Navigácia

Záverečná správa

O škole

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach

za školský rok 2019/20.

 

 1. Východiská

Správa je vypracovaná v zmysle:

 - Zákona NR SR 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5,

 - Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9 / 2005 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,

 - Metodického usmernenia MŠ SR č. 10 / 2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9 / 2005 Z. z.,

 - Koncepcie rozvoja materskej školy 2019/24

- Školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov,

a/  Základné identifikačné údaje o škole:

1. Názov školy:                      Materská škola Fraňa Kráľa 78, Michalovce

2. Adresa školy:        Fraňa Kráľa 78, 071 01 Michalovce

3. Telefónne číslo školy:       056 / 642 25 94

4. Internetová a elektronická adresa školy : www.msfkrala.edupage.sk

02.ms.michalovce@gmail.com

5. Zriaďovateľ: Mesto Michalovce

6. Vedúci zamestnanec školy: Bc. Erika Zaffová , riaditeľka školy

7.Rada školy a iné poradné orgány školy

Rada školy má 11  členov. Voľby do Rady školy sa konali dňa 5.4.2016, doplňujúce voľby za zástupcov rodičov sa konali 25.9.2019

Ustanovujúce zasadnutie novozvolenej Rady školy sa konalo dňa 14.4.2016 , na ktorom bol zvolený predseda a podpredseda Rady školy. V školskom roku 2019/20 pracovala Rada školy v tomto zložení:  

Predseda :                   Viera Dojčáková , zástupca pedagogických zamestnancov

 Podpredseda:             Darina Bursíková, zástupca pedagogických zamestnancov

 Členovia:                   Milan Hrehovčík,   zástupca nepedagogických zamestnancov

                                    Ing Vladimíra Hladová, zástupca rodičov

Martina Devečková, Mgr. zástupca rodičov

PhDr. Kvetoslava Mondoková. zástupca rodičov

Mgr. Jana Špontáková,zástupca rodičov

Katarína Poláková Ing., delegovaný zástupca zriaďovateľa

Marián Sabadoš, Mgr. delegovaný zástupca za mestské zastupiteľstvo

Martin Nebesník Mgr., delegovaný zástupca za mestské zastupiteľstvo

Ján Várady Mgr., delegovaný zástupca za mestské zastupiteľstvo

Pedagogická rada - je zložená zo všetkých  pedagogických zamestnancov školy. V školskom roku zasadala tri krát. Pri svojich zasadnutiach sa riadila Plánom zasadnutí PR a vypracovaným rokovacím poriadkom.

Metodické združenie- členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci- na zasadnutiach boli prejednávané  špecifické otázky výchovno-vzdelávacieho procesu. Ich úlohou bolo zvyšovať metodickú a odbornú úroveň výchovy a vzdelávania .

b/    Údaje o počte detí: 133

c/   Údaje o počte zapísaných detí do prvého ročníka: 37

 

d/ Údaje o počte prijatých detí do prvého ročníka:

 Rozhodnutie o prijatí do 1. ročníka ZŠ dostalo 34 detí, tri dostali odklad PŠD na žiadosť ZZ

e/ -----------------------

f/  Zoznam uplatňovaných učebných programov:

Výchovno-vzdelávacia činnosť do uzavretia MŠ prebiehala podľa školského vzdelávacieho programu Ovocníčkovia, ktorý vychádza zo  Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a je vypracovaný v súlade s ním. Deti s odkladom školskej dochádzky mali vypracované individuálne vzdelávacie plány, ktoré sú zamerané na oblasť, ktorú je potrebné najviac rozvíjať.

      Od 16.3.2020 do 31.5.2020 bola v MŠ  prerušená prevádzka a od 01. 06. 2020 bola prevádzka MŠ obnovená aj keď len s dobrovoľnou účasťou detí. Dobrovoľná účasť detí v materskej škole neumožňovala materskej škole pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Materská škola sa v rámci možností zameriavala najmä na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania.

 

g/  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

- počet pedagogických zamestnancov vrátane riad. školy: 14 z toho 1 MD

- počet nepedagogických zamestnancov v MŠ: 8   

 kvalifikačné predpoklady-             riaditeľka MŠ - vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa- na Prešovskej univerzite v Prešove, pedagogickej fakulte, odbor- predškolská a elementárna pedagogika.

                                                           1  učiteľka MŠ – vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa odbor- predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika

                                                             1 učiteľka MŠ – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa odbor- predškolská a elementárna pedagogika.

ostatné učiteľky MŠ – stredoškolské vzdelanie 

 odbor- učiteľstvo pre materské školy

Riaditeľka MŠ a šesť učiteliek absolvovali 1. atestáciu. 100% pedagogických zamestnancov má úplnú kvalifikáciu na prácu v MŠ.

 

h/ Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Svoju pedagogickú úroveň si učiteľky počas roka zvyšovali samoštúdiom odbornej literatúry a časopisov podľa Plánu práce školy a Plánu MZ. V tomto školskom roku aj vzhľadom k vzniknutej situácii a prerušením prevádzky MŠ sa učiteľky zúčastnili iba Aktualizačného vzdelávania.

Názov vzdelávania a poskytovateľ:  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR, aplikácia zákona v praxi, spracúvanie osobných údajov v podmienkach materských škôl s ohľadom na pracovnú činnosť a povinnosti PZ  OZ – na aktuálny legislatívny stav 1.september 2020. Poskytovateľ: Mesto Michalovce, Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce

 1. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Klub zdravia – revitalizačné  cvičenie a prednášky o zdravom životnom štýle 1x týždenne

  Akcie pre rodičov a detí:

 • Tekvicová party tvorivá dielňa pre rodinu - tvorba z prírodnín, propagácia zdravého stravovania s ochutnávkami
 • Vianočná besiedka vianočné vystúpenia detí

Aktivity školy

September:

30.9.2019- vyber si svoj šport

Október:

7.10.2019- Tekvicová párty

14.10.2019- Divadlo Theátrum- ujo Domino

23.10.2019- 1.kolo Mestská liga pohybovej zdatnosti

28.10.2019- Otvorená aréna

November:

14.11.2019- návšteva knižnice- div. Predstavenie Tri Prasiatka

26.11.2019- Ujo Ľubo- O Petrovi a drakovi

December:

2.12.2019- Otvorená aréna

5.12.2019- Návšteva Mikuláša

11.12.2019- 2.kolo Mestská liga pohybovej zdatnosti

Vianočné besiedky samostatne v každej triede

Január:

17.1.2020- Korčuľovanie

22.1.2020- Divadlo Portál- Zlatá rybka

24.1.2020- Korčuľovanie

27.1.2020- návšteva 8. ZŠ- div. Predstavenie Mechúrik Košťúrik

30.1.2020- Návšteva Msks Michalovce- vystúpenie ZUŠ rozprávka Mrázik

31.1.2020- Korčuľovanie

Február:

7.2.2020- Korčuľovanie

12.2.2020- 3.kolo Mestská liga pohybovej zdatnosti

18.2.2020- Karneval s ujom Ľubom

20.2.2020- návšteva cirkevnej ZŠ

21.2.2020- návšteva 3.ZŠ

25.2.2020- návšteva 2. ZŠ

Marec- máj- prerušenie prevádzky

Jún:

30.6.2020- Rozlúčka s predškolákmi

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

 

„ Školské ovocie“

 

 

 

Projekt „ Európsky program podpory konzumácie  ovocia a zeleniny v školách“ s finančnou podporou EU

Školský mliečny program

 

 

 Projekt zameraný na zvýšenú konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov s finančnou podporou EÚ   

 „ Želkova škôlka“                                       Projekt zameraný na výchovu a vzdelávanie v oblasti dopravnej výchovy         

„ Otvorená aréna“                                       Projekt zameraný na rozvoj pohybovej zdatnosti detí

„ Korčuľovanie“                                          Projekt zameraný na rozvoj korčuliarskej gramotnosti

„ Nájdime si kamarátov“                            Projekt e-twining- priateľstvo bez hraníc

Vlastné projekty školy:

„ Tráva je koberec pod nohy detí“             Projekt zameraný na rozvoj zdravého životného štýlu                    

 

„ Športujeme celý rok“                               Projekt zameraný na rozvoj pohybových zručností detí prostredníctvom sezónnych aktivít- plávanie, korčuľovanie, kolobežkovanie, bicyklovanie, sánkovanie, kĺzanie, guľovanie

 

k/ Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

V tomto školskom roku nebola vykonaná inšpekčná činnosť štátnou školskou inšpekciou.

l/ Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Priestorové podmienky MŠ

V účelovej budove vo vyhovujúcich priestorových podmienkach  je 6 tried, z toho:

1 trieda 3- 4  ročné deti s integráciou dvojročných,  1 trieda 3-4 ročné deti , 2 triedy 4-5 ročné deti, 1 trieda 3-6 ročné deti a 1 trieda 5-6 ročné deti. Triedy sú vybavené zariadením a vybavením primeraným veku detí. Všetky triedy vyhovujú normám a počty detí rešpektujú predpísané normy. Pre deti sú vytvorené optimálne podmienky pre výchovu a vzdelávanie.

Materiálno-technické podmienky sú vyhovujúce, obnovu vyžaduje fasáda budovy MŠ a strecha. Boli upravené pieskoviská. Postupne sa uskutočňuje výmena vnútorného zariadenia MŠ- nábytkové zostavy.

m/ Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

 Škola je financovaná z rozpočtu štátu a príspevku mesta, rodič uhrádza 10€ mesačne za dieťa po dosiahnutí veku 3 roky a 140 € za dieťa mladšie ako 3 roky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy na účet zriaďovateľa. Finančné prostriedky od rodičov  v hodnote 15 € na dieťa do fondu RZ boli využité na zabezpečenie aktivít školy podľa rozhodnutia výboru rodičov a to spoločné aktivity a tvorivé dielne Tekvicová party, oslavy sviatkov Mikuláša a Vianoc. Ďalej  boli použité na servis filtračného systému vody, servis filtračného systému vzduchu ,  na zaplatenie autobusovej prepravy detí na  akcie mimo školy.  Finančné prostriedky získané od rodičov /   2% z dane / na účet Rodičovského  združenia a od sponzorov boli použité na  ušitie ľudových krojov k vystúpeniam , na doplnenie hracích kútov, na výzdobu a úpravu vnútorných priestorov, semená a nákup detského náradia pre prácu v školskej záhrade a vyvýšených zeleninových záhonov. Materská škola bola úspešná v projekte nadácie Pontis Tesco- My pomáhame – vy rozhodujete, kde získala grand vo výške 600 €. Tieto peniaze boli použité na nákup detských kníh, na doplnenie hracích kútov a na opravu schodišťa a položenie novej vinylovej podlahy.

n/ Ciele ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy a vyhodnotenie ich plnenia

 Pretože hlavnou prioritou našej Materskej školy je ochrana a podpora zdravia deti, ochrana a tvorba životného prostredia a rozvoj prosociálneho správania a cítenia aj v tomto školskom roku sa naša práca zamerala na podporu a rozvoj

- zdravého životného  štýlu  a to správnou životosprávou, organizovaním akcií spolu s rodičmi zameranými na  podporovanie správneho spôsobu stravovania, na rozvíjanie a upevňovanie vzťahu k pohybovými aktivitám a účasťou na výletoch a exkurziách do prírody. Deti sa zapojili do týždňa športu, takisto sa zapájajú do akcií usporiadaných mestom a to napríklad vyber si svoj šport, ukážka práce basketbalového krúžku, korčuliarska gramotnosť, mestská liga pohybovej zdatnosti, a podobne

- na rozvíjanie environmentálneho cítenia deti a ochranu prírodného prostredia, prostredníctvom každodennej práci s deťmi. Deti sa zapojili do týždňa mobility .

-na  rozvíjanie a upevňovanie prosociálneho správania a konania. Deti sme viedli k vzájomnému porozumeniu a úcte k sebe aj iným, vystúpeniami pre rodičov spojenými s prezentáciou činnosti detí v MŠ sme upevňovali lásku a  vzájomné rodinné vzťahy.

- na oboznámenie deti so základnými informačnými technológiami. Deti pravidelne pracujú s detskými interaktívnymi programami a učitelia využívajú služby spoločnosti Komensky.

o/ Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Materská škola vzhľadom k svojmu zameraniu dosahovala dobré výsledky v oblasti starostlivosti o  zdravie a o upevňovanie správneho životného štýlu. Už dlhé roky v materskej škole funguje Klub zdravia, aj keď v tomto roku bola ich činnosť od marca prerušená. Okrem toho dobré výsledky dosahovala škola v ochrane životného prostredia , v starostlivosti o prírodu, či už triedením odpadu alebo zberom druhotných surovín. Aj v tomto školskom roku učiteľky objavili a podchytili niekoľko talentov na šport  a na spev. Bohužiaľ tieto talenty neboli v druhom polroku rozvíjané tak , ako bolo plánované.

Za veľmi silné stránky školy považujeme kvalitu výchovy a vzdelávania, odbornosť učiteliek, veľmi dobré medziľudské vzťahy v kolektíve a tým výbornú pracovnú klímu. V neposlednom rade ako výbornú musíme zhodnotiť aj spoluprácu MŠ s rodičmi, ktorí sú veľmi ústretoví a nápomocní.

 nedostatky-  nedostatky sú zväčša materiálno- technického vybavenia a to:

- absencia telocvične pre deti

- absencia ihriska pre loptové športové hry

- oprava vonkajšej fasády a vonkajších terás

- vybavenie novým funkčným nábytkom

- klimatizácia do troch tried

2. Ďalšie informácie o škole

a/ psychohygienické podmienky na MŠ boli v tomto šk. roku dobré vyhovujúce, potrebné je doplnenie klimatizácie do troch tried, pretože teploty v lete vysoko prekračujú prípustnú normu

b/ voľnočasové aktivity- Krúžková činnosť

Krúžková činnosť v spolupráci s externými pracovníkmi

anglický jazyk                                   

Lektorky sú z Jazykovej školy a škôlky Adely Kužmovej.             

Pod vedením interných pedagogických zamestnancov na MŠ pacoval pohybovo- dramatický krúžok, spevácky krúžok, výtvarný krúžok, krúžok Lego Dakta a krúžok šikovných rúk

Krúžková činnosť prebiehala vzhľadom k situácii iba do 15.3.2020.

c/ spolupráca školy s rodičmi

Na materskej škole pracuje Rodičovský klub, ktorý je občianskym združením, riadi ho výbor , na čele ktorého je predseda, ktorý je zároveň štatutárom klubu. Spolupráca s RK je na vysokej úrovni. Spolu s MŠ bolo zorganizovaných niekoľko akcií a to: Tekvicová party, vianočná besiedka, Mikuláš.

d/ ďalšie organizácie spolupracujúce s materskou školou

 • Okresná hvezdáreň
 • Okresná knižnica
 • ZŠ P. Horova 16
 • ZŠ Moskovská 1
 • Hasičský a záchranársky zbor
 • Regionálne osvetové stredisko
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Michalovce

      -    CPPPaP Michalovce

 • Policajný zbor, Michalovce
 • ZUŠ, Michalovce
 • Mestské kultúrne stredisko

 

Materská škola s týmito organizáciami spolupracuje podľa vypracovaných plánov spolupráce a tiež podľa aktuálnych ponúk.

 

Vypracovala:                                                                         Bc. Erika Zaffová                                                                                                                 Riaditeľka školy

 

 

Správa prerokovaná na zasadnutí Pedagogickej rady uskutočnenej dňa: 7.9.2020

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
  Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
 • +421 566422594

Fotogaléria