Navigácia

História materskej školy Profil škôlky

O škôlke

História materskej školy

2. materská škola, ako sa naša materská škola neoficiálne dodnes nazýva, začala svoju činnosť na bývalej Štefánikovej ulici v novostavbe kláštora rehoľných sestier dňa 1. 5. 1941.Otvorila sa jedna trieda pod názvom Gréckokatolícka detská opatrovňa a jej prvou učiteľkou sa stala rehoľná sestra Vladimíra Turčanová a pestúnkou bola Zuzana Luhová. Pod hlavičkou cirkevnej školy fungovalo toto zariadenie až do oslobodenia v roku 1945. Po oslobodení bola škola poštátnená a 3. septembra 1945 daná opäť do prevádzky.

Pre veľký počet dochádzajúcich detí bola pri škole v roku 1948 zriadená aj druhá trieda a to v budove OSŠ na ul. Gottwaldovej. V týchto dvoch triedach bolo približne 45 deti.

No v 50- tých rokoch škola začína prežívať prvé ťažkosti. Po odchode rehoľných sestier rodičia odmietali posielať svoje deti k pestúnkam a učiteľkám  a tak počet deti klesol na 6-7.

Učiteľky pre deti a rodičov organizovali mnohé podujatia a tým si pomaly získavali ich dôveru a priazeň.

V roku 1953na miesto riaditeľky nastupuje pani Anna Knežová. V tom istom roku prichádzajú do budovy kláštora deti KDD z Prešova a pretože kapacitne táto budova už nestačí, jedna trieda deti odchádza do iných priestorov a to do centra mesta na Ul. Pasáž do budovy, ktorá predtým slúžila obchodným účelom. Miestnosti boli vo veľmi zúboženom stave a dalo to veľa úsilia a síl, aby sa mohli 1.9. 1953 priestory otvoriť .

Na žiadosť rodičov bolo pri škole otvorené aj stravovanie a jedlo sa začalo dovážať pre deti z 1. materskej školy.

Keďže poloha materskej školy v centre mesta rodičom veľmi vyhovovala  a bol o ňu veľký záujem, v roku 1954 sa pri nej zriaďuje ďalšia trieda a deti sa rozdelili na skupinu mladšiu a staršiu. Celkový počet deti v tomto roku  v týchto dvoch triedach bol 64.

Takto fungovala táto materská škola do roku 1956.  1. 11. 1956 sa osamostatnila 3. trieda v samostatné riaditeľstvo čiže 5. mš.

1. 4.1958dochádza k ďalšiemu sťahovaniu . Keďže priestory  na Pasáži ani zďaleka nevyhovovali svojmu účelu, škola dostala nariadenie presťahovať sa znovu do iných priestorov . Tými priestormi boli priestory, ktoré pre materskú školu fungovali až do roku 2005 a to na ulici Fraňa kráľa 30. Dochádzka sa na jeden mesiac prerušila, cez ktorý sa previedla generálna oprava na škole. Vďaka obrovskej húževnatosti celého personálu a ochoty a pomoci rodičov škola začala svoju činnosť opäť 1.5.1958. Pri škole sa zriaďuje zároveň vlastná kuchyňa a tým prestáva donášanie stravy z 1. MŠ.

V roku 1969 dochádza k zmene na poste riaditeľky materskej školy. Na jej miesto nastupuje pani Helena Kračanská, ktorá na ňom zotrváva až do roku 1985. Počas jej riaditeľovania sa patronátnym závodom pre materskú školu stávajú Pozemné stavby . Priemerný počet deti v tomto období bol približne 34-35 deti na jednu triedu. No sú aj roky, kedy v jednej triede bolo 39 až 40 detí. Materská škola patrí aj naďalej k veľmi vyhľadávaným a úspešným školám. Aj keď podľa záznamov v kronike často dochádza k zmenám v personálnom obsadení, na škôlke vládne stabilita a vzájomný rešpekt.

V septembri v roku 1982 sa pôvodne dvojtriedna MŠ rozrástla na štvortriednu. Počet deti v tomto roku stúpol na 115. Po odchode pani riaditeľky Kračanskej žezlo riaditeľky preberá v roku 1985 pani Čurmová Emília. V období, kedy zastáva funkciu riaditeľky dochádza v roku 1989 k najvýraznejším zmenám v spoločnosti. Postupne sa demokratizácia v štáte začína odrážať aj v živote materskej školy. Dochádza k personálnej zmene na poste riaditeľky a v prvých voľbách tento post získava v roku 1990 pani riaditeľka Marta Mladancová.

So zmenou spoločnosti, riaditeľky, s ideálmi, s veľkým odhodlaním a tvorivosťou vlastnou snáď iba učiteľom, vstupuje materská škola do novej éry.

Dá sa povedať, že vlastne práve v týchto rokoch sa začína teraz už jasnejšie formovať zameranie materskej školy a to výchova k humanizmu, vzájomnej tolerancii, úcte a láske.

Zmeny v spoločnosti nemali však len svoje kladné stránky. 1. apríla 1991 došlo z patronátneho závodu Pozemné stavby oznámenie, že nebudú ďalej materskú školu prevádzkovať a MŠ hrozil zánik.

S vynaložením veľkého úsilia riaditeľky, personálu, ale aj rodičov sa však vyriešil aj tento problém a prevádzkovať MŠ začína Školská správa Michalovce. Pre deti boli vytvorené tie najoptimálnejšie podmienky pre rozvoj ich osobnosti. Škola sa prezentuje mnohými akciami nielen pre rodičov, ale aj pre širšiu verejnosť. V duchu svojho zamerania na úctu k človeku sa vytvára akási nepísaná spolupráca medzi mš a klubom dôchodcov, ktorá je prospešná pre obidve strany.

V roku 1994 materská škola dostáva možnosť zapojiť sa do projektu Škola podporujúca zdravie. Cieľom projektu bolo starať sa o zdravie, telesný a duševný vývin dieťaťa a tým dosiahnuť zdravší spôsob života u všetkých, ktorí v MŠ pracujú alebo s ňou prichádzajú do styku. Na zariadení sa pre rodičov a priateľov školy organizujú mnohé akcie zamerané na zdravý životný štýl napr. seminár o princípoch zdravého života, cvičenia rehabilitačnej jógy, kurz varenia a predaj produktov racionálnej výživy. Na základe dosiahnutých výsledkov získava materská škola 1.3. 1996 certifikát  o prijatí do národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR. Vo svojej propagátorskej práci však pokračuje aj naďalej. Zamestnanci pripravujú pre rodičov besedy na rôzne témy napríklad o vegetariánstve, semináre o aromaterapii, muzikoterapii a podobne. Učiteľky sa zúčastňujú vzdelávacích aktivít zameraných týmto smerom, rôznych kurzov napríklad kurzu kineziológie, jógy holotropného dýchania, pohybovej meditácie a podobne.

Rok 1995-1996 je ešte v niečom významný pre 2. materskú školu a to tým, že sú k nej priradené dve triedy bývalej 8. materskej školy a tým sa stávajú alokovanými triedami našej „dvojky“ 2. MŠ teda od tohto roku funguje už ako 6- triedna.

Konečne sa zdá, že všetko zlé je už zažehnané. Život na zariadení plynie v relatívnom kľude a pokoji. Až prišiel december 2004. Vtedy sa opäť personál MŠ dozvedá zlú správu o tom, že materská škola musí uvoľniť svoje priestory pre nového majiteľa . Už po niekoľkýkrát sa situácia opakuje. Po počiatočnej neistote a strachu zo zrušenia zariadenia sa nakoniec nájde najvhodnejšie riešenie. Tým je presťahovanie materskej školy do budovy, kde sa nachádzajú už dve alokované triedy. Poslednou akciou konanou v starej budove dvojky bol príchod Mikuláša.

Pod vedením pani riaditeľky Mladancovej, ktorá opäť ukázala svoje organizačné schopnosti, pomáhal každý- zamestnanec aj rodičia. A 1.1.2005 už mohli deti nastúpiť do pripravených a vynovených tried. Posledné veľké sťahovanie sa konalo vo februári 2005. A odvtedy naša materská škola začína fungovať ako Materská škola F. Kráľa 78, Michalovce.

V roku 2009 dochádza ešte k jednej zmene a to na poste riaditeľky. Pani riaditeľka Mladancová odchádza do dôchodku a na jej miesto po úspešnom absolvovaní výberového konania bola dňa 1.7.2009 vymenovaná zriaďovateľom do funkcie riaditeľky MŠ  Bc. Erika Zaffová.

Momentálne má MŠ 6 tried  pre deti od troch rokov po vstup do 1. ročníka ZŠ. Škola poskytuje deťom celodennú, poldennú a v čase adaptačného pobytu najviac štvorhodinovú starostlivosť. Hlavné ciele školy vychádzajú zo záujmu, požiadaviek aj potrieb rodiny a detí sú prispôsobené materiálno-technickým, priestorovým a personálnym možnostiam školy. Aj keď sa niekoľkokrát zmenili priestory MŠ, nezmenilo sa jej hlavné zameranie, ktoré je ukotvené aj v Školskom vzdelávacom programe. Jeho názov je Ovocníčkovia a napovedá o tom, čo je pre MŠ prioritné.

Tým ostáva aj naďalej ochrana a podpora zdravia deti, ochrana a tvorba životného prostredia a rozvoj prosociálneho správania a cítenia.

Do ďalších rokov sme si zvolili tieto priority výchovno – vzdelávacieho procesu, ktoré budeme podporovať a rozvíjať:

1. zdravý životný štýl.

 Materská škola bude  aj naďalej slúžiť deťom aj dospelým k získavaniu informácií o zdravom životnom štýle

- na materskej škole je využívaný filtračný systém vody, ktorý slúži na úpravu vody.

- takisto má táto materská škola prístroj Therapy Air na úpravu ovzdušia v triede, ktorý slúži hlavne v chrípkovom období na čistenie vzduchu od choroboplodných zárodkov. Tým sa znižuje chorobnosť deti na tunajšom zariadení.

- jedlo, ktoré deti dostávajú, je pripravované v hrncoch Imko s minimálnym obsahom tuku. Vo väčšej miere sú v jedálnom lístku zastúpené jedlá z výrobkov spoločnosti Alfa Bio, ktoré sú zväčša na sójovom základe.

2. vytvorenie vhodných podmienok pre nápravu zraku u deti postihnutých strabizmom.

Táto materská škola zároveň ponúka deťom, ktoré trpia strabismom( škúľavosťou) možnosť nápravy zraku formou cvičenia cvikov očnej jógy, ktoré v čase hier individuálne cvičia s deťmi učiteľky.

3. rozvíjanie environmentálneho cíteniadeti a ochrana prírodného prostredia, prostredníctvom každodennej práci s deťmi a hlavne organizovaním školy v prírode

4. rozvíjanie a upevňovanie prosociálneho správania a konania organizovaním kultúrnych akcií pre kluby dôchodcov.

Na materskej škole podľa záujmu rodičov pracuje niekoľko krúžkova to: anglický jazyk, výtvarný, tanečný a hudobno- spevácky krúžok a krúžok hry na zobcovú flautu.

V šiestich triedach je teraz  prihlásených 129  deti vo veku od 3- 7 rokov

Počet  pedagogických pracovníkov vrátane riaditeľky Materskej školy je 14. jedna učiteľka je na rodičovskej dovolenke. Všetci pracovníci sú pedagogicky a odborne spôsobilí.

Nepedagogických pracovníkov vrátane riaditeľky školskej jedálne a personálu kuchyne je 8.

Všetci títo ľudia, či už sú to pedagógovia alebo nepedagogický personál sa však vyznačujú jedným spoločným a tým je láska k deťom. Bez tej by sa totiž práca v takejto sfére určite nedala robiť.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
    Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
  • +421 566422594

Fotogaléria