Navigácia

Rada školy

Rada školy

V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe vyhlášky MŠ SR z 15.4.2004 č. 291/2004 Z. z. sa dňa 10.6.2021 konali voľby do  rady školy pre pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a zástupcov rodičov.

Informácia o zložení novej Rady školy na roky 2021-25

 

Za zástupcov pedagogických zamestnancov boli zvolení:

Viera  Dojčáková  a Anna Hrobáková

Za zástupcov nepedagogických zamestnancov bola zvolená:

Marta Dragúňová

Za zástupcov rodičov boli zvolení:

Chvastová Miriama Mgr., Špontáková Jana Mgr., Jenčová Marianna Bc., Mihálik Vladimír Ing.

Poslanci a zástupca mesta:

Mgr. Ján Várady

MUdr. Ján Mihalečko

Ing.Jana Dlužanská

Ing. Alexander Šoth

Verím, že sa nám bude s novom Radou školy v tomto zložení dobre spolupracovať a zároveň srdečne ďakujem členom Rady školy, ktorých funkčné obdobie sa  už skončilo za ich doterajšiu prácu.

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
    Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
  • +421 566422594

Fotogaléria