Navigácia

Školský a denný poriadok

Školský poriadok

 

Materská škola    Fraňa Kráľa  78, Michalovce

ŠKOLSKÝ  PORIADOK

            Spracovala: Bc. Erika Zaffová                      dátum spracovania: 20.8.2023

    Riaditeľka Mš                                     dátum vydania: 28.9.2023

 

 

 

 

Článok I

Úvodné ustanovenia

 

1. Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Materskej školy Fraňa Kráľa  78 Michalovce v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), v súlade s prevádzkovým a pracovným poriadkom  pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení vydaného zriaďovateľom –  Mesto Michalovce, s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy Fraňa Kráľa 78 .

2. Školský poriadok je vnútorným dokumentom školy, ktorý predstavuje súhrn záväzných noriem, zásad a pravidiel zabezpečujúcich spolužitie kolektívu detí, ich zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov i ostatných zamestnancov materskej školy.

3. Školský poriadok je vypracovaný v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a je súčasťou taxatívne vymedzenej povinnej pedagogickej dokumentácie školy v súlade s § 11 ods. 3 písm. n) školského zákona.

4. Školský poriadok zohľadňuje špecifické podmienky Materskej školy Fraňa Kráľa  78 Michalovce s prihliadnutím na požiadavky a potreby zákonných zástupcov a zriaďovateľa a je vypracovaný v súlade s princípmi sledovania najlepších záujmov detí a optimálneho rozvoja detí predškolského veku.

5. Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti uvedené v § 153 ods. 1 písm. a) až d) školského zákona.

Pojednáva o :

 - výkone práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadení (ďalej len „zákonný zástupca“) v materskej škole

- pravidlách, vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,

- prevádzke a vnútornom režime v škole

- podmienkach zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

- podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje.

 

 

Článok II

Výkon práv a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami, odbornými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy

1. Dieťa má právo na:

 1. rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
 2. bezplatné vzdelanie pre deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v materských školách,
 3. vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku,
 4. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,
 5. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 6. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 7. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 8. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 9. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 10. dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

2. Povinnosti dieťaťa:

 1. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
 2. dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy MŠ v spolupráci so zákonnými zástupcami detí,
 3. pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní,
 4. chrániť v medziach svojich schopností a možností pred poškodením majetok MŠ, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie,
 5. chrániť pred poškodením učebné pomôcky,
 6. konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 7. mať osvojenú primeranú sebaobsluhu [napr. vedieť piť z pohára, jesť lyžicou, nepomočovať sa (ani počas spánku), vedieť sa slovne vypýtať na WC, nepoužívať cumeľ (ani na spanie), vedieť si vyfúkať hlien z nosa do vreckovky, použiť vreckovku, poznať základné časti odevu a čiastočne sa vedieť obliecť a obuť],
 8. ctiť si v medziach svojich schopností a možností ľudskú dôstojnosť ostatných detí a zamestnancov školy,
 9. rešpektovať pokyny zamestnancov MŠ, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi školy, etickými princípmi a dobrými mravmi.

3. Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

 1. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v MŠ poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,
 2. oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom MŠ a školským poriadkom,
 3. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 4. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 5. zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľky MŠ,
 6. vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciemu programu MŠ prostredníctvom rady školy.

4. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 1. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu dieťaťa určené školským poriadkom;
 2. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby;
 3. poskytnúť so zámerom spracovania osobné údaje v rozsahu uvedenom v § 11 ods. 6 školského zákona;
 4. informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. Ak zákonní zástupcovia nebudú materskú školu informovať o zmenách v zdravotnom stave dieťaťa alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa, po predchádzajúcom  upozornení zákonného zástupcu riaditeľka materskej školy pristúpi k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy z podnetu riaditeľky materskej školy alebo o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie z dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky (personálne, priestorové, ale napr. aj materiálno-technické), poskytnúť dieťaťu výchovu a vzdelávanie primeranú druhu a stupňu jeho zdravotného znevýhodnenia;
 5. nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo;
 6. v prípade akéhokoľvek výskytu infekčného (prenosného) ochorenia vírusového, bakteriálneho alebo parazitárneho pôvodu, vrátane epidemického a pandemického výskytu ochorenia, okamžite oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti dieťaťa (z dôvodu monitoringu a pristúpenia k účinným opatreniam na zabránenie rozšírenia tohto ochorenia v detskom kolektíve). Nástup dieťaťa do MŠ po prekonaní takéhoto ochorenia je možný len na základe predloženého potvrdenia od lekára;
 7. vyzdvihnúť si čo najskôr dieťa z MŠ, ak dostane od učiteľa informáciu, že dieťa má teplotu, hnačku, zvracia alebo sa vyskytlo iné ochorenie či nevoľnosť.
 8. uhrádzať mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole podľa príslušného všeobecne záväzného nariadenia obce  a príspevok na stravu podľa pokynov materskej školy;
 9. rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službukonajúcej učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky alebo riaditeľky,
 10. rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb, o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov MŠ a detí prijatých do MŠ),
 11. všetky veci súvisiace s poskytovaním predprimárneho vzdelávania jeho dieťaťu riešiť interne, v materskej škole s učiteľkami, ktoré pracujú v triede, v ktorej je zaradené jeho dieťa, a podľa potreby s riaditeľkou,
 12. zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov a komentárov na sociálnych sieťach týkajúcich sa pedagogickej činnosti MŠ a riadenia MŠ.
 13. dodržiavať podmienky predprimárneho vzdelávania dieťaťa určené školským poriadkom,
 14. s dieťaťom absolvovať diagnostické vyšetrenie, ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do materskej školy a je potrebné zmeniť formu vzdelávania dieťaťa, prípadne rozhodnúť o prerušení dochádzky na nevyhnutný čas, respektíve na ukončení dochádzky.

5. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci majú okrem práv ustanovených osobitnými právnymi predpismi pri výkone pracovnej činnosti práva, ktoré sú taxatívne vymedzené v § 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“).

6. Na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa vzťahujú povinnosti uvedené v § 4 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.

7. Práva ustanovené školským zákonom a zákonom č. 138/2019 Z. z. sa zaručujú rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo výchove a vzdelávaní.

8. Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi, pričom nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

9. Zákonný zástupca je povinný rešpektovať skutočnosť, že službukonajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov ani ho odovzdať inej osobe, ako je zákonný zástupca alebo ním písomne splnomocnená osoba.

10. Postup materskej školy vo vzťahu k napĺňaniu rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov pri vzniku nezhôd a sporov sa riadi týmito zásadami, princípmi a pravidlami:

 1. počas konania o rozvode alebo úprave výkonu rodičovských práv a povinností materská škola dbá o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu (napr. že každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť);
 2. materská škola počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu zachováva neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa. V prípade potreby pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy písomne vyžiada, pričom obsah tohto písomného stanoviska neposkytne ani jednému zákonnému zástupcovi;
 3. v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami materská škola bude rešpektovať len rozhodnutie súdu alebo predbežné opatrenie súdu (neodkladné opatrenie), ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa. Materská škola bude rešpektovať to, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je viazaná na jeho právoplatnosť, pretože toto uznesenie sa stáva právoplatné jeho doručením a márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania; materská škola pritom rešpektuje skutočnosť, že aj napriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované;
 4. v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu do starostlivosti len jednému zo zákonných zástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach (napr. zabezpečenie krúžkovej činnosti atď.) zastupovať;
 5. priestory materskej školy nie sú miestom, kde zákonný zástupca, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti, môže kedykoľvek navštevovať maloleté dieťa mimo súdom presne určeného dňa a času obsiahnutého vo výroku rozhodnutia alebo súdom schválenej rodičovskej dohode, ak škola uvedenými dokumentami disponuje;
 6. priestory materskej školy môžu byť miestom styku s maloletým, avšak len v prípade, ak sa postupuje podľa súdneho rozhodnutia, v ktorom úpravu styku určí súd, resp. podľa súdom schválenej rodičovskej dohody.

11. Ak zákonní zástupcovia budú svojimi vyjadreniami, statusmi a komentármi na sociálnych sieťach znevažovať pedagogickú činnosť materskej školy, riadenie materskej školy a poškodzovať dobré meno materskej školy na verejnosti, materská škola bude postupovať v súlade s § 19b ods. 2 a 3 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník).

12. Pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy sú určené týmito zásadami a princípmi:

 1. vytvárať tvorivú atmosféru na udržiavanie dobrých medziľudských vzťahov,
 2. uplatňovať iniciatívu, vzájomnú pomoc a ochotu,
 3. presadzovať toleranciu, rešpektovanie a úctu,
 4. prejavovať otvorenosť, konštruktívnosť a asertívnosť pri riešení konfliktných, sporných situácií.

 

Všetky práva a povinností zákonných zástupcov, detí a zamestnancov sú bližšie rozpracované v nasledujúcich článkoch

Článok III.

CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ  ŠKOLY

 

   Materská škola so šiestimi triedami  sa nachádza v areály na ulici Fraňa Kráľa 78. Účelová stavba predškolského zariadenia bola projektovaná pre štyri triedy materskej školy a dve oddelenia jaslí. Úpravou priestorov bolo zriadených 6 tried  pre deti od dvoch rokov po vstup do 1. ročníka ZŠ. Škola poskytuje deťom celodennú, poldennú a v čase adaptačného pobytu najviac štvorhodinovú starostlivosť. Hlavné ciele školy vychádzajú zo záujmu, požiadaviek aj potrieb rodiny a detí sú prispôsobené materiálno-technickým, priestorovým a personálnym možnostiam školy. Materská škola pracuje podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý bol vyhotovený podľa platných zákonov a požiadaviek a prerokovaný v Rade školy dňa 19.9.2016  a  Pedagogickej rade dňa 26.8.2016 .

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok IV.

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch od 6 30 hod. do 16 30 hod.

Riaditeľka materskej školy : Bc.Erika Zaffová  

Čas prevádzky bol schválený zriaďovateľom dňa 2.9.2016.

Konzultačné hodiny pre verejnosť : streda od 12 00 do 13 00 

Riaditeľka školskej stravovne : Marta Dragúňová

Konzultačné hodiny pre verejnosť : štvrtok od 12 00 do 13 00

Prevádzka školy je odsúhlasená zriaďovateľom -Mestský úrad  Michalovce .

 

 Pracovný čas pedagogických zamestnancov materských škôl

Pracovný čas:         36,25 týždenne /Kolektívna zmluva /

Prestávka:               30 min. denne /Zákonník práce/

Základný úväzok učiteľky: (  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 201/2019 Z. z)

Priama vých.-vzd. činnosť - 28 hod. týždenne tj. - 5 hod..40 min. denne

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou- 1 hod.35 minút denne

Základný úväzok riaditeľky: (Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 201/2019 Z. z.) podľa počtu tried

Priama vých.-vzd. činnosť 14 h .týždenne tj. -2h 50 min. denne

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou 22 hod. 15 min týždenne tj.  –4 hod. 25 min.  denne

 Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou môžu byť vykonávané v MŠ a doma

 Iná činnosť vykonávaná v materskej škole:

pedagogické a pracovné porady, metodické združenia, služby v škole, rodičovské združenia, poradenská činnosť, krúžková činnosť, zhotovovanie pomôcok, sebavzdelávanie, štúdium odbornej literatúry, kultúrne a spoločenské akcie školy/vystúpenia detí/,písanie mesačných plánov a triednej agendy/diagnostika , rozvojový plán pre deti s PPPV, vedenie krúžkov, estetická výzdoba triedy a interiéru školy, ostatná mimoškolská činnosť

Pedagogická činnosť vykonávaná doma:

zhotovovanie pomôcok,písomná príprava na vyučovací proces, individuálne štúdium, príprava estetickej výzdoby, písanie mesačných plánov a triednej agendy/diagnostika , rozvojový plán pre deti s PPPV/, propagácia školy-písanie článkov do novín a odb.tlače

Harmonogram pracovného času pedagogických zamestnancov

 

Dopoludňajšia činnosť:

 

 

 

 

Priama vých.-vzd. Činnosť

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou vykonávané v MŠ

 

Prestávka

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou vykonávané doma

 

630- 1210

700- 1240

 

 

1210 -1245

1240 -1315

 

 

1245 - 1315

1315-  1345

 

 

1315- 1415

1345- 1445

Popoludňajšia činnosť:

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou vykonávané doma

Prestávka

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou vykonávané v MŠ

Priama vých.-vzd. činnosť

 

 

 

825- 925

845- 945

 

 925- 955

  945-1015

 

955- 1030

1015- 1050

 

1030- 1610

1050- 1630

 

 

 

Harmonogram pracovného času riaditeľky MŠ

 

Dopoludňajšia činnosť

Priama vých.-vzd. činnosť

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou vykonávané v MŠ

 

Prestávka

 

 

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou vykonávané doma

 

740- 1030

 

 

1030- 1355

 

 

1355-  1425

 

 

1425- 1525

 

Popoludňajšia činnosť:

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou vykonávané doma

Prestávka

 

 

 

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou vykonávané v MŠ

Priama vých.-vzd. činnosť

 

 

 

 

815- 915

 

 

 

915- 945

 

 

 

945- 1310

 

 

1310- 1600

               

Pracovný čas riaditeľky- konkrétne časť- Priama vých.-vzd. činnosť, sa hlavne v čase adaptácie detí a počas zástupov učiteliek prispôsobuje podmienkám, to znamená, že v čase adaptácie deti prebieha hlavne dopoludnia a v čase zástupov chýbajúcich učiteliek podľa potreby.

Pracovný čas nepedagogických zamestnancov materských škôl

  Pracovný čas:  37 ,5 hod.týždenne

  Prestávka:        30 min. denne

Presné rozvrhnutie pracovného času je v prílohe C

Riaditeľka školy v súlade s Pracovným poriadkom pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení č. 2010-8851/18548:1-141 platným od 1.9.2011 podľa čl. 25 ods. 6 písm. b hodnotí pedagogického zamestnanca ( PZ ) vo svojej priamej riadiacej pôsobnosti. V súlade s § 70 ods.1. zákona 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch riaditeľka MŠ hodnotí: výsledky, náročnosť a kvalitu výkonu pracovnej činnosti, osvojenie si a využívanie profesijných kompetencií.

Pracovný čas zamestnancov môže riaditeľka MŠ v odôvodnených prípadoch upraviť.

 

 

Článok V.

PODMIENKY PRIJATIA A DOCHÁDZKA DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

Zápis a prijatie detí do MŠ

    Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.

Deti sa do MŠ prijímajú k začiatku školského roka alebo v priebehu roka, pokiaľ je voľná kapacita.

Pri prijímaní deti k  začiatku školského roka zverejní mesiac pred konaním zápisu na budove materskej školy a to  na hlavnom vchode a tabuli oznamov, riaditeľka MŠ po dohode so zriaďovateľom  konkrétne miesto a konkrétny termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie. Okrem podmienok vyplývajúcich s účinných zákonov ostatné podmienky prijatia deti na nasledujúci školský rok prerokuje riaditeľka školy s pedagogickými zamestnancami na pedagogickej rade, ktorá sa zvyčajne koná v mesiaci február.

 Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi materskej školy, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa

Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa spravidla prijíma dieťa od troch rokov jeho veku.

Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné- tz. vzdelávanie je povinné pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka.

Až po prijatí týchto detí , ak to kapacita MŠ dovolí, sú prijímané mladšie deti.  Je možné prijať aj dieťa mladšie ako tri roky a to iba v tom prípade , ak je uspokojený záujem rodičov o prijatie staršieho dieťaťa . Jednou z podmienok prijatia sú osvojené  základné hygienické návyky.

Žiadosť o prijatie si rodič vyzdvihne osobne v MŠ spravidla pred termínom zápisu, prípadne si žiadosť vytlačí z webového sídla MŠ. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobitosti dieťaťa od detskej lekárky.  Rodič môže však doniesť aj svoju vlastnú žiadosť. V takomto prípade rodič dokladá lekárske potvrdenie. Súčasťou potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast je aj údaj o povinnom očkovaní.

 Žiadosť podávajú a podpisujú obidvaja zákonní zástupcovia. Ak žiadosť podala osoba, ktorá na to nemá právo, riaditeľka MŠ bezodkladne vykoná nápravu a požiada zákonného zástupcu, ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o podpísanie žiadosti o prijatie do materskej školy. Zákonný zástupca môže podať žiadosť: - osobne, - písomne poštou, - e-mailom.

Do materskej školy možno prijať aj dieťa, ktoré má pokračovanie v plnení povinného vzdelávania.  

Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeným v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len „ŠVVP“), zákonný zástupca k žiadosti predloží: - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, - vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a - odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast. Z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP: - do „bežnej“ materskej školy (ako individuálne začleneného)

Za dieťa so ŠVVP môže riaditeľka materskej školy považovať len dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu. Deťmi so ŠVVP sú deti:

- so zdravotným znevýhodnením, ktorými sú deti: § so zdravotným postihnutím, t. j deti s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím, § deti choré alebo zdravotne oslabené, § deti s vývinovými poruchami, § deti s poruchami správania,

- zo sociálne znevýhodneného prostredia a

- s nadaním.

Riaditeľka môže neprijať takéto dieťa vzhľadom k jeho postihu, ak na edukáciu  nemá vytvorené vhodné materiálne, ale aj personálne podmienky .

Ak riaditeľka takéto dieťa prijme, vydá rodičovi rozhodnutie o prijatí s určením adaptačného alebo diagnostického pobytu.

Ak má dieťa určený diagnostický pobyt, počas jeho trvania sa v zariadení poradenstva a prevencie vykonáva diagnostikovanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa na účel rozhodnutia o ďalšej forme jeho vzdelávania.

Ak má dieťa určený adaptačný pobyt, zákonný zástupca ho privádza do materskej školy na čas dohodnutý s riaditeľkou. Ak je adaptácia dieťaťa úspešná, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľkou pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Ak adaptácia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné, nie je úspešná, riaditeľka môže rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na vymedzený čas.

V prípade, ak rodič zamlčí dôležité fakty o zdravotnom stave dieťaťa ,v záujme jeho zdravého vývinu, v prípade zhoršenia zdravotného stavu, aj v prípade, ak o to požiadajú učiteľky triedy, v ktorej sa dieťa nachádza a uvedú závažné dôvody, prečo nie je vhodné, aby dieťa bolo prítomné v MŠ môže riaditeľka po prerokovaní s rodičmi alebo na základe ich písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky na dohodnutý čas alebo o ukončení tejto dochádzky. Riaditeľka spolu s rozhodnutím o prijatí dieťaťa poskytne zákonným zástupcom informáciu o tom, že sú povinní informovať materskú školu o zmenách v zdravotnom stave dieťaťa alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa [§ 144 ods. 7 písm. d) školského zákona] a  informovať zákonných zástupcov o tom, že ak nebudú materskú školu informovať o zmenách v zdravotnom stave dieťaťa alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa, po predchádzajúcom  upozornení zákonného zástupcu pristúpia k vydaniu rozhodnutia: o  prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy z podnetu riaditeľa materskej školy, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie alebo o  predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie z dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky (personálne, priestorové ale napr. aj materiálno-technické), poskytnúť dieťaťu výchovu a vzdelávanie primeranú druhu a stupňu jeho zdravotného znevýhodnenia. Všetka komunikácia so zákonnými zástupcami bude zaznamenaná písomne a riadne evidovaná v osobnom spise dieťaťa.

Riaditeľka pri takýchto skutočnostiach zároveň môže zákonným zástupcom dieťaťa navrhnúť návštevu špecialistov pre lepšie posúdenie zdravotného stavu dieťaťa. Ak rodič odmietne v takomto prípade absolvovať s dieťaťom psychologické alebo iné odborné vyšetrenia, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné doklady, z ktorých je možné získať informácie , ako postupovať ďalej. Ak rodič aj napriek tomu nepredloží v doklady v dohodnutom termíne riaditeľka rozhodne o predčasnom ukončení dochádzky .  

Prijatie dieťaťa

Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľka materskej školy o jeho prijatí vydala rozhodnutie.

Ak materská škola z kapacitných dôvodov nemôže prijať všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia o prijatie na predprimárne vzdelávanie žiadajú, riaditeľka MŠ vydá rozhodnutia o neprijatí.

Ak sa prijíma dieťa k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľka každej materskej školy do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

Najvyšší počet detí v triede materskej školy je ustanovený v § 28 ods. 9 školského zákona s účinnosťou od 1. januára 2021 nasledovne:

a) 18 v triede pre deti vo veku dva roky až tri roky,

b) 20 v triede pre deti vo veku tri roky až štyri roky,

c) 21 v triede pre deti vo veku štyri roky až päť rokov,

d) 22 v triede pre deti vo veku päť rokov až šesť rokov,

e) 21 v triede pre deti vo veku dva roky až šesť rokov

Riaditeľka môže prijať vyšší počet detí do triedy ale len o tri deti. Musí však pri tom rešpektovať prevádzkový poriadok MŠ, kde je uvedený najvyšší počet deti v MŠ, schválený MsÚ Michalovce a RÚVZ Michalovce.

Riaditeľka materskej školy môže o prijatí vyššieho počtu detí rozhodnúť iba v prípadoch ustanovených v § 28 ods. 10 školského zákona:

 1. pri zmene trvalého pobytu dieťaťa – aby sa umožnilo pri presťahovaní sa rodiny počas školského roku zabezpečiť najmä plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole aj v mieste nového bydliska,

b) pri pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole – s cieľom vytvoriť možnosť, aby dieťa, ktorého rodičia sa „na poslednú chvíľu“ rozhodli požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, mohlo pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v pôvodnej materskej škole,

c) pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v materskej škole – najmä vo vzťahu k deťom, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Do materskej školy môže byť prijaté iba dieťa , ktoré má upevnené základné hygienické návyky a zvládnuté základné sebaobslužné činnosti.

V prípade, ak sa počas adaptačného obdobia ukáže, že táto hlavná podmienka prijatia nie je u dieťaťa splnená, prípadne , ak rodič zatajil alebo neuviedol pri podaní žiadosti relevantné informácie o zdravotnom stave dieťaťa, , ktoré ak by o nich riaditeľka MŠ vedela by mohli viesť k neprijatiu dieťaťa môže riaditeľka po písomnom upozornení rodiča ukončiť dochádzku dieťaťa do MŠ.

Riaditeľka  môže prijať dieťa do MŠ aj cez prestup. Predpokladom prijatia cez prestup do inej materskej školy je to, aby MŠ,  do ktorej má dieťa prestúpiť, mala voľné kapacity.
Povinné predprimárne vzdelávanie

Plniť povinné predprimárne vzdelávanie musí každé dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane):

 - dovŕši päť rokov veku, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 1 školského zákona,

- dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho  vzdelávania, t. j. dieťa podľa § 28b ods. 2 školského zákona,

 - dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 3 školského zákona bez ohľadu na to, či plnilo povinné predprimárne vzdelávanie formou individuálneho vzdelávania – toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok,

- dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 6 školského zákona.

 Dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok okrem prípadu uvedeného v § 28a ods. 3 školského zákona

Riaditeľka materskej školy, do 30. júna 2023 zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt. Skutočnosť, že dané dieťa od určitého školského roku plní povinné predprimárne vzdelávanie, vyznačí triedna učiteľka v osobnom spise dieťaťa

Dieťa pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Podkladom pre rozhodnutie riaditeľky materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je podľa § 28a ods. 3 školského zákona vždy predloženie:

- písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

- písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a

- informovaného súhlas zákonného zástupcu.

Po predložení uvedených súhlasov následne riaditeľka materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania a uvedenú skutočnosť zaznamená aj v osobnom spise dieťaťa.

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahne školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

Individuálne vzdelávanie dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

Podľa § 28b ods. 2 školského zákona, formou individuálneho vzdelávania môže povinné predprimárne vzdelávanie plniť dieťa, ktorého:

- zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie v kmeňovej materskej škole - zákonný zástupca o to požiada materskú školu.

Ak pôjde o dieťa, ktorého zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie v kmeňovej materskej škole a jeho zákonný zástupca požiada kmeňovú materskú školu, do ktorej je dieťa vopred prijaté, o povolenie individuálneho vzdelávania, prílohou k žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast. Predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa § 28b ods. 2 písm. a) školského zákona, teda „zo zdravotných dôvodov“, bude zabezpečovať materská škola v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne. Učiteľka, ktorá bude personálne zabezpečovať individuálne (predprimárne) vzdelávanie dieťaťa podľa § 28b ods. 2 písm. a) školského zákona, na konci polroku príslušného školského roku predloží riaditeľke materskej školy písomnú správu o individuálnom (predprimárnom) vzdelávaní daného dieťaťa.

Ak pôjde o dieťa podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona, žiadosť zákonného zástupcu o povolenie individuálneho vzdelávania musí obsahovať: a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu dieťaťa, b) obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť, c) dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania, e) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie dieťaťa, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie, a doklady o splnení kvalifikačných predpokladov Výdavky spojené s individuálnym vzdelávaním dieťaťa podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona znáša zákonný zástupca. Predprimárne vzdelávanie tohto dieťaťa zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa prostredníctvom osoby, ktorá má ukončené najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Materská škola, podľa § 28b ods. 6 školského zákona, v spolupráci so zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia určí obsah individuálneho vzdelávania dieťaťa podľa odseku 2 písm. b) najneskôr do 31. augusta. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný v čase a rozsahu určenom materskou školou zabezpečiť účasť dieťaťa podľa odseku 2 písm. b) na povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole v priebehu mesiaca marec; materská škola v tomto čase posúdi, či sa pri individuálnom vzdelávaní plní obsah individuálneho vzdelávania. Pri posudzovaní plnenia obsahu individuálneho vzdelávania budú materská škola vychádzať z obsahu individuálneho vzdelávania, ktorý danému dieťaťu určila.

Posúdenie plnenia určeného obsahu individuálneho vzdelávania je možné vykonať aj elektronicky.

Povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona riaditeľka materskej školy zruší:

a) na žiadosť zákonného zástupcu,

b) na základe odôvodného návrhu fyzickej osoby, ktorá uskutočňuje individuálne vzdelávanie dieťaťa,

c) ak zákonný zástupca nezabezpečí účasť dieťaťa na PPV v kmeňovej MŠ na účel posúdenia plnenia obsahu individuálneho vzdelávania podľa § 28b ods. 6 školského zákona.

d) na návrh hlavného školského inšpektora alebo

e) ak sa neplní obsah individuálneho vzdelávania. V prípadoch uvedených v § 28b ods. 8 písm. c) a d) školského zákona sa konanie vo veci zrušenia individuálneho (predprimárneho) vzdelávania začína na podnet riaditeľky materskej školy. Riaditeľka materskej školy rozhodne o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania do 30 dní od začatia konania a zároveň zaradí dieťa do príslušnej triedy materskej školy. Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania nemá odkladný účinok, teda je vykonateľné aj v prípade podania opravného prostriedku.

Ak bude mať dieťa zrušené individuálne (predprimárne ) vzdelávanie z niektorého z dôvodov podľa § 28 ods. 8 školského zákona, bude bezodkladne, nasledujúci deň po dni, v ktorom bolo toto rozhodnutie vydané zaradené do príslušnej triedy materskej školy a začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne podľa § 59a ods. 5 školského zákona.

Oslobodenie dieťaťa od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie

Zákonný zástupca, ak pôjde o dieťa, ktoré síce dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, avšak má nepriaznivý zdravotný stav, ktorý mu neumožní vzdelávať sa až do pominutia dôvodov, môže požiadať riaditeľku materskej školy podľa § 59a ods. 1 školského zákona o oslobodenie o povinnosti dochádzať do materskej školy a k žiadosti  priloží:

- písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a

- písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Následne, po predložení žiadosti spolu s požadovanými písomnými súhlasmi riaditeľka materskej školy rozhodne o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie.

Dieťaťu, ktoré má vydané rozhodnutie o oslobodení od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie sa neposkytuje žiadne vzdelávanie ani v materskej škole, ani individuálnym vzdelávaním, až do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu.

Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, najmä ak neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.

 Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľka materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude následne posudzovať podľa § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.

Riaditeľka vyradí dieťa z evidencie detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie na základe žiadosti rodiča a čestného vyhlásenia o zrušení trvalého pobytu dieťaťa v Slovenskej republike4) predloženého jeho zákonným zástupcom.“.

 

3. 2 Pobyt dieťaťa v materskej škole

Podľa § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v materskej škole môže byť umiestnené len dieťa, ktoré:

a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,

b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,

c) nemá nariadené karanténne opatrenia.“.

Predprimárne vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou určuje obec všeobecne záväzným nariadením

    Zákonný zástupca pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy predkladá v súlade s § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (ďalej len „písomné vyhlásenie“).

Rodič privádza dieťa do MŠ spravidla do 830 hod. a prevezme ho spravidla po 15,00 hod. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič s riaditeľkou alebo triednou učiteľkou. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas  jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil činnosti ostatných detí.

Deti, ktorých rodičia dohodli s riaditeľkou školy poldennú dochádzku a odchádzajú z materskej školy pred spánkom si rodičia môžu vyzdvihnúť v čase od 11:30 do 12:15 hod.

Podľa § 24 ods. 9 zákona č. 355/2007 Z. z. je materská škola povinná zabezpečiť, aby skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prebratie do materskej školy, zisťovala každý deň zodpovedná službukonajúca učiteľka pred prebratím dieťaťa do materskej školy, t. j. aby učiteľka vykonáva tzv. „ranný filter“.

Cieľom „ranného filtra“ je identifikovať deti, ktoré navonok prejavujú zreteľné príznaky, ktoré by mohli znamenať infekčné ochorenie dieťaťa s možnosťou ohrozenia ostatných detí v materskej škole

 Pri vykonávaní „ranného filtra“ učiteľka materskej školy pohľadom skontroluje oči, uši, nos a viditeľné časti kože a vyzve dieťa aby zakašlalo. Prevzatie dieťaťa môže pedagogický pracovník odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Toto opatrenie je potrebné na ochranu zdravia ostatných detí v triede. Materská škola nemá povinnosť písomne žiadať od lekára potvrdenie o zdravotnom stave, ktoré učiteľka materskej školy odmietla prevziať po zistení, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy (na základe realizácie „ranného filtra“). Ak dieťa neprejde „ranným filtrom“, zákonný zástupca s takýmto dieťaťom absolvuje lekárske vyšetrenie (materská škola následne ospravedlní neprítomnosť dieťaťa potvrdením od lekára) alebo zabezpečí jeho doliečenie a starostlivosť inou osobou.

Dôvody pre neprevzatie dieťa do materskej školy ako prevencia ochrany zdravia ostatných detí:

Učiteľka dieťa odmietne prevziať do materskej školy, ak:

- má oči výrazne lesklé alebo červené, s hnisavým výtokom („karpinami“),

- mu z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici,

- mu z nosa vyteká hustá skalená tekutina, okolie nosa má červené, podráždené,

- má na tvári alebo na končatinách zapálené, hnisajúce miesta a miesta aj s chrastami alebo vyrážky spôsobené vírusom- ovčie kiahne, rubeola, osýpky

- má intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ

- užíva antibiotika a iné lieky pri akútnom ochorení a rekonvalescencii

- pri pedikulóze

- má črevné ťažkosti- hnačky, zápchy, bolenie bruška, zvracanie

- má infekčné a prenosné choroby.

- má parazity- mrle, hlísty- príznaky

Ak dieťa tieto príznaky nemá, učiteľka dieťa od zákonného zástupcu prevezme.

Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, službukonajúci učiteľ bezodkladne o tejto skutočnosti informuje zákonného zástupcu a zároveň zabezpečí izoláciu takéhoto dieťaťa od ostatných detí v priestoroch určených na izoláciu alebo v inom vhodnom priestore, v ktorom dieťa bude uložené do príchodu zákonného zástupcu, prípadne privolanej záchrannej zdravotnej služby. Vzhľadom na to, že prevažnú časť pracovnej zmeny pracuje každý učiteľ materskej školy samostatne, dozor nad týmto dieťaťom zabezpečí službukonajúci učiteľ iným, v danej chvíli ním povereným zamestnancom materskej školy. Tento poverený zamestnanec materskej školy (môže ním byť napr. upratovačka, školník, vedúca školskej jedálne) následne odovzdá dieťa prejavujúce príznaky ochorenia zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Osoba splnomocnená zákonným zástupcom dieťaťa na prevzatie jeho dieťaťa prejavujúceho príznaky ochorenia musí byť plnoletá osoba, súvisí to s rizikom ohrozenia zdravia a bezpečnosti preberaného dieťaťa. V takomto prípade nemôže zákonný zástupca na prebratie svojho dieťaťa splnomocniť žiadnu neplnoletú osobu.

Rodič je povinný vyzdvihnúť si dieťa čo možno v najkratšom čase po oznámení choroby. Všetci zamestnanci materskej školy majú zákaz podávať deťom lieky navrhnuté rodičom. Ak dieťaťu musí byť podaný život a zdravie zachraňujúci liek, rodič musí doniesť potvrdenie lekára o nevyhnutnosti podať tento liek spolu s presným návodom na podanie lieku. Toto potvrdenie je založené v osobnom spise dieťaťa a o tejto skutočnosti musí triedna učiteľka informovať ostatných pedagogických zamestnancov. Konkrétny liek si rodič zabezpečuje sám. Rodič, ktorého dieťa je alergické na niektorý liek je povinný oznámiť to triednym učiteľkám.
           Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred / známy dôvod /. V prípade ochorenia a pri nepredvídaných rodinných okolnostiach, neprítomnosť dieťaťa v triede po 8.30 hod. je dôvodom na odhlásenie zo stravy / odhlási pracovníčka školskej jedálne/.

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je vzdelávanie povinné( PPV)

Neprítomnosť dieťaťa ospravedlňuje škola na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť neprítomnosti.

Ak neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z dôvodu ochorenia trvá najviac sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; ak neprítomnosť takého dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára. V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia ospravedlniť neprítomnosť z dôvodu ochorenia bez lekárskeho potvrdenia aj v trvaní viac dní ako podľa druhej vety alebo tretej vety; počet dní určí ministerstvo školstva.“

Vyhlásenie o bezinfekčnosti- pre všetky vekové kategórie

Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole päť a viac kalendárnych dní z dôvodu, že napr. trávi čas so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi, má prerušenú dochádzku a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá len písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň (§ 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z.). Ide o tzv. „potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia“. Zákonný zástupca nepredkladá potvrdenie od lekára. Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa v zmysle § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. sa vyžaduje z epidemiologických dôvodov kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve.

Deti , pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné nemôžu zostať doma bezdôvodne. Vo výnimočnom prípade sa tak môže stať na žiadosť rodiča  a s následným súhlasom riaditeľky MŠ.

Pri dlhodobej  neprítomnosti dieťaťa  rodič najneskôr do 14 pracovných dní oznámi  dôvod neprítomnosti a predpokladaný čas jeho návratu do kolektívu.

Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi dôvod  aj písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ doloží doklad o bezinfekčnosti  prostredia.

Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľovi dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo závažným spôsobom opakovane poruší školský poriadok, riaditeľka po predchádzajúcom upozornení rodiča, ktoré môže byť telefonicky, ústne alebo písomne, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky do MŠ.

Prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy

Rodič môže požiadať písomne o prerušenie dochádzky  dieťaťa do MŠ ak pôjde o zdravotné dôvody, zníženú adaptačnú schopnosť, rodinné dôvody alebo iné dôvody zo strany zákonného zástupcu, ( ak nejde o dieťa plniace povinnú dochádzku) Pri prerušení zo zdravotných dôvodov, rodič musí predložiť potvrdenie detského lekára o potrebe tohto prerušenia. Riaditeľka MŠ na základe žiadosti a potvrdenia od lekára vydá rozhodnutie s určením doby prerušenia dochádzky dieťaťa do MŠ. Pri opätovnom nástupe dieťaťa už rodič nepodáva písomnú žiadosť o prijatie do MŠ.

Rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy môže vydať riaditeľka materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. od. 1. januára 2020 aj bez predchádzajúcej žiadosti zákonného zástupcu, ak na to budú existovať dôvody, teda aj v čase pred uplynutím adaptačného pobytu alebo diagnostického pobytu dieťaťa.

Ak nastanú dôvody, pre ktoré z rozhodnutia riaditeľa materskej školy bude potrebné na určité obdobie prerušiť dochádzku dieťaťa do materskej školy, tak riaditeľka materskej školy, po predchádzajúcom  upozornení zákonného zástupcu na túto možnosť, vydá rozhodnutie o prerušení dochádzky daného dieťaťa v termíne od – do (uvedie konkrétne dátumy).

Vydaním rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy sa vytvára priestor na eliminovanie dôvodov, ktoré viedli k prerušeniu dochádzky, na absolvovanie indikovaných odborných vyšetrení, na ukončenie špeciálnopedagogickej diagnostiky atď.

Rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa je často „predstupňom“ pred vydaním rozhodnutia o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie.

Postup zákonného zástupcu, ktorý požiadal o prerušenie dochádzky

Pri prerušení dochádzky dieťaťa na žiadosť zákonného zástupcu je povinný  zákonný zástupca v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím termínu, dokedy má jeho dieťa prerušenú dochádzku, teda najneskôr dva týždne pred uplynutím času písomne( mailom) oznámiť riaditeľovi materskej školy, či jeho dieťa bude po uplynutí tohto času pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

Nevyzdvihnutie dieťaťa z materskej školy

V prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať postupne  osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa; ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobné času zamestnancov.

Službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe ako je zákonný zástupca, alebo ním písomne splnomocnená osoba.

V prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately telefonicky kontaktuje rodiča, iných príbuzných , aby si dieťa prišli vyzdvihnúť.

Ak si rodič nevyzdvihne dieťa z MŠ 2x po dobe prevádzky školy tj. do 16.30 hod. bez toho, aby mal na to závažný dôvod a vopred sa o tom s učiteľkou nedohodol, riaditeľka na základe hrubého porušenia školského poriadku vydá rozhodnutie o predčasnom ukončení školskej dochádzky.

 

Predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie

Riaditeľka  materskej školy rozhodne o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie ak :

- dieťa sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,

- zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia nedodržiava podmienky predprimárneho vzdelávania dieťaťa určené školským poriadkom,

- zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia neposkytne materskej škole pravdivé informácie o dieťati,  o zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, , ak rodič pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa zatají skutočnosti o dieťati, ktoré ak by o nich riaditeľka MŠ vedela by mohli viesť neprijatiu dieťaťa respektíve  neinformuje materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

- zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia bezdôvodne odmietne s dieťaťom absolvovať diagnostické vyšetrenie, ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do materskej školy a je potrebné zmeniť formu vzdelávania dieťaťa,

- alebo predčasné skončenie PZ odporučí zariadenie poradenstva a prevencie, všeobecný lekár pre deti a dorast alebo lekár so špecializáciou v inom odbore ako všeob. lekárstvo alebo zubný lekár.

Úhrada poplatkov za dochádzku

          V súlade s ods. 3 § 28 zákona Č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa vzdelávanie uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole  prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov podľa platného VZN mesta Michalovce ako zriaďovateľa MŠ. Výška príspevku je určená v súlade s ods. 6 § 28 zákona Č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v nadväznosti na § 2 písm. c zákona Č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v platnom znení. Príspevok sa neuhrádza za   dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením školskej dochádzky, na základe dátumu narodenia a ktoré k 31.8. príslušného roka dovŕši vek 6 rokov, a za dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predškolského vzdelávania

Poplatok zákonný zástupca dieťaťa uhrádza do 10. dňa v mesiaci na účet zriaďovateľa poštovou poukážkou, platbu dokladuje. Spôsob úhrady cez osobný účet oznámi učiteľke. Rodič v prípade bankového prevodu je povinný do doplňujúcich údajov uviesť  aj meno dieťaťa / uvedenie len čísla účtu z ktorého je platba poslaná a VS nepostačuje, taký poplatok nie je možné identifikovať. Ako doplňujúci údaj neuvádzajte ani vlastné priezvisko, ktoré sa nezhoduje s priezviskom Vášho dieťaťa ( prípadne mená príbuzných, ktorí za Vás platbu realizujú ). Takéto platby sa nedajú identifikovať.

O uskutočnení platby predloží rodič doklad o úhrade učiteľkám v triede, ktoré túto úhradu zaevidujú a doklad vrátia rodičovi . V záujme rodiča je odkladať si doklady o úhrade poplatkov.

Pri neuhradení poplatku po 10. dni v mesiaci má učiteľka právo neprevziať dieťa do zariadenia.

Dôvodom neuhrádzania príspevku je dokladom overený stav hmotnej núdze, návšteva školy dieťaťa na základe rozhodnutia súdu a  prerušenie dochádzky do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázatel'ným spôsobom. Pokiaľ už rodič na dané obdobie poplatok uhradil a jeho dieťaťu bola prerušená dochádzka do zariadenia na základe písomne podanej žiadosti ( rodič ju vyplní na našom internom tlačive, ktoré dostane na príslušnej triede ),vzniká nárok na vrátenie preplatku . V takom prípade rodič vypíše interné tlačivo Žiadosť o vrátenie poplatku s uvedením čísla účtu a poplatok mu bude následne vrátený alebo po dohode s riaditeľkou MŠ nevyplatí poplatok nasledujúci mesiac a tak sa mu poplatok presunie do ďalšieho mesiaca.

 Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v škole stravuje. Termín, výšku poplatku a spôsob úhrady ako aj výnimky z platenia zverejní riaditeľka školskej stravovne na tabuli oznamov a ako súčasť školského poriadku sú uvedené v prílohe školského poriadku.

V prípade, že rodič neuhradí uvedené poplatky v stanovenom termíne, riaditeľ školy môže po  predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do školy.   

Okrem vyššie menovaných poplatkov rodič jednorázovo uhrádza triedny a školský fond. O jeho výške rozhoduje na svojom prvom zasadnutí v príslušnom školskom roku výbor  rodičovského združenia.                                                                                                               

 

Článok VI.

VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY.

 

Organizácia tried a vekové zloženie detí

 trieda č.  1. 2.        deti od 2-4 rokov     umiestnené v budove B 

           trieda č.  3. 4. 5. 6.    deti od 4-6 rokov     umiestnené v budove A

Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí

 Prevádzka MŠ je v čase od 6 30 do 16 30

 Schádzanie od 6 30 do 7 30 v triedach č. 2. a 3. v 1. polroku 2. a4. v druhom polroku , od 7: 30  vo všetkých triedach

 Rozchádzanie po 15 50 z tried č. 2 a 3 v 1. polroku 2. a4. v druhom polroku.

          V prípade mimoriadnej situácie a pri vyhlásení núdzového stavu alebo pri akejkoľvek zmene v schádzaní a rozchádzaní detí zákonných zástupcov dieťaťa o tom informujú triedne učiteľky prostredníctvom oznamov na oznamovacích tabuliach.

O organizácii činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľka v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov. V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov najmenej na 3 týždne. Pre rodičov v čase prerušenia je ponúknutá možnosť umiestniť svoje dieťa v inej MŠ v rámci mesta. V tomto období podľa pokynov riaditeľky materskej školy vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka školy zákonným zástupcom spravidla dva mesiace vopred.

 Počas školských prázdnin  budú rodičia písomne vyjadrovať svoj záujem o prevádzku MŠ.

Podľa zistených skutočností bude prevádzka podľa počtu prihlásených deti  v obmedzenom počte tried. V prípade nezáujmu rodičov o prevádzku, respektíve nízkemu záujmu, prevádzka bude z ekonomických dôvodov prerušená.

 Prevádzka materskej školy môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí, alebo môže spôsobiť závažné škody na majetku. V prípade neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov (napr. rozšírený výskyt chrípky a pod.) sa bude materská škola riadiť nariadeniami zriaďovateľa príp. príslušného úradu verejného zdravotníctva.

V čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu bude prevádzka MŠ upravená prípadne prerušená podľa platných dokumentov, vyhlášok a rozhodnutí vydaných ÚVZ SR, Ministerstvom školstva alebo iných nadriadených orgánov.

 

Preberanie detí

a.       Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po jeho odovzdanie inému pedagógovi( zberné triedy), pedagógovi, ktorý ju strieda v práci, zákonnému zástupcovi alebo inej splnomocnenej osobe.

b.       Zákonný zástupca alebo ním poverená osoba privedie dieťa do materskej školy do 8,30 a osobne ho odovzdá učiteľke. Nepreberáme zodpovednosť za bezpečnosť dieťaťa, ktoré rodič poslal do MŠ, respektíve do  triedy samé, prípadne ho nechal v šatni bez dozoru

c.       Zákonný zástupca alebo ním poverená osoba preberá dieťa v čase od 15,00 do 16,25 pri celodennom pobyte alebo od 11,30 do 12,30 pri poldennom pobyte.

d.       V prípade dochádzky dieťaťa v inom čase, ak je to nutné, dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti ostatných detí.

e.       Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ.

f.        Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť inú osobu.

 Splnomocnenou osobou je ktorákoľvek osoba, ktorú zákonný zástupca písomne splnomocní ,aby v prípade, že on nemôže včas vyzdvihnúť svoje dieťa z materskej školy, vyzdvihla jeho dieťa táto osoba. Nie je určená spodná hranica veku osoby, ktorá dieťa vyzdvihne. Má sa za to, že zákonný zástupca, plne si vedomý za vlastné dieťa, splnomocní na jeho vyzdvihnutie v nevyhnutnom prípade len osobu, ktorá dokáže zaistiť bezpečnosť aj ochranu zdravia tohto dieťaťa a bezpečne a bez ujmy na zdraví ho privedie domov.    Materská škola nenesie za dieťa odovzdané zákonnému zástupcovi ani ním splnomocnenej osobe žiadnu zodpovednosť.

Každú zmenu je rodič povinný bezodkladne nahlásiť v priebehu roka. Pedagogickí zamestnanci evidujú splnomocnenia na triede a v zošitoch na preberanie detí. Pedagóg bez daného potvrdenia nesmie vydať dieťa cudzej osobe.

          Telefonické nahlasovanie o výbere dieťaťa inou osobou, ako je dané na splnomocnení, respektíve, bez vopred vystaveného splnomocnenia nebudeme akceptovať.

g.       Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa z materskej školy, musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku.

h.       V prípade, že zákonní zástupcovia majú súdnym rozhodnutím, prípadne predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou súdneho alebo úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku materskej školy.

i.        V prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa, ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobného času zamestnancov.

j.        V prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

k.        Rodič povinný pri preberaní dieťaťa z MŠ prevziať dieťa od pedagóga v osobnom kontakte. Pokiaľ aj nie je prítomná triedna učiteľka, rodič je povinný ktorejkoľvek učiteľke oznámiť, že si prišiel pre dieťa. Ak rodič aj po prebraní dieťaťa od učiteľky ostáva s ním v areály školy, prípadne na školskom dvore, je za neho zodpovedný on, prípadne osoba, ktorá dieťa prevzala.

Organizácia v šatni

Do šatne majú prístup rodičia. Pri vstupe do triedy rodič použije ochranný návlek na obuv. Žiadame rodičov, aby do tried zbytočne nevstupovali. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkutvornosti. Za estetickú výzdobu šatne zodpovedá učiteľka príslušnej triedy; za hygienu určená prevádzková pracovníčka. Za poriadok v poličkách a vlastné hračky zodpovedá zákonný zástupca, tiež za stále pripravené náhradné oblečenie pre prípad znečistenia a premočenia. Odporúča sa priniesť dieťaťu pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy, na prezutie ortopedické sandále alebo vhodné papuče.

Organizácia v umyvárni

Dieťa má uterák označený značkou. Za pravidelnú výmenu uterákov, hygienu umyvárne zodpovedá prevádzková pracovníčka. Deti sa zdržiavajú v umyvárni za prítomnosti učiteľky, ktorá ich vedie k osvojeniu základných hygienických návykov a samostatnosti pri ich vykonávaní. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatváranie vody, dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľ príslušnej triedy.  Čistenie zubov po obede sa vykonáva v triede č.4 a 5 až v druhom polroku školského raka, v triedach č. 3 a 6 počas celého školského roka. Rodič dieťaťa zabezpečí zubnú kefku a pohár. V triedach č. 1 a2 vzhľadom k vekových osobitostiam deti sa čistenie zubov neuskutočňuje.

V prípade mimoriadnych situácii alebo pri vyhlásení núdzového stavu sa MŠ riadi prijatými opatreniami nadriadených orgánov.

Organizácia v jedálni

Jedlo sa podáva deťom v k stolovaniu upravenej triede. Deti 5. a 6. triedy stolujú pri obede v školskej jedálni. Príprava na obed začína o 11: 20 hod. pre triedy 1. 2., 11: 30 pre deti 3. 4. a 5-tej triedy. Šiesta trieda obeduje o 12-tej hodine. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá riaditeľka školskej stravovne. Tiež zabezpečuje pitný režim počas celého pobytu deti v MŠ. Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedajú učiteľky. Vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, uplatňujú v maximálnej miere individuálny prístup. Počas jedla učiteľka deti nenásilne usmerňuje, prikrmuje mladšie deti podľa potreby. Nenúti ich jesť.

Je zákaz nosiť si vlastné jedlo z domu. Ak má dieťa lekárom zakázané podávanie niektorých druhov jedla- mlieko, mliečne výrobky, je rodič povinný doniesť od lekára odborné lekárske potvrdenie o vylúčení potraviny zo stravy. Podávanie stravy v takomto prípade osobne prerokuje s vedúcou školskej jedálne.

Takisto je zakázané posielať deti do triedy s cukríkom alebo žuvačkou v ústach, prípadne nechávať im tieto veci v šatni v skrinke.

V prípade mimoriadnych situácii alebo pri vyhlásení núdzového stavu sa MŠ riadi prijatými opatreniami nadriadených orgánov.

Pobyt vonku

Skôr ako sa pobyt detí uskutoční na školskom dvore, učiteľka skontroluje bezpečnosť areálu, podľa potreby odstráni z dosahu nebezpečné predmety, prípadne zabezpečí ich likvidáciu nepedagogickou zamestnankyňou.

Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity a podobne. V záujme zdravého psychosomatického rozvoja dieťaťa sa realizuje každý deň. Výnimkou sú nepriaznivé klimatické podmienky: silný nárazový vietor, silný mráz a dážď. V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2 krát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách. Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy. Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové hry s loptou a iné pohybové, športové a hudobno-pohybové hry, ako aj kreslenie kriedovým pastelom na betón atď.

Počas pobytu vonku, ktorého súčasťou môže byť aj vychádzka, zodpovedá

a) jedna učiteľka materskej školy a podľa potreby aj ďalší zamestnanec materskej školy za najviac

1. 21 detí triedy pre deti vo veku dva roky až šesť rokov,

2. 21 detí triedy pre deti vo veku štyri roky až päť rokov alebo

3. 22 detí triedy pre deti vo veku päť rokov až šesť rokov,

b) jedna učiteľka materskej školy a ďalší zamestnanec materskej školy za triedu pre deti

1. vo veku dva roky až tri roky,

2. vo veku tri roky až štyri roky alebo

3. so zdravotným znevýhodnením bez ohľadu na ich vek.

Organizácia v spálni

Počas odpoludňajšieho oddychu dbá učiteľka o primerané oblečenie, vetranie spálne. Využíva možnosti muzikoterapie a aromatoterapie. Od odpočívajúcich detí neodchádza. Individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku.

Organizácia akcií mimo budovy MŠ

Exkurzie, návštevy divadla, kina, výlety a pod. mimo mesta organizuje škola v zmysle vyhlášky MŠ SR z 23. júla 2008 o materskej škole podľa plánu organizačného zabezpečenia,  po predchádzajúcom informovanom súhlase zákonného zástupcu  dieťaťa. V prípade celodenného podujatia zabezpečí  stravovanie. Škola organizuje 5 denný pobyt v škole v prírode pre deti vo veku 5 rokov v mesiaci máj  podľa záujmu rodičov, prípadne poldenné výlety  v rámci jedného týždňa. Bližšie podmienky sú rozpracované v ročnom pláne aktivít pre konkrétny školský rok.

Pri činnostiach podľa § 28 ods. 16 zákona, ktoré organizuje a vykonáva materská škola, sa zabezpečuje na

a) pobyt detí v škole v prírode jeden učiteľ materskej školy na najviac desať detí,

b) výlet alebo exkurziu dvaja pedagogickí zamestnanci a jedna poverená plnoletá osoba na počet detí podľa § 28 ods. 9 zákona,

c,) športový výcvik jeden učiteľ materskej školy na najviac osem detí,

d) ďalšie aktivity v súlade so školským vzdelávacím programom jeden pedagogický zamestnanec a jedna poverená plnoletá osoba na najviac desať detí.

Na športový výcvik, ktorý organizuje materská škola a vykonáva ho iná osoba, sa zabezpečuje jedna fyzická osoba na najviac osem detí.

Pri organizovaní športových výcvikov materská škola po dohode s realizátorom športového výcviku zabezpečuje presun detí na športový výcvik a zo športového výcviku s počtom deti na jedného pedagogického zamestnanca a jednej poverenej osoby podľa ods. 4 písm. e).

Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie sa o organizačnom zabezpečení výletu alebo exkurzie vyhotoví písomný záznam, ktorý obsahuje poučenie zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia, podpis pedagogického zamestnanca povereného riaditeľkou MŠ a podpisy všetkých plnoletých zúčastnených osôb. Všetku potrebnú dokumentáciu v spolupráci s riaditeľkou MŠ vypracujú učiteľky triedy, ktorá sa akcie zúčastni.

Organizácia výučby anglického jazyka, krúžkovej činnosti

V prípade záujmu detí a rodičov o výučbu anglického jazyka a krúžkovej činnosti  zverejnených pre  nastavajúci školský rok, riaditeľka školy zabezpečí súhlas zriaďovateľa a na rodičovskom združení zverejní podmienky výučby. Rodič podpisom potvrdí súhlas s návštevou zvolenej činnosti a s vyučujúcimi dohodne spôsob úhrady. Výučba anglického jazyka a krúžková činnosť, ktorú vykonávajú zamestnanci iných organizácii, s ktorými má riaditeľka MŠ dohodu o spolupráci( nie kmeňoví zamestnanci MŠ) je určená len pre triedy 3 a 6, teda pre deti, ktoré majú 1 rok do nástupu do základnej školy.

Pre materskú školu je dostačujúce, v prípade rozvedených zákonných zástupcov, ak získa súhlas od toho zákonného zástupcu, ktorému je dieťa súdom zverené do výlučnej osobnej starostlivosti lebo v uvedených aktivitách nejde o podstatné otázky výchovy dieťaťa, a teda nie je nevyhnutný súhlas druhého zákonného zástupcu.

Vedúca krúžku je počas jeho trvania zodpovedná za zdravie a bezpečnosť zverených detí. Pred jeho začatím si deti vyzdvihne v triedach u triednych učiteliek a po jeho skončení ich opäť osobne odvedie do kmeňových tried. Krúžky pracujú na základe vlastných plánov práce.

V prípade mimoriadnych situácii alebo pri vyhlásení núdzového stavu sa MŠ riadi prijatými opatreniami nadriadených orgánov.

 

Organizácia v prípade delenia detí

V prípade neprítomnosti pedagóga môže riaditeľka školy nariadiť buď zastupovanie alebo ak je v triede nižší počet deti, ak chýba viac pedagógov alebo ak sa trieda rekonštruuje môžu byť deti rozdelené do iných tried. O tom, že sú deti delené do iných tried sú rodičia informovaní písomným oznamom. Súčasťou oznamu je zoznam detí a trieda do ktorej bolo dieťa dočasne zaradené. Do tejto triedy prevádzkoví zamestnanci prenesú osobné veci detí a posteľné prádlo.

Delenie detí je riešené operačne a to v závislosti od počtu prítomných detí a preto zmeny v zaradení dieťaťa do náhradnej triedy sa môžu denne meniť podľa aktuálnej situácie.

Poskytovanie pedagogickej praxe

Materská škola môže poskytnúť študentom stredných odborných škôl a vysokých škôl pripravujúcich budúcich učiteľov materských škôl  vykonanie pedagogickej praxe len so súhlasom zriaďovateľa.

Účasť detí na súťažiach

Deti sa môžu zúčastniť súťaži len s informovaným súhlasom rodiča, v ktorom sú rozpracované bližšie špecifiká konkrétnej súťaž . Pre materskú školu je dostačujúce, v prípade rozvedených zákonných zástupcov, ak získa súhlas od toho zákonného zástupcu, ktorému je dieťa súdom zverené do výlučnej osobnej starostlivosti lebo v uvedených aktivitách nejde o podstatné otázky výchovy dieťaťa, a teda nie je nevyhnutný súhlas druhého zákonného zástupcu.

Iné opatrenia

Počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude materská škola dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu (napr. že každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť),

Takisto budú pedagogickí zamestnanci  zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa a  v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy písomne vyžiada, a  obsah tohto písomného stanoviska neposkytnú  žiadnemu z dotknutých zákonných zástupcov   V prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami budú pedagogickí zamestnanci rešpektovať len rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa, t. j. materská škola bude rešpektovať to, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je viazaná na jeho právoplatnosť, pretože toto uznesenie sa stáva právoplatné jeho doručením a márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania; materská škola pritom rešpektuje skutočnosť, že aj napriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované

V prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných zástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach (napr. zabezpečenie krúžkovej činnosti atď.) zastupovať.

Zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službu konajúcej učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky, alebo riaditeľky materskej školy.

Zákonný zástupca je povinný hneď po nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia toto doniesť riaditeľke MŠ, ktorá s ním oboznámi učiteľky triedy, ktorú dieťa navštevuje. Toto rozhodnutie bude tvoriť súčasť osobného spisu dieťaťa.

 

                                              Článok VII.

STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE, HYGIENU A BEZPEČNOSŤ DETÍ

 

         V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí pracovníci dodržujú všeobecne záväzné právne predpisy, zákona 355/2007 Z.z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MZ SR č. 527 o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, vyhlášky MZ 521/2007, zákona o výchove a vzdelávaní z 22. mája 2008, vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 o materskej škole,vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva SR č. 306/2008  Z.z. o materskej škole, vyhlášky 305/2008 o škole v prírode, Zákonníka práce,  zákona 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov, Pracovného poriadku vydaného zriaďovateľom, Prevádzkového poriadku a interných pokynov riaditeľa MŠ.

Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví pracovníci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

V celom objekte MŠ je zákaz fajčenia (budova, záhrada) a zákaz požívania alkoholu.

Pri vstupe do triedy sú rodičia povinní použiť návleky.

Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrická inštalácia musia byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi. Za ich zabezpečenie sú zodpovedné učiteľky a upratovačky jednotlivých tried.

Zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov).

Školské úrazy

Neregistrované školské úrazy

Škola vedie evidenciu neregistrovaných školských úrazov.

Evidencia obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia žiaka, ktorý utrpel úraz, deň, hodinu, mesiac a rok vzniku úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis ako k úrazu došlo, charakter úrazu, svedkov úrazu a meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie neregistrovaných úrazov.

Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr.

Registrované školské úrazy

Registrovaný školský úraz je poškodenie zdravia (ďalej len úraz) dieťaťa, ak sa stal

pri výchovno-vzdelávacej činnosti alebo nepovinnej činnosti organizovaných materskou školou alebo v priamej súvislosti s ňou. Je to úraz, ktorý je dôvodom neprítomnosti žiaka v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára trvajúcej viac ako tri dni alebo smrť žiaka.

 

Oznamovanie školských úrazov

 Vznik školského úrazu oznámi :

- dieťa svojej učiteľke, resp. učiteľka si tento úraz všimne

- ak nie je možné oznámiť školský úraz podľa predchádzajúceho odseku, oznámi ho zákonný

zástupca žiaka osobne v škole, písomne, telefonicky alebo elektronickou poštou najneskôr 3.

kalendárny deň nasledujúci po dni vzniku úrazu, nakoľko školy a školské zariadenia sú

povinné školský úraz vyšetriť, spísať záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní a do 7 kalendárnych dní od vzniku školského úrazu zaevidovať ho

prostredníctvom webovej aplikácie.  Ak sa jedná o neplnoletého žiaka, k jeho spísaniu sa prizve zákonný zástupca žiaka. Záznam o registrovanom školskom úraze spíše učiteľ, ktorý mal v čase úrazu dozor.

 

Pedikulóza

     V prípade, že rodič  zistí výskyt vší v domácom prostredí, je povinný túto skutočnosť oznámiť školskému zariadeniu, ktoré dieťa navštevuje.

V prípade, ak učiteľ v školskom zariadení zistí výskyt vší, upovedomí rodiča, ktorý je povinný si dieťa okamžite prevziať z MŠ a následne vykonať represívne opatrenia. Dieťa nenavštevuje školský kolektív až do úplného vyčistenia. Opätovný nástup dieťaťa do školy je možný iba po predložení potvrdenia od lekára, že dieťa je spôsobilý pre opätovný návrat do kolektívu.

Triedny učiteľ vykonáva pravidelne prehliadku vlasov  minimálne 21 dní po výskyte. Ak sa do 21 dní od výskytu  vši v kolektíve neobjavia, ohnisko možno považovať za skončené.

 

Ochrana pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

Odhalenie šikanovania býva niekedy veľmi ťažké i pre skúseného pedagóga. Najzávažnejšiu negatívnu úlohu pri jeho zisťovaní hrá strach (alebo snaha o utajenie) u obetí, ale aj agresorov a ďalších možných účastníkov.

Pre vyšetrovanie šikanovania  sa odporúča nasledovná stratégia

a)  zaistenie ochrany obetiam,

b)  rozhovor s deťmi, ktoré na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi,

c)  nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami (nikdy nekonfrontovať obete a agresorov),

d)  kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov,

Postup pri zistení a spôsoby riešenia diskriminácie a šikanovania

Z bežných opatrení pre agresorov môže učiteľka a riaditeľka použiť

a)  odporučenie rodičom agresorov vyhľadať odbornú starostlivosť CPPPaP

b)  preloženie žiaka do inej triedy, ak je v nej voľné miesto

       V mimoriadnych prípadoch sa môžu použiť ďalšie opatrenia

a)  oznámenie príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – sociálno-právna ochrana detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletého v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov

b)  vylúčenie dieťaťa z materskej školy

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

Materská škola prijíma nasledovné opatrenia:

1. Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.

2. Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie

3. V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru ( napr. „ Nenič svoje múdre telo“ ) a preventívne výukové programy zakomponovať do plánov práce každej triedy.

 4. Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali svoje miesto.

5. Zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia.

6. Dbať na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti.

7. Učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, prípadne študovať literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia.

8. V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ bezodkladne informovať kompetentných ( riaditeľku a zástupkyňu ), ktorí vykonajú okamžité opatrenia.

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v právaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

 

V prípade mimoriadnych situácii alebo pri vyhlásení núdzového stavu sa MŠ riadi prijatými opatreniami nadriadených orgánov. Zákonní zástupcovia detí, ako aj všetci návštevníci MŠ sú povinní tieto nariadenia rešpektovať a riadiť sa nimi. V prípade nerešpektovania nariadených opatrení bude riaditeľka postupovať podľa prijatých predpisov.

 

 

 

Článok VIII.

OCHRANA SPOLOČNÉHO A OSOBNÉHO MAJETKU

 

Kľúče od budovy má riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky, jedna  z upratovačiek a školník. Obsluhujú ochranný zabezpečovací systém. Každý z ich má vlastný kód pre obsluhu bezpečnostného systému.

V budovách školy je bez sprievodu pracovníka školy zakázaný akýkoľvek pohyb cudzích osôb.

O pol deviatej sa vchody do šatní a budov školy zamykajú.

Pracovníci chránia a zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si pracovníci plnia v zmysle pracovnej zmluvy, pracovnej náplne a pokynov nadriadených.

Osobné veci si pracovníci školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto.

Po ukončení prevádzky MŠ všetky priestory, elektrické spotrebiče, vodu, WC-splachovače skontrolujú upratovačky v jednotlivých triedach, za ktoré sú zodpovedné, školník, v kuchyni kuchárky, prekontrolujú uzatvorenie okien a vchodové dvere uzamkne po ukončení pracovnej doby školník. 

Pracovníci MŠ po pracovnom čase a v dňoch pracovného voľna sa v priestoroch materskej školy zdržujú iba so súhlasom riaditeľky. Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy je škola oprávnená požadovať úhradu od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Uvedené sa vzťahuje aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do materskej školy pre dieťa.

Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa od zákonných zástupcov dieťaťa nebude požadovať.

Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca materskej školy.

Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár, ktorý im bol zverený.

Deti si po dohode rodiča s učiteľkou môžu doniesť do MŠ hračku, respektíve mojkáčika na spanie , no za poškodenie či stratu hračky nenesie MŠ zodpovednosť.

 

 

Spôsob zaznamenávania zmien v školskom poriadku

V prípade, ak sa ukáže, napr. na základe zmien v právnych prepisoch, príp. po vydaní nových usmernení a pokynov zriaďovateľa, príp. na základe zistení Štátnej školskej inšpekcie atď.,  je potrebné niektoré časti školského poriadku zmeniť alebo vypustiť, tieto zmeny sa budú realizovať to formou dodatkov, ktoré sa číslujú od 1 po N. Dodatok k platnému školskému poriadku je možné vypracovať kedykoľvek v priebehu roka. V prípade, že by počet dodatkov robil školský poriadok neprehľadným a málo výstižným, vydá riaditeľka po predchádzajúcom prerokovaní v Rade školy a v pedagogickej rade nový školský poriadok, samozrejme s tým, že v tzv. derogačnej klauzule bude uvedené zrušovacie ustanovenie v tom zmysle, že vydaním nového školského poriadku sa ruší predchádzajúci školský poriadok vrátane všetkých jeho dodatkov.

 

 

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

Školský poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov Materskej školy Fraňa Kráľa 78, Michalovce, deti, ktoré Materskú školu Fraňa Kráľa 78, Michalovce navštevujú a ich zákonných zástupcov. V prípade porušenia školského poriadku môže riaditeľka materskej školy vydať rozhodnutie o uložení výchovného opatrenia, resp. ukončení dochádzky .

Účinnosť tohto dokumentu je od ....................... Schválením a vydaním Školského poriadku  sa končí platnosť Školského poriadku z 24.9.2021.

Školský poriadok bol prerokovaný na zasadnutí Pedagogickej rady

dňa 31.8.2023.

So školským poriadkom boli nepedagogickí zamestnanci oboznámení na pracovnej porade dňa 31.8.2023.

Školský poriadok bol prerokovaný v Rade školy dňa .............................

O prerokovaní Školského poriadku sú záznamy v zápisniciach z Pedagogickej rady, Rady školy aj v zápisnici z Pracovnej porady.

Zákonní zástupcovia detí boli informovaní o vydaní Školského poriadku a o jeho obsahu formou nástenných novín, prípadne na plenárnom Rodičovskom združení. Majú možnosť sa s ním oboznámiť prostredníctvom webového sídla MŠ a každoročne na plenárnom rodičovskom združení. Školský poriadok je zároveň k nahliadnutiu v riaditeľni školy a vo vstupnej chodbe v budove A.

Za  Materskú školu Fraňa Kráľa 78, Michalovce

Bc. Erika Zaffová , riaditeľka školy         ....................................................

                             

Za zriaďovateľa : Mesto Michalovce zodpovedný vedúci zamestnanec                                                                           ....................................................

 

Za Radu školy Viera Dojčáková predsedníčka RŚ   ..................................           .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

 

Zoznam príloh

A. Doplnok Šp školy pre zamestnancov

B. Denný poriadok pre všetky triedy Mš

C. Harmonogram práce zamestnancov MŠ

 

 

                                                                                                 Príloha A

Doplnok Školského poriadku školy pre zamestnancov

Školský poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov materskej školy.

Zamestnanec je povinný podľa pokynov organizácie vykonávať osobne práce podľa

pracovnej zmluvy v stanovenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu. Pred

nástupom do zamestnania sa preukázať pracovnou zmluvou a zdravotným preukazom.

Zamestanci sú povinní:

1. Pracovať svedomite a riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností.

2. Plniť pokyny nadriadených vydaných v súlade s právnymi predpismi.

3. Plne využívať pracovný čas a výrobné prostriedky na vykonávanie zverených prác.

4. Kvalitne, hospodárne a včas plniť pracovné úlohy.

5. Riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými organizáciou.

6. Strážiť a ochraňovať majetok organizácie pred poškodením, stratou, zničením,

zneužitím.

7. Nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami organizácie.

8. Neprítomnosť v práci z dôvodu ochorenia, alebo iných závažných príčin, ihneď hlásiť

vedeniu školy. Nástup na PN hlásiť deň vopred /ak je to možné/, aby sa zabezpečil

riadny chod prevádzky.

9. Opustiť pracovisko počas pracovnej doby je možné len so súhlasom nadriadeného

s vyplnenou priepustkou. Maximálne na 3 hod. Potom žiadať celodenné ošetrenie.

10.Zmeny služieb, alebo výmeny si možno uskutočniť len v závažných prípadoch po

predchádzajúcom súhlase vedenia školy.

11.Pred nástupom na dovolenku vyplniť dovolenkový lístok

12. Dodržiavať právne predpisy

13. Pri práci s deťmi vypnúť mobilný telefón

Povinnosti učiteliek

1. Zabezpečovať výchovu, vzdelávanie a starostlivosť o zdravý vývoj detí.

2. Dodržiavať učebné osnovy a Školský vzdelávací program.

3. Zvyšovať celkovú úroveň svojej práce, vzdelávať sa samoštúdiom, alebo

v organizovaných formách ďalšieho vzdelávania učiteľov.

4. Plán VVČ vypracovávať podľa dohody na pedagogickej rade.

5. Zodpovedne a pravidelne dopĺňať triednu agendu.

6. Dbať na bezpečnosť detí.

7. Dodržiavať denný poriadok, najmä dĺžku pobytu vonku a odpočinok.

8. Vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu, nenechávať deti bez dozoru /ani počas

spánku/.

9. V záujme jednotného výchovného pôsobenia na deti spolupracovať s rodičmi.

10.Svojim osobným životom, konaním, vystupovaním poskytovať záruku správnej výchovy

detí.

Povinnosti zamestnancov v záujme BOZP:

1. Dodržiavať právne predpisy a stanovené pracovné postupy.

2. Oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť

bezpečnosť, alebo zdravie pri práci.

3. Dodržiavať určený zákaz fajčenia.

4. Nepoužívať alkoholické nápoje a iné omamné látky.

5. Pravidelne absolvovať preventívnu lekársku prehliadku podľa interných predpisov.

6. Zverené stroje, nástroje, náradie UP udržiavať v užívateľnom stave a čistote.

7. Každý úraz hlásiť vedeniu školy, poskytnúť včas prvú pomoc, zapísať do knihy úrazov.

8. Zamykať priestory, kde sú uložené čistiace prostriedky, nenechávať ich voľne uložené.

9. Šetriť vodou a elektrickou energiou.

 

Zodpovednosť zamestnanca za škodu:

1. Zamestnanec zodpovedá organizácii za škodu ktorú spôsobil porušením povinností pri

plnení pracovných úloh.

2. Za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu, za stratu nástrojov, OPP a iných

predmetov, ktoré mu organizácia zverila na písomné potvrdenie.

3. V zmysle Zákonníka práce a Pracovného a prevádzkového poriadku

Porušenie pracovnej disciplíny: menej závažné, sústavné menej závažné, závažné, zvlášť

hrubým spôsobom. Posudzovať sa bude individuálne a dôsledky z porušenia sa budú

vyvodzovať v zmysle Zákonníka práce.

Pracovný čas pracovníkov MŠ je od 6,10 do 16,40 hod. Začiatok a koniec pracovného času

sú pracovníčky povinné zaznamenávať v knihe dochádzky . Na pracovisko

nastupovať včas podľa harmonogramu práce. Opustenie pracoviska počas pracovnej doby

zaznamenať do knihy dochádzky so súhlasom nadriadeného.

Rozvrhnutie pracovného času nepedagogických zamestnancov dopĺňa harmonogram práce.

Dovolenka na zotavenie:

Dobu čerpania určuje pracovníkom organizácia v súlade s plánom dovoleniek, po vyplnení

predpísaného tlačiva , predložení nadriadenému pracovníkovi a po podpísaní v zmysle

Zákonníka práce.

Zástup za chýbajúceho pedagóga v prvý deň zväčša preberá v prvom rade kolegyňa na triede . Počas ostatných dní zástup zabezpečuje podľa poradia zástupkyňa MŠ. Tá dbá na to, aby sa v zastupovaní vystriedali pravidelne všetky kolegyne. Možnosť odmietnutia je len v prípade časovo objednaného lekárskeho vyšetrenia, o ktorom zamestnanec riaditeľku alebo jej zástupkyňu informoval vopred alebo pre veľmi závažné iné dôvody. Zamestnanec , ktorý zastupoval je povinný zapísať nadčas do dochádzkovej knihy . Zároveň tento nadčas zapíše aj poverená osoba- Mihaľková Viera , do knihy nadčasov a zástupov.

Učiteľka je povinný vopred oznamovať nadriadenému plánované vyšetrenia, rehabilitácie, lekárske preventívne prehliadky a to hneď po určení termínu a to najmä v prípade, že termín plánovaného lekárskeho ošetrenia sa dotýka dňa, kedy je daný zamestnanec určený na prípadné zastupovanie neprítomného pedagóga.

 

Príloha B

Denný poriadok    1-2 trieda                         

 

6.30

Príchod deti do materskej školy, privítanie

Hry a činnosti podľa výberu detí

Zdravotné cvičenie

 

8.20- 9.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, desiata

 

Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Hry a činnosti podľa výberu detí

Pobyt vonku

 

11.20- 12.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, obed

 

Odpočinok

 

14.30- 15.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, olovrant

 

Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Hry a činnosti podľa výberu detí

Pobyt vonku

 

16.30

Ukončenie prevádzky

 

Denný poriadok    3-4 trieda

 

6.30

Príchod deti do materskej školy, privítanie

Hry a činnosti podľa výberu detí

Zdravotné cvičenie

 

8.30- 9.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, desiata

 

Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Hry a činnosti podľa výberu detí

Pobyt vonku

 

11.30- 12.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, obed

 

Odpočinok

 

14.30- 15.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, olovrant

 

Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Hry a činnosti podľa výberu detí

Pobyt vonku

 

16.30

Ukončenie prevádzky

 

Denný poriadok    5-6 trieda

 

6.30

Príchod deti do materskej školy, privítanie

Hry a činnosti podľa výberu detí

Zdravotné cvičenie

 

8.30- 9.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, desiata

 

Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Hry a činnosti podľa výberu detí

Pobyt vonku

 

11.30- 12.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, obed

 

Odpočinok

Krúžková činnosť

 

14.30- 15.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

osobná hygiena, olovrant

 

Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Hry a činnosti podľa výberu detí

Pobyt vonku

 

16.30

Ukončenie prevádzky

 

Príloha C

 Harmonogram práce nepedagogických zamestnancov MŠ

Upratovačky:

7.00 hod.- 15.00               prestávka 0.30 hod. od 13.00 do 13.30 hod.

7.30 hod.- 15.30               prestávka 0.30 hod. od 13.00 do 13.30 hod.

 

Školník:

6.10 hod.- 16.40               prestávka  0,30 hod od  12,10 do 12.40 hod.

prerušenie prac. doby od 12.40 do 15.10 hod

Riaditeľka školskej jedálne:  

pondelok- štvrtok : 8,00 do 15,00 prestávka 0.30 hod. od 13.00 do 13.30 hod.

piatok:                              8,00 do 14,00 prestávka 0.30 hod. od 13.00 do 13.30 hod.

 

Kuchárky:

7.00 hod.- 15.00              

7.15 hod.- 15.15               prestávka 0.30 hod. od 13.00 do 13.30 hod.

 

V prípade závažného dôvodu môže riaditeľka MŠ a riaditeľka ŠJ po dohode so zamestnancami pracovnú dobu upraviť podľa potreby MŠ.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
  Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
 • +421 566422594

Fotogaléria