Navigácia

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Názov ŠKVP: Ovocníčkovia

Stupeň vzdelania: Predprimárne vzdelanie ISCED - O

Dĺžka:  4 roky

Vyučovací jazyk: slovenský

Druh školy : štátna

Názov školy: Materská škola Fraňa Kráľa 78, Michalovce

Adresa: Fraňa Kráľa 78, Michalovce

IČO:

Zriaďovateľ: mesto Michalovce

Adresa: Mestský úrad, Námestie Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce

Kontakty: Bc. Erika Zaffová, riaditeľka MŠ

Prejednané:        

Radou školy:                                                       30.8.2016

Pedagogickou radou:                                           26.8.2016

Vydaný dňa:                                                       30.8.2016

Platnosť od:                                                       01.9.2016

Schválený mestským zastupiteľstvom:  

 

Riaditeľka Materskej školy: Bc. Erika Zaffová

 

 

Revidovanie ŠkVP

 

Platnosť,

Revidovanie

Dátum zmeny

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy

a pod.

Platnosť

Od 01.09.2016

 

Revidovanie

 

 

strana 9 kap.1.8 

1.9.2017

Doplnenie vety: Doklad o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa vydáva na základe žiadosti rodiča.

strana 10 kpt. 2

1.9.2017

zo ŠkVP sa vypúšťa časť Personálne zabezpečenie

strana 12 kpt. 4

1.9.2017

zo ŠkVP sa vypúšťa časť Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove vzdelávaní

strana 16 kpt.6

1.9.2017

zo ŠkVP sa vypúšťa časť Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah

1 Názov  a charakteristika školského vzdelávacieho programu............................5

1.1 Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania .............................................5

1.2 Stupeň vzdelania..............................................................................................6

1.3 Vlastné zameranie školy..................................................................................6

1.4 Dĺžka dochádzky a formy výchovy.................................................................6

1.5 Učebné osnovy a východiská plánovania VVČ..............................................7

1.6 Vyučovací jazyk...........................................................................................,..8

1.7 Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania..................................8

1.8 Vydávanie dokladu o ukončení vzdelávania...................................................9

2Personálne zabezpečenie.......................................................................................10

2.1 Charakteristika školy.....................................................................................10

3 Materiálno-technické a priestorové podmienky školy......................................11

4 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove    a vzdelávaní.............................................................................................................12

5 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia...........................................................14

5.1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí................................................14

5.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy......................14

6 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov.........16

7. Zoznam bibliografických odkazov.....................................................................17

Prílohy

Príloha A Denný poriadok........................................................................................18

Príloha B Odporúčané obsahové celky a témy.........................................................21

Príloha C Odporúčaný rozpis vzdelávacích oblastí..................................................34

Príloha D Zoznam výkonových štandardov dosahovaných priebežne.....................35

 

 

 

1 Názov a Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

Školský vzdelávací program má názov Ovocníčkovia. Vybrali sme si tento názov preto, lebo charakterizuje smerovanie a zameranie našej školy. Ovocie je považované za dôležitý produkt zdravej výživy a nesmie chýbať v jedálničku ľudí, ktorí žijú zdravým životným štýlom. Vyrastá iba v zdravom a čistom prostredí. . Zároveň tak , ako len zdravé ovocie prináša úžiitok, tak len zdravé, samostatné, tvorivé, tolerantné a deti hrdé na to, odkiaľ pochádzajú , budú v budúcnosti úspešné a prospešné v živote i v spoločnosti.

1.1 Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

      Naša materská škola má okrem cieľov zahrnutých v ŠVP, ktoré sú povinné pre každú materskú školu, rozšírený svoj ŠkVp o tieto ďalšie ciele:

V oblasti zdravia a zdravého životného štýlu

 • rozvíjať u detí v čo najväčšej možnej miere zodpovednosť za svoje psychické aj fyzické zdravie, viesť ich k jeho ochrane a upevňovaniu

V oblasti ochrany životného prostredia

 • rozvíjať u detí vnímavosť k potrebám okolia, k prostrediu i k prírode
 • poznávať prírodu prostredníctvom bádania, experimentovania a skúmania

V prosociálnej oblasti

 • viesť deti k všestrannej, účinnej a otvorenej komunikácii
 • viesť deti k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom, ich kultúre a duchovným hodnotám
 • viesť ich k hrdosti na svoju vlasť
 • rozvíjať u detí schopnosť rešpektovať prácu a úspechy nielen svoje, ale aj iných a zároveň ich viesť k vzájomnej spolupráci
 • rozvíjať u detí schopnosť niesť zodpovednosť za svoje konanie a správanie
 • posilňovať v nich úctu k rodičom, súrodencom, zamestnancom MŠ, ale aj k deťom

V oblasti intelektuálneho rozvoja osobnosti dieťaťa

 • vhodnou motiváciou detí viesť ich k snahe o ďalšie vzdelávanie
 • vo väčšej miere podnecovať deti k tvorivému mysleniu a samostatnému riešeniu problémov využívaním vhodných inovatívnych metód
 • rozvíjať u detí logické myslenie

 

1.2 Stupeň vzdelania

  Dieťa absolvovaním školského vzdelávacieho programu ,,Ovocníčkovia“. získava predprimárne vzdelanie. Predprimárne vzdelavanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku , v ktorom do 31.8. dosiahne vek šesť rokov a dosiahne školskú spôsobilosť. Predprimárne vzdelávanie môže získať aj dieťa, ktoré nedovŕši vek šesť rokov, ale podľa vyjadrenia príslušného Centra pedagogicko- psychologického poradenstva dosiahlo školskú pripravenosť. Dokladom o získanom stupni vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

 

     1.3 Vlastné zameranie školy

Pretože hlavnou prioritou našej Materskej školy je ochrana a podpora zdravia deti, ochrana a tvorba životného prostredia a rozvoj prosociálneho správania a cítenia do ďalších rokov sme si zvolili tieto priority výchovno – vzdelávacieho procesu, ktoré budeme podporovať a rozvíjať:

- zdravý životný štýl.  Materská škola bude aj naďalej slúžiť deťom aj dospelým k získavaniu informácií o zdravom životnom štýle

- rozvíjanie environmentálneho cítenia deti a ochrana prírodného prostredia, prostredníctvom každodennej práci s deťmi a organizovaním školy v prírode

- rozvíjanie a upevňovanie prosociálneho správania a konania. Organizovať kultúrne akcie pre kluby dôchodcov , usmerňovať deti v ich správaní a konaní abyť pre ne vhodným príkladom

- rozvíjanie intelektu, talentu a osobnosti dieťaťa. Umožniť deťom prostredníctvom rôznych primeraných stratégii, prostredníctvom krúžkovej činnosti rozvoj intelektu, talentu a osobnosných kompetencii využitím individuálneho prístupu.

 

1.4 Dĺžka dochádzky a formy výchovy

Do materskej školy sú prijímané deti od troch do šiestich rokov. V niektorých prípadoch môžu byť prijaté aj deti od dvoch rokov a to vtedy, ak to kapacita a naplnenosť triedy dovolí. Dĺžka dochádzky je priemerne 3-4 roky.

Deťom Materská škola umožňuje celodennú výchovnú starostlivosť, ale po dohode s rodičmi je dieťaťu umožnený aj poldenný pobyt, najdlhšie však 4 hodiny dopoludnia. Tento pobyt je využívaný hlavne pri novoprijatých detí a u detí, ktorých rodičia si to žiadajú.

       Adaptačný pobyt poskytuje MŠ najdlhšie na dobu troch mesiacov. Počas adaptácie môžu byť v triede prítomní určitý čas aj rodičia novoprijatého dieťaťa, ale tak, aby nerušili činnosť učiteľky a detí. Čas ich prítomnosti učiteľka postupne podľa adaptácie dieťaťa skracuje.

 

1.5 Učebné osnovy a východiská plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti

      

Učebnými osnovami materskej školy sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí.

 

Východiská plánovania

Výchovno- vzdelávacie činnosti plánujeme týždenne. Výchovno- vzdelávací týždenný plán pre príslušnú triedu vypracováva učiteľka rannej zmeny po konzultácii s druhou učiteľkou. Forma týždenného plánu VVČ je rovnaká pre všetky triedy materskej školy,  vytvorená metodickým združením a schválená pedagogickou radou. Pri tvorbe týždenných plánov výchovno – vzdelávacej činnosti učiteľka dodržiava rozvrhnutie vzdelávacích oblastí na časový úsek jedného mesiaca. Rozvrhnutie bolo takisto vytvorené metodickým združením a schválené pedagogickou radou.  Toto rozvrhnutie má iba odporúčajúci charakter a je na učiteľkách jednotlivých tried, ako si jednotlivé VO v mesiaci rozložia( príloha C). Podstatné je , aby v priebehu roka boli plnené všetky výkonové štandardy a vzdelávacie oblasti  sa striedali rovnomerne. V prípade, že sa v mesiaci vyskytnú voľné dni (dni pracovného voľna) ako aj školské jarné, jesenné a zimné prázdniny (kedy sa výchovno-vzdelávacia činnosť kvôli zlučovaniu tried plánuje a realizuje formou voľných  hier detí), zaradený počet vzdelávacích oblastí na časový úsek jedného mesiaca sa úmerne skracuje. V čase  letných prázdnin sa výchovno-vzdelávacia činnosť plánuje a realizuje výlučne formou voľných hier detí, a teda bez zohľadňovania odporúčaného rozvrhnutia vzdelávacích oblastí uvedeného v VVP.  Plánovanie vzdelávacích oblastí v rámci popoludňajších cielených vzdelávacích aktivít je plne v kompetencii učiteliek konkrétnych tried. Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity slúžia väčšinou na upevnenie získaných poznatkov.  Pri plánovaní vychádzame z poznania aktuálnej úrovne detí, rešpektujeme pedagogické zásady. Plánujeme tematicky, učiteľky  majú dané obsahové celky na jednotlivé mesiace  a s nimi súvisiace  témy (príloha B ). Tieto obsahové celky a témy majú výlučne odporúčajúci charakter, učiteľky si ich môžu podľa potreby upraviť alebo ich úplne vylúčiť.

Časová ohraničenosť jednotlivých obsahových celkov a tém závisí od učiteliek, ktoré zohľadňujú záujem detí o konkrétne témy, väčšinou je to jeden týždeň.  Pri plánovaní aktivít na konkrétny týždeň si učiteľky vyberajú výkonové štandardy jednotlivých VO zo ŠVP, ktoré  adaptujú a prispôsobujú schopnostiam danej skupiny detí. Výkonové štandardy môžu v prípade ich širšieho vymedzenia deliť, ale i spájať do logicky integrovaných celkov. Spravidla teda v rámci plánovania dochádza k vzájomnému prepájaniu vzdelávacích oblastí resp. k integrácii výkonových štandardov z niektorých VO. Výkonové štandardy, ktoré z dôvodu ich priebežného dosahovania v prirodzených každodenných situáciách nie je potrebné (na druhej strane však ani zakázané) zámerne plánovať sú uvedené v prílohe D (vyňatie týchto štandardov je len pomocné, pracovné, po vzájomných diskusiách v rámci metodického združenia).

1.6  Vyučovací jazyk

Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky- Slovenský jazyk. Súčasťou vzdelávania je aj komunikácia v štátnom – slovenskom jazyku.

Cudzí jazyk sa vyučuje v rámci krúžkovej činnosti.

 

 1.7  Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania

Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a školskú spôsobilosť.

Predškolské vzdelávanie môže dieťa spravidla ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku. O ukončení dochádzky dieťa dostáva doklad Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania , ktoré vydáva materská škola a slávnostne je dieťaťu odovzdané spravidla posledný deň školského roka na slávnostnej akadémii.

 

 

 

1.8 Vydávanie dokladu o ukončení vzdelávania

 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola   spravidla posledný deň školského roka na rozlúčkovej slávnosti. Program rozlúčkovej slávnosti je plne v kompetencii učiteliek tried detí školskú dochádzku.

 

2 Personálne zabezpečenie

 

       Počet  pedagogických pracovníkov vrátane riaditeľky Materskej školy je 13. Všetci pracovníci sú pedagogicky a odborne spôsobilí.

Počet nepedagogických pracovníkov je 8, z toho sú 3 upratovačky, 1 školník, 1 riaditeľka školskej jedálne, 3 kuchárky. Presné rozvrhnutie pracovného času a harmonogram práce je bližšie rozpracovaný v Školskom a prevádzkovom poriadku.

V materskej škole prebieha krúžková činnosť a výučba anglického jazyka. Bližšie rozpracovanie podmienok a zoznam poskytovateľov týchto aktivít je v Pláne práce školy pre príslušný školský rok.

 

2.1 Charakteristika školy

Materská škola so šiestimi triedami  sa nachádza v areály na ulici Fraňa Kráľa 78. Účelová stavba predškolského zariadenia bola projektovaná pre štyri triedy materskej školy a dve oddelenia jaslí. Úpravou priestorov bolo zriadených 6 tried  pre deti od dvoch rokov po vstup do 1. ročníka ZŠ. Škola poskytuje deťom celodennú, poldennú a v čase adaptačného pobytu najviac štvorhodinovú starostlivosť. Hlavné ciele školy vychádzajú zo záujmu, požiadaviek aj potrieb rodiny a detí sú prispôsobené materiálno-technickým, priestorovým a personálnym možnostiam školy. Materská škola sa nachádza v tichom prostredí medzi rodinnými domami. Areál materskej školy je ohraničený plotom.

 

 

.3 Materiálno-technické a priestorové podmienky školy

 

Budova sa skladá z dvoch pavilónov a hospodárskej časti. V pavilóne B sa nachádzajú dve triedy pre najmladšie deti vo veku 2-3 roky. Herne sa nachádzajú na prízemí, na poschodí sa nachádza spálňa pre obe triedy. V pavilóne A sa nachádzajú štyri triedy. Prízemné triedy sú pre deti 4-5 ročné, na poschodí sú triedy pre 5-6 ročné deti. Pavilón C tvorí hospodárska časť budovy a kotolňa, ktorú má materská škola vlastnú. Priestorové podmienky sú dostatočné pre danú kapacitu detí. Sú vytvárané vzhľadom na plnenie cieľov výchovno- vzdelávacieho procesu, vplývajú na pocity detí, uspokojujú ich potreby. Prostredie si deti svojou fantáziou dotvárajú sami.

Súčasťou materiálno- technického vybavenia školy je detská a odborná literatúra, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika, výpočtová technika atď. tieto predmety a pomôcky sú uložené v jednotlivých kabinetoch a v knižnici. Zároveň sú určené učiteľky, ktoré sa o tieto kabinety starajú.

K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu patria hračky a nábytok pre deti. Ten v plnej miere rešpektuje antropometrické požiadavky. Rozloženie pomôcok, nábytku v triedach je účelové, deti majú dostatok priestoru na hru, cvičenie, vzdelávanie i spánok. V každej triede majú deti ponechaný priestor pre vlastné výtvory.

Vonkajšie priestory sú vytvorené vzhľadom na vonkajšie podmienky areálu materskej školy. Priestory školského dvora sú vybavené pieskoviskami, preliezačkami, zatrávnenými povrchmi. V areály sa nachádza športové náradie pre pohybové aktivity detí, oddychovo- relaxačná zóna pre deti aj rodičov , ktorú tvoria bylinková, zeleninová a kvetinová záhrada, hracie zostavy a pieskovisko.

Zásobovanie pitnou vodou je z mestského vodovodu. Materská škola má však filter na úpravu tejto vody. Takisto na MŠ zakúpený aj prístroj na filtráciu ovzdušia v triedach.

Priestorové a materiálne podmienky v materskej škole sú na primeranej úrovni a spĺňajú všetky požiadavky.

 

4 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí zamestnanci MŠ dodržujú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä:

-   zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,

-  vyhlášku MZ SR č. 526/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.

   - pracovný  poriadok vydaný zriaďovateľom

   - prevádzkový poriadok vydaný zriaďovateľom

   -  riadia sa internými pokynmi riaditeľa, resp. zástupcu materskej školy.

- vyhlášku č. 306 /2008 o materských školách v znení zmien a doplnkov podľa § 8 ods.1 za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie

Podľa tejto vyhlášky zodpovedá riaditeľ.za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa, podľa § 8 ods.2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa, až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.
Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ.

Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.

Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

 Kontrolu bezpečnosti na pracovisku, zistenie nedostatkov, používanie OPP vykonáva pravidelne riaditeľka MŠ.

Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor riaditeľ zabezpečí počet pedagogických  aj nepedagogických zamestnancov vždy podľa aktuálnej platnej legislatívy.

MŠ môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.
Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe ročného plánu práce školy, najviac na jeden deň so zabezpečením teplého obeda pre deti s prihliadnutím na ich bezpečné a hygienické podmienky a fyziologické potreby detí. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie riaditeľom poverený vedúci pedagogický zamestnanec organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia svojim podpisom všetky zúčastnené osoby. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť verejné hromadné dopravné prostriedky.
Organizovanie školy v prírode bližšie určuje Vyhláška MŠ SR č.305/2008 Z. z. o škole v prírode a zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a

V škole sa v pravidelných intervaloch vykonávajú požadované revízie a kontroly vyhradených technických zariadení:  elektrických rozvodov, zariadení, elektrických spotrebičov , hasiacich prístrojov, komínov a bleskozvodov .Nedostatky sa odstraňujú operatívne, ihneď.

Zamestnanci sa v predpísaných intervaloch zúčastňujú školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) a o požiarnej ochrane, ktoré vykonáva autorizovaný bezpečnostný technik, ako aj preventívnych lekárskych prehliadok. 

Materská škola  má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z . o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

V materskej škole sa vedie evidencia školských registrovaných aj neregistrovaných úrazov detí aj zamestnancov.

Bližšie je ochrana zdravia detí im zamestnancov rozpracovaná každoročne v školskom poriadku.

 

5. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

5.1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

Pre kontrolu a hodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov detí učiteľky využívajú niekoľko druhov metód, prostriedkov a foriem. Z najviac využívaných sú:

- slovné hodnotenie- tu patrí každodenné hodnotenie, učiteľky vo svojej práci najviac využívajú pochvalu, ale v prípade potreby aj pokarhanie. Tieto metódy majú hlavne výchovný charakter.

- písomné hodnotenie- toto sa uskutočňuje 2x ročne vo forme analýzy výchovno- vzdelávacej práce, kde sa učiteľky zameriavajú hlavne na zistené nedostatky u jednotlivých detí a navrhujú najefektívnejšie spôsoby na ich odstránenie. Najväčší priestor pri týchto hodnoteniach je venovaný deťom , ktoré končia predprimárne vzdelávanie.

      O každom dieťati si učiteľky v jednotlivých triedach vedú diagnostiku. Spôsob a forma diagnostiky, zaznamenávanie zistených kladov a nedostatkov je na rozhodnutí učiteliek  jednotlivých tried. Spravidla sú to diagnostické hárky a diagnostické záznamy z pozorovania dieťaťa. K vysloveniu správnych záverov o dieťati slúžia učiteľkám okrem iného pracovné listy, výtvarné práce, práce s technickým materiálom, atď., ktoré sú súčasťou portfólia každého dieťaťa.

 

5.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

      Hodnotenie zamestnancov školy spravidla prebieha na základe:

- pozorovania

- rozhovoru

- náhodnej kontroly

- u pedagogických zamestnancov hospitáciou

Zhodnotenie výsledkov kontroly sa robí 2x ročne pre nepedagogických zamestnancov na pracovnej porade, pri pedagogických zamestnancoch 2x ročne na zasadnutí pedagogickej rady. Okrem toho hneď po ukončení kontroly sa s kontrolovaným zamestnancov vedie rozhovor, pri ktorom je oboznámený s výsledkom kontroly a o kontrole je spísaný záznam, v ktorom má zamestnanec právo vyjadriť sa k výsledku. Pri zistení nedostatkov je v zázname navrhnuté opatrenie na jeho odstránenie aj s termínom, do kedy má byť nedostatok odstránený. Pri väčších a závažnejších nedostatkoch sa vedie následná kontrola, o ktorej sa takisto vedie záznam.

Kontrolu zamestnancov robí riaditeľka materskej školy, ktorá môže kontrolou poveriť zástupkyňu školy a vedúcu MZ. Kontrolu pracovníkov školskej jedálne robí riaditeľka školskej jedálne.

Hodnotenie pedagogických zamestnancov za príslušný školský rok robí riaditeľka materskej školy do 31.08. príslušného školského roka. O tomto hodnotení vydáva písomný záznam.

Bližšie rozpracovaný harmonogram kontrol je každoročne v Pláne vnútroškolskej kontroly.

 

 

6 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov má veľký vplyv na celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacej činnosti. Toto vzdelávanie je právom i povinnosťou každého pedagogického zamestnanca materskej školy, pretože slúži k jeho profesijnému rozvoju

Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania

kvalifikácie a profesijných kompetencií v súlade s najnovšími vedeckými

poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon pedagogickej

činnosti a na výkon odbornej činnosti.

Profesijný rozvoj sa v kariérnom systéme uskutočňuje prostredníctvom

a) sebavzdelávania

b) tvorivých aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti alebo odborných

činností,

c) kontinuálneho vzdelávania

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je

sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom

udržiavania, obnovovania, zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných

kompetencií pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca potrebných

na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti.

       Toto kontinuálne vzdelávanie prebieha podľa  plánu kontinuálneho vzdelávanie. Za jeho vypracovanie a dodržiavanie je zodpovedná riaditeľka materskej školy.

       Bližšie rozpracovaný harmonogram vzdelávania je v Pláne kontinuálneho vzdelávania, ktorý riaditeľka vypracováva každoročne .

 

7. Zoznam bibliografických odkazov

 

1. Hajdúkova ,V. a kol.: Príručka na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy. Bratislava 2008: MPC Bratislava, ISBN 978-80-8052-324-4

2. Hajdúková Viera a kol.: Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy, Bratislava 2009: MPC Bratislava, ISBN 978-80-8052-341-1

3. http://www.minedu.sk

 

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
  Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
 • +421 566422594

Fotogaléria