Navigácia

Rada školy

Rada školy

 

Rada školy pri Materskej škole Fraňa Kráľa 78 , Michalovce

 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a deti v oblasti výchovy a vzdelávania.

Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

Dňa 5.4.2016 sa v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe vyhlášky MŠ SR z 15.4.2004 č. 291/2004 Z. z. konali  voľby do Rady školy pri Materskej škole Fraňa Kráľa 78, Michalovce . Z týchto volieb vzišli noví členovia Rady školy za rodičov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. Ustanovujúce zasadnutie novozvolenej Rady školy sa konalo dňa 14.4.2016 , na ktorom bol zvolený predseda a podpredseda Rady školy. Od tohto zasadnutia pracovala Rada školy v tomto zložení:  

Predseda :                   Viera Dojčáková , zástupca pedagogických zamestnancov

 Podpredseda:             Darina Bursíková, zástupca pedagogických zamestnancov

 Členovia:                   Milan Hrehovčík,   zástupca nepedagogických zamestnancov

                                       Milan Vasiľ, zástupca rodičov

Monika Babusová Mgr., zástupca rodičov

Ladislav Buchlak Ing., zástupca rodičov

Marcela Ozimyová Ph.Dr. zástupca rodičov

Katarána Poláková Ing., delegovaný zástupca zriaďovateľa

Jozef Valiska MuDr., delegovaný zástupca za mestské zastupiteľstvo

Martin Nebesník Mgr., delegovaný zástupca za mestské zastupiteľstvo

Jana Cibereová Ph.Dr., delegovaný zástupca za mestské zastupiteľstvo

 

 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
    Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
  • +421 566422594

Fotogaléria