Navigácia

Školský a denný poriadok

Školský poriadok

 

 

Obsah :

 

 

1 Charakteristika MATERSKEJ školy...............................................10

2 PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY..............................................................11

3 Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa

    do materskej školy................................................................................14

   3. 1  Zápis a prijatie detí do MŠ.............................................................................14

   3. 2 Dochádzka detí do MŠ    ................................................................................18

   3. 3 Úhrada poplatkov za dochádzku.....................................................................22

4 VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY..................................24

   4. 1 Organizácia tried a vekové zloženie detí.........................................................24

   4. 2 Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí.............................................24

    4. 3 Preberanie detí................................................................................................26

    4. 4 Organizácia v šatni.........................................................................................26

    4. 5 Organizácia v umyvárni..................................................................................26

    4. 6 Organizácia v jedálni......................................................................................27

    4. 7 Pobyt vonku....................................................................................................28

    4. 8 Organizácia v spálni........................................................................................28

    4. 9 Organizácia akcií mimo budovy MŠ...............................................................28

    4. 10 Organizácia výučby anglického jazyka, krúžkovej činnosti..........................29

    4. 11 Organizácia v prípade delenia deti................................................................29

    4. 12 Poskytovanie pedagogickej praxe..................................................................30

    4. 13 Účasť detí na súťažiach..................................................................................30

5 STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE, HYGIENU A BEZPEČNOSŤ DETÍ.........31

6 OCHRANA SPOLOČNÉHO A OSOBNÉHO MAJETKU...............................35

7 Záverečné ustanovenia..........................................................................37

Prílohy...................................................................................................................38

Príloha A......................................................................................................................39

Príloha B.......................................................................................................................42

Príloha C.......................................................................................................................45

 

 

 

 výkon práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole

Všeobecná deklarácia ľudských práv a Charta práv dieťaťa zaručuje deťom všetky práva a slobody. Deti sú povinné dodržiavať platné zákony spoločnosti, osobitné požiadavky školy a správať sa podľa nich v škole a na podujatiach organizovaných školou. Všetky požiadavky sú v súlade s princípmi a cieľmi výchovno – vzdelávacieho procesu. Tieto povinnosti sú vymedzené vo všeobecnej rovine, deti ich môžu plniť len vzhľadom   na svoje rozvojové možnosti, v súlade s rozvojom vlastného poznania, uvedomenia si seba a ostatných detí

(1) Dieťa má právo na

· rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

· bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách,

· vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom,

· individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom,

· úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

· poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

· výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

· organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

· úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

· na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

· na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom podľa § 24.

·  Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

· Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky;

(2) Dieťa je povinné

· neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

· dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy

· chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,

· konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

· ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia,

· rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

(3) Zákonný zástupca dieťaťa má právo

· vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy

· žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona,

· oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom,

· byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

· na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

· zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy na edukačných aktivitách určených ročným plánom školy

· vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia

(4) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný

· vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole

· dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

· dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby,

· informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

· prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,

· predložiť škole lekárske potvrdenie, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni

- predložiť triednemu učiteľovi potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ak bolo jeho ochorenie zistené počas ranného filtra a dieťa bolo odoslané na vyšetrenie k lekárovi

- predložiť písomnú žiadosť o prerušení dochádzky dieťaťa zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov a to najneskôr do 20. dňa   príslušnom mesiaci

- nahlásiť všetky zmeny týkajúce sa dlhodobého zdravotného stavu dieťaťa, bydliska,    zmeny určené súdom (rozvedení rodičia, opatrovníctvo a iné) a telefónneho čísla

- pravidelne a včas uhrádzať príspevky za pobyt dieťaťa v materskej škole

- svojim podpisom vyjadriť súhlas, nesúhlas s použitím osobných údajov svojho dieťaťa pre potreby školy

- zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov materskej školy a detí prijatých do materskej školy)

- predložiť rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa daného školského roku.

- zákonný zástupca je povinný všetky veci súvisiace s poskytovaním predprimárneho vzdelávania jeho dieťaťu riešiť interne, v materskej škole s učiteľkami, ktoré pracujú v triede, v ktorej je zaradené jeho dieťa a podľa potreby s riaditeľkou materskej školy;

 • zákonný zástupca je povinný zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov a komentárov na sociálnych sieťach týkajúcich sa pedagogickej činnosti materskej školy a riadenia materskej školy,

Ak zákonní zástupcovia budú svojimi vyjadreniami, statusmi a komentármi na sociálnych sieťach znevažovať pedagogickú činnosť materskej školy, riadenie materskej školy a poškodzovať dobré meno materskej školy na verejnosti bude sa to považovať za porušovanie školského poriadku a bude to môcť byť dôvodom, po predchádzajúcom písomnom upozornení, predčasného ukončenia predprimárneho vzdelávania dieťaťa.

Úprava výkonu rodičovských práv a povinností

Počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude materská škola dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu (napr. že každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť),

Takisto budú pedagogickí zamestnanci  zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa a  v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy písomne vyžiada, a  obsah tohto písomného stanoviska neposkytnú  žiadnemu z dotknutých zákonných zástupcov   V prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami budú pedagogickí zamestnanci rešpektovať len rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa, t. j. materská škola bude rešpektovať to, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je viazaná na jeho právoplatnosť, pretože toto uznesenie sa stáva právoplatné jeho doručením a márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania; materská škola pritom rešpektuje skutočnosť, že aj napriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované

V prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných zástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach (napr. zabezpečenie krúžkovej činnosti atď.) zastupovať.

Zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službu konajúcej učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky, alebo riaditeľky materskej školy.

Zákonný zástupca je povinný hneď po nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia toto doniesť riaditeľke MŠ, ktorá s ním oboznámi učiteľky triedy, ktorú dieťa navštevuje. Toto rozhodnutie bude tvoriť súčasť osobného spisu dieťaťa.

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi, a nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona, sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

I

CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ  ŠKOLY

 

   Materská škola so šiestimi triedami  sa nachádza v areály na ulici Fraňa Kráľa 78. Účelová stavba predškolského zariadenia bola projektovaná pre štyri triedy materskej školy a dve oddelenia jaslí. Úpravou priestorov bolo zriadených 6 tried  pre deti od dvoch rokov po vstup do 1. ročníka ZŠ. Škola poskytuje deťom celodennú, poldennú a v čase adaptačného pobytu najviac štvorhodinovú starostlivosť. Hlavné ciele školy vychádzajú zo záujmu, požiadaviek aj potrieb rodiny a detí sú prispôsobené materiálno-technickým, priestorovým a personálnym možnostiam školy. Materská škola pracuje podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý bol vyhotovený podľa platných zákonov a požiadaviek a prerokovaný v Rade školy dňa 19.9.2016  a  Pedagogickej rade dňa 26.8.2016 .

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch od 6 30 hod. do 16 30 hod.

Riaditeľka materskej školy : Bc.Erika Zaffová  

Konzultačné hodiny pre verejnosť : streda od 12 00 do 13 00 

Riaditeľka školskej stravovne : Marta Dragúňová

Konzultačné hodiny pre verejnosť : štvrtok od 12 00 do 13 00

Prevádzka školy je odsúhlasená zriaďovateľom -Mestský úrad  Michalovce .

 Pracovný čas pedagogických zamestnancov materských škôl

Pracovný čas:         36,25 týždenne /Kolektívna zmluva /

Prestávka:               30 min. denne /Zákonník práce/

Základný úväzok učiteľky: (  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 201/2019 Z. z)

Priama vých.-vzd. činnosť - 28 hod. týždenne tj. - 5 hod..40 min. denne

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou- 1 hod.35 minút denne

Základný úväzok riaditeľky: (Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 201/2019 Z. z.) podľa počtu tried

Priama vých.-vzd. činnosť 14 h .týždenne tj. -2h 50 min. denne

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou 22 hod. 15 min týždenne tj.  –4 hod. 25 min.  denne

 Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou môžu byť vykonávané v MŠ a doma

Ostatné činnosti vykonávané v materskej škole:

pedagogické a pracovné porady, metodické združenia, služby v škole, rodičovské združenia, poradenská činnosť, krúžková činnosť, zhotovovanie pomôcok, sebavzdelávanie, štúdium odbornej literatúry, kultúrne a spoločenské akcie školy/vystúpenia detí/,písanie mesačných plánov a triednej agendy/diagnostika , rozvojový plán pre deti s OŠD/, vedenie krúžkov, estetická výzdoba triedy a interiéru školy, ostatná mimoškolská činnosť

Ostatné  činnosti vykonávané doma:

zhotovovanie pomôcok,písomná príprava na vyučovací proces, individuálne štúdium, príprava estetickej výzdoby,,písanie mesačných plánov a triednej agendy/diagnostika , rozvojový plán pre deti s OŠD/, propagácia školy-písanie článkov do novín a odb.tlače

Harmonogram pracovného času pedagogických zamestnancov

 

Dopoludňajšia činnosť:

 

 

 

 

Priama vých.-vzd. Činnosť

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou vykonávané v MŠ

 

Prestávka

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou vykonávané doma

 

630- 1210

730- 1310

 

 

1210 -1245

1310 -1345

 

 

1245 - 1315

1345-  1415

 

 

1315- 1415

1415- 1515

 

Popoludňajšia činnosť:

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou vykonávané doma

Prestávka

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou vykonávané v MŠ

Priama vých.-vzd. činnosť

 

 

 

825- 925

845- 945

 

 925- 955

  945-1015

 

955- 1030

1015- 1050

 

1030- 1610

1050- 1630

 

 

 

Harmonogram pracovného času riaditeľky MŠ

 

Dopoludňajšia činnosť

Priama vých.-vzd. činnosť

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou vykonávané v MŠ

 

Prestávka

 

 

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou vykonávané doma

 

740- 1030

 

 

1030- 1355

 

 

1355-  1425

 

 

1425- 1525

 

Popoludňajšia činnosť:

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou vykonávané doma

Prestávka

 

 

 

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou vykonávané v MŠ

Priama vých.-vzd. činnosť

 

 

 

 

815- 915

 

 

 

915- 945

 

 

 

945- 1310

 

 

1310- 1600

               

Pracovný čas riaditeľky- konkrétne časť- Priama vých.-vzd. činnosť, sa hlavne v čase adaptácie detí a počas zástupov učiteliek prispôsobuje podmienkam, to znamená, že v čase adaptácie deti prebieha hlavne dopoludnia a v čase zástupov chýbajúcich učiteliek podľa potreby.

Pracovný čas nepedagogických zamestnancov materských škôl

  Pracovný čas:  37 ,5 hod.týždenne

  Prestávka:        30 min. denne

Presné rozvrhnutie pracovného času je v prílohe C

Riaditeľka školy v súlade s Pracovným poriadkom pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení č. 2010-8851/18548:1-141 platným od 1.9.2011 podľa čl. 25 ods. 6 písm. b hodnotí pedagogického zamestnanca ( PZ ) vo svojej priamej riadiacej pôsobnosti. V súlade s § 70 ods.1. zákona 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch riaditeľka MŠ hodnotí: výsledky, náročnosť a kvalitu výkonu pracovnej činnosti, osvojenie si a využívanie profesijných kompetencií.

 

 

III.

 

PODMIENKY PRIJATIA A DOCHÁDZKA DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

3. 1  Zápis a prijatie detí do MŠ

     Deti sa do MŠ prijímajú k začiatku školského roka alebo v priebehu roka, pokiaľ je voľná kapacita.

Pri prijímaní deti k  začiatku školského roka zverejní mesiac pred konaním zápisu na budove materskej školy a to  na hlavnom vchode a tabuli oznamov, riaditeľka MŠ po dohode so zriaďovateľom  miesto a termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie. Prednostne sa prijímajú  deti, ktoré dovŕšili piaty rok , deti s odkladom povinnej školskej dochádzky a deti, ktoré dovŕšili vek tri roky a majú osvojené základné hygienické návyky. Deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté iba vtedy, ak majú osvojené hygienické návyky a ak to kapacita MŠ umožní. Ostatné podmienky prijatia deti na nasledujúci školský rok prerokuje riaditeľka školy s pedagogickými zamestnancami na pedagogickej rade, ktorá sa zvyčajne koná v mesiaci február. Žiadosť o prijatie si rodič vyzdvihne osobne v MŠ spravidla pred termínom zápisu. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnom stave od detskej lekárky.  Rodič môže však doniesť aj svoju vlastnú žiadosť. V takomto prípade rodič dokladá lekárske potvrdenie. Súčasťou potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast je aj údaj o povinnom očkovaní.

 Žiadosť podáva a teda aj podpisuje buď jeden zákonný zástupca alebo obidvaja zákonní zástupcovia. ak by riaditeľka materskej školy dodatočne zistila, že žiadosť o prijatie dieťaťa. Ak žiadosť podala osoba, ktorá na to nemá právo, riaditeľka MŠ bezodkladne vykoná nápravu a požiada zákonného zástupcu, ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o podpísanie žiadosti o prijatie do materskej školy. Zákonný zástupca môže podať žiadosť: - osobne, - písomne poštou, - e-mailom.

Do materskej školy možno prijať aj dieťa, ktoré má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky. Prijatiu dieťaťa, ktoré má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, predchádza vydanie rozhodnutia o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľom základnej školy a následné predloženie tohto rozhodnutia zákonným zástupcom riaditeľke materskej školy spravidla do 15. apríla , aby riaditeľka materskej školy mohla „rezervovať“ tomuto dieťaťu miesto v materskej škole, aj keď jej žiadny právny predpis neukladá povinnosť mať túto „rezervu“. V prípade dieťaťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ak zákonný zástupca prinesie/predloží rozhodnutie o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky v čase, keď je dieťa ešte riadnym dieťaťom materskej školy, nejde o nové prijatie, ale o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole a preto zákonný zástupca ani nie je povinný predložiť riaditeľke materskej školy opätovne žiadosť o prijatie spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa. Ak už ale dieťa napr. v júli nechodí do materskej školy, lebo zákonní zástupcovia oznámili riaditeľovi materskej školy, že už cez letné prázdniny nebude navštevovať materskú školu a riaditeľka už uzavrie osobný spis dieťaťa vyznačením ukončenia jeho dochádzky na 4. strane osobného spisu v Záznamoch a poznámkach a zákonní zástupcovia napr. v auguste prinesú rozhodnutie o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ich dieťaťa a požadujú, aby dieťa naďalej navštevovalo materskú školu, v takomto prípade už ide o nové prijatie dieťaťa do materskej školy a zákonní zástupca musí podať novú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a priložiť k nej aj rozhodnutie riaditeľa príslušnej základnej školy o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. V  prípade, že riaditeľka materskej školy už nebude mať voľné miesto takéto dieťa do materskej školy neprijme.

Dieťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky

Dieťaťom s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky je dieťa, ktoré už bolo žiakom základnej školy, ale v prvom polroku prvého ročníka sa u neho dodatočne zistilo, že nedosiahol školskú spôsobilosť.

Prijatiu dieťaťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky vždy predchádza vydanie rozhodnutia o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľom základnej školy. Na rozdiel od dieťaťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky u dieťaťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky ide vždy o nové prijatie do materskej školy (lebo takéto dieťa už istý čas bolo žiakom základnej školy a plnilo povinnú školskú dochádzku). V prípade, ak má zákonný zástupca záujem o prijatie dieťaťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky do materskej školy, je povinný doručiť riaditeľke materskej školy:

- žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,

- rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa,

- vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a

- vyjadrenie príslušného odborného lekára, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím. O prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ rozhodne riaditeľka a vydá Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa.

Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu s prihláškou a dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti  integrácie dieťaťa. K tejto dokumentácii priloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa, ktorý vo svojom posudku spracujú aj návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa. Riaditeľka môže neprijať takéto dieťa vzhľadom k jeho postihu, ak na edukáciu  nemá vytvorené vhodné materiálne, ale aj personálne podmienky . Ak riaditeľka takéto dieťa prijme, vydá rodičovi rozhodnutie o adaptačnom alebo diagnostickom pobyte, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. Po tomto období vydá rozhodnutie o prijatí. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa alebo v prípade, ak rodič zamlčí dôležité fakty o zdravotnom stave dieťaťa ,v záujme jeho zdravého vývinu, v prípade zhoršenia zdravotného stavu, aj v prípade, ak o to požiadajú učiteľky triedy, v ktorej sa dieťa nachádza a uvedú závažné dôvody, prečo nie je vhodné, aby dieťa bolo prítomné v MŠ môže riaditeľka po prerokovaní s rodičmi alebo na základe ich písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky na dohodnutý čas alebo o ukončení tejto dochádzky. Riaditeľka pri takýchto skutočnostiach zároveň môže zákonným zástupcom dieťaťa navrhnúť návštevu špecialistov pre lepšie posúdenie zdravotného stavu dieťaťa. Ak rodič odmietne v takomto prípade absolvovať s dieťaťom psychologické alebo iné odborné vyšetrenia, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné doklady, z ktorých je možné získať informácie , ako postupovať ďalej. Ak rodič aj napriek tomu nepredloží v doklady v dohodnutom termíne riaditeľka rozhodne o predčasnom ukončení dochádzky .  Prerušeniu dochádzky dieťaťa alebo k predčasnému ukončeniu dochádzky môže riaditeľka Mš pristúpiť aj vtedy , ak v správaní dieťaťa nastanú také zmeny, ktoré by mohli mať nežiadúci vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa (§ 144 ods. 7 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z) alebo ostatných detí zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní z dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky (personálne, priestorové ale napr. aj materiálno-technické), poskytnúť dieťaťu výchovu a vzdelávanie primeranú druhu a stupňu jeho zdravotného znevýhodnenia.

Prijatie dieťaťa

Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľka materskej školy o jeho prijatí vydala rozhodnutie.

Ak materská škola z kapacitných dôvodov nemôže prijať všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia o prijatie na predprimárne vzdelávanie žiadajú, riaditeľka MŠ vydá rozhodnutia o neprijatí.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa riaditeľka MŠ vydá spravidla najneskôr do konca júna, aby zákonní zástupcovia vedeli, či je, alebo nie je ich dieťa do materskej školy prijaté. V prípade deti mladších ako tri roky vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí spravidla do konca septembra.

Najvyšší počet detí v triede materskej školy je ustanovený v § 28 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. nasledovne: - 20 v triede pre troj- až štvorročné deti, - 21 v triede pre štvor- až päťročné deti, - 22 v triede pre päť- až šesťročné deti, - 21 v triede pre troj- až šesťročné deti. Riaditeľka môže prijať vyšší počet detí do triedy ale len o tri deti. Musí však pri tom rešpektovať prevádzkový poriadok MŠ, kde je uvedený najvyšší počet deti v MŠ, schválený MsÚ Michalovce a RÚVZ Michalovce.

Zaraďovanie detí do tried

Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľka, spravidla podľa veku, tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas školského roka môže riaditeľka preradiť dieťa z jednej triedy do druhej zväčša na žiadosť rodiča , ak to dovoľuje kapacita jednotlivých tried. Preradenie dieťaťa počas školského roka je v právomoci riaditeľky a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácií príslušných tried.

Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie  dokladu             o získanom vzdelaní:  

 • Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.
 • Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom     do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 
 • Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov).
 • Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva príslušná materská škola na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa.

 

Dôvody, pre ktoré môže riaditeľka MŠ rozhodnúť o predčasnom ukončení dochádzky

 • Ak rodič zamlčí dôležité údaje o zdravotnom stave dieťaťa
 • Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do MŠ a    MŠ nie je schopná vytvoriť podmienky na výchovu a vzdelávanie dieťaťa
 • Ak sa dieťa v MŠ správa agresívne a svojim správaním a prejavmi ohrozuje bezpečnosť a zdravie iných detí v triede
 • Ak rodič opakovane – aj po písomnom upozornení  porušuje Školský poriadok MŠ

Rodič môže požiadať písomne o prerušenie dochádzky  dieťaťa do MŠ zo zdravotných a rodinných dôvodov.  Pri prerušení zo zdravotných dôvodov, rodič je povinný predložiť potvrdenie detského lekára o potrebe tohto prerušenia. Riaditeľka MŠ na základe žiadosti a potvrdenia od lekára vydá rozhodnutie s určením doby prerušenia dochádzky dieťaťa do MŠ. Pri opätovnom nástupe dieťaťa už rodič nepodáva písomnú žiadosť o prijatie do MŠ.

3. 2 Dochádzka detí do MŠ   

     Zákonný zástupca pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy predkladá v súlade s § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (ďalej len „písomné vyhlásenie“).

Rodič privádza dieťa do MŠ spravidla do 830 hod. a prevezme ho spravidla po 15,00 hod. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič s riaditeľkou alebo triednou učiteľkou. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas  jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil činnosti ostatných detí.

Deti, ktorých rodičia dohodli s riaditeľkou školy poldennú dochádzku a odchádzajú z materskej školy pred spánkom si rodičia môžu vyzdvihnúť v čase od 11:30 do 12:15 hod.

Podľa § 24 ods. 9 zákona č. 355/2007 Z. z. zodpovedná službukonajúca učiteľka každý deň pred prijatím dieťaťa do materskej školy je povinná zistiť , či  zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do materskej školy  a takisto je povinná prijať dieťa podozrivé z ochorenia iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom.  O neprijatí dieťaťa urobí učiteľka záznam v Rannom filtri.

Prevzatie dieťaťa môže pedagogický pracovník odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Toto opatrenie je potrebné na ochranu zdravia ostatných detí v triede. Na účely prevzatia, resp. neprevzatia dieťaťa pri zistení, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy, nie je lekár povinný uvádzať podrobný opis zdravotného stavu dieťaťa, iba potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Dôvody pre neprevzatie dieťa do materskej školy ako prevencia ochrany zdravia ostatných detí:

zvýšená telesná teplota

dráždivý kašeľ

zápal očných spojiviek

užívanie antibiotík a iných liekov pri akútnom ochorení a rekonvalescencii

pedikulóza

črevné ťažkosti- hnačky, zápchy, bolenie bruška, zvracanie

infekčné a prenosné choroby.

parazity- mrle, hlísty- príznaky. Šprtanie v nose, svrbenie konečníka

vyrážky spôsobené vírusom- ovčie kiahne, rubeola, osýpky

Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.. Rodič je povinný vyzdvihnúť si dieťa čo možno v najkratšom čase po oznámení choroby. Všetci zamestnanci materskej školy majú zákaz podávať deťom lieky navrhnuté rodičom. Aj dieťaťu musí byť podaný život a zdravie zachraňujúci liek, rodič musí doniesť potvrdenie lekára o nevyhnutnosti podať tento liek spolu s presným návodom na podanie lieku. Toto potvrdenie je založené v osobnom spise dieťaťa a o tejto skutočnosti musí triedna učiteľka informovať ostatných pedagogických zamestnancov. Konkrétny liek si rodič zabezpečuje sám. Rodič, ktorého dieťa je alergické na niektorý liek je povinný oznámiť to triednym učiteľkám.
Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred / známy dôvod /. V prípade ochorenia a pri nepredvídaných rodinných okolnostiach, neprítomnosť dieťaťa v triede po 8.30 hod. je dôvodom na odhlásenie zo stravy / odhlási pracovníčka školskej jedálne/.

V prípade deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy, a to bez ohľadu na to, či nasledujúci školský rok nastúpia resp. nenastúpia do prvého ročníka základnej školy, alebo opakovane navštevujú posledný ročník materskej školy a deti vo veku od 2 – 5 rokov, ktoré navštevuje materskú školu, ak žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima je postup na odhlasovanie zo stravy bližšie rozpracovaný v časti Úhrada poplatkov za dochádzku.

Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. Skôr uvedené znamená, že: - ak dieťa nepríde do materskej školy tri dni, jeho neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca; - ak dieťa chýba viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, riaditeľka materskej školy požaduje od zákonného zástupcu potvrdenie od lekára, ktoré je súčasťou ospravedlnenia zákonného zástupcu. Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole päť a viac dní z dôvodu, že napr. trávi čas so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi, má prerušenú dochádzku a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá len písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň (§ 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z.). Ide o tzv. „potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia“. Zákonný zástupca nepredkladá potvrdenie od lekára. Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa v zmysle § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. sa vyžaduje z epidemiologických dôvodov kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve.

Pri dlhodobej  neprítomnosti dieťaťa  rodič najneskôr do 14 pracovných dní oznámi  dôvod neprítomnosti a predpokladaný čas jeho návratu do kolektívu.

Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi dôvod  aj písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ doloží doklad o bezinfekčnosti  prostredia.

Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľovi dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo závažným spôsobom opakovane poruší školský poriadok, riaditeľka po predchádzajúcom upozornení rodiča, ktoré môže byť telefonicky, ústne alebo písomne, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky do MŠ.

Dieťa so zlomeninou v materskej škole

Materskú školu navštevujú len deti, ktorých zdravotný stav je taký, že neohrozuje výchovu a vzdelávanie a zdravie a bezpečnosť tohto dieťaťa, ako ani ostatných detí, ktoré danú materskú školu navštevujú. V súlade s § 145 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov práva ustanovené týmto zákonom (zákonom č. 245/2008 Z. z.) sa zaručujú rovnako každému dieťaťu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným predpisom (zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov). Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona (rozumej zákonom č. 245/2008 Z. z.) musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že každé dieťa má rovnaké práva ako ostatné deti. Každý rodič má zvážiť, či zdravotný stav jeho dieťaťa, je taký, že jeho účasť v materskej škole (v prítomnosti ďalších cca 20 detí) neohrozí jeho zdravie a bezpečnosť. Ak má dieťa zlomeninu, komplikovanú alebo aj menej komplikovanú, riziko, že dieťa môže spadnúť, naraziť si zlomenú končatinu, vraziť ňou niekde atď. je veľké.

Denný poriadok v materskej škole nie je možné zmeniť a upraviť individuálne kvôli dieťaťu s obmedzením vyvolaným zlomeninou.

Rozhodujúce slovo pri tom, či dieťa so zlomeninou bude navštevovať materskú školu alebo nie, má riaditeľka materskej školy, ktorá pred vyslovením konečného rozhodnutia bude vyžadovať stanovisko ošetrujúceho lekára, či dieťa môže alebo nie navštevovať mš a aké obmedzenia zo súčasného stavu pre dieťa vyplývajú. Až  na základe jeho vyjadrenia sa riaditeľka  rozhodne, či umožní návštevu tohto dieťaťa aj so sadrou.

Do predloženia dokladu od lekára dieťa ostane doma so zákonnými zastupcami.

Nevyzdvihnutie dieťaťa z materskej školy.

V prípade, ak zákonný zástupca nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať postupne  osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa; ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobné času zamestnancov.

Službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe ako je zákonný zástupca, alebo ním písomne splnomocnená osoba.

V prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately telefonicky kontaktuje rodiča, iných príbuzných , aby si dieťa prišli vyzdvihnúť.

Ak si rodič nevyzdvihne dieťa z MŠ 2x po dobe prevádzky školy tj. do 16.30 hod. bez toho, aby mal na to závažný dôvod a vopred sa o tom s učiteľkou nedohodol, riaditeľka na základe hrubého porušenia školského poriadku vydá rozhodnutie o predčasnom ukončení školskej dochádzky.

3. 3 Úhrada poplatkov za dochádzku

            V súlade s ods. 3 § 28 zákona Č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa vzdelávanie uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole  prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa sumou   10 € mesačne, deti mladšie ako 3 roky do dovŕšenia veku troch rokov platia sumu 140 € mesačne. Výška príspevku na dieťa vo veku od 2 do 3 rokov v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 roky je 10 € mesačne. Výška príspevku je určená v súlade s ods. 6 § 28 zákona Č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v nadväznosti na § 2 písm. c zákona Č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v platnom znení. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet zriaďovatel'a. Príspevok sa neuhrádza za   dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením školskej dochádzky, na základe dátumu narodenia a ktoré k 31.8. príslušného roka dovŕši vek 6 rokov (VZN 189/2016)

Poplatok zákonný zástupca dieťaťa uhrádza do 10. dňa v mesiaci poštovou poukážkou, platbu dokladuje. Spôsob úhrady cez osobný účet oznámi učiteľke. Rodič v prípade bankového prevodu je povinný do doplňujúcich údajov uviesť  aj meno dieťaťa / uvedenie len čísla účtu z ktorého je platba poslaná a VS nepostačuje, taký poplatok nie je možné identifikovať. Ako doplňujúci údaj neuvádzajte ani vlastné priezvisko, ktoré sa nezhoduje s priezviskom Vášho dieťaťa ( prípadne mená príbuzných, ktorí za Vás platbu realizujú ). Takéto platby sa nedajú identifikovať.

O uskutočnení platby predloží rodič doklad o úhrade učiteľkám v triede, ktoré túto úhradu zaevidujú a doklad vrátia rodičovi . V záujme rodiča je odkladať si doklady o úhrade poplatkov.

Pri neuhradení poplatku po 10. dni v mesiaci má učiteľka právo neprevziať dieťa do zariadenia.

Dôvodom neuhrádzania príspevku je dokladom overený stav hmotnej núdze, návšteva školy dieťaťa na základe rozhodnutia súdu a  prerušenie dochádzky do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázatel'ným spôsobom. Pokiaľ už rodič na dané obdobie poplatok uhradil a jeho dieťaťu bola prerušená dochádzka do zariadenia na základe písomne podanej žiadosti ( rodič ju vyplní na našom internom tlačive, ktoré dostane na príslušnej triede ),vzniká nárok na vrátenie preplatku . V takom prípade rodič vypíše interné tlačivo Žiadosť o vrátenie poplatku s uvedením čísla účtu a poplatok mu bude následne vrátený alebo po dohode s riaditeľkou MŠ nevyplatí poplatok nasledujúci mesiac a tak sa mu poplatok presunie do ďalšieho mesiaca.

 Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v škole stravuje. Termín, výšku poplatku a spôsob úhrady zverejní riaditeľka školskej stravovne na tabuli oznamov.

Podľa novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu a  ktorá nadobúda účinnosť od 1.1. 2019. a následne podľa VZN mesta Michalovce č. 202/2019 sa deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy, a to bez ohľadu na to, či nasledujúci školský rok nastúpia resp. nenastúpia do prvého ročníka základnej školy, alebo opakovane navštevujú posledný ročník materskej školy a dieťom vo veku od 2 – 5 rokov, ktoré navštevuje materskú školu, ak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima poskytuje dotácia na stravu. Nárok na dotáciu sa môže uplatniť len ak sa dieťa v príslušný deň zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odoberie stravu. Vzhľadom k uvedenému je zákonný zástupca je povinný :

a) prihlásiť a odhlásiť dieťa zo stravy,

b) odhlásiť dieťa zo stravy vždy deň vopred do 14:00 hod. u vedúcej školskej jedálni,

c) uhradiť poplatok za jedlo vo výške stanoveného finančného pásma za každý deň, v prípade, že nesplnil povinnosť odhlásiť dieťa zo stravy a to najneskôr v deň úhrady stravy nasledujúci mesiac,

d) uhradiť rozdiel medzi stanoveným limitom a štátnou dotáciou za stravu dieťaťa za každý deň, v ktorom sa zúčastnilo vyučovacieho procesu a odobralo obed a to do konca mesiaca, vopred za celý nasledujúci mesiac bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet školskej jedálne pri  MŠ.

V prípade, že rodič neuhradí uvedené poplatky v stanovenom termíne, riaditeľ školy môže po  predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do školy.   

Okrem vyššie menovaných poplatkov rodič jednorázovo uhrádza triedny a školský fond. O jeho výške rozhoduje na svojom prvom zasadnutí v príslušnom školskom roku výbor  rodičovského združenia.                                                                                                              

 

IV.

 

 

VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY

 

4.1 Organizácia tried a vekové zloženie detí

 trieda č.  1. 2.             deti od 2-4 rokov     umiestnené v budove B 

             trieda č.  3. 4. 5. 6.    deti od 4-6 rokov     umiestnené v budove A

4. 2 Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí

 Prevádzka MŠ je v čase od 6 30 do 16 30

 Schádzanie od 6 30 do 7 30 v triedach č. 2. a 3. v 1. polroku 2. a4. v druhom polroku , od 7: 30  vo všetkých triedach

 Rozchádzanie po 15 50 z tried č. 2 a 3 v 1. polroku 2. a4. v druhom polroku

O organizácii činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľka v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov. V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov najmenej na 3 týždne. Pre rodičov v čase prerušenia je ponúknutá možnosť umiestniť svoje dieťa v inej MŠ v rámci mesta. V tomto období podľa pokynov riaditeľky materskej školy vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka školy zákonným zástupcom spravidla dva mesiace vopred.

 Počas školských prázdnin  budú rodičia písomne vyjadrovať svoj záujem o prevádzku MŠ.

Podľa zistených skutočností bude prevádzka podľa počtu prihlásených deti  v obmedzenom počte tried. V prípade nezáujmu rodičov o prevádzku, respektíve nízkemu záujmu, prevádzka bude z ekonomických dôvodov prerušená.

 Prevádzka materskej školy môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí, alebo môže spôsobiť závažné škody na majetku. V prípade neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov (napr. rozšírený výskyt chrípky a pod.) sa bude materská škola riadiť nariadeniami zriaďovateľa príp. príslušného úradu verejného zdravotníctva.

 

4. 3 Preberanie detí

 

Dieťa od rodičov preberá učiteľka a zodpovedá zaň od jeho prevzatia až do odovzdania rodičovi, inej splnomocnenej osobe alebo pedagógovi, ktorý ho v práci strieda. Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť svoje dieťa staršie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu. Každú zmenu je rodič povinný bezodkladne nahlásiť v priebehu roka. Pedagogickí zamestnanci evidujú splnomocnenia na triede a v zošitoch na preberanie detí. Pedagóg bez daného potvrdenia nesmie vydať dieťa cudzej osobe.

            Telefonické nahlasovanie o výbere dieťaťa inou osobou, ako je dané na splnomocnení, respektíve, bez vopred vystaveného splnomocnenia nebudeme akceptovať.

Rodič alebo ním poverená splnomocnená osoba,  je povinný dieťa odovzdávať osobne pedagógovi, prípadne inému zamestnancovi MŠ. Nepreberáme zodpovednosť za bezpečnosť dieťaťa, ktoré rodič poslal do MŠ, respektíve do  triedy samé, prípadne ho nechal v šatni bez dozoru. Rovnako je rodič povinný pri preberaní dieťaťa z MŠ prevziať dieťa od pedagóga v osobnom kontakte. Pokiaľ aj nie je prítomná triedna učiteľka, rodič je povinný ktorejkoľvek učiteľke oznámiť, že si prišiel pre dieťa. Ak rodič aj po prebraní dieťaťa od učiteľky ostáva s ním v areály školy, prípadne na školskom dvore, je za neho zodpovedný on, prípadne osoba, ktorá dieťa prevzala.

Preberanie detí medzi učiteľkami v čase schádzania a rozchádzania sa uskutočňuje na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisom preberajúceho a odovzdávajúceho pedagóga. Preberanie sa eviduje v zošite na to určenom. Prílohou zošita sú splnomocnenia jednotlivých detí.

 

4. 4 Organizácia v šatni

Do šatne majú prístup rodičia. Pri vstupe do triedy rodič použije ochranný návlek na obuv. Žiadame rodičov, aby do tried zbytočne nevstupovali. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkutvornosti. Za poriadok v skrinkách a estetickú výzdobu šatne zodpovedá učiteľka príslušnej triedy; za hygienu určená prevádzková pracovníčka.

4. 5 Organizácia v umyvárni

Dieťa má uterák označený značkou. Za pravidelnú výmenu uterákov, hygienu umyvárne zodpovedá prevádzková pracovníčka. Deti sa zdržiavajú v umyvárni za prítomnosti učiteľky, ktorá ich vedie k osvojeniu základných hygienických návykov a samostatnosti pri ich vykonávaní. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatváranie vody, dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľ príslušnej triedy.  Čistenie zubov po obede sa vykonáva v triede č.3 a 4 až v druhom polroku školského raka, v triedach č. 5 a 6 počas celého školského roka. Rodič dieťaťa zabezpečí zubnú kefku a pohár. V triedach č. 1 a2 vzhľadom k vekových osobitostiam deti sa čistenie zubov neuskutočňuje.

4. 6 Organizácia v jedálni

Jedlo sa podáva deťom v k stolovaniu upravenej triede. Predškoláci stolujú pri obede v školskej jedálni. Príprava na obed začína o 11: 20 hod. pre triedy 1. 2., 11: 30 pre deti 3. 4. a 5-tej triedy. Šiesta trieda obeduje o 12-tej hodine. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá riaditeľka školskej stravovne. Tiež zabezpečuje pitný režim počas celého pobytu deti v MŠ. Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedajú učiteľky. Vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, uplatňujú v maximálnej miere individuálny prístup. Počas jedla učiteľka deti nenásilne usmerňuje, prikrmuje mladšie deti podľa potreby. Nenúti ich jesť.

Je zákaz nosiť si vlastné jedlo z domu. Ak má dieťa lekárom zakázané podávanie niektorých druhov jedla- mlieko, mliečne výrobky, je rodič povinný doniesť od lekára odborné lekárske potvrdenie o vylúčení potraviny zo stravy. Podávanie stravy v takomto prípade osobne prerokuje s vedúcou školskej jedálne.

Takisto je zakázané posielať deti do triedy s cukríkom alebo žuvačkou v ústach, prípadne nechávať im tieto veci v šatni v skrinke.

Diétne stravovanie

V prípade, že si zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie:

a) predloží zákonný zástupca dieťaťa škole zápisný lístok na diétne stravovanie s písomným potvrdením lekára – špecialistu,

b) riaditeľka školy vydá rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na diétne stravovanie,

c) ak riaditeľka školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na diétne stravovanie, poskytne mu zariadenie školského stravovania diétne stravovanie,

 d) ak zariadenie školského stravovania nemôže zabezpečiť diétne jedlo dieťaťu, u ktorého podľa potvrdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, dotáciu na stravu v sume 1,20 eura vyplatí rodičovi dieťaťa alebo žiaka zriaďovateľ školského zariadenia, poukázaním na účet rodiča v banke do 10 dní za predchádzajúci mesiac ( VZN Mesta Michalovce č. 202/2019)

4. 7 Pobyt vonku

Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity a podobne. V záujme zdravého psychosomatického rozvoja dieťaťa sa realizuje každý deň. Výnimkou sú nepriaznivé klimatické podmienky: silný nárazový vietor, silný mráz a dážď. V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2 krát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách. Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy.

Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od 4 do 5 rokov alebo 22 detí starších ako 5 rokov. Pri vyššom počte detí alebo činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor (napríklad sánkovanie, korčuľovanie, plávanie), riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca predškolského zariadenia alebo inú plnoletú osobu, ktorá pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S triedou detí mladších ako 3 roky a detí vo veku od 3 do 4 rokov sa uskutoční vychádzka len v prítomnosti dvoch pracovníkov. Na vychádzke používajú učiteľky zastavovacie terčíky a reflexné prvky.

4. 8 Organizácia v spálni

Počas odpoludňajšieho oddychu dbá učiteľka o primerané oblečenie, vetranie spálne. Využíva možnosti muzikoterapie a aromatoterapie. Od odpočívajúcich detí neodchádza. Individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku.

4. 9 Organizácia akcií mimo budovy MŠ

Exkurzie, návštevy divadla, kina, výlety a pod. mimo mesta organizuje škola v zmysle vyhlášky MŠ SR z 23. júla 2008 o materskej škole podľa plánu organizačného zabezpečenia,  po predchádzajúcom informovanom súhlase zákonného zástupcu  dieťaťa. V prípade celodenného podujatia zabezpečí  stravovanie. Škola organizuje 5 denný pobyt v škole v prírode pre deti vo veku 5 rokov v mesiaci máj  podľa záujmu rodičov, prípadne poldenné výlety  v rámci jedného týždňa. Bližšie podmienky sú rozpracované v ročnom pláne pre konkrétny školský rok.Pobyt je zameraný najmä na zdravotnú, environmentálnu, estetickú výchovu a telovýchovno - rekreačnú činnosť. Je organizovaný v zmysle vyhlášky MŠ SR z 23.júla 2008  o škole v prírode. Pri každom opustení areálu MŠ triedna učiteľka vypracováva potrebnú dokumentáciu.

4. 10 Organizácia výučby anglického jazyka, krúžkovej činnosti

V prípade záujmu detí a rodičov o výučbu anglického jazyka a krúžkovej činnosti  zverejnených pre  nastavajúci školský rok, riaditeľka školy zabezpečí súhlas zriaďovateľa a na rodičovskom združení zverejní podmienky výučby. Rodič vypísaním prihlášky a informovaného súhlasu potvrdí súhlas s návštevou zvolenej činnosti a s vyučujúcimi dohodne spôsob úhrady. Výučba anglického jazyka a krúžková činnosť, ktorú vykonávajú zamestnanci iných organizácii, s ktorými má riaditeľka MŠ dohodu o spolupráci( nie kmeňoví zamestnanci MŠ) je určená len pre triedy 5 a 6, teda pre deti, ktoré majú 1 rok do nástupu do základnej školy.

Pre materskú školu je dostačujúce, v prípade rozvedených zákonných zástupcov, ak získa súhlas od toho zákonného zástupcu, ktorému je dieťa súdom zverené do výlučnej osobnej starostlivosti lebo v uvedených aktivitách nejde o podstatné otázky výchovy dieťaťa, a teda nie je nevyhnutný súhlas druhého zákonného zástupcu.

Vedúca krúžku je počas jeho trvania zodpovedná za zdravie a bezpečnosť zverených detí. Pred jeho začatím si deti vyzdvihne v triedach u triednych učiteliek a po jeho skončení ich opäť osobne odvedie do kmeňových tried. Krúžky pracujú na základe vlastných plánov práce.

Riaditeľka ako aj pedagogickí zamestnanci môžu byť prítomní     v triede počas krúžku. Riaditeľka je oprávnená kontrolovať a hodnotiť priebeh vyučovacieho procesu v rámci krúžku, dodržiavanie požiadaviek bezpečnosti a psychohygieny detí, vnútornú organizáciu, dodržiavanie zmluvných podmienok v záujme dieťaťa a zákonného zástupcu.

4. 11 Organizácia v prípade delenia detí

V prípade neprítomnosti pedagóga môže riaditeľka školy nariadiť buď zastupovanie alebo ak je v triede nižší počet deti, ak chýba viac pedagógov alebo ak sa trieda rekonštruuje môžu byť deti rozdelené do iných tried. O tom, že sú deti delené do iných tried sú rodičia informovaní písomným oznamom. Súčasťou oznamu je zoznam detí a trieda do ktorej bolo dieťa dočasne zaradené. Do tejto triedy prevádzkoví zamestnanci prenesú osobné veci detí a posteľné prádlo.

Delenie detí je riešené operačne a to v závislosti od počtu prítomných detí a preto zmeny v zaradení dieťaťa do náhradnej triedy sa môžu denne meniť podľa aktuálnej situácie.

4. 12 Poskytovanie pedagogickej praxe

Materská škola môže poskytnúť študentom stredných odborných škôl a vysokých škôl pripravujúcich budúcich učiteľov materských škôl  vykonanie pedagogickej praxe len so súhlasom zriaďovateľa. Pri nástupe na prax riaditeľka

-  poučí študentky o BOZP na pracovisku o čom vypracuje písomný záznam s podpismi poučených,

-  oboznámi študentky so Školským poriadkom materskej školy a školskou dokumentáciou,

-  zaradí študentky do tried.

             Cvičná učiteľka zodpovedá za udržanie kvality výchovno – vzdelávacieho procesu v materskej škole. Študentky sú povinné včas konzultovať svoju plánovanú výchovno – vzdelávaciu činnosť s cvičnou učiteľkou a jej pripomienky  a návrhy rešpektovať.

4.13 Účasť detí na súťažiach

Deti sa môžu zúčastniť súťaži len s informovaným súhlasom rodiča, v ktorom sú rozpracované bližšie špecifiká konkrétnej súťaž . Pre materskú školu je dostačujúce, v prípade rozvedených zákonných zástupcov, ak získa súhlas od toho zákonného zástupcu, ktorému je dieťa súdom zverené do výlučnej osobnej starostlivosti lebo v uvedených aktivitách nejde o podstatné otázky výchovy dieťaťa, a teda nie je nevyhnutný súhlas druhého zákonného zástupcu.

 

 

 

                                                              V.

 

 

STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE, HYGIENU A BEZPEČNOSŤ DETÍ

 

         V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí pracovníci dodržujú všeobecne záväzné právne predpisy, zákona 355/2007 Z.z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MZ SR č. 527 o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, vyhlášky MZ 521/2007, zákona o výchove a vzdelávaní z 22. mája 2008, vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 o materskej škole,vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva SR č. 306/2008  Z.z. o materskej škole, vyhlášky 305/2008 o škole v prírode, Zákonníka práce,  zákona 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov, Pracovného poriadku vydaného zriaďovateľom, Prevádzkového poriadku a interných pokynov riaditeľa MŠ.

Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví pracovníci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

V celom objekte MŠ je zákaz fajčenia (budova, záhrada) a zákaz požívania alkoholu.

Pri vstupe do triedy sú rodičia povinní použiť návleky.  

Zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov).

Školské úrazy

Neregistrované školské úrazy

Škola vedie evidenciu neregistrovaných školských úrazov.

Evidencia obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia žiaka, ktorý utrpel úraz, deň, hodinu, mesiac a rok vzniku úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis ako k úrazu došlo, charakter úrazu, svedkov úrazu a meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie neregistrovaných úrazov.

Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr.

Registrované školské úrazy

Registrovaný školský úraz je poškodenie zdravia (ďalej len úraz) dieťaťa, ak sa stal

pri výchovno-vzdelávacej činnosti alebo nepovinnej činnosti organizovaných materskou školou alebo v priamej súvislosti s ňou. Je to úraz, ktorý je dôvodom neprítomnosti žiaka v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára trvajúcej viac ako tri dni alebo smrť žiaka.

 

Oznamovanie školských úrazov

 Vznik školského úrazu oznámi :

- dieťa svojej učiteľke, resp. učiteľka si tento úraz všimne

- ak nie je možné oznámiť školský úraz podľa predchádzajúceho odseku, oznámi ho zákonný zástupca žiaka osobne v škole, písomne, telefonicky alebo elektronickou poštou najneskôr 3. kalendárny deň nasledujúci po dni vzniku úrazu, nakoľko školy a školské zariadenia sú povinné školský úraz vyšetriť, spísať záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní a do 7 kalendárnych dní od vzniku školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie.  K  spísaniu záznamu o registrovanom školskom úraze sa prizve zákonný zástupca dieťaťa. Záznam o registrovanom školskom úraze spíše učiteľ, ktorý mal v čase úrazu dozor.

 

Pedikulóza

     V prípade, že rodič  zistí výskyt vší v domácom prostredí, je povinný túto skutočnosť oznámiť školskému zariadeniu, ktoré dieťa navštevuje.

V prípade, ak učiteľ v školskom zariadení zistí výskyt vší, upovedomí rodiča, ktorý je povinný si dieťa okamžite prevziať z MŠ a následne vykonať represívne opatrenia. Dieťa nenavštevuje školský kolektív až do úplného vyčistenia. Pretože ide o prenosné ochorenie opätovný nástup dieťaťa do školy je možný iba po predložení potvrdenia od lekára, že dieťa je spôsobilé pre opätovný návrat do kolektívu.

Triedny učiteľ vykonáva pravidelne prehliadku vlasov  minimálne 21 dní po výskyte. Ak sa do 21 dní od výskytu  vši v kolektíve neobjavia, ohnisko možno považovať za skončené.

 

Ochrana pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

Odhalenie šikanovania býva niekedy veľmi ťažké i pre skúseného pedagóga. Najzávažnejšiu negatívnu úlohu pri jeho zisťovaní hrá strach (alebo snaha o utajenie) u obetí, ale aj agresorov a ďalších možných účastníkov.

Pre vyšetrovanie šikanovania  sa odporúča nasledovná stratégia

a)   zaistenie ochrany obetiam,

b)   rozhovor s deťmi, ktoré na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi,

c)   nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami (nikdy nekonfrontovať obete a agresorov),

d)   kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov,

Postup pri zistení a spôsoby riešenia diskriminácie a šikanovania

Z bežných opatrení pre agresorov môže učiteľka a riaditeľka použiť

a)   odporučenie rodičom agresorov vyhľadať odbornú starostlivosť CPPPaP

b)   preloženie žiaka do inej triedy, ak je v nej voľné miesto

         V mimoriadnych prípadoch sa môžu použiť ďalšie opatrenia

a)   oznámenie príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – sociálno-právna ochrana detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletého v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov

b)   ukončenie dochádzky dieťaťa do materskej školy

 

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

Materská škola prijíma nasledovné opatrenia:

1. Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.

2. Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie

3. V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru ( napr. „ Nenič svoje múdre telo“ ), Filipové dobrodružstvá a preventívne výukové programy zakomponovať do plánov práce každej triedy.

 4. Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali svoje miesto.

5. Zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia.

6. Dbať na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti.

7. Učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, prípadne študovať literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia.

8. V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ bezodkladne informovať kompetentných ( riaditeľku a zástupkyňu ), ktorí vykonajú okamžité opatrenia.

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v právaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

Ďalšie podmienky výchovy a vzdelávania

V škole je zakázaná:

 • činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia,
 • reklama, ktorá je v rozpore s princípmi a obsahom výchovy a vzdelávania alebo           s ďalšími negatívnymi činnosťami spojenými s výchovou a vzdelávaním,
 • reklama a predaj výrobkov ohrozujúcich zdravie, psychický alebo morálny vývin žiakov,
 • poskytovanie alebo sprístupňovanie informácií alebo zneužívanie informačných prostriedkov, ktoré by mohlo viesť   k narušeniu mravnosti.

 

 

VI.

 

OCHRANA SPOLOČNÉHO A OSOBNÉHO MAJETKU

 

Kľúče od budovy má riaditeľka školy, zamestnankyňa poverená zastupovaním riaditeľky v čase jej neprítomnosti, jedna  z upratovačiek a školník. Obsluhujú ochranný zabezpečovací systém.

V budovách školy je bez sprievodu pracovníka školy zakázaný akýkoľvek pohyb cudzích osôb.

O pol deviatej sa vchody do šatní zamykajú.

Pracovníci chránia a zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si pracovníci plnia v zmysle pracovnej zmluvy, pracovnej náplne a pokynov nadriadených.

Osobné veci si pracovníci školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto.

Po ukončení prevádzky MŠ všetky priestory, elektrické spotrebiče, vodu, WC-splachovače skontrolujú upratovačky v jednotlivých triedach, za ktoré sú zodpovedné, školník, v kuchyni kuchárky, prekontrolujú uzatvorenie okien a vchodové dvere uzamkne po ukončení pracovnej doby školník. 

Pracovníci MŠ po pracovnom čase a v dňoch pracovného voľna sa v priestoroch materskej školy zdržujú iba so súhlasom riaditeľky.

Deti si po dohode rodiča s učiteľkou môžu doniesť do MŠ hračku, respektíve plyšáčika na spanie , no za poškodenie či stratu hračky nenesie MŠ zodpovednosť.

Spôsob zaznamenávania zmien v školskom poriadku

V prípade, ak sa ukáže, napr. na základe zmien v právnych prepisoch, príp. po vydaní nových usmernení a pokynov zriaďovateľa, príp. na základe zistení Štátnej školskej inšpekcie atď.,  je potrebné niektoré časti školského poriadku zmeniť alebo vypustiť, tieto zmeny sa budú realizovať to formou dodatkov, ktoré sa číslujú od 1 po N. Dodatok k platnému školskému poriadku je možné vypracovať kedykoľvek v priebehu roka. V prípade, že by počet dodatkov robil školský poriadok neprehľadným a málo výstižným, vydá riaditeľka po predchádzajúcom prerokovaní v Rade školy a v Pedagogickej rade nový školský poriadok, samozrejme s tým, že v tzv. derogačnej klauzule bude uvedené zrušovacie ustanovenie v tom zmysle, že vydaním nového školského poriadku sa ruší predchádzajúci školský poriadok vrátane všetkých jeho dodatkov.

 

VII.

Záverečné ustanovenia

 

Školský poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov Materskej školy Fraňa Kráľa 78, Michalovce, deti, ktoré Materskú školu Fraňa Kráľa 78, Michalovce navštevujú a ich zákonných zástupcov. V prípade porušenia vnútorného poriadku môže riaditeľka materskej školy vydať rozhodnutie o uložení výchovného opatrenia, resp. ukončení dochádzky .

Účinnosť tohto dokumentu je od1.10.2019. Schválením a vydaním Školského poriadku  sa končí platnosť Školského poriadku vydaného v roku 2016.

Školský poriadok bol prerokovaný na zasadnutí Pedagogickej rady

dňa 28.8.2019.

So školským poriadkom boli nepedagogickí zamestnanci oboznámení na pracovnej porade dňa 28.8.2019.      

Školský poriadok bol prerokovaný v Rade školy dňa 30.9.2019

O prerokovaní Školského poriadku sú záznamy v zápisniciach z Pedagogickej rady, Rady školy aj v zápisnici z Pracovnej porady.

Zákonní zástupcovia detí boli informovaní o vydaní Školského poriadku a o jeho obsahu formou nástenných novín a  na plenárnom Rodičovskom združení. Majú možnosť sa s ním oboznámiť prostredníctvom webového sídla MŠ a každoročne na plenárnom rodičovskom združení. Školský poriadok je zároveň k nahliadnutiu v riaditeľni školy a vo vstupnej chodbe v budove B.

Za  Materskú školu Fraňa Kráľa 78, Michalovce

Bc. Erika Zaffová , riaditeľka školy                                                ....................................

                                   

Za zriaďovateľa : Mesto Michalovce

zodpovedný vedúci zamestnanec                                                    .....................................

 

Za Radu školy

Viera Dojčáková predsedníčka RŚ                                                .....................................                                                 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

 

Zoznam príloh

A. Doplnok Šp školy pre zamestnancov

B. Denný poriadok pre všetky triedy Mš

C. Harmonogram práce zamestnancov MŠ

 

                                                                                                                      Príloha A

 

Doplnok Školského poriadku školy pre zamestnancov

Školský poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov materskej školy.

Zamestnanec je povinný podľa pokynov organizácie vykonávať osobne práce podľa

pracovnej zmluvy v stanovenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu. Pred

nástupom do zamestnania sa preukázať pracovnou zmluvou a zdravotným preukazom.

Zamestanci sú povinní:

1. Pracovať svedomite a riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností.

2. Plniť pokyny nadriadených vydaných v súlade s právnymi predpismi.

3. Plne využívať pracovný čas a výrobné prostriedky na vykonávanie zverených prác.

4. Kvalitne, hospodárne a včas plniť pracovné úlohy.

5. Riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými organizáciou.

6. Strážiť a ochraňovať majetok organizácie pred poškodením, stratou, zničením,

zneužitím.

7. Nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami organizácie.

8. Neprítomnosť v práci z dôvodu ochorenia, alebo iných závažných príčin, ihneď hlásiť

vedeniu školy. Nástup na PN hlásiť deň vopred /ak je to možné/, aby sa zabezpečil

riadny chod prevádzky.

9. Opustiť pracovisko počas pracovnej doby je možné len so súhlasom nadriadeného

s vyplnenou priepustkou. Maximálne na 3 hod. Potom žiadať celodenné ošetrenie.

10.Zmeny služieb, alebo výmeny si možno uskutočniť len v závažných prípadoch po

predchádzajúcom súhlase vedenia školy.

11.Pred nástupom na dovolenku vyplniť dovolenkový lístok

12. Dodržiavať právne predpisy

13. Pri práci s deťmi vypnúť mobilný telefón

Povinnosti učiteliek

1. Zabezpečovať výchovu, vzdelávanie a starostlivosť o zdravý vývoj detí.

2. Dodržiavať učebné osnovy a Školský vzdelávací program.

3. Zvyšovať celkovú úroveň svojej práce, vzdelávať sa samoštúdiom, alebo

v organizovaných formách ďalšieho vzdelávania učiteľov.

4. Plán VVČ vypracovávať podľa dohody na pedagogickej rade.

5. Zodpovedne a pravidelne dopĺňať triednu agendu.

6. Dbať na bezpečnosť detí.

7. Dodržiavať denný poriadok, najmä dĺžku pobytu vonku a odpočinok.

8. Vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu, nenechávať deti bez dozoru /ani počas

spánku/.

9. V záujme jednotného výchovného pôsobenia na deti spolupracovať s rodičmi.

10.Svojim osobným životom, konaním, vystupovaním poskytovať záruku správnej výchovy

detí.

Povinnosti zamestnancov v záujme BOZP:

1. Dodržiavať právne predpisy a stanovené pracovné postupy.

2. Oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť

bezpečnosť, alebo zdravie pri práci.

3. Dodržiavať určený zákaz fajčenia.

4. Nepoužívať alkoholické nápoje a iné omamné látky.

5. Pravidelne absolvovať preventívnu lekársku prehliadku podľa interných predpisov.

6. Zverené stroje, nástroje, náradie UP udržiavať v užívateľnom stave a čistote.

7. Každý úraz hlásiť vedeniu školy, poskytnúť včas prvú pomoc, zapísať do knihy úrazov.

8. Zamykať priestory, kde sú uložené čistiace prostriedky, nenechávať ich voľne uložené.

9. Šetriť vodou a elektrickou energiou.

 

Zodpovednosť zamestnanca za škodu:

1. Zamestnanec zodpovedá organizácii za škodu ktorú spôsobil porušením povinností pri

plnení pracovných úloh.

2. Za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu, za stratu nástrojov, OPP a iných

predmetov, ktoré mu organizácia zverila na písomné potvrdenie.

3. V zmysle Zákonníka práce a Pracovného a prevádzkového poriadku

Porušenie pracovnej disciplíny: menej závažné, sústavné menej závažné, závažné, zvlášť

hrubým spôsobom. Posudzovať sa bude individuálne a dôsledky z porušenia sa budú

vyvodzovať v zmysle Zákonníka práce.

Pracovný čas pracovníkov MŠ je od 6,10 do 16,40 hod. Začiatok a koniec pracovného času sú zamestnanci povinní zaznamenávať v knihe dochádzky. Na pracovisko

prichádzať včas minimálne desať minút pred začatím pracovnej zmeny podľa harmonogramu práce. Opustenie pracoviska počas pracovnej doby je možné iba so súhlasom riaditeľky MŠ. Každé opustenie pracoviska zaznamenať do knihy dochádzky so súhlasom nadriadného.

Rozvrhnutie pracovného času nepedagogických zamestnancov dopĺňa harmonogram práce.

Dovolenka na zotavenie:

Dobu čerpania určuje pracovníkom organizácia v súlade s plánom dovoleniek, po vyplnení predpísaného tlačiva , predložení nadriadenému pracovníkovi a po podpísaní v zmysle Zákonníka práce.

Zástup za chýbajúceho pedagóga v prvý deň zväčša preberá v prvom rade kolegyňa na triede . Počas ostatných dní zástup zabezpečuje podľa poradia zástupkyňa MŠ. Tá dbá na to, aby sa v zastupovaní vystriedali pravidelne všetky kolegyne. Možnosť odmietnutia je len v prípade časovo objednaného lekárskeho vyšetrenia, o ktorom zamestnanec riaditeľku alebo jej zástupkyňu informoval vopred alebo pre veľmi závažné iné dôvody. Zamestnanec , ktorý zastupoval je povinný zapísať nadčas do dochádzkovej knihy . Zároveň tento nadčas zapíše aj poverená osoba- Mihaľková Viera do knihy nadčasov a zástupov.

Učiteľka je povinná vopred oznamovať nadriadenému plánované vyšetrenia, rehabilitácie, lekárske preventívne prehliadky a to hneď po určení termínu a to najmä v prípade, že termín plánovaného lekárskeho ošetrenia sa dotýka dňa, kedy je daný zamestnanec určený na prípadné zastupovanie neprítomného pedagóga.

 

Príloha B

 

Denný poriadok        1-2 trieda                         

 

6.30

Príchod deti do materskej školy, privítanie

Hry a činnosti podľa výberu detí

Zdravotné cvičenie

 

8.20- 9.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, desiata

 

Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Hry a činnosti podľa výberu detí

Pobyt vonku

 

11.20- 12.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, obed

 

Odpočinok

 

14.30- 15.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, olovrant

 

Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Hry a činnosti podľa výberu detí

Pobyt vonku

 

16.30

Ukončenie prevádzky

 

Denný poriadok        3-4 trieda

 

 

6.30

Príchod deti do materskej školy, privítanie

Hry a činnosti podľa výberu detí

Zdravotné cvičenie

 

8.30- 9.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, desiata

 

Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Hry a činnosti podľa výberu detí

Pobyt vonku

 

11.30- 12.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, obed

 

Odpočinok

 

14.30- 15.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, olovrant

 

Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Hry a činnosti podľa výberu detí

Pobyt vonku

 

16.30

Ukončenie prevádzky

 

Denný poriadok        5-6 trieda

 

 

6.30

Príchod deti do materskej školy, privítanie

Hry a činnosti podľa výberu detí

Zdravotné cvičenie

 

8.30- 9.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, desiata

 

Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Hry a činnosti podľa výberu detí

Pobyt vonku

 

11.30- 12.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, obed

 

Odpočinok

Krúžková činnosť

 

14.30- 15.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, olovrant

 

Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Hry a činnosti podľa výberu detí

Pobyt vonku

 

16.30

Ukončenie prevádzky

 

Príloha C

 

 Harmonogram práce nepedagogických zamestnancov MŠ

Upratovačky:

7.00 hod.- 15.00                     prestávka 0.30 hod. od 13.00 do 13.30 hod.

7.30 hod.- 15.30                     prestávka 0.30 hod. od 13.00 do 13.30 hod.

8,00 hod.- 16,00                     prestávka 0.30 hod. od 13.00 do 13.30 hod.

Školník:

6.10 hod.- 16.40                     prestávka  0,30 hod od  12,10 do 12.40 hod.

prerušenie prac. doby od 12.40 do 15.10 hod

Riaditeľka školskej jedálne:  

pondelok- štvrtok :     8,00 do 15,00 prestávka 0.30 hod. od 13.00 do 13.30 hod.

piatok:                         8,00 do 14,00 prestávka 0.30 hod. od 13.00 do 13.30 hod.

 

Kuchárky:

7.00 hod.- 15.00                    

7.15 hod.- 15.15                     prestávka 0.30 hod. od 13.00 do 13.30 hod.

 

V prípade závažného dôvodu môže riaditeľka MŠ a riaditeľka ŠJ po dohode so zamestnancami pracovnú dobu upraviť podľa potreby MŠ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
  Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
 • +421 566422594

Fotogaléria