Navigácia

Školský a denný poriadok

Školský poriadok

Všeobecné ustanovenia

Školský  poriadok Materskej školy Fraňa Kráľa  78 Michalovce, je vypracovaný v zmysle platnej legislatívy, Prevádzkového a Pracovného poriadku  pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení vydaného zriaďovateľom –  Mesto Michalovce, s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy Fraňa Kráľa 78 .

Pojednáva o :

 - výkone práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v škole

- pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,

- prevádzke a vnútornom režime v škole

- podmienkach zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred patologickými javmi

- podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje

PRÁVA A POVINNOSTI DIEŤAŤA A  ZÁKONNÉHO  ZÁSTUPCU                       

(1) Dieťa má právo na

· rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

· bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách,

· vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom,

· individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom,

· úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

· poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

· výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

· organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

· úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

· na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

· na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom podľa § 24.

·  Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

· Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky;

(2) Dieťa je povinné

· neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

· dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy

· chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,

· konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

· ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia,

· rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

(3) Zákonný zástupca dieťaťa má právo

· vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy

· žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona,

· oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom,

· byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

· na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

· zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy na edukačných aktivitách určených ročným plánom školy

· vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia

(4) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný

· vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole

· dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

· dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby,

· informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

· prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,

· predložiť škole lekárske potvrdenie, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi, a nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona, sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

Obsah :

1 Charakteristika MATERSKEJ školy....................................................7

2 PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY.................................................................8

3 Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa

    do materskej školy..................................................................................11

   3. 1  Zápis a prijatie detí do MŠ.............................................................................11

   3. 2 Dochádzka detí do MŠ    ................................................................................12

   3. 3 Úhrada poplatkov za dochádzku.....................................................................14

4 VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY......................................17

   4. 1 Organizácia tried a vekové zloženie detí.........................................................17

   4. 2 Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí.............................................17

    4. 3 Preberanie detí................................................................................................18

    4. 4 Organizácia v šatni.........................................................................................18

    4. 5 Organizácia v umyvárni..................................................................................18

    4. 6 Organizácia v jedálni......................................................................................18

    4. 7 Pobyt vonku....................................................................................................19

    4. 8 Organizácia v spálni........................................................................................19

    4. 9 Organizácia akcií mimo budovy MŠ...............................................................20

    4. 10 Organizácia výučby anglického jazyka, krúžkovej činnosti..........................20

    4. 11 Organizácia v prípade delenia deti................................................................20

    4. 12 Poskytovanie pedagogickej praxe..................................................................21

    4. 13 Účasť detí na súťažiach..................................................................................21

    4.14 Iné opatrenia....................................................................................................21

5 STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE, HYGIENU A BEZPEČNOSŤ DETÍ..............23

6 OCHRANA SPOLOČNÉHO A OSOBNÉHO MAJETKU...................................27

7 Záverečné ustanovenia...........................................................................29

Prílohy..................................................................................................................30

Príloha A.....................................................................................................................31

Príloha B.....................................................................................................................34

Príloha C.....................................................................................................................37

 

I.

 

CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ  ŠKOLY

 

   Materská škola so šiestimi triedami  sa nachádza v areály na ulici Fraňa Kráľa 78. Účelová stavba predškolského zariadenia bola projektovaná pre štyri triedy materskej školy a dve oddelenia jaslí. Úpravou priestorov bolo zriadených 6 tried  pre deti od dvoch rokov po vstup do 1. ročníka ZŠ. Škola poskytuje deťom celodennú, poldennú a v čase adaptačného pobytu najviac štvorhodinovú starostlivosť. Hlavné ciele školy vychádzajú zo záujmu, požiadaviek aj potrieb rodiny a detí sú prispôsobené materiálno-technickým, priestorovým a personálnym možnostiam školy. Materská škola pracuje podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý bol vyhotovený podľa platných zákonov a požiadaviek a prerokovaný v Rade školy dňa 19.9.2016  a  Pedagogickej rade dňa 26.8.2016

II.

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch od 6 30 hod. do 16 30 hod.

Riaditeľka materskej školy : Bc.Erika Zaffová  

Konzultačné hodiny pre verejnosť : streda od 12 00 do 13 00 

Riaditeľka školskej stravovne : Marta Dragúňová

Konzultačné hodiny pre verejnosť : štvrtok od 12 00 do 13 00

Prevádzka školy je odsúhlasená zriaďovateľom -Mestský úrad  Michalovce .

Pracovný čas pedagogických zamestnancov materských škôl

Pracovný čas:         36,25 týždenne /Kolektívna zmluva /

Prestávka:               30 min. denne /Zákonník práce/

Základný úväzok učiteľky: ( NV č.422 /2009)

Priama vých.-vzd. činnosť - 28 hod. týždenne tj. - 5 hod..40 min. denne

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou- 1 hod.35 minút denne

Základný úväzok riaditeľky: ( NV č.422 /2009) podľa počtu tried

Priama vých.-vzd. činnosť 14 h .týždenne tj. -2h 50 min. denne

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou 22 hod. 15 min týždenne tj.  –4 hod. 25 min.  denne

 Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou môžu byť vykonávané v MŠ a doma

 Iná činnosť vykonávaná v materskej škole:

pedagogické a pracovné porady, metodické združenia, služby v škole, rodičovské združenia, poradenská činnosť, krúžková činnosť, zhotovovanie pomôcok, sebavzdelávanie, štúdium odbornej literatúry, kultúrne a spoločenské akcie školy/vystúpenia detí/,písanie mesačných plánov a triednej agendy/diagnostika , rozvojový plán pre deti s OŠD/, vedenie krúžkov, estetická výzdoba triedy a interiéru školy, ostatná mimoškolská činnosť

Pedagogická činnosť vykonávaná doma:

zhotovovanie pomôcok,písomná príprava na vyučovací proces, individuálne štúdium, príprava estetickej výzdoby,,písanie mesačných plánov a triednej agendy/diagnostika , rozvojový plán pre deti s OŠD/, propagácia školy-písanie článkov do novín a odb.tlače

Harmonogram pracovného času pedagogických zamestnancov

 

Dopoludňajšia činnosť:

 

 

 

 

Priama vých.-vzd. činnosť

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou vykonávané v MŠ

 

Prestávka

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou vykonávané doma

 

630- 1210

730- 1310

 

 

1210 -1245

1310 -1345

 

 

1245 - 1315

1345-  1415

 

 

1315- 1415

1415- 1515

 

Popoludňajšia činnosť:

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou vykonávané doma

Prestávka

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou vykonávané v MŠ

Priama vých.-vzd. činnosť

 

 

 

825- 925

845- 945

 

 925- 955

  945-1015

 

955- 1030

1015- 1050

 

1030- 1610

1050- 1630

 

 

 

Harmonogram pracovného času riaditeľky MŠ

 

Dopoludňajšia činnosť

Priama vých.-vzd. činnosť

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou vykonávané v MŠ

 

Prestávka

 

 

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou vykonávané doma

 

740- 1030

 

 

1030- 1355

 

 

1355-  1425

 

 

1425- 1525

 

Popoludňajšia činnosť:

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou vykonávané doma

Prestávka

 

 

 

Ostatné činnosti súvisiace s priamou vých.-vzd. činnosťou vykonávané v MŠ

Priama vých.-vzd. činnosť

 

 

 

 

815- 915

 

 

 

915- 945

 

 

 

945- 1310

 

 

1310- 1600

               

Pracovný čas riaditeľky- konkrétne časť- Priama vých.-vzd. činnosť, sa hlavne v čase adaptácie detí a počas zástupov učiteliek prispôsobuje podmienkám, to znamená, že v čase adaptácie deti prebieha hlavne dopoludnia a v čase zástupov chýbajúcich učiteliek podľa potreby.

Pracovný čas nepedagogických zamestnancov materských škôl

  Pracovný čas:  37 ,5 hod.týždenne

  Prestávka:        30 min. denne

Presné rozvrhnutie pracovného času je v prílohe C

Riaditeľka školy v súlade s Pracovným poriadkom pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení č. 2010-8851/18548:1-141 platným od 15.6.2010 podľa čl. 25 ods. 6 písm. b hodnotí pedagogického zamestnanca ( PZ ) vo svojej priamej riadiacej pôsobnosti. V súlade s § 52 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch riaditeľ hodnotí:

a) výsledky pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti

b) kvalitu vykonávania pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti

c) náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti

d) mieru osvojenia si a využívanie profesijných kompetencií PZ

III.

PODMIENKY PRIJATIA A DOCHÁDZKA DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

3. 1  Zápis a prijatie detí do MŠ

     Deti sa do MŠ prijímajú k začiatku školského roka alebo v priebehu roka, pokiaľ je voľná kapacita. Pri prijímaní deti k  začiatku školského roka zverejní riaditeľka predškolského zariadenia mesiac pred konaním zápisu na hlavnom vchode a tabuli oznamov miesto a čas podania prihlášky a kritéria prijímania. Prednostne sa prijímajú  deti, ktoré dovŕšili piaty rok , deti s odkladom povinnej školskej dochádzky a deti, ktoré dovŕšili vek tri roky a majú osvojené základné hygienické návyky. Deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté iba vtedy, ak majú osvojené hygienické návyky a ak to kapacita MŠ umožní. Ostatné podmienky prijatia deti na nasledujúci školský rok prejedná riaditeľka školy s pedagogickými zamestnancami na pedagogickej rade, ktorá sa koná v mesiaci február. Žiadosť o prijatie si rodič vyzdvihne osobne v MŠ spravidla pred termínom zápisu.Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnom stave od detskej lekárky.  Rodič môže však doniesť aj svoju vlastnú žiadosť. V takomto prípade rodič dokladá lekárske potvrdenie.

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží rodič riaditeľovi  spravidla do 30. mája. Pokiaľ rodič do tohto času rozhodnutie neobdŕžal, upozorní riaditeľa na možnosť odkladu školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v materskej škole.

Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu s prihláškou a dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti  integrácie dieťaťa. K tejto dokumentácii priloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa, ktorý vo svojom posudku spracujú aj návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa. Riaditeľka môže neprijať takéto dieťa vzhľadom k jeho postihu, ak na edukáciu  nemá vytvorené vhodné materiálne, ale aj personálne podmienky . Ak riaditeľka takéto dieťa prijme, vydá rodičovi rozhodnutie o adaptačnom alebo diagnostickom pobyte, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. Po tomto období vydá rozhodnutie o prijatí. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa alebo v prípade, ak rodič zamlčí dôležité fakty o zdravotnom stave dieťaťa ,v záujme jeho zdravého vývinu, v prípade zhoršenia zdravotného stavu, aj v prípade, ak o to požiadajú učiteľky triedy, v ktorej sa dieťa nachádza a uvedú závažné dôvody, prečo nie je vhodné, aby dieťa bolo prítomné v MŠ môže riaditeľka po prerokovaní s rodičmi alebo na základe ich písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky na dohodnutý čas alebo o ukončení tejto dochádzky. Riaditeľka pri takýchto skutočnostiach zároveň môže zákonným zástupcom dieťaťa navrhnúť návštevu špecialistov pre lepšie posúdenie zdravotného stavu dieťaťa. Ak rodič odmietne v takomto prípade absolvovať s dieťaťom psychologické alebo iné odborné vyšetrenia, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné doklady, z ktorých je možné získať informácie , ako postupovať ďalej.

Dôvody, pre ktoré môže riaditeľka MŠ rozhodnúť o predčasnom ukončení dochádzky

• Ak rodič zamlčí dôležité údaje o zdravotnom stave dieťaťa

• Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do MŠ a    MŠ nie je schopná vytvoriť podmienky na výchovu a vzdelávanie dieťaťa

• Ak sa dieťa v MŠ správa agresívne a svojim správaním a prejavmi ohrozuje bezpečnosť a zdravie iných detí v triede

• Ak rodič opakovane – aj po písomnom upozornení  porušuje Školský poriadok MŠ

Rodič môže požiadať písomne o prerušenie dochádzky  dieťaťa do MŠ zo zdravotných a rodinných dôvodov.  Pri prerušení zo zdravotných dôvodov, rodič musí predložiť potvrdenie detského lekára o potrebe tohto prerušenia. Riaditeľka MŠ na základe žiadosti a potvrdenia od lekára vydá rozhodnutie s určením doby prerušenia dochádzky dieťaťa do MŠ. Pri opätovnom nástupe dieťaťa už rodič nepodáva písomnú žiadosť o prijatie do MŠ.

3. 2 Dochádzka detí do MŠ   

     Rodič privádza dieťa do MŠ spravidla do 830 hod. a prevezme ho spravidla po 1430 hod. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič s riaditeľkou alebo triednou učiteľkou. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas  jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil činnosti ostatných detí.

Deti, ktorých rodičia dohodli s riaditeľkou školy poldennú dochádzku a odchádzajú z materskej školy pred spánkom si rodičia môžu vyzdvihnúť v čase od 11:30 do 12:15 hod.

Prevzatie dieťaťa môže pedagogický pracovník odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Učiteľka má právo na ďalší deň žiadať od rodiča lekárske potvrdenie, že dieťa je zdravé a môže navštevovať MŠ. Toto opatrenie je potrebné na ochranu zdravia ostatných detí v triede.

Dôvody pre neprevzatie dieťa do materskej školy ako prevencia ochrany zdravia ostatných detí:

zvýšená telesná teplota

dráždivý kašeľ

zápal očných spojiviek

užívanie antibiotík a iných liekov pri akútnom ochorení a rekonvalescencii

pedikulóza

črevné ťažkosti- hnačky, zápchy, bolenie bruška, zvracanie

infekčné a prenosné choroby.

parazity- mrle, hlísty- príznaky. Šprtanie v nose, svrbenie konečníka

vyrážky spôsobené vírusom- ovčie kiahne, rubeola, osýpky

Ak dieťa ochorie počas dňa, učiteľka dieťa izoluje od ostatných detí a telefonicky kontaktuje rodičov, aby si dieťa prišli vyzdvihnúť. Rodič je povinný vyzdvihnúť si dieťa čo možno v najkratšom čase po oznámení choroby. Všetci zamestnanci materskej školy majú zákaz podávať deťom lieky navrhnuté rodičom. Aj dieťaťu musí byť podaný život a zdravie zachraňujúci liek, rodič musí doniesť potvrdenie lekára o nevyhnutnosti podať tento liek spolu s presným návodom na podanie lieku. Toto potvrdenie je založené v osobnom spise dieťaťa a o tejto skutočnosti musí triedna učiteľka informovať ostatných pedagogických zamestnancov. Konkrétny liek si rodič zabezpečuje sám. Rodič, ktorého dieťa je alergické na niektorý liek je povinný oznámiť to triednym učiteľkám.
Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred / známy dôvod /. V prípade ochorenia a pri nepredvídaných rodinných okolnostiach, neprítomnosť dieťaťa v triede po 8.30 hod. je dôvodom na odhlásenie zo stravy / odhlási pracovníčka školskej jedálne/.

Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni je rodič povinný predložiť škole lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Pri dlhodobej  neprítomnosti dieťaťa  rodič najneskôr do 14 pracovných dní oznámi  dôvod neprítomnosti a predpokladaný čas jeho návratu do kolektívu.

Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi dôvod  aj písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ doloží doklad o bezinfekčnosti  prostredia.

Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľovi dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo závažným spôsobom opakovane poruší školský poriadok, riaditeľ po predchádzajúcom upozornení rodiča, ktoré môže byť telefonicky, ústne alebo písomne, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky do MŠ.

V prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa; ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobné času zamestnancov.

Službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe ako je zákonný zástupca, alebo ním písomne splnomocnená osoba.

V prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately telefonicky kontaktuje rodiča, iných príbuzných , aby si dieťa prišli vyzdvihnúť

Ak si rodič nevyzdvihne dieťa z MŠ 2x po dobe prevádzky školy tj. do 16.30 hod. bez toho, aby mal na to závažný dôvod a vopred sa o tom s učiteľkou nedohodol, bude dieťa z MŠ vylúčené

3. 3 Úhrada poplatkov za dochádzku

            Na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov MŠ prispieva rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť sumou   10 € mesačne, deti mladšie ako 3 roky do dovŕšenia veku troch rokov platia sumu 140 € mesačne. V mesiaci, kedy dovŕšia vek  3 roky platia sumu 10 € mesačne. Príspevok sa neuhrádza za   dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením školskej dochádzky, na základe dátumu narodenia a ktoré k 31.8. príslušného roka dovŕši vek 6 rokov.

Poplatok zákonný zástupca dieťaťa uhrádza do 10. dňa v mesiaci poštovou poukážkou, platbu dokladuje. Spôsob úhrady cez osobný účet oznámi učiteľke. Rodič v prípade bankového prevodu je povinný do doplňujúcich údajov uviesť  aj meno dieťaťa / uvedenie len čísla účtu z ktorého je platba poslaná a VS nepostačuje, taký poplatok nie je možné identifikovať. Ako doplňujúci údaj neuvádzajte ani vlastné priezvisko, ktoré sa nezhoduje s priezviskom Vášho dieťaťa ( prípadne mená príbuzných, ktorí za Vás platbu realizujú ). Takéto platby sa nedajú identifikovať.

O uskutočnení platby predloží rodič doklad o úhrade učiteľkám v triede, ktoré túto úhradu zaevidujú a doklad vrátia rodičovi . V záujme rodiča je odkladať si doklady o úhrade poplatkov.

Pri neuhradení poplatku po 10. dni v mesiaci má učiteľka právo neprevziať dieťa do zariadenia.

Dôvodom oslobodenia od platby je dokladom overený stav hmotnej núdze a návšteva školy dieťaťa na základe rozhodnutia súdu. V prípade prerušenia dochádzky na základe zdravotných dôvodov na celý mesiac môže riaditeľka poplatok odpustiť.  Pokiaľ už rodič na dané obdobie poplatok uhradil a jeho dieťaťu bola prerušená dochádzka do zariadenia na základe písomne podanej žiadosti ( rodič ju vyplní na našom internom tlačive, ktoré dostane na príslušnej triede ),vzniká nárok na vrátenie preplatku . V takom prípade rodič vypíše interné tlačivo Žiadosť o vrátenie poplatku s uvedením čísla účtu a poplatok mu bude následne vrátený alebo po dohode s riaditeľkou MŠ nevyplatí poplatok nasledujúci mesiac a tak sa mu poplatok presunie do ďalšieho mesiaca.

 Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v škole stravuje. Termín, výšku poplatku a spôsob úhrady zverejní riaditeľka školskej stravovne na tabuli oznamov.

V prípade, že rodič neuhradí uvedené poplatky v stanovenom termíne, riaditeľ školy môže po  predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do školy.   

Okrem vyššie menovaných poplatkov rodič jednorázovo uhrádza triedny a školský fond. O jeho výške rozhoduje na svojom prvom zasadnutí v príslušnom školskom roku výbor  rodičovského združenia.                                                                     

IV.

VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY

4.1 Organizácia tried a vekové zloženie detí

 trieda č.  1. 2.             deti od 2-4 rokov     umiestnené v budove B 

             trieda č.  3. 4. 5. 6.    deti od 4-6 rokov     umiestnené v budove A

4. 2 Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí

 Prevádzka MŠ je v čase od 6 30 do 16 30

 Schádzanie od 6 30 do 7 30 v triedach č. 2. a 3. v 1. polroku 2. a4. v druhom polroku , od 7: 30  vo všetkých triedach

 Rozchádzanie po 15 50 z tried č. 2 a 3 v 1. polroku 2. a4. v druhom polroku

O organizácii činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľka v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov. V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov najmenej na 3 týždne. Pre rodičov v čase prerušenia je ponúknutá možnosť umiestniť svoje dieťa v inej MŠ v rámci mesta. V tomto období podľa pokynov riaditeľky materskej školy vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka školy zákonným zástupcom spravidla dva mesiace vopred.

 Počas školských prázdnin (okrem letných) budú rodičia písomne vyjadrovať svoj záujem o prevádzku MŠ. Podľa zistených skutočností bude prevádzka podľa počtu prihlásených deti  v obmedzenom počte tried. V prípade nezáujmu rodičov o prevádzku, respektíve nízkemu záujmu, prevádzka bude z ekonomických dôvodov prerušená.

 Prevádzka materskej školy môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí, alebo môže spôsobiť závažné škody na majetku. V prípade neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov (napr. rozšírený výskyt chrípky a pod.) sa bude materská škola riadiť nariadeniami zriaďovateľa príp. príslušného úradu verejného zdravotníctva

4. 3 Preberanie detí

Dieťa od rodičov preberá učiteľka a zodpovedá zaň od jeho prevzatia až do odovzdania rodičovi, inej splnomocnenej osobe alebo pedagógovi, ktorý ho v práci strieda. Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť svoje dieťa staršie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu. Každú zmenu je rodič povinný bezodkladne nahlásiť v priebehu roka. Pedagogickí zamestnanci evidujú splnomocnenia na triede a v zošitoch na preberanie detí. Pedagóg bez daného potvrdenia nesmie vydať dieťa cudzej osobe.

            Telefonické nahlasovanie o výbere dieťaťa inou osobou, ako je dané na splnpmocnení, respektíve, bez vopred vystaveného splnomocnenia nebudeme akceptovať.

Rodič alebo ním poverená splnomocnená osoba,  je povinný dieťa odovzdávať osobne pedagógovi, prípadne inému zamestnancovi MŠ. Nepreberáme zodpovednosť za bezpečnosť dieťaťa, ktoré rodič poslal do MŠ, respektíve do  triedy samé, prípadne ho nechal v šatni bez dozoru. Rovnako je rodič povinný pri preberaní dieťaťa z MŠ prevziať dieťa od pedagóga v osobnom kontakte. Pokiaľ aj nie je prítomná triedna učiteľka, rodič je povinný ktorejkoľvek učiteľke oznámiť, že si prišiel pre dieťa. Ak rodič aj po prebraní dieťaťa od učiteľky ostáva s ním v areály školy, prípadne na školskom dvore, je za neho zodpovedný on, prípadne osoba, ktorá dieťa prevzala.

4. 4 Organizácia v šatni

Do šatne majú prístup rodičia. Pri vstupe do triedy rodič použije ochranný návlek na obuv. Žiadame rodičov, aby do tried zbytočne nevstupovali. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkutvornosti. Za poriadok v skrinkách a estetickú výzdobu šatne zodpovedá učiteľka príslušnej triedy; za hygienu určená prevádzková pracovníčka.

4. 5 Organizácia v umyvárni

Dieťa má uterák, zubnú kefku a pohár označený značkou. Za pravidelnú výmenu uterákov, hygienu umyvárne zodpovedá prevádzková pracovníčka. Deti sa zdržiavajú v umyvárni za prítomnosti učiteľky, ktorá ich vedie k osvojeniu základných hygienických návykov a samostatnosti pri ich vykonávaní. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatváranie vody, dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľ príslušnej triedy.

4. 6 Organizácia v jedálni

Jedlo sa podáva deťom v k stolovaniu upravenej triede. Predškoláci stolujú pri obede v školskej jedálni. Príprava na obed začína o 11: 20 hod. pre triedy 1. 2., 11: 30 pre deti 3. 4. a 5-tej triedy. Šiesta trieda obeduje o 12-tej hodine. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá riaditeľka školskej stravovne. Tiež zabezpečuje pitný režim počas celého pobytu deti v MŠ. Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedajú učiteľky. Vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, uplatňujú v maximálnej miere individuálny prístup. Počas jedla učiteľka deti nenásilne usmerňuje, prikrmuje mladšie deti podľa potreby. Nenúti ich jesť.

Je zákaz nosiť si vlastné jedlo z domu. Ak má dieťa lekárom zakázané podávanie niektorých druhov jedla- mlieko, mliečne výrobky, je rodič povinný doniesť od lekára odborné lekárske potvrdenie o vylúčení potraviny zo stravy. Podávanie stravy v takomto prípade osobne prerokuje s vedúcou školskej jedálne.

Takisto je zakázané posielať deti do triedy s cukríkom alebo žuvačkou v ústach, prípadne nechávať im tieto veci v šatni v skrinke.

4. 7 Pobyt vonku

Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity a podobne. V záujme zdravého psychosomatického rozvoja dieťaťa sa realizuje každý deň. Výnimkou sú nepriaznivé klimatické podmienky: silný nárazový vietor, silný mráz a dážď. V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2 krát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách. Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy.

Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od 4 do 5 rokov alebo 22 detí starších ako 5 rokov. Pri vyššom počte detí alebo činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor (napríklad sánkovanie, korčuľovanie, plávanie), riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca predškolského zariadenia alebo inú plnoletú osobu, ktorá pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S triedou detí mladších ako 3 roky a detí vo veku od 3 do 4 rokov sa uskutoční vychádzka len v prítomnosti dvoch pracovníkov.

4. 8 Organizácia v spálni

Počas odpoludňajšieho oddychu dbá učiteľka o primerané oblečenie, vetranie spálne. Využíva možnosti muzikoterapie a aromatoterapie. Od odpočívajúcich detí neodchádza. Individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku.

4. 9 Organizácia akcií mimo budovy MŠ

Exkurzie, návštevy divadla, kina, výlety a pod. mimo mesta organizuje škola v zmysle vyhlášky MŠ SR z 23. júla 2008 o materskej škole podľa plánu a organizačného zabezpečenia  po predchádzajúcom informovanom súhlase zákonného zástupcu  dieťaťa. V prípade celodenného podujatia zabezpečí  stravovanie. Škola organizuje 5 denný pobyt v škole v prírode pre deti vo veku 5 rokov v mesiaci máj  podľa záujmu rodičov. Pobyt je zameraný najmä na zdravotnú, environmentálnu, estetickú výchovu a telovýchovno - rekreačnú činnosť. Je organizovaný v zmysle vyhlášky MŠ SR z 23.júla 2008  o škole v prírode. Pri každom opustení areálu MŠ triedna učiteľka vypracováva potrebnú dokumentáciu.

4. 10 Organizácia výučby anglického jazyka, krúžkovej činnosti

V prípade záujmu detí a rodičov o výučbu anglického jazyka a krúžkovej činnosti  zverejnených pre  nastavajúci školský rok, riaditeľka školy zabezpečí súhlas zriaďovateľa a na rodičovskom združení zverejní podmienky výučby. Rodič podpisom potvrdí súhlas s návštevou zvolenej činnosti a s vyučujúcimi dohodne spôsob úhrady. Výučba anglického jazyka a krúžková činnosť, ktorú vykonávajú zamestnanci iných organizácii, s ktorými má riaditeľka MŠ dohodu o spolupráci( nie kmeňoví zamestnanci MŠ) je určená len pre triedy 5 a 6, teda pre deti, ktoré majú 1 rok do nástupu do základnej školy.

Pre materskú školu je dostačujúce, v prípade rozvedených zákonných zástupcov, ak získa súhlas od toho zákonného zástupcu, ktorému je dieťa súdom zverené do výlučnej osobnej starostlivosti lebo v uvedených aktivitách nejde o podstatné otázky výchovy dieťaťa, a teda nie je nevyhnutný súhlas druhého zákonného zástupcu.

Vedúca krúžku je počas jeho trvania zodpovedná za zdravie a bezpečnosť zverených detí. Pred jeho začatím si deti vyzdvihne v triedach u triednych učiteliek a po jeho skončení ich opäť osobne odvedie do kmeňových tried. Krúžky pracujú na základe vlastných plánov práce.

4. 11 Organizácia v prípade delenia detí

V prípade neprítomnosti pedagóga môže riaditeľka školy nariadiť buď zastupovanie alebo ak je v triede nižší počet deti, ak chýba viac pedagógov alebo ak sa trieda rekonštruuje môžu byť deti rozdelené do iných tried. O tom, že sú deti delené do iných tried sú rodičia informovaní písomným oznamom. Súčasťou oznamu je zoznam detí a trieda do ktorej bolo dieťa dočasne zaradené. Do tejto triedy prevádzkoví zamestnanci prenesú osobné veci detí a posteľné prádlo.

Delenie detí je riešené operačne a to v závislosti od počtu prítomných detí a preto zmeny v zaradení dieťaťa do náhradnej triedy sa môžu denne meniť podľa aktuálnej situácie.

4. 12 Poskytovanie pedagogickej praxe

Materská škola môže poskytnúť študentom stredných odborných škôl a vysokých škôl pripravujúcich budúcich učiteľov materských škôl  vykonanie pedagogickej praxe len so súhlasom zriaďovateľa.

4.13 Účasť detí na súťažiach

Deti sa môžu zúčastniť súťaži len s informovaným súhlasom rodiča, v ktorom sú rozpracované bližšie špecifiká konkrétnej súťaž . Pre materskú školu je dostačujúce, v prípade rozvedených zákonných zástupcov, ak získa súhlas od toho zákonného zástupcu, ktorému je dieťa súdom zverené do výlučnej osobnej starostlivosti lebo v uvedených aktivitách nejde o podstatné otázky výchovy dieťaťa, a teda nie je nevyhnutný súhlas druhého zákonného zástupcu.

4. 14 Iné opatrenia

Počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude materská škola dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu (napr. že každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť),

Takisto budú pedagogickí zamestnanci  zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa a  v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy písomne vyžiada, a  obsah tohto písomného stanoviska neposkytnú  žiadnemu z dotknutých zákonných zástupcov   V prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami budú pedagogickí zamestnanci rešpektovať len rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa, t. j. materská škola bude rešpektovať to, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je viazaná na jeho právoplatnosť, pretože toto uznesenie sa stáva právoplatné jeho doručením a márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania; materská škola pritom rešpektuje skutočnosť, že aj napriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované

V prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných zástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach (napr. zabezpečenie krúžkovej činnosti atď.) zastupovať.

Zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službu konajúcej učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky, alebo riaditeľky materskej školy.

Zákonný zástupca je povinný hneď po nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia toto doniesť riaditeľke MŠ, ktorá s ním oboznámi učiteľky triedy, ktorú dieťa navštevuje. Toto rozhodnutie bude tvoriť súčasť osobného spisu dieťa

  V

STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE, HYGIENU A BEZPEČNOSŤ DETÍ

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí pracovníci dodržujú všeobecne záväzné právne predpisy, zákona 355/2007 Z.z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MZ SR č. 527 o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, vyhlášky MZ 521/2007, zákona o výchove a vzdelávaní z 22. mája 2008, vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 o materskej škole,vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva SR č. 306/2008  Z.z. o materskej škole, vyhlášky 305/2008 o škole v prírode, Zákonníka práce,  zákona 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov, Pracovného poriadku vydaného zriaďovateľom, Prevádzkového poriadku a interných pokynov riaditeľa MŠ.

Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví pracovníci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

V celom objekte MŠ je zákaz fajčenia (budova, záhrada) a zákaz požívania alkoholu.

Pri vstupe do triedy sú rodičia povinní použiť návleky.  

Zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov).

Školské úrazy

Neregistrované školské úrazy

Škola vedie evidenciu neregistrovaných školských úrazov.

Evidencia obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia žiaka, ktorý utrpel úraz, deň, hodinu, mesiac a rok vzniku úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis ako k úrazu došlo, charakter úrazu, svedkov úrazu a meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie neregistrovaných úrazov.

Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr.

Registrované školské úrazy

Registrovaný školský úraz je poškodenie zdravia (ďalej len úraz) dieťaťa, ak sa stal

pri výchovno-vzdelávacej činnosti alebo nepovinnej činnosti organizovaných materskou školou alebo v priamej súvislosti s ňou. Je to úraz, ktorý je dôvodom neprítomnosti žiaka v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára trvajúcej viac ako tri dni alebo smrť žiaka.

 

Oznamovanie školských úrazov

 Vznik školského úrazu oznámi :

- dieťa svojej učiteľke, resp. učiteľka si tento úraz všimne

- ak nie je možné oznámiť školský úraz podľa predchádzajúceho odseku, oznámi ho zákonný

zástupca žiaka osobne v škole, písomne, telefonicky alebo elektronickou poštou najneskôr 3.

kalendárny deň nasledujúci po dni vzniku úrazu, nakoľko školy a školské zariadenia sú

povinné školský úraz vyšetriť, spísať záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní a do 7 kalendárnych dní od vzniku školského úrazu zaevidovať ho

prostredníctvom webovej aplikácie.  Ak sa jedná o neplnoletého žiaka, k jeho spísaniu sa prizve zákonný zástupca žiaka. Záznam o registrovanom školskom úraze spíše učiteľ, ktorý mal v čase úrazu dozor.

 

Pedikulóza

     V prípade, že rodič  zistí výskyt vší v domácom prostredí, je povinný túto skutočnosť oznámiť školskému zariadeniu, ktoré dieťa navštevuje.

V prípade, ak učiteľ v školskom zariadení zistí výskyt vší, upovedomí rodiča, ktorý je povinný si dieťa okamžite prevziať z MŠ a následne vykonať represívne opatrenia. Dieťa nenavštevuje školský kolektív až do úplného vyčistenia.

Triedny učiteľ vykonáva pravidelne prehliadku vlasov  minimálne 21 dní po výskyte. Ak sa do 21 dní od výskytu  vši v kolektíve neobjavia, ohnisko možno považovať za skončené.

 

Ochrana pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

Odhalenie šikanovania býva niekedy veľmi ťažké i pre skúseného pedagóga. Najzávažnejšiu negatívnu úlohu pri jeho zisťovaní hrá strach (alebo snaha o utajenie) u obetí, ale aj agresorov a ďalších možných účastníkov.

Pre vyšetrovanie šikanovania  sa odporúča nasledovná stratégia

a)   zaistenie ochrany obetiam,

b)   rozhovor s deťmi, ktoré na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi,

c)   nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami (nikdy nekonfrontovať obete a agresorov),

d)   kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov,

Postup pri zistení a spôsoby riešenia diskriminácie a šikanovania

Z bežných opatrení pre agresorov môže učiteľka a riaditeľka použiť

a)   odporučenie rodičom agresorov vyhľadať odbornú starostlivosť CPPPaP

b)   preloženie žiaka do inej triedy, ak je v nej voľné miesto

         V mimoriadnych prípadoch sa môžu použiť ďalšie opatrenia

a)   oznámenie príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – sociálno-právna ochrana detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletého v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov

b)   vylúčenie dieťaťa z materskej školy

 

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

Materská škola prijíma nasledovné opatrenia:

1. Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.

2. Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie

3. V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru ( napr. „ Nenič svoje múdre telo“ ) a preventívne výukové programy zakomponovať do plánov práce každej triedy.

 4. Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali svoje miesto.

5. Zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia.

6. Dbať na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti.

7. Učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, prípadne študovať literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia.

8. V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ bezodkladne informovať kompetentných ( riaditeľku a zástupkyňu ), ktorí vykonajú okamžité opatrenia.

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v právaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

VI.

OCHRANA SPOLOČNÉHO A OSOBNÉHO MAJETKU

Kľúče od budovy má riaditeľka školy, zamestnankyňa poverená zastupovaním riaditeľky v čase jej neprítomnosti, jedna  z upratovačiek a školník. Obsluhujú ochranný zabezpečovací systém.

V budovách školy je bez sprievodu pracovníka školy zakázaný akýkoľvek pohyb cudzích osôb.

O pol deviatej sa vchody do šatní zamykajú.

Pracovníci chránia a zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si pracovníci plnia v zmysle pracovnej zmluvy, pracovnej náplne a pokynov nadriadených.

Osobné veci si pracovníci školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto.

Po ukončení prevádzky MŠ všetky priestory, elektrické spotrebiče, vodu, WC-splachovače skontrolujú upratovačky v jednotlivých triedach, za ktoré sú zodpovedné, školník, v kuchyni kuchárky, prekontrolujú uzatvorenie okien a vchodové dvere uzamkne po ukončení pracovnej doby školník. 

Pracovníci MŠ po pracovnom čase a v dňoch pracovného voľna sa v priestoroch materskej školy zdržujú iba so súhlasom riaditeľky.

Deti si po dohode rodiča s učiteľkou môžu doniesť do MŠ hračku, respektíve plyšáčika na spanie , no za poškodenie či stratu hračky nenesie MŠ zodpovednosť.

 

Spôsob zaznamenávania zmien v školskom poriadku

V prípade, ak sa ukáže, napr. na základe zmien v právnych prepisoch, príp. po vydaní nových usmernení a pokynov zriaďovateľa, príp. na základe zistení Štátnej školskej inšpekcie atď.,  je potrebné niektoré časti školského poriadku zmeniť alebo vypustiť, tieto zmeny sa budú realizovať to formou dodatkov, ktoré sa číslujú od 1 po N. Dodatok k platnému školskému poriadku je možné vypracovať kedykoľvek v priebehu roka. V prípade, že by počet dodatkov robil školský poriadok neprehľadným a málo výstižným, vydá riaditeľka po predchádzajúcom prejednaní v Rade školy a v pedagogickej rade nový školský poriadok, samozrejme s tým, že v tzv. derogačnej klauzule bude uvedené zrušovacie ustanovenie v tom zmysle, že vydaním nového školského poriadku sa ruší predchádzajúci školský poriadok vrátane všetkých jeho dodatkov

VII.

Záverečné ustanovenia

Školský poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov Materskej školy Fraňa Kráľa 78, Michalovce, deti, ktoré Materskú školu Fraňa Kráľa 78, Michalovce navštevujú a ich zákonných zástupcov. V prípade porušenia vnútorného poriadku môže riaditeľka materskej školy vydať rozhodnutie o uložení výchovného opatrenia, resp. ukončení dochádzky .

Účinnosť tohto dokumentu je od 20.9.2016. Schválením a vydaním Školského poriadku  sa končí platnosť Školského poriadku 2015/16.

Školský poriadok bol prerokovaný na zasadnutí Pedagogickej rady

dňa 26.8.2016.

So školským poriadkom boli nepedagogickí zamestnanci oboznámení na pracovnej porade dňa 30.8.2016.      

Školský poriadok bol prerokovaný v Rade školy dňa 19.9.2016

O prerokovaní Školského poriadku sú záznamy v zápisniciach z Pedagogickej rady, Rady školy aj v zápisnici z Pracovnej porady.

Zákonní zástupcovia detí boli informovaní o vydaní Školského poriadku a o jeho obsahu formou nástenných novín, prípadne na plenárnom Rodičovskom združení a majú možnosť sa s ním oboznámiť prostredníctvom webového sídla MŠ. Školský poriadok je zároveň k nahliadnutiu v riaditeľni školy a vo vstupnej chodbe v budove B.

Za  Materskú školu Fraňa Kráľa 78, Michalovce

Bc. Erika Zaffová , riaditeľka školy                                                ....................................

                                   

Za zriaďovateľa : Mesto Michalovce

zodpovedný vedúci zamestnanec                                                    .....................................

 

Za Radu školy

Viera Dojčáková predsedníčka RŚ                                                .....................................                                                 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
    Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
  • +421 566422594

Fotogaléria