek, určenie vedúcej MZ, uvádzajúcej učiteľky
 • určenie týždenného rozsahu hodín PVVČ na obdobie šk. roka 2022/2023

28. 9. 2022

 • prerokovanie Ročného plánu vzdelávania pedagogických zamestnancov pre šk. rok 2022/ 2023

9. 2. 2023

 • analýza VVP v jednotlivých triedach
 • kontrola účinnosti a plnenia individuálnych plánov pre deti s pokračovaním PPV
 • kontrola úloh týkajúcich sa edukačnej činnosti z Plánu práce školy
 • zápis detí do MŠ

22. 6. 2023

 • analýza VVP v jednotlivých triedach
 • analýza účinnosti a plnenia individuálnych plánov pre deti s pokračovaním PPV
 • kontrola plnenia úloh týkajúcich sa edukačnej činnosti z Plánu práce školy
 • oboznámenie s povinným predprimárnym vzdelávaním detí
 • organizačná štruktúra v šk. roku 2023/ 2024

Metodické združenie:

Členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci- na zasadnutiach boli prerokovávané  špecifické otázky výchovno-vzdelávacieho procesu. Ich úlohou bolo zvyšovať metodickú a odbornú úroveň výchovy a vzdelávania . V školskom roku 2022-23 sa uskutočnili 2 stretnutia.

18.10.2022

- Oboznámenie sa s dokumentom Manuál predprimárne vzdelávanie

- oboznámenie sa s podmienkami pre on line vzdelávanie detí

-   návrhy na skvalitnenie materiálno technického vybavenia MŠ

- pokyny k inovačnému vzdelávaniu

22.6.2023

- Oboznámenie s novými učebnými pomôckami na hudobnú výchovu, prezentácia a práca s nimi

- Odovzdanie informácií z absolvovaných webinárov

- Zhodnotenie  výsledkov detí, ktoré mali individuálnu formu vzdelávania.

- zhodnotenie diagnostiky detí

d/    Údaje o počte detí:

    počet prijatých deti: 124

    počet deti so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami: 0

e/   Údaje o počte pedagogických, odborných a iných zamestnancoch:

Počet pedagogických zamestnancov vrátane riaditeľky:13

Počet odborných  zamestnancov: 0

Počet ďalších zamestnancov: 8

f/  Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

kvalifikačné predpoklady-         riaditeľka MŠ - vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa- na Prešovskej univerzite v Prešove, pedagogickej fakulte, odbor- predškolská a elementárna pedagogika.

 1. učiteľka MŠ – vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa odbor- predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika

učiteľka MŠ – vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa odbor- predškolská a elementárna pedagogika

                                                   1 učiteľka MŠ – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa odbor- predškolská a elementárna pedagogika., zároveň ukončené štúdium na konzervatóriu odbor spev

ostatné učiteľky MŠ – stredoškolské vzdelanie 

 odbor- učiteľstvo pre materské školy

100% pedagogických zamestnancov má úplnú kvalifikáciu na prácu v MŠ.

g/ Informácie o aktivitách a prezentácii školy

September

Účasť na prehliadke športových klubov na akcii Vyber si svoj šport

V rámci projektu Želkova škôlka návšteva dopravných policajtov v MŠ

Október

Organizovanie 1.kola Mestskej ligy športovej zdatnosti

Stretnutia v rámci projektu Hejného matematika

November

Deň materských škôl- tvorivé aktivity a športové dopoludnie

Účasť v speváckej súťaži Matičný hlások

Výtvarná súťaž Policajti v našom meste

Ujo Ľubo- divadelné predstavenie O krajčírikovi

Celoslovenská výtvarná súťaž Pramienok- zapojenie sa

December

Aktívna účasť v akcii Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Mikuláš v MŠ

Vianočné besiedky

2.kolo Mestskej ligy športovej zdatnosti

Účasť na prednese poézie a prózy s vianočnou tematikou v knižnici Gorazda Zvonického

Január

Ujo Ľubo- divadelné predstavenie Snehuliak Tomáš

Divadlo Theatro- divadelné predstavenie Palculienka 1. časť

Február

Návšteva nafukovacieho planetária

Stretnutie v rámci projektu Kozmo a jeho priatelia

Projekt korčuľovanie 4 stretnutia

Fašiangový karneval

Karneval v družobnej základnej škole

3.kolo Mestskej ligy športovej zdatnosti

Marec

Otvorená hodina v základnej škole – účasť deti s PPv a ich rodičov na hodinách matematiky, slovenského jazyka, ukážky jednoduchých pokusov

Prednáška pre rodičov na tému Školská zrelosť v spolupráci s CPaP

Návšteva detí a učiteľov z CZŠ v MŠ – tvorivé aktivity s deťmi

V rámci mesiaca knihy návšteva knižnice v družobnej základnej škole spojená s divadelným predstavením a prehliadkou školy

Apríl

4.kolo Mestskej ligy športovej zdatnosti

Divadlo Theatro- divadelné predstavenie Palculienka 2. časť

Orientačné testy školskej spôsobilosti v spolupráci s CPaP

Návšteva knižnice Gorazda Zvonického

Zapojenie sa do výtvarnej súťaže Zdravá výživa- 3. miesto

Máj

Ujo Ľubo- divadelné predstavenie „Šípová ruženka“

Zapojenie sa do výtvarnej súťaže Svetový deň červeného kríža

Výsadba stromov a úprava bylinkovej a zeleninovej záhrady v rámci Dňa Zeme

Zapojenie sa do výtvarnej súťaže Fugova domovina

Školská športová olympiáda

Mestská športová olympiáda

Návšteva dopravného ihriska Sobrance

Návšteva ZOO Košice

Branná vychádzka do parku Kerta a k rieke Laborec

Noc v MŠ

Jún

Deň detí

Návšteva hasičskej stanice

Športový tréning v družobnej ZŠ

Organizovanie a účasť v mestskej speváckej súťaži Slávik v MŠ

Deň rodiny

Včielky v MŠ- návšteva včelára

Výlet na Vinné jazero

Rozlúčka s predškolákmi

h/  Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

 

„ Školské ovocie“

 

 

 

  Projekt „ Európsky program podpory    konzumácie  ovocia a zeleniny v školách“ s finančnou podporou EU

Školský mliečny program

 

 

   Projekt zameraný na zvýšenú konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov s finančnou podporou EÚ   

 „ Želkova škôlka“                              Projekt zameraný na výchovu a vzdelávanie v oblasti dopravnej výchovy

„ Hejného matematika“                      Projekt zameraný na rozvoj matematických schopností detí Hejného metódou

„ Kozmo a jeho priatelia“                   Projekt zameraný na upevňovanie sociálnych kontaktov a vzťahov

                                                          

„ Korčuľovanie“                                 Projekt zameraný na rozvoj korčuliarskej gramotnosti

Vlastné projekty školy:

„ Tráva je koberec pod nohy detí“      Projekt zameraný na rozvoj zdravého životného štýlu       

 

„ Športujeme celý rok“                       Projekt zameraný na rozvoj pohybových zručností detí prostredníctvom sezónnych aktivít- plávanie, korčuľovanie, kolobežkovanie, bicyklovanie, sánkovanie, kĺzanie, guľovanie

i/ informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

V tomto školskom roku 2022-23 v MŠ neprebehla žiadna inšpekčná činnosť. Posledná inšpekčná činnosť sa uskutočnila v dňoch   od 15.11.2021 do 16.11.2021 a to súčinne dve  školské inšpekcie a to:

 1. Stav realizácie hudobnej výchovy a podpory rozvíjania hudobnej gramotnosti detí v MŠ
 2. Stav zavedenia PPV v MŠ, výchovno- vzdelávacej činnosti a učenia sa detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie v MŠ povinné.

j/ informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Priestorové podmienky MŠ

V účelovej budove vo vyhovujúcich priestorových podmienkach  je 6 tried, z toho:

1 trieda 3- 4  ročné deti s integráciou dvojročných,  1 trieda 3-4 ročné deti , 2 triedy 4-5 ročné deti, a 2 triedy 5-6 ročné deti. Triedy sú vybavené zariadením a vybavením primeraným veku detí. Všetky triedy vyhovujú normám a počty detí rešpektujú predpísané normy. Pre deti sú vytvorené optimálne podmienky pre výchovu a vzdelávanie.

Materiálno-technické podmienky sú vyhovujúce, obnovu vyžaduje fasáda budovy MŠ. Je potrebné riešiť nedostatočný internetový signál a je potrebné urobiť výmenu nábytkových zostáv a kobercov v piatich triedach MŠ. Vzhľadom k tomu, že materská škola nemá žiadne voľné priestory, bolo by vhodné formou prístavby riešiť absenciu telocvične a úložných a skladových priestorov.

k / informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblastiach v ktorých má škola nedostatky

Materská škola vzhľadom k svojmu zameraniu dosahovala dobré výsledky v oblasti starostlivosti o  zdravie a o upevňovanie správneho životného štýlu. Okrem toho dobré výsledky dosahovala škola v ochrane životného prostredia , v starostlivosti o prírodu, či už triedením odpadu alebo zberom druhotných surovín.

Za veľmi silné stránky školy považujeme kvalitu výchovy a vzdelávania, odbornosť učiteliek, veľmi dobré medziľudské vzťahy v kolektíve a tým výbornú pracovnú klímu. V neposlednom rade ako výbornú musíme zhodnotiť aj spoluprácu MŠ s rodičmi, ktorí sú veľmi ústretoví a nápomocní.

 nedostatky-  nedostatky sú zväčša materiálno- technického vybavenia a to:

- absencia telocvične pre deti

- absencia ihriska pre loptové športové hry

- oprava vonkajšej fasády a vonkajších terás

- vybavenie novým funkčným nábytkom

- klimatizácia do troch tried

- zosilnenie signálu internetu pre prácu s interaktívnymi tabuľami

Nepovinné údaje:

a/ informácie o finančnom  zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

 Škola je financovaná z rozpočtu štátu a príspevku mesta, rodič uhrádza 40€ mesačne za dieťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy na účet zriaďovateľa.

Finančné prostriedky získané od rodičov /   2% z dane / na účet Rodičovského  klubu  a od sponzorov boli použité na  nákup vybavenia tried, odmeny pre deti  pri športových súťažiach ďalej   na výzdobu a úpravu vnútorných priestorov, na Deň rodiny a na Tekvicovú party.

b/ informácie o aktivitách školy

Krúžková činnosť v spolupráci s externými pracovníkmi

V materskej škole prebieha krúžok anglického jazyka v spolupráci s jazykovou školou

Centrum jazykov MM Star Michalovce a krúžok Hejného matematiky v spolupráci s družobnou ZŠ Moskovská 1

c/ informácie o spolupráci školy s rodičmi

Na materskej škole pracuje Rodičovský klub, ktorý je občianskym združením, riadi ho výbor , na čele ktorého je predseda, ktorý je zároveň štatutárom klubu. Spolupráca s RK je na vysokej úrovni. Spolu s MŠ bolo zorganizovaných niekoľko akcií a to: Tekvicová party, Mikuláš, Vianočné besiedky, školská olympiáda, výlety a exkurzie detí, deň rodiny.

s materskou školou spolupracujú aj ďalšie organizácie

 • Okresná hvezdáreň
 • Okresná knižnica
 • ZŠ P. Horova 16 Michalovce

 

 • ZŠ Moskovská 1 Michalovce
 • ZŠ Krymská 5 Michalovce
 • Hasičský a záchranársky zbor
 • Regionálne osvetové stredisko
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Michalovce

      -    CPPPaP Michalovce

 • Policajný zbor, Michalovce
 • ZUŠ, Michalovce
 • Mestské kultúrne stredisko

Materská škola s týmito organizáciami spolupracuje podľa vypracovaných plánov spolupráce, tiež podľa aktuálnych ponúk a samozrejme podľa aktuálnych možností.

Vypracovala:                                                            Bc. Erika Zaffová                                                                                                                                              Riaditeľka školy

Správa prerokovaná na zasadnutí Pedagogickej rady uskutočnenej dňa: 31.8.2023

Vyjadrenie Rady školy

 Rada školy pri Materskej škole Fraňa Kráľa 78, Michalovce na svojom riadnom zasadnutí dňa 27.9.2023 prerokovala a berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022-23

 Za radu školy predseda Viera Dojčáková

Správa schválená zriaďovateľom – Mestom Michalovce, zastúpeným primátorom

Mgr. Miroslavom Dufincom v Michalovciach dňa 7.12.2023

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
  Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
 • +421 566422594

Fotogaléria