Navigácia

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

 

 

 

Názov ŠKVP: Ovocníčkovia

Stupeň vzdelania: Predprimárne vzdelanie ISCED - O

Dĺžka:  4 roky

Vyučovací jazyk: slovenský

Druh školy : štátna

Názov školy: Materská škola Fraňa Kráľa 78, Michalovce

Adresa: Fraňa Kráľa 78, Michalovce

IČO:

Zriaďovateľ: mesto Michalovce

Adresa: Mestský úrad, Námestie Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce

Kontakty: Bc. Erika Zaffová, riaditeľka MŠ

Prejednané:       

Radou školy:                                                       30.8.2016

Pedagogickou radou:                                          26.8.2016

Vydaný dňa:                                                      30.8.2016

Platnosť od:                                                       01.9.2016

Schválený mestským zastupiteľstvom:  

 

Riaditeľka Materskej školy: Bc. Erika Zaffová

 

 

Revidovanie ŠkVP

 

Platnosť,

Revidovanie

Dátum zmeny

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy

a pod.

Platnosť

Od 01.09.2016

 

Revidovanie

 

 

Str 9 , 1.8 Vydávanie dokladu o absolvovaní  pred.vzdelávania

Od 1.9.2017

Doklad o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa vydáva na základe žiadosti rodiča

Str. 10 kpt: 2

Od 1.9.2017

Vypúšťa sa zo Škvp- Personálne zabezpečenie

Str. 12 kpt. :4

Od 1.9.2017

Vypúšťa sa zo Škvp- Podmienky na zaistenie bezp. a ochr. zdravia pri výchove a vzdelávaní

Str. 16 kpt. : 6

Od 1.9.2017

Vypúšťa sa zo Škvp- Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Dodatok č.1

1.9.2021

Cieľom dokumentu je upraviť náležitosti v časti dokumentu

1.4 Dĺžka dochádzky a formy výchovy

 

Dodatok č. 2

1.9.2021

Cieľom dokumentu je upraviť náležitosti v časti dokumentu

1.8 Vydávanie dokladu o ukončení vzdelávania .

 

Príloha B

1.9.2021

Zmena obsahových celkov školského vzdelávacieho programu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah

1 Názov  a charakteristika školského vzdelávacieho programu............................6

1.1 Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania .............................................6

1.2 Stupeň vzdelania..............................................................................................7

1.3 Vlastné zameranie školy..................................................................................7

1.4 Dĺžka dochádzky a formy výchovy.................................................................7

1.5 Učebné osnovy a východiská plánovania VVČ..............................................8

1.6 Vyučovací jazyk...........................................................................................,..9

1.7 Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania..................................9

1.8 Vydávanie dokladu o ukončení vzdelávania.................................................10

2Personálne zabezpečenie.......................................................................................11

2.1 Charakteristika školy.....................................................................................11

3 Materiálno-technické a priestorové podmienky školy......................................12

4 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove    a vzdelávaní.............................................................................................................13

5 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia...........................................................15

5.1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí................................................15

5.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy......................15

6 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov.........17

7. Zoznam bibliografických odkazov.....................................................................18

Prílohy

Príloha A Denný poriadok........................................................................................19

Príloha B Odporúčané obsahové celky a témy.........................................................22

Príloha C Odporúčaný rozpis vzdelávacích oblastí..................................................35

Príloha D Zoznam výkonových štandardov dosahovaných priebežne.....................36

 

 

 

1 Názov a Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

Školský vzdelávací program má názov Ovocníčkovia. Vybrali sme si tento názov preto, lebo charakterizuje smerovanie a zameranie našej školy. Ovocie je považované za dôležitý produkt zdravej výživy a nesmie chýbať v jedálničku ľudí, ktorí žijú zdravým životným štýlom. Vyrastá iba v zdravom a čistom prostredí. . Zároveň tak , ako len zdravé ovocie prináša úžiitok, tak len zdravé, samostatné, tvorivé, tolerantné a deti hrdé na to, odkiaľ pochádzajú , budú v budúcnosti úspešné a prospešné v živote i v spoločnosti.

1.1 Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

      Naša materská škola má okrem cieľov zahrnutých v ŠVP, ktoré sú povinné pre každú materskú školu, rozšírený svoj ŠkVp o tieto ďalšie ciele:

V oblasti zdravia a zdravého životného štýlu

 • rozvíjať u detí v čo najväčšej možnej miere zodpovednosť za svoje psychické aj fyzické zdravie, viesť ich k jeho ochrane a upevňovaniu

V oblasti ochrany životného prostredia

 • rozvíjať u detí vnímavosť k potrebám okolia, k prostrediu i k prírode
 • poznávať prírodu prostredníctvom bádania, experimentovania a skúmania

V prosociálnej oblasti

 • viesť deti k všestrannej, účinnej a otvorenej komunikácii
 • viesť deti k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom, ich kultúre a duchovným hodnotám
 • viesť ich k hrdosti na svoju vlasť
 • rozvíjať u detí schopnosť rešpektovať prácu a úspechy nielen svoje, ale aj iných a zároveň ich viesť k vzájomnej spolupráci
 • rozvíjať u detí schopnosť niesť zodpovednosť za svoje konanie a správanie
 • posilňovať v nich úctu k rodičom, súrodencom, zamestnancom MŠ, ale aj k deťom

V oblasti intelektuálneho rozvoja osobnosti dieťaťa

 • vhodnou motiváciou detí viesť ich k snahe o ďalšie vzdelávanie
 • vo väčšej miere podnecovať deti k tvorivému mysleniu a samostatnému riešeniu problémov využívaním vhodných inovatívnych metód
 • rozvíjať u detí logické myslenie

 

1.2 Stupeň vzdelania

  Dieťa absolvovaním školského vzdelávacieho programu ,,Ovocníčkovia“. získava predprimárne vzdelanie. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku , v ktorom do 31.8. dosiahne vek šesť rokov a dosiahne školskú spôsobilosť. Predprimárne vzdelávanie môže získať aj dieťa, ktoré nedovŕši vek šesť rokov, ale podľa vyjadrenia príslušného Centra pedagogicko- psychologického poradenstva dosiahlo školskú pripravenosť. Dokladom o získanom stupni vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

 

     1.3 Vlastné zameranie školy

Pretože hlavnou prioritou našej Materskej školy je ochrana a podpora zdravia deti, ochrana a tvorba životného prostredia a rozvoj prosociálneho správania a cítenia do ďalších rokov sme si zvolili tieto priority výchovno – vzdelávacieho procesu, ktoré budeme podporovať a rozvíjať:

- zdravý životný štýl.  Materská škola bude aj naďalej slúžiť deťom aj dospelým k získavaniu informácií o zdravom životnom štýle

- rozvíjanie environmentálneho cítenia deti a ochrana prírodného prostredia, prostredníctvom každodennej práci s deťmi a organizovaním školy v prírode

- rozvíjanie a upevňovanie prosociálneho správania a konania. Organizovať kultúrne akcie pre kluby dôchodcov , usmerňovať deti v ich správaní a konaní abyť pre ne vhodným príkladom

- rozvíjanie intelektu, talentu a osobnosti dieťaťa. Umožniť deťom prostredníctvom rôznych primeraných stratégii, prostredníctvom krúžkovej činnosti rozvoj intelektu, talentu a osobnosných kompetencii využitím individuálneho prístupu.

 

1.4 Dĺžka dochádzky a formy výchovy

Do materskej školy sú prijímané deti od troch do šiestich rokov. V niektorých prípadoch môžu byť prijaté aj deti od dvoch rokov a to vtedy, ak to kapacita a naplnenosť triedy dovolí. Dĺžka dochádzky je priemerne 3-4 roky.

Deťom Materská škola umožňuje celodennú výchovnú starostlivosť, ale po dohode s rodičmi je dieťaťu umožnený aj poldenný pobyt, najdlhšie však 4 hodiny dopoludnia. Tento pobyt je využívaný hlavne pri novoprijatých detí a u detí, ktorých rodičia si to žiadajú.

       Adaptačný pobyt poskytuje MŠ najdlhšie na dobu troch mesiacov. Počas adaptácie môžu byť v triede prítomní určitý čas aj rodičia novoprijatého dieťaťa, ale tak, aby nerušili činnosť učiteľky a detí. Čas ich prítomnosti učiteľka postupne podľa adaptácie dieťaťa skracuje.

 

1.5 Učebné osnovy a východiská plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti

      

Učebnými osnovami materskej školy sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí.

 

Východiská plánovania

Výchovno- vzdelávacie činnosti plánujeme týždenne. Výchovno- vzdelávací týždenný plán pre príslušnú triedu vypracováva učiteľka rannej zmeny po konzultácii s druhou učiteľkou. Forma týždenného plánu VVČ je rovnaká pre všetky triedy materskej školy,  vytvorená metodickým združením a schválená pedagogickou radou. Pri tvorbe týždenných plánov výchovno – vzdelávacej činnosti učiteľka dodržiava rozvrhnutie vzdelávacích oblastí na časový úsek jedného mesiaca. Rozvrhnutie bolo takisto vytvorené metodickým združením a schválené pedagogickou radou.  Toto rozvrhnutie má iba odporúčajúci charakter a je na učiteľkách jednotlivých tried, ako si jednotlivé VO v mesiaci rozložia( príloha C). Podstatné je , aby v priebehu roka boli plnené všetky výkonové štandardy a vzdelávacie oblasti  sa striedali rovnomerne. V prípade, že sa v mesiaci vyskytnú voľné dni (dni pracovného voľna) ako aj školské jarné, jesenné a zimné prázdniny (kedy sa výchovno-vzdelávacia činnosť kvôli zlučovaniu tried plánuje a realizuje formou voľných  hier detí), zaradený počet vzdelávacích oblastí na časový úsek jedného mesiaca sa úmerne skracuje. V čase  letných prázdnin sa výchovno-vzdelávacia činnosť plánuje a realizuje výlučne formou voľných hier detí, a teda bez zohľadňovania odporúčaného rozvrhnutia vzdelávacích oblastí uvedeného v VVP.  Plánovanie vzdelávacích oblastí v rámci popoludňajších cielených vzdelávacích aktivít je plne v kompetencii učiteliek konkrétnych tried. Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity slúžia väčšinou na upevnenie získaných poznatkov.  Pri plánovaní vychádzame z poznania aktuálnej úrovne detí, rešpektujeme pedagogické zásady. Plánujeme tematicky, učiteľky  majú dané obsahové celky na jednotlivé mesiace  a s nimi súvisiace  témy (príloha B ). Tieto obsahové celky a témy majú výlučne odporúčajúci charakter, učiteľky si ich môžu podľa potreby upraviť alebo ich úplne vylúčiť.

Časová ohraničenosť jednotlivých obsahových celkov a tém závisí od učiteliek, ktoré zohľadňujú záujem detí o konkrétne témy, väčšinou je to jeden týždeň.  Pri plánovaní aktivít na konkrétny týždeň si učiteľky vyberajú výkonové štandardy jednotlivých VO zo ŠVP, ktoré  adaptujú a prispôsobujú schopnostiam danej skupiny detí. Výkonové štandardy môžu v prípade ich širšieho vymedzenia deliť, ale i spájať do logicky integrovaných celkov. Spravidla teda v rámci plánovania dochádza k vzájomnému prepájaniu vzdelávacích oblastí resp. k integrácii výkonových štandardov z niektorých VO. Výkonové štandardy, ktoré z dôvodu ich priebežného dosahovania v prirodzených každodenných situáciách nie je potrebné (na druhej strane však ani zakázané) zámerne plánovať sú uvedené v prílohe D (vyňatie týchto štandardov je len pomocné, pracovné, po vzájomných diskusiách v rámci metodického združenia).

1.6  Vyučovací jazyk

Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky- Slovenský jazyk. Súčasťou vzdelávania je aj komunikácia v štátnom – slovenskom jazyku.

Cudzí jazyk sa vyučuje v rámci krúžkovej činnosti.

 

 1.7  Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania

Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a školskú spôsobilosť.

Predškolské vzdelávanie môže dieťa spravidla ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku., ktoré vydáva materská škola a slávnostne je dieťaťu odovzdané spravidla posledný deň školského roka na slávnostnej akadémii.

 

 

 

1.8 Vydávanie dokladu o ukončení vzdelávania

 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola   spravidla posledný deň školského roka na rozlúčkovej slávnosti. Program rozlúčkovej slávnosti je plne v kompetencii učiteliek tried detí školskú dochádzku.

 

2 Personálne zabezpečenie

 

       Počet  pedagogických pracovníkov vrátane riaditeľky Materskej školy je 13. Všetci pracovníci sú pedagogicky a odborne spôsobilí.

Počet nepedagogických pracovníkov je 8, z toho sú 3 upratovačky, 1 školník, 1 riaditeľka školskej jedálne, 3 kuchárky. Presné rozvrhnutie pracovného času a harmonogram práce je bližšie rozpracovaný v Školskom a prevádzkovom poriadku.

V materskej škole prebieha krúžková činnosť a výučba anglického jazyka. Bližšie rozpracovanie podmienok a zoznam poskytovateľov týchto aktivít je v Pláne práce školy pre príslušný školský rok.

 

2.1 Charakteristika školy

Materská škola so šiestimi triedami  sa nachádza v areály na ulici Fraňa Kráľa 78. Účelová stavba predškolského zariadenia bola projektovaná pre štyri triedy materskej školy a dve oddelenia jaslí. Úpravou priestorov bolo zriadených 6 tried  pre deti od dvoch rokov po vstup do 1. ročníka ZŠ. Škola poskytuje deťom celodennú, poldennú a v čase adaptačného pobytu najviac štvorhodinovú starostlivosť. Hlavné ciele školy vychádzajú zo záujmu, požiadaviek aj potrieb rodiny a detí sú prispôsobené materiálno-technickým, priestorovým a personálnym možnostiam školy. Materská škola sa nachádza v tichom prostredí medzi rodinnými domami. Areál materskej školy je ohraničený plotom.

 

 

.

 

 

3 Materiálno-technické a priestorové podmienky školy

 

Budova sa skladá z dvoch pavilónov a hospodárskej časti. V pavilóne B sa nachádzajú dve triedy pre najmladšie deti vo veku 2-3 roky. Herne sa nachádzajú na prízemí, na poschodí sa nachádza spálňa pre obe triedy. V pavilóne A sa nachádzajú štyri triedy. Prízemné triedy sú pre deti 4-5 ročné, na poschodí sú triedy pre 5-6 ročné deti. Pavilón C tvorí hospodárska časť budovy a kotolňa, ktorú má materská škola vlastnú. Priestorové podmienky sú dostatočné pre danú kapacitu detí. Sú vytvárané vzhľadom na plnenie cieľov výchovno- vzdelávacieho procesu, vplývajú na pocity detí, uspokojujú ich potreby. Prostredie si deti svojou fantáziou dotvárajú sami.

Súčasťou materiálno- technického vybavenia školy je detská a odborná literatúra, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika, výpočtová technika atď. tieto predmety a pomôcky sú uložené v jednotlivých kabinetoch a v knižnici. Zároveň sú určené učiteľky, ktoré sa o tieto kabinety starajú.

K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu patria hračky a nábytok pre deti. Ten v plnej miere rešpektuje antropometrické požiadavky. Rozloženie pomôcok, nábytku v triedach je účelové, deti majú dostatok priestoru na hru, cvičenie, vzdelávanie i spánok. V každej triede majú deti ponechaný priestor pre vlastné výtvory.

Vonkajšie priestory sú vytvorené vzhľadom na vonkajšie podmienky areálu materskej školy. Priestory školského dvora sú vybavené pieskoviskami, preliezačkami, zatrávnenými povrchmi. V areály sa nachádza športové náradie pre pohybové aktivity detí, oddychovo- relaxačná zóna pre deti aj rodičov , ktorú tvoria bylinková, zeleninová a kvetinová záhrada, hracie zostavy a pieskovisko.

Zásobovanie pitnou vodou je z mestského vodovodu. Materská škola má však filter na úpravu tejto vody. Takisto na MŠ zakúpený aj prístroj na filtráciu ovzdušia v triedach.

Priestorové a materiálne podmienky v materskej škole sú na primeranej úrovni a spĺňajú všetky požiadavky.

 

4 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí zamestnanci MŠ dodržujú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä:

-   zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,

-  vyhlášku MZ SR č. 526/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.

   - pracovný  poriadok vydaný zriaďovateľom

   - prevádzkový poriadok vydaný zriaďovateľom

   -  riadia sa internými pokynmi riaditeľa, resp. zástupcu materskej školy.

- vyhlášku č. 306 /2008 o materských školách v znení zmien a doplnkov podľa § 8 ods.1 za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie

Podľa tejto vyhlášky zodpovedá riaditeľ.za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa, podľa § 8 ods.2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa, až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.
Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ.

Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.

Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

 Kontrolu bezpečnosti na pracovisku, zistenie nedostatkov, používanie OPP vykonáva pravidelne riaditeľka MŠ.

Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor riaditeľ zabezpečí počet pedagogických  aj nepedagogických zamestnancov vždy podľa aktuálnej platnej legislatívy.

MŠ môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.
Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe ročného plánu práce školy, najviac na jeden deň so zabezpečením teplého obeda pre deti s prihliadnutím na ich bezpečné a hygienické podmienky a fyziologické potreby detí. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie riaditeľom poverený vedúci pedagogický zamestnanec organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia svojim podpisom všetky zúčastnené osoby. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť verejné hromadné dopravné prostriedky.
Organizovanie školy v prírode bližšie určuje Vyhláška MŠ SR č.305/2008 Z. z. o škole v prírode a zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a

V škole sa v pravidelných intervaloch vykonávajú požadované revízie a kontroly vyhradených technických zariadení:  elektrických rozvodov, zariadení, elektrických spotrebičov , hasiacich prístrojov, komínov a bleskozvodov .Nedostatky sa odstraňujú operatívne, ihneď.

Zamestnanci sa v predpísaných intervaloch zúčastňujú školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) a o požiarnej ochrane, ktoré vykonáva autorizovaný bezpečnostný technik, ako aj preventívnych lekárskych prehliadok. 

Materská škola  má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z . o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

V materskej škole sa vedie evidencia školských registrovaných aj neregistrovaných úrazov detí aj zamestnancov.

Bližšie je ochrana zdravia detí im zamestnancov rozpracovaná každoročne v školskom poriadku.

 

5. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

5.1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

Pre kontrolu a hodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov detí učiteľky využívajú niekoľko druhov metód, prostriedkov a foriem. Z najviac využívaných sú:

- slovné hodnotenie- tu patrí každodenné hodnotenie, učiteľky vo svojej práci najviac využívajú pochvalu, ale v prípade potreby aj pokarhanie. Tieto metódy majú hlavne výchovný charakter.

- písomné hodnotenie- toto sa uskutočňuje 2x ročne vo forme analýzy výchovno- vzdelávacej práce, kde sa učiteľky zameriavajú hlavne na zistené nedostatky u jednotlivých detí a navrhujú najefektívnejšie spôsoby na ich odstránenie. Najväčší priestor pri týchto hodnoteniach je venovaný deťom , ktoré končia predprimárne vzdelávanie.

      O každom dieťati si učiteľky v jednotlivých triedach vedú diagnostiku. Spôsob a forma diagnostiky, zaznamenávanie zistených kladov a nedostatkov je na rozhodnutí učiteliek  jednotlivých tried. Spravidla sú to diagnostické hárky a diagnostické záznamy z pozorovania dieťaťa. K vysloveniu správnych záverov o dieťati slúžia učiteľkám okrem iného pracovné listy, výtvarné práce, práce s technickým materiálom, atď., ktoré sú súčasťou portfólia každého dieťaťa.

 

5.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

      Hodnotenie zamestnancov školy spravidla prebieha na základe:

- pozorovania

- rozhovoru

- náhodnej kontroly

- u pedagogických zamestnancov hospitáciou

Zhodnotenie výsledkov kontroly sa robí 2x ročne pre nepedagogických zamestnancov na pracovnej porade, pri pedagogických zamestnancoch 2x ročne na zasadnutí pedagogickej rady. Okrem toho hneď po ukončení kontroly sa s kontrolovaným zamestnancov vedie rozhovor, pri ktorom je oboznámený s výsledkom kontroly a o kontrole je spísaný záznam, v ktorom má zamestnanec právo vyjadriť sa k výsledku. Pri zistení nedostatkov je v zázname navrhnuté opatrenie na jeho odstránenie aj s termínom, do kedy má byť nedostatok odstránený. Pri väčších a závažnejších nedostatkoch sa vedie následná kontrola, o ktorej sa takisto vedie záznam.

Kontrolu zamestnancov robí riaditeľka materskej školy, ktorá môže kontrolou poveriť zástupkyňu školy a vedúcu MZ. Kontrolu pracovníkov školskej jedálne robí riaditeľka školskej jedálne.

Hodnotenie pedagogických zamestnancov za príslušný školský rok robí riaditeľka materskej školy do 31.08. príslušného školského roka. O tomto hodnotení vydáva písomný záznam.

Bližšie rozpracovaný harmonogram kontrol je každoročne v Pláne vnútroškolskej kontroly.

 

 

6 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov má veľký vplyv na celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacej činnosti. Toto vzdelávanie je právom i povinnosťou každého pedagogického zamestnanca materskej školy, pretože slúži k jeho profesijnému rozvoju

Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania

kvalifikácie a profesijných kompetencií v súlade s najnovšími vedeckými

poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon pedagogickej

činnosti a na výkon odbornej činnosti.

Profesijný rozvoj sa v kariérnom systéme uskutočňuje prostredníctvom

a) sebavzdelávania

b) tvorivých aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti alebo odborných

činností,

c) kontinuálneho vzdelávania

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je

sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom

udržiavania, obnovovania, zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných

kompetencií pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca potrebných

na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti.

       Toto kontinuálne vzdelávanie prebieha podľa  plánu kontinuálneho vzdelávanie. Za jeho vypracovanie a dodržiavanie je zodpovedná riaditeľka materskej školy.

       Bližšie rozpracovaný harmonogram vzdelávania je v Pláne kontinuálneho vzdelávania, ktorý riaditeľka vypracováva každoročne .

 

7. Zoznam bibliografických odkazov

 

1. Hajdúkova ,V. a kol.: Príručka na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy. Bratislava 2008: MPC Bratislava, ISBN 978-80-8052-324-4

2. Hajdúková Viera a kol.: Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy, Bratislava 2009: MPC Bratislava, ISBN 978-80-8052-341-1

3. http://www.minedu.sk

 

 

Príloha A

Denný poriadok     1-2 trieda

 

6.30

Príchod deti do materskej školy, privítanie

Hry a činnosti podľa výberu detí

Zdravotné cvičenie

 

8.20- 9.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, desiata

 

Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Hry a činnosti podľa výberu detí

Pobyt vonku

 

11.20- 12.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, obed

 

Odpočinok

 

14.30- 15.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, olovrant

 

Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Hry a činnosti podľa výberu detí

Pobyt vonku

 

16.30

Ukončenie prevádzky

 

denný poriadok     3-4 trieda

 

6.30

Príchod deti do materskej školy, privítanie

Hry a činnosti podľa výberu detí

Zdravotné cvičenie

 

8.30- 9.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, desiata

 

Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Hry a činnosti podľa výberu detí

Pobyt vonku

 

11.30- 12.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, obed

 

Odpočinok

 

14.30- 15.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, olovrant

 

Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Hry a činnosti podľa výberu detí

Pobyt vonku

 

16.30

Ukončenie prevádzky

 

denný poriadok     5-6 trieda

 

6.30

Príchod deti do materskej školy, privítanie

Hry a činnosti podľa výberu detí

Zdravotné cvičenie

 

8.30- 9.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, desiata

 

Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Hry a činnosti podľa výberu detí

Pobyt vonku

 

11.30- 12.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, obed

 

Odpočinok

Krúžková činnosť

 

14.30- 15.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, olovrant

 

Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Hry a činnosti podľa výberu detí

Pobyt vonku

 

16.30

Ukončenie prevádzky

 

Príloha B

Obsahové celky školského vzdelávacieho programu a ich charakteristika

Mesiac

Obsahové celky

Témy

September

Vitaj v škôlke

 • Ja a moji kamaráti.
 • Škôlka, kto v tebe býva? (Exteriér, interiér, zamestnanci ...)
 • Keď semafor žmurká.  (Dopravná výchova, pravidlá cestnej premávky)
 • Cestou, vodou, vzduchom. (Dopravné prostriedky)

Október

Farebná jeseň

 • Farby a znaky jesene. (Počasie, vtáci)
 • Jeseň pani bohatá. (Na poli a v záhrade)
 • Gaštanko a jeho kamaráti. (Stromy, kry a ich plody - lesné)
 • Jeseň života. (Úcta k starším)

November

Moje telo

 • Ľudské telo.
 • Chránime sa pred chorobami. (Ako sa obliekame, stravujeme, hygiena)
 • Zmysli pomáhajú.
 • Zdravé zúbky.
 • Dobré ráno, dobrú noc. (Čo robím celý deň)

December

Čarovná zima

 • Privítajme Mikuláša.
 • Zima, zima tu je. (Prišla zima)
 • Tešíme sa na Vianoce.

Január

Príroda spí

 • Rok má štyri deti. ( Ročné obdobia, rok, mesiac, dni v týždni)
 • Zima medzi zvieratkami.
 • Vezmeme si sane sadneme si na ne. (Zimné športy)

Február

Rozmanitý svet

 • Šašo Jašo a karneval.
 • Keď vyrastiem budem ... (Povolania)
 • Predmety a ich vlastnosti.
 • Svet plný tvarov. / Farebné tvary.

Marec

Prichodí jar pomaličky

 • Kniha náš kamarát.
 • Príroda sa zobúdza. (Sadenie, klíčenie, znaky jari)
 • Jarné kvety.
 • Zvieratká z dvora.
 • Šiby ryby.

Apríl

Chránime si prírodu

 • Ide sa do lesa. (Mesiac lesov, správanie sa v lese, starostlivosť o les, separovanie)
 • Pri potoku pri rieke.
 • Zem naša planéta. (Planéty vesmíru)
 • Tajomstvá prírody. (živá a neživá príroda)

Máj

Náš domov

 • Moja rodina. (Deň matiek)
 • Moja krajina. (Štátne symboly...)
 • Tu bývam. (Mesto, dedina, moje mesto)
 • Naši ochrancovia. (Policajti, záchranári, hasiči)

Jún

Máme radi leto

 • MDD
 • Farebné leto. (Znaky, kvety)
 • Včielka Mája a jej kamaráti. (Hmyz)
 • Výlet do ZOO.
 • Hurá na prázdniny. (Lúčime sa škôlka milá, športy)

 

mesiac

Obsahový celok

témy

IX.    

Náš domov

 

•           Ja a moji kamaráti.

•           Škôlka, kto v tebe býva? (Exteriér, interiér, zamestnanci ...)

•           Keď semafor žmurká.  (Dopravná výchova, pravidlá cestnej premávky)

•           Cestou, vodou, vzduchom. (Dopravné prostriedky)

Cieľ a charakteristika obsahového celku:

Obsahový celok je zameraný hlavne na adaptáciu detí na prostredie materskej školy, na spoznávanie kamarátov a personálu materskej školy,  u novoprijatých detí na adaptáciu na materskú školu. Zároveň oboznámiť deti s prácou  osôb, ktoré sa o ne starajú,

 A takisto je cieľom tohto obsahového celku, aby deti zvládli bezpečne príchod do materskej školy, vedeli sa orientovať v blízkom okolí MŠ.

Časová dotácia obsahového celku: 4 týždne

Odporúčané stratégie:

 • rozprávanie príbehov
 • kreslenie, maľovanie, modelovanie
 • námetové, konštruktívne, dramatické hry
 • grafomotorické cvičenia
 • artikulačné, sluchové cvičenia
 • turistické vychádzky
 • spevácke činnosti
 • pracovné a technické činnosti
 • recitácia
 • hudobno pohybové hry a improvizácie
 • práca s detskými edukačnými programami

Odporúčané učebné zdroje:

 • pracovné zošity a listy
 • výtvarný, technický, prírodný a odpadový materiál, detské pracovné náradie
 • CD prehrávač, hudobné nahrávky hudobné nástroje a detské hudobné nástroje

-    knihy, encyklopédie, odborná literatúra 

 

mesiac

Obsahový celok

Témy

X.

Farebná jeseň

 

•           Farby a znaky jesene. (Počasie, vtáci)

•           Jeseň pani bohatá. (Na poli a v záhrade)

•           Gaštanko a jeho kamaráti. (Stromy, kry a ich plody - lesné)

•           Jeseň života. (Úcta k starším

Cieľ a charakteristika obsahového celku:

Obsahový celok je zameraný na poznávanie jesene, jej charakteristických znakov. Deti spoznávajú jej plody- ovocie, zelenina- ich význam pre zdravie človeka, plody lesných stromov a vtáky, ktoré v tomto ročnom období odlietajú do teplých krajín.

Spoznávajú pojem jeseň života v nadväznosti na mesiac úcty k starším

Časová dotácia obsahového celku: 4 týždne

Odporúčané stratégie:

 • rozprávanie príbehov
 • kreslenie, maľovanie, modelovanie
 • námetové, konštruktívne, dramatické hry
 • grafomotorické cvičenia
 • artikulačné, sluchové cvičenia
 • turistické vychádzky
 • spevácke činnosti
 • pracovné a technické činnosti
 • recitácia
 • hudobno pohybové hry a improvizácie
 • práca s detskými edukačnými programami

Odporúčané učebné zdroje:

 • pracovné zošity a listy
 • výtvarný, technický, prírodný a odpadový materiál, detské pracovné náradie

-    knihy, encyklopédie, odborná literatúra 

 • CD prehrávač, hudobné nahrávky hudobné nástroje a detské hudobné nástroje
 • Stolné hry

 

mesiac

Obsahový celok

témy

XI.

Moje telo

 •         Ľudské telo.

•          Chránime sa pred chorobami. (Ako sa obliekame, stravujeme, hygiena)

•          Zmysly pomáhajú.

•          Zdravé zúbky.

•          Dobré ráno, dobrú noc. (Čo robím celý deň)

Cieľ a charakteristika obsahového celku:

Obsahový celok je zameraný na poznávanie jednotlivých časti svojho tela, vnútorných aj vonkajších orgánov, ich funkcii a aktívnom prístupe k ich ochrane. Na základe týchto poznatkov si deti budú vytvárať empatické postoje k ľuďom so zdravotným postihnutím a starým ľuďom. Pri každodenných sebaobslužných činnostiach, ktoré sú spojené s starostlivosťou o svoje telo a zdravie  si vytvoria primerané predstavy o plynutí času .

Časová dotácia obsahového celku: 4 týždne

Odporúčané stratégie:

 • rozprávanie príbehov
 • kreslenie, maľovanie, modelovanie
 • námetové, konštruktívne, dramatické hry
 • grafomotorické cvičenia
 • artikulačné, sluchové cvičenia
 • turistické vychádzky
 • spevácke činnosti
 • pracovné a technické činnosti
 • recitácia
 • hudobno pohybové hry a improvizácie
 • práca s detskými edukačnými programami

Odporúčané učebné zdroje:

 • pracovné zošity a listy
 • výtvarný, technický, prírodný a odpadový materiál, detské pracovné náradie

-    knihy, encyklopédie, odborná literatúra 

 • CD prehrávač, hudobné nahrávky hudobné nástroje a detské hudobné nástroje
 • Stolné hry

 

mesiac

Obsahový celok

Témy

XII.

Čarovná zima

 •          Privítajme Mikuláša.

•           Zima, zima tu je. (Prišla zima)

•           Tešíme sa na Vianoce.

 

Cieľ a charakteristika obsahového celku:

Obsahový celok je zameraný na približovanie tradičných ľudových zvykov pri oslavách Vianočných sviatkov. Cieľom je dať deťom možnosť zapojiť sa do prípravy týchto osláv a zároveň rozvíjať a prehlbovať u nich  sociálne cítenie  a radosť z toho, že môžu niekoho obdarovať.

Časová dotácia obsahového celku: 3 týždne

Odporúčané stratégie:

 • rozprávanie príbehov
 • kreslenie, maľovanie, modelovanie
 • námetové, konštruktívne, dramatické hry
 • grafomotorické cvičenia
 • artikulačné, sluchové cvičenia
 • turistické vychádzky
 • spevácke činnosti
 • pracovné a technické činnosti
 • recitácia
 • hudobno pohybové hry a improvizácie
 • práca s detskými edukačnými programami

Odporúčané učebné zdroje:

 • pracovné zošity a listy
 • výtvarný, technický, prírodný a odpadový materiál, detské pracovné náradie

-    knihy, encyklopédie , odborná literatúra 

   -     CD prehrávač, hudobné nahrávky hudobné nástroje a detské hudobné nástroje

 • Stolné hry

 

 

mesiac

Obsahový celok

témy

I.

Príroda spí

•           Rok má štyri deti. ( Ročné obdobia, rok, mesiac, dni v týždni)

•           Zima medzi zvieratkami.

•           Vezmeme si sane sadneme si na ne. (Zimné športy)

Cieľ a charakteristika obsahového celku:

Obsahový celok je zameraný na poznávanie ročných období zimy ako ročného obdobia, jej hlavných znakov, rôznych druhov športu v zime. Zároveň sa deti oboznamujú so zvieratami a vtákmi, ktoré sú v tomto období odkázaní na našu pomoc.

Časová dotácia obsahového celku: 3 týždne

Odporúčané stratégie:

 • rozprávanie príbehov
 • kreslenie, maľovanie, modelovanie
 • námetové, konštruktívne, dramatické hry
 • grafomotorické cvičenia
 • artikulačné, sluchové cvičenia
 • spevácke činnosti
 • pracovné a technické činnosti
 • recitácia
 • hudobno pohybové hry a improvizácie
 • práca s detskými edukačnými programami

Odporúčané učebné zdroje:

 • pracovné zošity a listy
 • výtvarný, technický, prírodný a odpadový materiál, detské pracovné náradie

    -    knihy, encyklopédie

    -   CD prehrávač, hudobné nahrávky hudobné nástroje a detské hudobné nástroje

 • Stolné hry
 • Odborná literatúra 

 

 

 

 

mesiac

Obsahový celok

Témy

II.

 Rozmanitý svet

Šašo Jašo a karneval

Keď vyrastiem, budem

Predmety a ich vlastnosti

Svet plný tvarov

Cieľ a charakteristika obsahového celku:

Obsahový celok je zameraný na poznávanie rozmanitosti sveta, jeho farieb a tvarov. S tým súvisí aj potreba rôznych druhov profesii na jeho ďalší rozvoj a tvorbu.

Časová dotácia obsahového celku: 4 týždne

Odporúčané stratégie:

 • rozprávanie príbehov
 • kreslenie, maľovanie, modelovanie
 • námetové, konštruktívne, dramatické hry
 • grafomotorické cvičenia
 • artikulačné, sluchové cvičenia
 • turistické vychádzky
 • spevácke činnosti
 • pracovné a technické činnosti
 • recitácia
 • hudobno pohybové hry a improvizácie
 • práca s detskými edukačnými programami

Odporúčané učebné zdroje:

 • pracovné zošity a listy
 • výtvarný, technický, prírodný a odpadový materiál, detské pracovné náradie

      -    knihy, encyklopédie

 • CD prehrávač, hudobné nahrávky hudobné nástroje a detské hudobné nástroje
 • Stolné hry
 • Odborná literatúra 

 

 

 

mesiac

Obsahový celok

témy

III.

Prichodí jar pomaličky

•           Kniha náš kamarát.

•           Príroda sa zobúdza. (Sadenie, klíčenie, znaky jari)

•           Jarné kvety.

•           Zvieratká z dvora.

•           Šiby ryby.

Cieľ a charakteristika obsahového celku:

Obsahový celok je zameraný na poznávanie jari, jej charakteristických znakov. Deti spoznávajú dôležitosť záhradných prác, hmyzu. Zoznámia sa s domácimi zvieratami, jarnými kvetmi a to hlavne prostredníctvom kníh a encyklopédii, ktorým je tento mesiac zasvätený. Takisto sa zoznámia s tradíciami osláv Veľkej noci. Pretože termín Veľkej noci je posuvný aj ciele tejto témy sa môžu plniť v inom mesiaci a to podľa aktuálneho termínu.

Časová dotácia obsahového celku: 5 týždňov

Odporúčané stratégie:

 • rozprávanie príbehov
 • kreslenie, maľovanie, modelovanie
 • námetové, konštruktívne, dramatické hry
 • grafomotorické cvičenia
 • artikulačné, sluchové cvičenia
 • turistické vychádzky
 • spevácke činnosti
 • pracovné a technické činnosti
 • recitácia
 • hudobno pohybové hry a improvizácie
 • práca s detskými edukačnými programami

Odporúčané učebné zdroje:

 • pracovné zošity a listy
 • výtvarný, technický, prírodný a odpadový materiál, detské pracovné náradie

      -    knihy, encyklopédie

 • CD prehrávač, hudobné nahrávky hudobné nástroje a detské hudobné nástroje
 • Stolné hry
 • Odborná literatúra

mesiac

Obsahový celok

témy

IV.

Chránime si prírodu

 

•           Ide sa do lesa. (Mesiac lesov, správanie sa v lese, starostlivosť o les, separovanie)

•           Pri potoku pri rieke.

•           Zem naša planéta. (Planéty vesmíru)

•           Tajomstvá prírody. (živá a neživá príroda)

Cieľ a charakteristika obsahového celku:

Obsahový celok je zameraný na oboznamovanie detí s lesným prostredím, zemou, vesmírom, ale hlavne zameraný na ochranu našej planéty a všetkého, čo k tomu patrí. Deti sa oboznámia nielen so živou, ale aj neživou prírodou a jej významom pre človeka

Časová dotácia obsahového celku: 5 týždňov

Odporúčané stratégie:

 • rozprávanie príbehov
 • kreslenie, maľovanie, modelovanie
 • námetové, konštruktívne, dramatické hry
 • grafomotorické cvičenia
 • artikulačné, sluchové cvičenia
 • turistické vychádzky
 • spevácke činnosti
 • pracovné a technické činnosti
 • recitácia
 • hudobno pohybové hry a improvizácie
 • práca s detskými edukačnými programami

Odporúčané učebné zdroje:

 • pracovné zošity a listy
 • výtvarný, technický, prírodný a odpadový materiál,
 • detské pracovné náradie 

-    CD prehrávač, hudobné nahrávky hudobné nástroje a detské hudobné nástroje

 • knihy, encyklopédie, odborná literatúra 

 

 

mesiac

Obsahový celok

Témy

V.

Náš domov

•           Moja rodina. (Deň matiek)

•           Moja krajina. (Štátne symboly...)

•           Tu bývam. (Mesto, dedina, moje mesto)

•           Naši ochrancovia. (Policajti, záchranári, hasiči)

 

Cieľ a charakteristika obsahového celku:

Obsahový celok je zameraný na priblíženie deťom rodiska, mesta, vlasti , na pestovanie hrdosti k svojmu štátu a mestu a zároveň na upevňovanie vzťahov v rodine a na vytváranie pocitu bezpečia.

Časová dotácia obsahového celku: 4 týždne

Odporúčané stratégie:

 • rozprávanie príbehov
 • kreslenie, maľovanie, modelovanie
 • námetové, konštruktívne, dramatické hry
 • grafomotorické cvičenia
 • artikulačné, sluchové cvičenia
 • turistické vychádzky
 • spevácke činnosti
 • pracovné a technické činnosti
 • recitácia
 • hudobno pohybové hry a improvizácie
 • práca s detskými edukačnými programami

Odporúčané učebné zdroje:

 • pracovné zošity a listy
 • výtvarný, technický, prírodný a odpadový materiál, detské pracovné náradie

      -    knihy, encyklopédie

 • CD prehrávač, hudobné nahrávky hudobné nástroje a detské hudobné nástroje
 • Stolné hry
 • Odborná literatúra 

 

mesiac

Obsahový celok

Témy

VI.

Máme radi leto

 

MDD

•           MDD

•           Farebné leto. (Znaky, kvety)

•           Včielka Mája a jej kamaráti. (Hmyz)

•           Výlet do ZOO.

•           Hurá na prázdniny. (Lúčime sa škôlka milá, športy)

Cieľ a charakteristika obsahového celku:

Obsahový celok je zameraný na poznávanie leta, jeho charakteristických znakov. Deti sa zároveň zoznámia s rôznymi exotickými zvieratami, s ktorými sa môžu počas leta stretnúť, či už na dovolenke v zahraničí alebo v ZOO. Deťom je približený sviatok MDD.

Časová dotácia obsahového celku: 4 týždne

Odporúčané stratégie:

 • rozprávanie príbehov
 • kreslenie, maľovanie, modelovanie
 • námetové, konštruktívne, dramatické hry
 • grafomotorické cvičenia
 • artikulačné, sluchové cvičenia
 • turistické vychádzky
 • spevácke činnosti
 • pracovné a technické činnosti
 • recitácia
 • hudobno pohybové hry a improvizácie
 • práca s detskými edukačnými programami

Odporúčané učebné zdroje:

 • pracovné zošity a listy
 • výtvarný, technický, prírodný a odpadový materiál, detské pracovné náradie

      -    knihy, encyklopédie

 • CD prehrávač, hudobné nahrávky hudobné nástroje a detské hudobné nástroje
 • Stolné hry
 • Odborná literatúra

Obsahový celok : Prázdniny sa začali

Ciele tohoto obsahového  celku sú  delené na dve témy, dĺžka plnenia týchto cieľov je 2-4 týždne  v závislosti od dĺžky prevádzky MŠ.

 

mesiac

Obsahový celok

Témy

VII

Tešíme a hráme sa so slniečkom

Letné radovánky

 

Cieľ a charakteristika obsahového celku:

Zámerom letnej prázdninovej činnosti bude predovšetkým vytvárať pre deti bohato podnetné prostredie a hrové činnosti, ktoré pomôžu deťom postupne sa adaptovať v novom prostredí ( jedná sa o deti z iných mestských MŠ, ktoré navštevujú MŠ aj počas prázdnin) Podpora sympatíí a kamarátskych vzťahov , posilňovanie individuality osobnosti. Všetky činnosti a aktivity sú zamerané na pohyb, ktorý patrí medzi základné potreby ľudí. Kognitívne učebné kompetencie rozvíjame aktivitami a činnosťami typickými pre letné obdobie. ( hry s vodou, hry s pieskom, pozorovanie prírodného prostredia, počasia, hmyzu, flóry )

Tvorba plánov výchovno-vzdelávacej činnosti je plne na rozhodnutí učiteliek.

 

Príloha C

 

Odporúčaný rozpis vzdelávacích oblastí

 

Tento rozpis je pre učiteľky iba orientačný a má odporúčajúci charakter. Periodicita striedania jednotlivých vzdelávacích oblastí je mesačná.

 

Jazyk a komunikácia                                     5x mesačne

Matematika a práca s informáciami             5x mesačne

Človek a príroda                                            5x mesačne

Človek a spoločnosť                                     2x mesačne

Človek a svet práce                                       2x mesačne

Umenie a kultúra                                           6x mesačne

Zdravie a pohyb                                             5x mesačne

 

Príloha D

Zoznam výkonových štandardov dosahovaných priebežne

Vzdelávacia oblasť

Okruh

Vykonové štandardy

Jazyk a komunikácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a spoločnosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umenie a kultúra – hudobná výchova a výtvarná výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravie a pohyb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Hovorená reč

1.1  Komunikačne konvencie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Gramatická správnosť a spisovnosť

 

2.2 Chápanie formálnych charakteristík písanej reči

 

2.2.1 Koncept tlače a znalosť knižných konvencií

 

8 Základy etikety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Ľudské vlastnosti a emócie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Prosociálne správanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Výtvarná výchova

 

2.3 Výtvarné činnosti s farbou

 

 

 

 

 

2.4 Spontánny výtvarný prejav

 

 

 

 

 

 

1 Zdravie a zdravý životný štýl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Hygiena a sebaobslužné činnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami – deťmi i dospelými.

 

Reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku), udržuje očný kontakt, hlasnosť prejavu prispôsobuje situácii.

 

 

Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom.

 

Pozná a dodržuje základné pravidlá vedenia dialógu.

 

 

Rozumie spisovnej podobe jazyka.

 

 

 

 

Pri činnostiach s knihou rozumie a aktívne (v primeraných ekvivalentoch) používa výrazy ako autor, kniha, strana, spisovateľ.

 

 

Používa knihu správnym spôsobom.

 

 

 

 

Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu a odzdraví primerane situácii.

 

Používa pozdrav, prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu.

 

Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania.

 

Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým.

Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti.

 

Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobných predpokladov.

 

Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností.

 

Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť.

 

Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej rozprávky alebo príbehu – pozitívne i negatívne.

 

Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií – pozitívne i negatívne

 

Opíše aktuálne emócie.

 

V dialógu vie vypočuť iných (deti i dospelých).

 

Rozlišuje dobré a zlé správanie.

 

Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od druhých.

 

Poskytne iným pomoc.

 

Obdarí druhých.

 

Podelí sa o veci.

 

Oceňuje dobré skutky.

 

Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom.

 

Nenásilne rieši konflikt.

 

Odmieta nevhodné správanie.

 

Odmieta kontakt s neznámym osobami.

 

Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania.

 

 

Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti.

 

Pomenuje základné a zmiešané farby.

 

Ovláda základy miešania farieb.

 

Ovláda  niekoľko techník maľovania.

 

Farbami vyjadruje pocity.

 

Hravo experimentuje s farbami.

 

Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete.

 

Kreslí postavu.

 

Používa rôzne maliarske nástroje.

 

Opíše obsah kresby.

 

Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka.

 

Má správne držanie tela v stoji a v sede.

 

Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia.

 

Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy.

 

Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie.

 

Opíše jednoduchú prevenciu prenesenia infekčného ochorenia (napr. nekýcham na druhého) a vzniku zubného kazu (čistím si zuby).

 

Má osvojené základné hygienické návyky (použitie toalety a toaletného papiera, umývanie rúk po použití toalety, umývanie rúk pred jedlom a po zašpinení sa atď.).

 

Ovláda základné sebaobslužné činnosti.

 

Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata, obed, olovrant), používa príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní.

 

Udržiava poriadok vo svojom okolí

 

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
  Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
 • +421 566422594

Fotogaléria