Navigácia

 • Oznam 27.2.2021

  Milí rodičia,

  v pondelok 1.3.2021 bude MŠ fungovať iba pre deti z kritickej infraštruktúry a pre deti, ktorých rodičia nemôžu vykonávať prácu z domu na základe potvrdenia ich zamestnávateľa tak, ako doteraz.

  Od utorka 2.3.2021 

  na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach zo dňa 25.02.2021 Krízový štáb mesta Michalovce rozhodol o obnovení prevádzky materských škôl a 1. stupňa základných škôl a individuálneho vzdelávania na ZUŠ pre I. stupeň prezenčne.

  Zároveň upozorňujeme, že pri návrate detí do škôl je nevyhnutné, aby sa všetci , ktorých sa to týka, čiže rodičia, deti aj zamestnaci školy riadili aktuálnym manuálom MŠVVaŠ SR – školským semaforom, platnými uzneseniami Vlády SR, rozhodnutiami ministra ŠVVaŠ SR a výhlaškami ÚVZ SR, resp. RÚVZ MI.

  V prípade sprísnených opatrení vyhlásených ústrednými štátnymi orgánmi, ktoré by bránili ich otvoreniu, bude rozhodnutie Krízového štábu Michalovce bezpredmetné a školy sa budú riadiť nariadeniami ústredných štátnych orgánov.

  Vstup do areálu MŠ ako aj do jej priestorov je možný iba s negatívnym testom alebo na základe výnimky. Negatívny test je potrebné na požiadanie predložiť. 

  Návšteva  MŠ dieťaťom  je možná iba za dodržania nasledujúcich podmienok:

  • Pri nástupe do školy rodič predkladá čestné vyhlásenie , ktoré si môžete vytlačiť a nájdete ho v časti dokumenty . V tomto čestnom vyhlásení rodič potvrdzuje , že má negatívny test na covid, ktorý nie je starší viac ako 7 dní, zároveň potvrdzuje , že je si vedomý právnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých údajov.
  • Nie je potrebné doložiť kópiu negatívneho testu, rodič však podľa § 1 ods. 2 písmeno b. Vyhlášky 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky môže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov MŠ iba ak  sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RTPCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní

  Milí rodičia, chcem Vás poprosiť , aby ste našu stránku sledovali aj naďalej , pretože niektoré opatrenia sa môžu zmeniť dokonca aj neskoro večer tesne pred nástupom do MŠ.

 • Oznam o prevádzke MŠ od 8.2.2021- ZMENA

  Vážení rodičia!

  Krízový štáb mesta Michalovce dňa 06.02.2021 (sobota) rozhodol vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 (britská mutácia) v okrese Michalovce, že materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce pokračujú naďalej v nezmenenej forme ako doteraz, to znamená :

  • pre rodičov z kritickej infraštruktúry a
  • pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje výkon práce z domu.

  Návšteva  MŠ dieťaťom  je možná iba za dodržania nasledujúcich podmienok:

  • Pri nástupe do školy rodič predkladá čestné vyhlásenie , ktoré si môžete vytlačiť a nájdete ho v časti dokumenty ako odkaz na stránku ministerstva školstva. V tomto čestnom vyhlásení rodič potvrdzuje , že má negatívny test na covid, ktorý nie je starší viac ako 7 dní, zároveň potvrdzuje , že je si vedomý právnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých údajov.
  • Nie je potrebné doložiť kópiu negatívneho testu, rodič však podľa § 1 ods. 2 písmeno b. Vyhlášky 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky môže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov MŠ iba ak  sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RTPCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
  • Ak nastúpi dieťa, ktoré v predchádzajúcom období MŠ nenavštevovalo rodič predkladá

  aj  POTVRDENIA OD ZAMESTNÁVATEĹA , že povaha jeho práce mu neumožňuje prácu z domu a za prácou z domu dochádza.

  Aj z týchto detí sú vylúčené tie, ktoré majú nariadenú karanténu.

 • Oznam o pokračovaní v prevádzke

  Vážení rodičia,

   

  na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach a záverov Krízové štábu mesta Michalovce zo dňa 18.02.2021 Vám oznamujeme, že prevádzka materskej školy sa v plnom rozsahu  neobnovuje do 26.02.2021, ale pokračuje v terajšom režime . 

  Pre návštevu MŠ naďalej platia podmienky uvedené v ozname z dňa 8.2.2021- zmeny

  Zmena v prevádzke materskej školy  podľa Covid automatu od 01.03.2021 Vám bude podľa možností oznámená koncom budúceho týždňa.

 • Oznam o prevádzke MŠ od 8.2.2021

  Milí rodičia,

  prikladáme znenie rozhodntia ohľadom otvorenia MŠ od 8.2.2021. Zároveň  upozorňujeme, že vzhľadom na nestálu situáciu a časté zmeny, je neustále potrebné sledovať našu web stránku, pretože do pondelka sa môže situácia opäť zmeniť.

  Momentálne na základe uznesenia Vlády SR a na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 3.2.2021 v súlade s opatrením ÚVZ SR Mesto Michalovce ako zriaďovateľ MŠ a ZŠ otvára MŠ dňa 8.2.2021.

  Návšteva  MŠ dieťaťom  je možná iba za dodržania nasledujúcich podmienok:

  Pri nástupe do školy rodič predkladá čestné vyhlásenie , ktoré si môžete vytlačiť a nájdete ho v časti dokumenty. V tomto čestnom vyhlásení rodič potvrdzuje , že má negatívny test na covid, ktorý nie je starší viac ako 7 dní, zároveň potvrdzuje , že je si vedomý právnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých údajov.

  - Podľa manuálu „Návrat do škôl“ test platí 7 kalendárnych dní, a preto je potrebné testovanie pravidelne opakovať.

  - Pri akéjkoľvek zmene zdravotného stavu učiteľka na základe zhodnotenia ranného filtra je oprávnená dieťa neprevziať.

  - Do MŠ nemôžu nastúpiť deti, ktoré majú nariadenú karantému. Rodič je povinný túto skutočnosť oznámiť učiteľke v triede , prípadne riaditeľke MŠ. Nástup po ukončení karantény je možný iba s potvrdením od detského lekára.

  Veríme, že všetkým nám ide o to, aby boli Vaše deti v materskej škole v bezpečí a vy bez obáv o ich zdravie a preto budete k plneniu prijatých opatrení pristupovať maximálne zodpovedne.

  Vopred Vám za to ďakujeme.

   

   

 • Oznam o prevádzke MŠ v týždni od 1.2.2021

  Milí rodičia!

  V budúcom týždni materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, to znamená aj naša MŠ,  postupujú ako tento týždeň . To znamená , že aj naďalej platia tieto podmienky pre nástup:

  MŠ je otvorená :

  - Pre rodičov detí pracujúcich v kritickej infraštruktúre- deti zdravotníkov, hasičov, vojakov, učiteľov podľa prejaveného záujmu

  - Pre rodičov detí, ktorým povaha ich práce nedovoľuje prácu z domu- NA ZÁKLADE POTVRDENIA OD ZAMESTNÁVATEĹA a negatívneho testu absolvovaného v dňoch od 18.1.2021.

  Aj z týchto detí sú vylúčené tie, ktoré majú nariadenú karanténu.

  Prosíme rodičov, ktorí spĺňajú tieto podmienky a v predchádzajúcich týždňoch  ich dieťa MŠ nenavštevovalo, ale od budúceho týždňa ho do MŠ chcú dať, nech to oznámia svojej učiteľke, prípadne mailom na adresu MŠ: 02.ms.michalovce@gmail.com. Je to potrebné pre určenie počtu otvorených tried.

  Pri nástupe je potrebné vypísať Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nájdete v časti Dokumenty alebo Vám ho dajú učiteľky .

   

 • Oznam o prevádzke MŠ v týždni od 18.1.2021 do 22.1.2021

  Milí  rodičia!

  V budúcom týždni materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, to znamená aj naša MŠ,  postupujú ako tento týždeň . To znamená , že aj naďalej platia tieto podmienky pre nástup:

  MŠ je otvorená :

  - Pre rodičov detí pracujúcich v kritickej infraštruktúre- deti zdravotníkov, hasičov, vojakov, učiteľov podľa prejaveného záujmu

  - Pre rodičov detí, ktorým povaha ich práce nedovoľuje prácu z domu- NA ZÁKLADE POTVRDENIA OD ZAMESTNÁVATEĹA 

  Aj z týchto detí sú vylúčené tie, ktoré majú nariadenú karanténu.

  Prosíme rodičov, ktorí spĺňajú tieto podmienky a v týždni od 11.1.2021 do 15.1.2021 ich dieťa MŠ nenavštevovalo, ale od budúceho týždňa ho do MŠ chcú dať, nech to oznámia svojej učiteľke, prípadne mailom na adresu MŠ: 02.ms.michalovce@gmail.com. Je to potrebné pre určenie počtu otvorených tried.

  Pri nástupe je potrebné vypísať Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nájdete v časti Dokumenty alebo Vám ho dajú učiteľky .

  Chcem poprosiť rodičov nastupujúcich detí, aby vo vlastnom záujme a z dôvodu ochrany zdravia všetkých a vzhľadom na situáciu  absolvovali testovanie . Absolvovanie testovania však nie je podmienkou.

   Vyjadrenie ministra školstva nájdete na linku: https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/

 • Oznam o otvorení MŠ

  Milí rodičia!

  Zriaďovateľ materskej školy Mesto Michalovce na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 5.1.2021 rozhodol o   otvorení  MŠ od 11. 1.2021 podľa nasledujúcich podmienok.

  - Pre rodičov detí pracujúcich v kritickej infraštruktúre- deti zdravotníkov, hasičov, vojakov, učiteľov podľa prejaveného záujmu

  - Pre rodičov detí, ktorým povaha ich práce nedovoľuje prácu z domu- NA ZÁKLADE POTVRDENIA OD ZAMESTNÁVATEĹA 

  Aj z týchto detí sú vylúčené tie, ktoré majú nariadenú karanténu.

  Pri nástupe je potrebné vypísať Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nájdete v časti Dokumenty alebo Vám ho dajú učiteľky .

  Chcem poprosiť rodičov nastupujúcich detí, aby vo vlastnom záujme a z dôvodu ochrany zdravia všetkých a vzhľadom na situáciu  absolvovali testovanie . Absolvovanie testovania však nie je podmienkou.

  Učiteľky jednotlivých tried materskej školy budú v priebehu 7.1. 2021  robiť  medzi rodičmi prieskum záujmu o návštevu materskej školy ich dieťaťom/deťmi.

  Na základe prieskumu sa v MŠ otvorí príslušný počet tried.

  Takisto Vás prosíme , aby ste zvážili návrat dieťaťa do mš, ak žijete v domácnosti so staršími osobami alebo s osobami zdravotne oslabenými alebo ak je oslabená imunita dieťaťa

   

  Celé rozhodnutie je k nahliadnutiu v časti dokumenty.

   

   

   

 • Prerušenie prevádzky MŠ v čase vianočných prázdnin

  Vážení rodičia!

  Na základe zisteného záujmu o prevádzku našej MŠ zo strany rodičov  a so súhlasom zriaďovateľa riaditeľka MŠ prerušuje prevádzku v MŠ od 21.12.2020 do 8.1.2021 vrátane . Obnovenie prevádzky a nástup detí do MŠ je od 11.1.2021. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať prostredníctvom našej web stránky.

  Prajem Vám krásne Vianoce a ďakujem Vám všetkým za spoluprácu v roku 2020.

  Bc. Erika Zaffová

 • Krásne a požehnané Vianočné sviatky

  Milí naši rodičia!

 • Oznam o zmenách platných od 9.11.2020

  Milí rodičia, materská škola ešte do stredy 11.11.2020 pôjde v obmedzenom režime. Pre tých, ktorí však do MŠ postupne nastúpia platia opatrenia dané ÚVZSR a to následovne:

  Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení (1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona sa v období od 9. novembra 2020 05:00 hod. do 15. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení v územných obvodoch okresov Senica, Skalica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Vranov nad Topľou, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok.

  Výnimky zo zákazu nájdete na stránke

  https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_14_2020.pdf?fbclid=IwAR3pbz7e0sJ2IaA7zOgkaGbsLhW1wX4UZndRosA7Vft_O1PLt1m3RtTp1lw

  Preto Vás prosím, aby ste sa pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ v čase do 15.11.2020 preukázali certifikátom o negatívnom výsledku testovania. Týmto certifikátom sa preukazuje každá osoba, ktorá dieťa privedie alebo vyzdvihne.

  Ďalšie usmernenie ministra školstva o tom, kto môže respektíve nemôže do MŠ nastúpiť nájdete na stránke

  https://www.minedu.sk/data/att/17860.pdf

   

  Takisto Vás prosím o vypísanie Vyhlásenia o bezinfekčnosti a to zákonným zástupcom dieťaťa. Bez tohto vyhlásenia dieťa učiteľka nemôže prebrať. Vyhlásenie sa nachádza v časti dokumenty.

  Milí rodičia, ďakujeme Vám za doterajšiu ústretovosť a spoluprácu a nezabúdajte na to, že všetky tieto opatrenia majú slúžiť k ochrane zdravia nás, ale hlavne Vašich detí.

 • Informácie k prevádzke MŠ

  Milí rodičia, zajtra , v utorok 3.11.2020 bude mať materská škola sanitačný deň- bude robená dezinfekcia všekých priestorov školy. Pre deti je teda MŠ zatvorená

  Prevádzka MŠ bude obnovená pre deti dňa 4.11.2020 tj. v stredu. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme čo najrýchlejšie informovať.

  Pri nástupe do MŠ sa zamestnanci a rodičia riadia dokumentom vydaným ministrom školstva Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“.

  Z tohto dokumentu prikladáme odstavce týkajúce sa zákonných zástupcov:

  1.     Ak je dieťa  v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa.   Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

  2.     V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva z 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“) je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu. a) Podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 16. Prosíme preto rodičov, aby pre ochranu zdravia svojich detí , ale aj zamestnancov, toto opatrenie dodržali a pri vstupe do priestorov MŠ sa týmto negatívnym testom preukázali. Toto opatrenie je prijaté preto, aby sme v budúcnosti mohli nerušene fungovať ďalej bez akýchkoľvek obmedzení alebo bez prerušenia prevádzky.

  3.     V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, v zmysle vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy

   a) Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

  b) Dieťa v materskej škole ktoré sa nezúčastnilo testovania, majú podľa § 1 ods. 2 písm. f) a q) vyhlášky č. 16 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti

  4.     Rodič dieťaťa pri nástupe dieťaťa do MŠ predkladá okrem certifikátu  s negatívnym výsledkom aj   Vyhlásenie zákonného zástupcu. Toto vyhlásenie si môžete stiahnúť v časti Dokumenty. 

  5.     Celé znenie Usmernenia si môžete pozrieť na stránke

  https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/ 

   

  Verím, že spoločne sa nám podarí túto situáciu čo najlepšie zvládnuť.

  Bc. Erika Zaffová

  Najčastejšie otázky týkajúce sa nástupu do MŠ po 2.11.2020. Na otázky odpovedal minister školstva

  OTÁZKY A ODPOVEDE K FUNGOVANIU ŠKÔL PO TESTOVANÍ

  Vyberám vaše najčastejšie otázky v súvislosti s fungovaním škôl a testovaním a pripájam odpovede na ne:

  RODIČ

  1. Čo sa stane, ak je jeden rodič pozitívny?

  Ak je iba jeden člen domácnosti pozitívny, celá domácnosť ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii, vrátane žiaka. Pri návrate žiaka do školy sa požaduje potvrdenie od lekára.

  2. Môže žiak navštevovať školu, ak jeden rodič nebol na testovaní?

  Vzhľadom na ochranu žiakov aj učiteľov v škole odporúčame rodičom neumiestniť dieťa do materskej školy a v základnej škole využiť ospravedlnenie žiaka na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (teda 3. november, 4. november, 5. november, 10. november a 11. november). Do týchto dní sa nepočítajú víkendy ani prázdniny.

  Ak ale rodič potrebuje dať dieťa do školy, dieťa môže v zmysle vyhlášky ÚVZ č. 16 vstupovať do budovy školy. Rodič bez negatívneho testu však do školy vstúpiť nesmie.

  3. Môže netestovaný rodič odprevadiť dieťa do školy?

  Odprevadenie pred školu vyhláška č. 16 ÚVZ nezakazuje. Podľa vyhlášky ale nemôže dospelá osoba bez negatívneho testu vstupovať do vonkajších a vnútorných priestorov školy. Rodičom však odporúčame, aby zvážili neumiestniť dieťa do MŠ alebo ospravedlniť žiaka zo ZŠ.

  Škola informuje, že žiak, ktorého rodič sa netestoval, nemôže navštevovať školu. Čo s tým?

  Ide o staré opatrenie. Aktuálne platí nová vyhláška ÚVZ č. 16 z 30 októbra 2020. Podľa nej má žiak 0-4. ročníka ZŠ, žiak špeciálnej ZŠ alebo iné dieťa do desať rokov výnimku a nemusí pri vstupe do budovy predkladať negatívny test. Rodičom ale ministerstvo odporúča, aby zvážili neumiestniť dieťa do MŠ alebo ospravedlniť žiaka zo ZŠ.

  4. Môže škola požiadať rodiča alebo inú osobu pri vstupe do budovy o preukázanie sa negatívnym testom?

  Áno. Pri vstupe do budovy môže podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 16 ÚVZ riaditeľ alebo poverený zamestnanec požadovať od osoby vstupujúcej do budovy preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke z testovania.

   

 • Jesenné prázdniny

  Rozhodnutie Ministra školstva , vedy, výskumu a športu

  Vážení rodičia,

  na základe ROZHODNUTIA Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/ 17949:1-A1810 z dňa 23. októbra 2020 a následného usmernenia k postupu MŠ z dňa 27.10.2020 a zároveň na základe usmernenia zriaďovateľa MŠ sa v termínoch 30. októbra a 2.novembra 2020 uskutočnia jesenné prázdniny. 

  To znamená, že v uvedených termínoch Materská škola v prevádzke nebude. 

  V termínoch 6. a 9. novembra 2020 bude prevádzka v MŠ podľa zisteného záujmu rodičov. O všetkých zmenách, ktoré môžu vyplynúť z momentálnej situácie , respektíve po uskutočnení celoplošného testovania,Vás budeme informovať.

  Vážení rodičia,

  vieme, že niektoré opatrenia sa menia z dňa na deň, možno aj z hodiny na hodinu. Preto Vás chceme poprosiť o ústretovosť a pochopenie aj keď vieme, že niekedy to je ťažké. 

  Bc. Erika Zaffová , riaditeľka MŠ

 • Informácie zo zasadnutia výboru RZ

  Vážení rodičia,

  Pretože momentálna situácia nám neumožňuje urobiť v materskej škole plenárne rodičovské združenie, zvolil výbor rodičov na návrh riaditeľky  spôsob na sprostredkovanie informácii o činnosti RZ prostredníctvom nášho školského webového sídla .

  Dovoľte mi preto, aby som takto Vás oboznámila s faktami, ktoré by sme ináč prejednávali na plenárnom zasadnutí. To, že ste boli informovaní a že prejednávané body beriete na vedomie, potvrďte prosím svojim podpisom v jednotlivých triedach.

  1. Predstavenie výboru RZ

  Vo výbore RZ je zastúpená každá trieda svojim triednym dôverníkom.

  1. trieda- Mgr. Jana Špontáková

  2. trieda- Bc.  Veronika Michalková

  3. trieda- Ing. Lucia Novotňáková

  4. trieda- Lucia Sotáková

  5. trieda- Mgr.Alena Zuberová

  6. trieda Petra Melegová

  Štatutárom RZ je Bc. Veronika Michalková

  Výbor RZ si na svojom stretnutí vypočul Správu o  hospodárení s finančnými prostriedkami rodičovského združenia za rok 2019-20. Táto správa je k nahliadnutiu u učiteliek v jednotlivých triedach.

  Takisto bol prednesený návrh rozpočtu čerpania financií pre školský rok 2020-21. Vzhľadom na terajšiu situáciu, keď nevieme , či sa budú môcť uskutočňovať spoločné akcie rodičov a deti, rozpočet sa bude dopĺňať priebežne podľa požiadaviek učiteliek po následnom schválení rodičovským výborom. Zatiaľ sú v ňom vyčlenené financie na Mikulášske balíčky , varhany, prehrávač hudby a estetizáciu priestorov MŠ.

  Rodičovský výbor na svojom stretnutí takisto ako každý rok schválil výšku rodičovského príspevku do RZ. Príspevok zostáva nezmenený, o jeho výške a spôsobe úhrady Vás budú takisto informovať učitelia v jednotlivých triedach.

  Milí rodičia, chcem Vás poprosiť , aby ste sa dôkladne oboznámili so školským poriadkom MŠ, ako aj so všetkými dokumentami týkajúce sa Organizácie výchovy a vzdelávania v tomto období, aby nedochádzalo k zbytočným konfliktom pri nerešpektovaní opatrení . Opätovne Vás žiadame o dodržiavanie opatrení týkajúce sa nosenia rúška, dodržiavanie vzdialenosti, dezinfekcie rúk ako aj dodržiavanie času nevyhnutného na Váš pobyt v MŠ. Všetky dokumenty týkajúce sa prevádzky a činnosti MŠ sa nachádzajú jednak na webovom sídle MŠ, ale v tlačenej podobe aj vo vstupných priestoroch  MŠ.

 • Zmena opatrení

  MIlí rodičia a návštevníci MŠ

  V súvislosti s aktualizovanými informáciami MŠVVaŠ SR zo dňa 16. 09. 2020 v rámci opatrení proti šíreniu COVID-19 oznamujeme nasledovné vybrané skutočnosti:

  • Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia . Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
  • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby 
  • Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod).
 • Pokyny riaditeľky MŠ k 02. 09. 2020

  Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali  pokyny k novému školskému roku 2020/2021.

  Pokyny riaditeľky MŠ Fraňa Kráľa 78, Michalovce pre zákonných zástupcov detí k otvoreniu škôl a školských zariadení od 01.09.2020 až po dobu trvania pandémie ochorenia COVID- 19, respektíve po vydanie nových pokynov.

  Riaditeľka MŠ Fraňa Kráľa 78, Michalovce vydáva pokyny v súlade s pokynmi MŠVVaŠ SR a pokynmi mesta Michalovce ako jej zriaďovateľa„ Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021“.

  Zákonný zástupca je povinný dodržiavať všetky nasledujúce pokyny riaditeľky materskej školy upravujúce podmienky MŠ Fraňa Kráľa 78 Michalovce s účinnosťou od 01.09.2020

  Prevádzka materskej školy sa bude realizovať za dodržania určených hygienických, epidemiologických a bezpečnostných pravidiel.

  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021 v období od 02.09.2020 do 14.09.2020 sa riadi špeciálnym usmernením počas obdobia pri otvorení nového školského roka.

  Prevádzka MŠ:

  1. Prevádzka MŠ bude od 6:30 hod. do 16:30 hod. Budova sa uzamkne o 8,30 hod., po tomto čase dieťa prijaté v tento deň už nebude. Znovuotvorenie budovy bude o 15,00 hod. V období adaptácie  bude budova MŠ otvorená aj počas obeda pre deti, ktoré budú domov odchádzať na obed..

  Žiadame zákonných zástupcov, aby svoje deti vyzdvihli z MŠ do 16:15 hod. kvôli možnosti dezinfekcie priestorov.

  2. Schádzanie detí a odovzdávanie detí:

  Osoba sprevádzajúca dieťa - V prvý deň iba zákonný zástupca dieťaťa- pred prvým nástupom dieťaťa  vypíše a podpíše v deň nástupu dva dokumenty a to Zdravotný dotazník a Vyhlásenie o bezinfekčnosti Tlačivá odovzdá zamestnancovi MŠ. Tieto tlačivá sa nachádzajú v časti Dokumenty, prosíme o ich vytlačenie, vypísanie a odovzdanie pri prvom nástupe do MŠ. V prípade, ak nemáte možnosť tieto dokumenty vytlačiť doma, budú k dispozícii u učiteliek jednotlivých tried- vypísaním doma však predídeme zbytočnému predlžovaniu času v mš.

  3.  Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu vo vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

   Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

  Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vnútorných priestoroch by nemal presiahnuť10 minút.

  Vstup do priestorov MŠ iba s rúškom alebo iným adekvátnym prekrytím úst a nosa. 

  Rodič pri vstupe do priestorov MŠ  vydezinfikuje postrekom  ruky sebe aj dieťaťu.

  Dieťa si v šatni zloží rúško, náhradné rúško nechá v šatníkovej skrinke. Do priestorov triedy vstupuje bez rúška.

  Sprevádzajúca osoba sa pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

  Zákonný zástupca odovzdáva dieťa pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme prvý deň spolu s príslušnými dokumentami  a na základe záveru ranného zdravotného filtra.

  Každodenný ranný filter bude prísne posudzovaný a vyhodnocovaný pedagogickým zamestnancom, a preto žiadame rodičov, aby zvážili pri akejkoľvek neistote o zdravotnom stave dieťaťa dochádzku do MŠ ešte doma, aby sa predišlo konfliktom a problémom v MŠ.

  V prípade, ak pedagogický zamestnanec pri rannom filtri nezachytí žiadny príznak, a príznak sa u dieťaťa objaví počas dňa, bude o tom informovať zákonného zástupcu telefonicky, aby si bezodkladne vyzdvihol dieťa z MŠ. Dieťa do príchodu rodiča bude izolované v miestnosti na tento účel zriadenej. Rodič sa následne hlási s dieťaťom u svojho pediatra.

  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID – 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného pedagogického zamestnanca a riaditeľa školy. 

  Naďalej :

  • Je zákaz vstupovať do triedy
  • Výmena posteľnej bielizne je 1x týždenne.
  • Platí zákaz nosenia hračiek a iných predmetov z domu

  Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID -19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

   

  Bližšie informácie budú umiestnené na nástenných novinách vo vstupných chodbách obidvoch budov. Naďalej však v platnosti zostáva Školský poriadok MŠ Fraňa Kráľa 78, Michalovce, s ktorým sa môžete oboznámiť na našej stránke. 

 • Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

  Milí rodičia predškolákov,končiacich návštevu MŠ

  v súlade s § 16 ods. 2 školského zákona absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole získa dieťa predprimárne vzdelanie .

  Dokladom o získanom predprimárnom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré sa vydáva na predpísanom tlačive schválenom ministerstvom školstva v štátnom jazyku.

  S účinnosťou od 1. septembra 2017 materská škola vydáva osvedčenie na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

  Preto, ak máte záujem o vydanie Osvedčenia pre svoje dieťa je potrebné podať žiadosť o vydanie riaditeľke MŠ prostredníctvom učiteliek v triede.

 • Prázdninová prevádzka

  Milí rodičia našich detí, ktorí momentálne MŠ nenavštevujú,

  ak si potrebujete poriešiť , čo s dieťaťom počas letných prázdnin, nahláste to prosím telefonicky do 18.6.2020 do 12,00 hod. Naša MŠ je cez prázdniny otvorená do 17.7.2020- funguje formou zberných tried.

 • Podmienky dochádzky do MŠ platné od 15.6.2020

  Milí rodičia, ak ste sa rozhodli dávať Vaše dieťa  v období od 15.6.2020 toto sú základne pravidlá pri dochádzke do MŠ v tomto období :

  • Do MŠ môžu nastúpiť iba deti z rodín, ktoré nie sú v karanténe
  • Prevádzka MŠ bude maximálne 10 hodín tj. Od 6,30,00 do 16,30. Budova sa uzamkne o 8,30 hod., po tomto čase dieťa prijaté v tento deň už nebude. Znovuotvorenie budovy bude o 15,00 hod. O 16,30 sa budova MŠ zamyká.
  • Rodič dieťaťa, ktoré od vyhlásenia núdzového stavu až do  15.6.2020 v MŠ nebolo, vypíše Vyhlásenie o bezinfekčnosti.
  •  Do budovy je dovolené vstupovať iba s rúškom.
  • Pri vstupe do budovy  rodič vydenzifikuje ruky pripraveným dezinfekčným prípravkom sebe aj dieťaťu .
  • Dieťaťu bude preventívne  meraná teplota. Od 6,30 do 7,30 teplotu meria učiteľka v zbernej triede, od 7,30 do 8,30 teplotu meria nepedagogický zamestnanec .
  • Dieťa rodič odvedie do šatne , kde ho  prezuje a odvedie do triedy, kde ho odovzdá učiteľke.
  • Dieťa musí mať v skrinke v šatni rezervné rúško
  • V šatni môžu byť naraz maximálne dvaja rodičia.
  • V ďalších priestoroch mimo šatní- spojovacie chodby v budove A – triedy 3. až 6.- rodič je povinný použiť návleky.
  • Rodič sa v budove MŠ zdržiava iba minimálne  a to na čas prezutia , prípadne prezlečenia dieťaťa a odovzdanie dieťaťa učiteľke.
  • Je dôležité aj naďalej dodržiavanie odstupov.
  • Je zákaz vstupovať do triedy
  • Výmena posteľnej bielizne je 1x týždenne.
  • Naďalej platí zákaz nosenia hračiek a iných predmetov z domu

  Verím, že spoločnými silami, vzájomným rešpektom a dodržaním pravidiel túto situáciu zvládneme.

 • Oznam pre rodičov nastupujúcich deti 1.6.2020

  Oznam pre rodičov nastupujúcich deti

  Milí rodičia, chcem Vám len pripomenúť základne pravidlá pre nadchádzajúce obdobie a to:

  • Prevádzka MŠ bude maximálne 9 hodín tj. Od 7,00 do 16,00. Budova sa uzamkne o 8,30 hod., po tomto čase dieťať prijaté v tento deň už nebude. Znovuotvorenie budovy bude o 15,10 hod.O 16,00 sa budova MŠ zamyká.
  • Dieťa, ktoré nenastúpi v pondelok, môže opätovne nastúpiť až v nasledujúci týždeň v pondelok. Počas týždňa sa skupina nemôže meniť.
  • Ráno pri príchode do MŠ je potrebné počítať s tým, že do budovy budete vstupovať iba po jednom . Vášmu dieťaťu bude každý deň meraná teplota a rodič bude vypisovať prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. 
  • Dieťa vo vstupnej chodbe odovzdáte poverenému zamestnancovi MŠ a tá ho vezme do šatne a následne odovzdá učiteľke.
  • Dieťa môže do mš priviesť a takisto z mš vyzdvihnúť iba osoba, ktorá žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti
  • Ak sa rozhodnete dať svoje dieťa v tomto období do MŠ, musíte taktiež počítať s určitým zdržaním pri odovzdaní a preberaní dieťaťa aj s ďalšími mimoriadnymi opatreniami zavedenými pre toto obdobie  a v plnej miere ich rešpektovať
  • Verím, že spoločnými silami, vzájomným rešpektom a dodržaním pravidiel túto situáciu zvládneme.
 • Informácie k podávaniu žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ Fraňa Kráľa 78, Michalovce na školský rok 2020/21

   

  Vážení záujemcovia o zápis dieťaťa do MŠ Fraňa Kráľa 78. 

  Riaditeľka MŠ oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ môžu rodičia podávať  aj naďalej podľa nižšie uvedených pokynov, avšak kapacita MŠ je už naplnená

  V zmysle zaslaného usmernenia  zo strany zriaďovateľa k zápisu detí do materských škôl , v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce na školský rok 2020/2021 uskutoční v termíne od 30. apríla do 13. mája 2020

    Žiadosť si rodič môže stiahnuť na webovom sídle školy msfkrala.edupage.org  v časti Žiadosti a tú po vyplnení a podpísaní         

  rodič odošle elektronickou formou na emailovú adresu materskej školy a to: 02.ms.michalovce@gmail.com

  V prípade záujmu o osobné doručenie žiadosti, respektíve vyzdvihnutie tlačiva, jeho vypísanie a zároveň odovzdanie priamo v objekte MŠ, bude toto možné za dodržania bezpečnostných pravidiel a to:

  1. Vstup povolený iba v rúšku
  2. V prípade , ak sa stretne viacero osôb dodržanie dostatočného odstupu
  3. Tlačivo vypísané vlastným doneseným perom

  Termíny pre osobné doručenie:

  1. 30.4.2020 v čase od 8,00 hod. do 10,00 hod
  2. 4.5.2020  v čase od 8,00 hod. do 11,00 hod.
  • Dieťa prijíma riaditeľka materskej školy na základe písomnej žiadosti rodiča bez prítomnosti dieťaťa.
  • Potvrdenie od lekára sa pri zápise nevyžaduje
  • ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt
  • Potvrdenie od lekára rodičia prijatých deti  doložia najneskôr pri nástupe dieťaťa do materskej školy.

      Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma dieťa spravidla  od troch do šiestich rokov veku. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov, deti s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

  Ďalšie podmienky zápisu:

  1. Prednostne sú prijímané deti, ktoré majú v MŠ súrodenca
  2. Pred nástupom do materskej školy musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky( dieťa musí byť odplienkované)

  Riaditeľka môže vyhovieť žiadostiam len do naplnenia kapacity MŠ.

  O dátume a spôsobe prevzatia rozhodnutia o prijatí/ nepríjatí dieťaťa do MŠ bude rodič informovaný prostredníctvom webového sídla MŠ.

  Vzhľadom na mimoriadnu situáciu  bližšie informácie je možné získať emailom alebo na ich webových stránkach.

  Hlavné priority Mš:

  - zdravý životný štýl:

  • využívanie filtračného systému vody
  • využívanie filtračného systému vzduchu na úpravu ovzdušia tried hlavne v chrípkovom období

  - Rozvíjanie enviromentálneho cítenia deti a ochrana životného prostredia

  ponúkame

  Vysokú úroveň predprimárneho vzdelávania

        -    absolvent predprimárneho vzdelávania získa základné vedomosti, zručnosti, schopnosti a postoje, aby bol pripravený na ďalšie, primárne, vzdelávanie a pre aktívny život v spoločnosti

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
  Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
 • +421 566422594

Fotogaléria