Navigácia

Plán práce

Plán práce 2019/20

   

Materská škola Fraňa Kráľa 78, Michalovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Plán práce školy

 

Školský rok 2019/20

 

 

 

 

 

 

Spracovala: Bc. Erika Zaffová                   dátum spracovania:             22.8.2019

     Riaditeľka Mš                                   dátum vydania:                    1.9.2019

 

 

 

 

Obsah

Úvod.................................................................................................................................. 3

1 Všeobecná charakteristika MŠ.....................................................................................4

1.1 Charakteristika a základné identifikačné údaje o škole................................4

1.2 Personálne obsadenie materskej školy..........................................................4

1.3 Zameranie materskej školy............................................................................5

1.4 Pedagogicko organizačné pokyny na školský rok 2019/20 pre materské školy.......................................................................................................................6

1.5 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok

2018/20...................................................................................................................8

 2 Pedagogický proces..................................................................................................   14

2.1 Vlastné ciele v školskom roku 2019/20.................................................14

2.2 Hlavné úlohy výchovno- vzdelávacej práce................................................15

2.3 Plán podujatí v školskom roku 2019/20...................................................20

3 Profesionálny rast zamestnancov................................................................................23

4 Spolupráca s inými výchovno- vzdelávacími inštitúciami.........................................25

4.1 Spolupráca so Základnou školou na ul. Kpt. Nálepku a 

3. Základnou školou.............................................................................................26

          4.3 Spolupráca so Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického ....................28

          4.4 Spolupráca s Mgr. Adela Kužmová - Jazyková škola a škôlka...................29

5 Materiálno technické zabezpečenie podmienok MŠ .................................................30

6 Záverečné ustanovenia..................................................................................................33

 

Prílohy plánu práce  2019/20

 

Plán  pracovných porád

Plán  rodičovských združení

Plán  a harmonogram zasadnutí  pedagogickej rady

Plán práce metodického združenia

Plán a harmonogram vnútroškolskej kontroly

 

 

 

Úvod

Plán práce Materskej školy Fraňa Kráľa 78, Michalovce platný pre školský rok 2019/20  vychádza z :

Analýzy hodnotenia edukačnej činnosti za predchádzajúci školský rok

Záverov z vnútroškolskej kontroly

Záverov z hospitačnej činnosti,

Zo súčasných právnych predpisov

Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR pre školský rok 2019/20

Požiadaviek rodičov na školu

Školského vzdelávacieho programu

Tento plán slúži ako pracovný materiál a môže byť v prípade potreby aktualizovaný počas školského roka operatívnymi zásahmi

Je vypracovaný v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( Školský zákon ), Zákonom 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ako aj s Vyhláškou 308/2009 o materskej škole a Vyhláškou MŠVVaŠ SR 305/2008 o škole v prírode.

 

Úlohy školy na školský rok 2019/20 sú záväzné pre všetkých zamestnancov v rámci

kompetencií a vytýčenia zodpovednosti s termínom splnenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Všeobecná charakteristika MŠ

      Materská škola so šiestimi triedami  sa nachádza v areály na ulici Fraňa Kráľa 78. Účelová stavba predškolského zariadenia bola projektovaná pre štyri triedy materskej školy a dve oddelenia jaslí. Úpravou priestorov bolo zriadených 6 tried  pre deti od troch

( výnimočne od dvoch) rokov po vstup do 1. ročníka ZŠ. Škola poskytuje deťom celodennú, poldennú a v čase adaptačného pobytu najviac štvorhodinovú starostlivosť. Hlavné ciele školy vychádzajú zo záujmu, požiadaviek aj potrieb rodiny a detí sú prispôsobené materiálno-technickým, priestorovým a personálnym možnostiam školy.

Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy: Materská škola Fraňa Kráľa 78, Michalovce

Adresa školy: Fraňa Kráľa 78, Michalovce 071 01

Telefón: 056/6422594

Webová stránka: https://msfkrala.edupage.org/

E-mail: 02.ms.michalovce@gmail.com

Vedúci zamestnanci: Bc. Erika Zaffová, riaditeľka školy

                                    Marta Dragúňová, riaditeľka školskej jedálne

Rodičovská rada:

Predseda  RZ , ktorý je zároveň  štatutárny zástupca Rodičovského klubu pri MŠ Ul. F. Kráľa 78, Michalovce................................. podpredsedníčka Ing. Vladimíra Hladová ,zapisovateľka  Mgr. Alena Zuberová, pokladníčka ............................

Členovia: Ing. Lucia Novotňáková ,...............................................

Rada školy pri MŠ Fraňa Kráľa 78, Michalovce:

a) Zvolení zástupcovia rodičov Devěčková Martina Mgr..................................................................

b) za pedagogických zamestnancov  Viera  Dojčáková ( predseda RŠ) a Darina Bursíková  

c) za nepedagogických zamestnancov Milan Hrehovčík

d) delegovaní zástupcovia mesta Katarína Poláková Ing, Martin Nebesník Mgr, Marián Sabovčík Mgr., Ján Várady Mgr.

 

1.2 Personálne obsadenie

   Počet  pedagogických pracovníkov vrátane riaditeľky Materskej školy je 13. Všetci pracovníci sú pedagogicky a odborne spôsobilí.

1. trieda 2.- 3.ročné deti:  Triedna učiteľka:   Lukačová Ingrid

                                          Učiteľky: Bc. Nikola Pirčáková, riaditeľka Mš  Bc. Zaffová Erika

2. trieda 3. - 4.ročné deti:  Triedna učiteľka: Komendová Emília

            Učiteľka: Ľochová Daniela

 3. trieda 4. –5.ročné deti :Triedna učiteľka: Demková Ingrid

             Učiteľka: Kocurová Mária

4. trieda 4. - 5.ročné deti : Triedna učiteľka: Bursíková Darina

            Učiteľka:  Hrobáková Anna

5. trieda 5. - 6.ročné deti : Triedna učiteľka: Bc. Kunčiková  

             Učiteľka: Mihaľková Viera,

6. trieda 5. - 6. ročné deti: Triedna učiteľka: Dojčáková Viera

             Učiteľka: Mgr. Michalečková Stanislava

Menný zoznam nepedagogických pracovníkov :

Školník:                      Hrehovčík Milan

Upratovačky:              Berešová Jana, Bodnárová Terézia, Capuličová Alžbeta

Riaditeľka ŠJ:             Dragúňová Marta

Hlavná kuchárka:       Senkuličová Jana

Kuchárky:                   Kolesárová Anna, Winklérová Eva

V šiestich triedach je prihlásených 130  deti vo veku od 2,5- 6 rokov. Stravovanie zabezpečuje štvorčlenný personál školskej jedálne.

Edukačná činnosť vychádza zo

- Školského vzdelávacieho programu Ovocníčkovia

- Rozvíjajúceho programu pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

 

1.3 Zameranie materskej školy

 

Hlavnou prioritou našej Materskej školy je

 • ochrana a podpora zdravia deti,
 • ochrana a tvorba životného prostredia
 •  rozvoj prosociálneho správania a cítenia
 • rozvoj osobnosti dieťaťa po stránke intelektuálnej

 

Organizácia školského roka

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).

 2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

 3. V čase školských prázdnin sa prevádzka MŠ upravuje podľa počtu detí , ktoré v tomto období budú MŠ navštevovať. Záujem o návštevu MŠ v čase prázdnin zisťujú učiteľky u všetkých rodičov. V prípade, že rodičia v čase prázdnin MŠ nepotrebujú, bude prevádzka v MŠ na toto obdobie prerušená.

4. Prevádzka MŠ sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite. O dĺžke a čase prerušenia informuje riaditeľka rodičov alebo zákonných zástupcov (ďalej len „zákonný zástupca“) takisto o možnosti dochádzky detí do inej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

5. V mesiaci máj sa uskutoční Škola v prírode pre deti končiace dochádzku do MŠ z tried 5 a 6 a to buď 5 dní nepretržite alebo formou poldenných alebo celodenných výletov v rámci jedného týždňa.

6. Počas roka približne raz v mesiaci sa uskutoční akcia pre všetky deti podľa ponuky- divadelné predstavenie,  beseda , sokoliari, karneval, návšteva polície, hasičského a záchranného zboru a podobne.

 

1.4 Pedagogicko organizačné pokyny na školský rok 2019/20 pre materské školy

1. Odporúča sa priebežne sledovať stanoviská a informatívne materiály dostupné na http://www.minedu.sk/stanoviska-a-informativne-materialy/, ktoré sú priebežne aktualizované.

 2. Odporúča sa priebežne sledovať webové sídlo ŠPÚ, na ktorom sú priebežne aktuálne zverejňované odporúčané metodické materiály na podporu výchovno-vzdelávacej činnosti, dostupné na http://www.statpedu.sk/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zsgym/materska-skola/ alebo na http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodickepodnety/predprimarne-vzdelavanie-metodicke-listy.html.

3. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti uplatňovať integráciu vzdelávacích oblastí, realizovať vzdelávacie aktivity s integrovaným obsahom. Rešpektovať autonómiu a momentálne dispozície dieťaťa, jeho učebný štýl, podporovať jeho aktivitu, tvorivosť, sebarealizáciu a sebaprezentáciu. Napomáhať sebareflexii dieťaťa vzhľadom na jeho úspechy a neúspechy, podporovať dieťa v jeho pokroku. Napomáhať dieťaťu reflektovať, reagovať a hodnotiť výsledky činností spoluhráčov. Pri rozvíjaní kritického a tvorivého myslenia rešpektovať vývinové špecifiká detí predškolského veku.

4. Grafomotorické zručnosti detí rozvíjať postupne, v spolupráci s rodinou, s dôrazom na správny úchop písacieho a kresliaceho materiálu, primeranú pracovnú plochu a správnu polohu tela počas činnosti.

5. Podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí pravidelnou dennou realizáciou zdravotných cvičení a pobytu vonku, ktorého realizáciu nie je možné bezdôvodne vynechávať. Odporúča sa využívať hudobno-pohybové hry a pohybové hry so spevom ako súčasť zdravotných cvičení a pobytu vonku. Sezónne aktivity a výcviky realizované v súlade s podmienkami konkrétnej MŠ využívať ako nástroj podpory zdravia a prevencie obezity.

6. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti uplatňovať bádateľský prístup, zaraďovať experimenty a exkurzie a vytvárať príležitosti na získavanie reálnych skúseností s predmetmi, javmi a situáciami. Vytvárať deťom príležitosti na porovnávanie a zdôvodňovanie rozdielu medzi realitou a fikciou.

7. Digitálne technológie a sledovanie televízie využívať ako jeden z nástrojov osobnostného rozvoja detí v súlade so ŠVP, s dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí predškolského veku.

8. Dramatickú hru chápať ako komplex vzdelávacích činností smerujúcich k rozvíjaniu aktivity, fantázie, predstavivosti a tvorivosti detí, podnecovať deti k tvorivému sebavyjadreniu prostredníctvom rolových hier. Rozvíjať a obohacovať obrazotvornosť, fantáziu, podporovať a uplatňovať intuíciu, rozvíjať tvorivosť detí.

9. Vytvárať a rozvíjať u detí cit ku krásam svojho regiónu, prírody, ľudového umenia a kultúrneho dedičstva našich predkov.

10. Podporovať rozvíjanie medziľudských vzťahov, zlepšovať fungovanie a kvalitu vzťahov v skupine, podporovať vytváranie priaznivej sociálnej atmosféry v triedach.

11. Rešpektovať právo dieťaťa na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v štátnom jazyku a v materinskom jazyku dieťaťa patriaceho k príslušnej národnostnej menšine.

12. Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky sa považuje za dieťa so ŠVVP len vtedy, ak mu príslušné poradenské zariadenie diagnostikovalo ŠVVP. Odporúča sa využívať metodický materiál Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v MŠ je na http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/ucebnice-metodikypublikacie/rozvijajuci_program.pdf.

13. Ak MŠ ponúka krúžkovú činnosť, zabezpečovať ju najmä internými pedagogickými zamestnancami, v priestoroch MŠ, v súlade so ŠkVP a len v popoludňajších hodinách po minimálne 30 minútovom odpočinku. Odporúča sa krúžkovú činnosť začať realizovať po 15.00 hodine, aby krúžková činnosť nenarúšala odpočinok a činnosti realizované v súlade so ŠkVP. Pri realizovaní krúžkovej činnosti rešpektovať psychohygienické požiadavky a pedagogické zásady. 14. ILČ v MŠ môže vykonávať iba školský logopéd a logopéd, ktorý je kmeňovým zamestnancom poradenského zariadenia zaradeného v sieti škôl a školských zariadení. ILČ sa poskytuje podľa potreby, nielen deťom rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Poskytovanie ILČ sa nepovažuje za krúžkovú činnosť, môže sa realizovať aj v dopoludňajších hodinách. Frekvencia ILČ je závislá od individuálnych potrieb detí.

15. Odporúča sa na realizáciu dopravnej výchovy prednostne využívať dopravné ihriská finančne podporované MŠVVaŠ SR.

16. Pri výchovných problémoch detí spolupracovať so zákonnými zástupcami, poskytovať im odborné konzultácie.

17. Podporovať rôznymi aktivitami, činnosťami pre deti, zákonných zástupcov a širokú verejnosť Deň materských škôl na Slovensku, ktorým je 4. november, deň založenia prvej detskej opatrovne na území Rakúsko – Uhorska. V roku 2019 oslavujeme 190. výročie jej vzniku prostredníctvom celoslovenskej konferencie Odkaz prvej detskej opatrovne pre súčasné materské školy, ktorá sa bude konať dňa 6. novembra 2019 v Banskej Bystrici.

18. Nadväzovať a rozvíjať partnerské vzťahy MŠ s inštitúciami predprimárneho vzdelávania v zahraničí aj v rámci aktivít profesijných organizácií, zapájať sa do medzinárodných projektov a partnerstiev v oblasti predprimárneho vzdelávania aj prostredníctvom medzinárodného programu partnerstvo škôl eTwinning. Informácie sú zverejnené na http://www.minedu.sk/etwinning/ a na webových sídlach programu: www.etwinning.net, www.etwinning.sk.

 

Úlohy z POP sú rozpracované bližšie v Pláne práce

 

1. 5 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy

za školský rok 2018/19

 1. Štatistické údaje o materskej škole k 30.6.2019
 • výchovná starostlivosť (uveďte celodenná alebo poldenná) :  celodenná
 • právna subjektivita MŠ (uveďte áno alebo nie):     nie
 • alokované pracoviská MŠ (uveďte adresy) : nie sú         
 • celkový počet tried v MŠ: 6                          počet detí v MŠ spolu:  133
 • počet dvojročných detí: 1                            počet 3 – 4 ročných detí: 29
 • počet 4 – 5 ročných detí: 39                        počet  5 – 6 ročných detí: 64
 • počet rómskych detí: 0                                    z toho 5-6 ročných rómskych detí: 0
 • počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia : 1                       z toho 5-6 ročných : 1
 • počet rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia : 0      z toho 5-6 ročných : 0
 • počet špeciálnych tried: 0                                  
 • počet integrovaných detí v bežných  triedach: 0
 • počet detí končiacich predškolskú prípravu, odchádzajúcich do ZŠ: 34
 • počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky: 2

 

Zamestnanci školy :

 • počet učiteľov vrátane riaditeľa školy - fyzický stav : 13 + 1 MD                                                                            prepočítaný stav : 13
 • počet asistentov učiteľa v MŠ :       0                             spôsob ich financovania : -  
 • počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady : 0
 •  z toho študujúcich za účelom doplnenia kvalifikácie na SŠ : -                    na VŠ: -
 • počet nepedagogických zamestnancov v MŠ -       fyzický stav :  8       

prepočítaný stav : 8

Prehľad o dochádzke detí do MŠ :

 • priemerná dochádzka detí za celý školský rok : 93
 • počet nevybavených žiadostí rodičov o prijatie dieťaťa do MŠ:  0

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy

 1. počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe :0
 2. počet pedagógov, ktorí absolvovali priebežné vzdelávania : 10

uveďte: názov vzdelávania a poskytovateľ:

MPC Košice

Multikultúrnou výchovou proti predsudkom a rasizmu

1. atestácia

SOFTIMEX

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní

Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako   príprava na rozvoj čitateľských zručnosti žiakov na ZŠ

Práca v digitálnom svete

Inšpirácia

Rozvíjanie fonologického uvedomovania ako prípravy na konvenčné čítanie s porozumením u deti PV a žiakov prvého ročníka ZŠ

PRO SOLUTION

Autokorektívne učebné pomôcky vo výchove a vzd.detí PV

Ľudia v kontakte

Kooperácia materskej školy s rodinou v súčasných podmienkach

NSS- Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite

školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet

 

Stiefel

Prírodné a technické vzdelávanie v MŠ

 

 1. počet pedagógov, ktorí absolvovali jednorazové podujatia : 0
 2. absolvoval riaditeľ školy prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov ? áno
 3. je zaradený riaditeľ školy do prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov?  nie

Údaje o aktivitách školy : 

 Aktivity školy pre rodičov a komunitu v meste

 Klub zdravia – revitalizačné  cvičenie a prednášky o zdravom životnom štýle 2x týždenne

  Akcie pre rodičov a detí:

 • Tekvicová party tvorivá dielňa pre rodinu - tvorba z prírodnín, propagácia zdravého stravovania s ochutnávkami
 • Vianočná besiedka vianočné vystúpenia deti

      -     Deň rodiny -  vystúpenie, športové popoludnie a tvorivé dielne s rodičmi

  Aktivity školy

September

Divadlo Rožňava predstavenie La muzika

Tekvicová party- jesenné tvorivé dielne

Október

1.kolo 9. ročníka mestskej ligy MŠ v pohybovej zdatnosti o Pohár primátora mesta

November

2.kolo 9. ročníka mestskej ligy MŠ v pohybovej zdatnosti o Pohár primátora mesta

1. stretnutie v rámci projektu Otvorená aréna

Vyber si svoj šport- oboznámenie so šport. aktivitami mesta

Divadlo na predmestí- Janka a Danka

December

2. stretnutie v rámci projektu Otvorená aréna

Vitaj Mikuláš

Mikuláš v ZŠ- návšteva ZŠ P. Horova

Prehliadka literárnej tvorby- knižnica Michalovce

Vianočné vystúpenia – všetky triedy

Návšteva 3.ZŠ Moskovská- oboznámenie sa s priestormi, aktivity detí

Divadelná akadémia ZŠ T.J. Moussona- Zrkadielko, povedzže mi

Kurz korčuľovania- 5 stretnutí

Január

3. stretnutie v rámci projektu Otvorená aréna

ZŠ P. Horova- prehliadka priestorov školy, účasť na otvorených hodinách

Karneval s Ujom Ľubom

Február

4. stretnutie v rámci projektu Otvorená aréna

Marec

5. stretnutie v rámci projektu Otvorená aréna

3.kolo 9. ročníka mestskej ligy MŠ v pohybovej zdatnosti o Pohár primátora mesta

ZŠ P. Horova - Divadelné predstavenie O dvanástich mesiačikoch

Vystúpenie deti na MsÚ ku dňu žien

Ujo Ľubo- predstavenie- O dvanástich mesiačikoch

3.ZŠ Moskovská- účasť na otvorenej hodine

ZŠ Okružná, MI- mladí chemici- ukážky pokusov a experimentov

Stretnutie s logopedičkou- depistáž a následne 8 stretnutí

Apríl

6. stretnutie v rámci projektu Otvorená aréna

Testy školskej zrelosti- CPPPaP Michalovce

4.kolo 9. ročníka mestskej ligy MŠ v pohybovej zdatnosti o Pohár primátora mesta

Slávik MŠ – súťažná prehliadka v speve

Skríningové meranie zrakových parametrov u detí

Máj

5. stretnutie v rámci projektu Otvorená aréna

Dúhová paleta- výtvarná prehliadka

Ujo Ľubo- Ako Kubo šťastie hľadal

Noc v MŠ

Návšteva hasičského zboru- ukážky činnosti

Vychádzka do centra mesta- spoznávanie jeho dominánt

MFK Michalovce- výber futbalových talentov –ZŠ Krymská

Záverečné predstavenie žiakov súkromnej umeleckej školy pána Buráša

Návšteva Vinianskeho jazera

Návšteva kaštieľa v Humennom- rozprávkové putovanie

Návšteva Hvezdárne Michalovce

Návšteva ranča Pozdišovce- oboznámenie sa s domácimi zvieratami

Absolvovanie testov malej logickej olympiády

Mestská športová olympiáda

Jún

Oslavy dňa detí na školskom dvore

Návšteva jelenej obory Drahňov

Návšteva 22.mechanizovaného prápora v Michalovciach

Deň rodiny v spolupráci s RZ

Sokoliari

Jazda na poníkoch na školskom dvore

Rozlúčka s predškolákmi-diskotéka s ujom Lubom

 

údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená :

Projekty, do ktorých je škola zapojená

 

„ Školské ovocie“

 

 

 

Projekt „ Európsky program podpory konzumácie  ovocia a zeleniny v školách“ s finančnou podporou EU

Školský mliečny program

 

 

 Projekt zameraný na zvýšenú konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov s finančnou podporou EÚ   

 „ Želkova škôlka“                                    Projekt zameraný na výchovu a vzdelávanie v oblasti dopravnej výchovy

„ Otvorená aréna“                                    Projekt zameraný na rozvoj pohybovej zdatnosti deti

„ Korčuľovanie“                                        projekt zameraný na rozvoj korčuliarskej gramotnosti

Vlastné projekty školy:

„ Tráva je koberec pod nohy detí“       Projekt zameraný na rozvoj zdravého životného štýlu           

„ Svet okolo nás“                                     projekt zameraný na spoznávanie prírodného a kultúrneho bohatstva

„ Zelená záhrada“                                     Projekt zameraný na environmentálnu výchovu

„ Jarné prebúdzanie“                              Projekt zameraný na pracovnú výchovu a pestovateľské práce

„ Lopta je môj kamarát“                          Projekt zameraný na prosociálnu výchovu- kolektívne loptové hry

 

„ Športujeme celý rok“                           Projekt zameraný na rozvoj pohybových zručností detí prostredníctvom sezónnych aktivít- korčuľovanie, kolobežkovanie, bicyklovanie, sánkovanie, kĺzanie, guľovanie

 

oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky : zdravá výživa, zdravý životný štýl, prosociálna výchova, environmentálna výchova

 

oblasti, v ktorých sú nedostatky : nedostatky sú zväčša materiálno- technického vybavenia a to:

      - klimatizácia do troch tried

- vytvorenie telocvične pre deti

- vytvorenie ihriska pre loptové športové hry

- oprava vonkajšej fasády a vonkajších terás

- abstinencia asistenta v triedach s problémovými deťmi

- vybavenie novým funkčným nábytkom

 

                                                                                                           Bc. Erika Zaffová 

 

 

 

 

II. Pedagogický proces

 

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálnomotorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Cieľmi predprimárneho vzdelávania sú:

· napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi,

· uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú i základnú

školu),

· podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou,

· rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa

v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti,

· prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa,

· uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými

inštitúciami (pri zachovaní etického princípu spolupráce) s rešpektovaním potrieb

dieťaťa,

· získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich

pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich

nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi (pediater, logopéd,

psychológ, atď.).

 

2.1 Vlastné ciele v školskom roku 2019/20

Pri stanovení týchto cieľov sme vychádzali z analýzy hodnotenia edukačnej činnosti záverov, zo záverov vnútroškolskej kontroly, zo záverov z hospitačnej činnosti, z Pedagogicko-organizačných pokynov , zo zamerania MŠ

      Naša materská škola má okrem cieľov zahrnutých v ŠVP, ktoré sú povinné pre každú materskú školu, rozšírený svoj ŠkVp o tieto ďalšie ciele:

V oblasti zdravia a zdravého životného štýlu

 • rozvíjať u detí v čo najväčšej možnej miere zodpovednosť za svoje psychické aj fyzické zdravie, viesť ich k jeho ochrane a upevňovaniu

V oblasti ochrany životného prostredia

 • rozvíjať u detí vnímavosť k potrebám okolia, k prostrediu i k prírode
 • poznávať prírodu prostredníctvom bádania, experimentovania a skúmania

V prosociálnej oblasti

 • viesť deti k všestrannej, účinnej a otvorenej komunikácii
 • viesť deti k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom, ich kultúre a duchovným hodnotám
 • viesť ich k hrdosti na svoju vlasť
 • rozvíjať u detí schopnosť rešpektovať prácu a úspechy nielen svoje, ale aj iných a zároveň ich viesť k vzájomnej spolupráci
 • rozvíjať u detí schopnosť niesť zodpovednosť za svoje konanie a správanie
 • posilňovať v nich úctu k rodičom, súrodencom, zamestnancom MŠ, ale aj k deťom

V oblasti intelektuálneho rozvoja osobnosti dieťaťa

 • vhodnou motiváciou detí viesť ich k snahe o ďalšie vzdelávanie
 • vo väčšej miere podnecovať deti k tvorivému mysleniu a samostatnému riešeniu problémov využívaním vhodných inovatívnych metód
 • rozvíjať u detí logické myslenie

 

2.2 . Hlavné úlohy výchovno- vzdelávacej práce

 

V oblasti intelektuálneho rozvoja osobnosti dieťaťa

 

Výchovno – vzdelávací proces realizovať podľa Školského vzdelávacieho programu „Ovocníčkovia“                                                                          T: stály

                                                                                                          Z: všetky učiteľky MŠ

O každom dieťati viesť pedagogickú diagnostiku podľa dohodnutej formy a tým nachádzať čo najúčinnejší spôsob pre jeho edukáciu                                          T: stály

                                                                                                          Z: triedne učiteľky MŠ

Pripraviť dieťaťu podnetné prostredie -tvorivosťou, nápaditosťou a flexibilitou učiteliek podnecovať deti k záujmu a oduševneniu pre rôzne činnosti, T: stály

                                                                                                          Z: všetky učiteľky MŠ

Pri rozvoji dieťaťa využívať stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti prepojené so životom. Využivať experinentovanie a bádanie detí,                                           T: stály

                                                                                                          Z: všetky učiteľky MŠ

 

 

Rozvíjať správnu výslovnosť, gramatickú správnosť rečového prejavu dieťaťa

T: stály

                                                                                                          Z: všetky učiteľky MŠ

Podchytiť nadané deti a cieľavedomé sa im venovať                       T: stály

                                                                                                          Z: všetky učiteľky MŠ

Nachádzať nové formy individuálneho prístupu voči hyperaktívnym deťom, málo aktívnym deťom a deťom s poruchami správania                                               T: stály

                                                                                                          Z: všetky učiteľky MŠ

Vo väčšej miere využívať ľahko ovládateľné nástroje Orffovho inštrumentára, detské hudobné nástroje a hudobný nástroj.                    T: stály

                                                                                                          Z: všetky učiteľky MŠ

Grafomotorické zručnosti detí zlepšovať cielene s využitím vhodných

písadiel a materiálov, premyslene vyberať a využívať predlohy a pracovné listy.

T: stály

Z: učiteľky všetkých tried

Využívať dopravné ihrisko v záujme utvárania poznatkov o bezpečnom a etickom správaní sa na komunikáciách a predchádzania detským úrazom a nehodám;

T: podľa uváženia učiteľky

Z: učiteľky 5-6 triedy

Zorganizovať podujatie s policajným zborom Michalovce na tému Bezpečnosť na ceste

T: máj

Z:  Riaditeľka Mš

Oboznámiť deti s prácou požiarnikov.

T: máj

Z: Nováková

 

Eliminovať v záujme zachovávania psychohygieny detí dlhotrvajúce riadené aktivity.

Nepoužívať spôsob vyučovania uplatňovaný v základnej škole, ale vo väčšej miere využívať metódy a formy práce bližšie vývinovým a vekovým osobitostiam dieťaťa.

T : stály

Z: učiteľky všetkých tried

Uplatňovať všetky formy organizácie: individuálnu, skupinovú, frontálnu alebo kombinovanú, v závislosti od cieľov a obsahu výchovy a vzdelávania, rešpektujúc pritom rozvojové možnosti a schopnosti detí a špecifiká učenia sa detí predškolského veku

T : stály

Z: učiteľky všetkých tried

Vo výchovno- vzdelávacej práci viac využívať problémové učenie, vytvárať

priestor na hodnotenie, a podporovať sebahodnotenie detí.

T : stály

Z: učiteľky všetkých tried

Oboznámiť deti s počítačovou terminológiou

T: priebežne

Z: učiteľky 3.-6. triedy

Pri práci využívať interaktívne tabule v triedach č.4,5a 6

T: priebežne

Z: učiteľky 3.-6. triedy

Zabezpečiť depistáž školskej zrelosti v spolupráci CPPPaP

T: apríl

Z: riaditeľka školy

V spolupráci s lektorkou jazykovej školy oboznamovať deti s cudzím jazykom – anglický

T: stály

Z: riaditeľka školy

 

V prosociálnej oblasti

 

Rozvíjať  schopnosť pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať T: stály

                                                                                                          Z: všetky učiteľky MŠ

Vyzdvihovať jedinečnosť dieťaťa                                                    T: stály

                                                                                                          Z: všetky učiteľky MŠ

Posilniť individuálny prístup k deťom so sociálne znevýhodneného prostredia                                                                                                                            T: stály

                                                                                                          Z: všetky učiteľky MŠ

Pripraviť a zrealizovať Tvorivé dielne ( tekvicová párty)

T : október

Z: učiteľky všetkých tried

Pracovať s talentovanými deťmi a zorganizovať školské kolo v sólovom speve.

T: marec

Z:  Mgr. Michalečková,

Vytvoriť a starať sa o bezpečné, estetické a podnetné prostredie počas celého roka, prispôsobovať ho plneným úlohám a aktualizovať ho  v súlade s ročnými obdobiami

T: počas celého roka

Z : triedne učiteľky

Zapájať sa do literárnych a výtvarných akcií a podujatí organizovaných mestom a inými organizáciami

T : stály

Z:Lukáčová,

Uskutočniť Deň Mikuláša

T: december

Z: učiteľky

Uskutočniť Vianočné posedenie spojené s kultúrnym vystúpením

T: december

Z: učiteľky

V prípade oprávneného podozrenia , že deti sú psychicky, alebo fyzicky

týrané ohlásiť bezodkladne riaditeľke školy.

T: stály

 Z: učiteľky

Na základe záujmu deti vytvoriť v triedach č. 5 a 6 vhodné krúžky na rozvíjanie tvorivosti  a pohybovej zdatnosti a talentu deti

T : október- jún

Z: učiteľky 5.-6. triedy

Neustále , pri všetkých vhodných príležitostiach podporovať a utvárať u detí národné povedomie a hrdosť na svoj región( návšteva múzea, )

T: stály, jún

Z: učiteľky všetkých tried

Počas celého roka vštepovať deťom ľudové tradície a ľudovú kultúru a využívať ich najmä na vystúpeniach v MŠ, aj mimo nej.

T: stály

 Z: učiteľky

Prostredníctvom divadelných predstavení oboznámiť deti s dramatickým umením

T: podľa ponuky

Z: riaditeľka školy

 

V oblasti zdravia a zdravého životného štýlu

Dodržiavať dĺžku pobytu vonku, umožniť deťom dostatok voľného pohybu bez zbytočného organizovania

 T: stály

                                                                                                          Z: všetky učiteľky M

Realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného

štýlu                                                                                                   T: stály

                                                                                                          Z: všetky učiteľky MŠ

Monitorovať fyzickú aktivitu detí, zapojiť sa do športových aktivít organizovaných mestom

T: 4 x ročne

Z. učiteľky 5.-6. triedy

Realizovať denne pohybovorelaxačné cvičenia s dodržaním všetkých zásad..

                                                                               T: stály

Z: učiteľky všetkých tried

Pripraviť a zrealizovať Deň rodiny v spojení so športovými aktivitami

T : jún

Z: učiteľky všetkých tried

V spolupráci zo ZŠ Moskovská a P. Horova oboznamovať deti s priestormi telocvične.

T: podľa dohody

Z: učiteľky 5.-6. triedy

Využívať všetky dostupné metódy na rozvíjanie a kultivovanie pohybového prejavu

detí

T: stály

Z: učiteľky všetkých tried

Uskutočniť pobyt v ŠvP respektíve jednodňové poldenné výlety a exkurzie pre 5.- 6. ročné deti so zameraním na praktické pozorovanie živej a neživej prírody

T: máj

Z: riaditeľka MŠ a učiteľky 5.-6. triedy

Zúčastniť sa kurzu korčuliarskej zdatnosti v spolupráci s trénermi hokejového klubu Dukla Michalovce

    T: podľa ponuky

Z: riaditeľka MŠ a učiteľky 5.-6. triedy

 

Zapojiť sa do projektu Otvorená aréna v spolupráci s trénermi hádzanárskeho klubu Iuventa Michalovce

    T: 1x mesačne

Z: riaditeľka MŠ a učiteľky 5.-6. triedy

V spolupráci so športovými klubmi v meste Michalovce oboznámiť deti s rôznymi druhmi individuálnych aj kolektívnych športov                                     T: máj

Z: riaditeľka MŠ a učiteľky 5.-6. triedy

 

V oblasti ochrany životného prostredia

 

Prostredníctvom aktivít enviromentálnej výchovy položiť a rozvíjať kladný postoj detí k prírode a okoliu v ktorom žijú.                                                    T: stály

Z: učiteľky všetkých tried

Zapojiť sa do starostlivosti o vyvýšené záhony

T: apríl- jún

Z: učiteľky 3.-6. Triedy

 

Zorganizovať turistickú vychádzku so zameraním na environmentálnu výchovu mimo areálu školy                                                                                                      T: máj

Z: učiteľky 5.-6. Triedy

 

Zapojiť sa do všetkých akcií vyhlásených mestom, inými organizáciami, ktoré sú zamerané na ochranu životného prostredia napr. modrá stužka, Deň Zeme a podobne.    T: stály

Z: učiteľky všetkých tried

 

Vystúpením skupiny Sokoliari oboznámiť deti s chránenými druhmi vtákov

T: máj

Z: učiteľky všetkých tried

 

2.3 Plán podujatí v šk roku 2019/20

 

Jeseň

 • pripraviť výzdobu priestorov Mš
 • propagovať zdravú výživu ochutnávkou zeleniny, ovocia
 • podieľať sa na jesenných prácach na školskom dvore
 • uskutočniť“ tekvicovú party „pre deti a ich rodinných príslušníkov
 • pripraviť výstavu detských prác z prírodnín
 • pripraviť vystúpenie pre klub dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším
 • divadelné predstavenia podľa ponuky
 • zúčastniť sa Mestskej ligy pohybovej zdatnosti
 • stretnutia v rámci projektu Otvorená aréna

Zima

 • súťaž v stavaní snehuliakov
 • zimná sánkovačka
 • Mikuláš
 • Účasť na prednese poézie a prózy so zimnou tematikou v knižnici
 • vystúpenie k Vianociam
 • pripraviť kŕmidlo pre vtáčiky
 • fašiangový karneval s ujom Ľubom
 • zapojiť sa do projektu v oblasti dentálnej hygieny
 • Kurz korčuľovania
 • zúčastniť sa Mestskej ligy pohybovej zdatnosti
 • stretnutia v rámci projektu Otvorená aréna

Jar

      -   pripraviť školské kolo súťaže Slávik v MŠ    

     -    zúčastniť sa mestského kola  súťaže Slávik v MŠ    

      -    návšteva hvezdárne

      -   uskutočniť jarnú vychádzku do prírody

      -   zúčastniť sa výchovného koncertu

-  pripraviť v rámci Dňa vody a Dňa Zeme vhodnú výzdobu priestorov MŠ, ktorá by mala      pre deti poučný charakter

 - v rámci mesiaca knihy navštíviť s deťmi mestskú knižnicu a pripraviť výstavu s názvom Moja najobľúbenejšia knižka

 • zapojiť sa do projektu Modrá stužka

     -  zúčastniť sa výtvarnej súťaže Dúhová paleta

-  zúčastniť sa podľa záujmu Školy v prírode respektíve poldenných výletov

- zúčastniť sa Mestskej ligy pohybovej zdatnosti

- stretnutia v rámci projektu Otvorená aréna

- Testy školskej zrelosti- CPPPaP Michalovce

 

Leto  

  -  oboznámiť sa na Dni hasičov s prácou našich záchranných zložiek

  -  zúčastniť sa v ZUŠ Dňa otvorených dverí

  -  pripraviť oslavy sviatku MDD

  -  zúčastniť sa športovej olympiády

  -  pripraviť rozlúčku s predškolákmi

 • zúčastniť sa Mestskej ligy pohybovej zdatnosti
 • stretnutia v rámci projektu Otvorená aréna

 

 

 

S predškolákmi absolvovať kurz korčuľovania a plavecký výcvik podľa dohodnutého termínu

 

Okrem týchto akcií zapájať sa do podujatí organizovaných inými organizáciami a zúčastňovať sa divadelných podujatí podľa ponuky

 

III. Profesionálny rast zamestnancov

 

Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní na doporučených

internetových stránkach                                                                    T: stály

Z: učiteľky všetkých tried

 

Zúčastňovať sa vzdelávania podľa vypracovaného Plánu profesijného rozvoja a Ročného plánu vzdelávania pedagogických zamestnancov

T: stály

Z: prihlásené učiteľky

 

Naďalej získavať informácie o zdravom životnom štýle a snažiť sa tieto informácie pretransformovať do vlastného spôsobu života                               T: stály

Z: všetci zamestnanci

 

Zvyšovať odbornú kvalifikovanosť samoštúdiom, odbornou metodikou

T: stály

Z: vedúca MZ

 Študovať právne normy týkajúce sa chodu školy a základného právneho vedomia

T: stály

Z: učiteľky všetkých tried

Aktivity:

 • semináre k problematike predškolskej výchovy
 • podujatia z ponuky MPC, KŠÚ, zriaďovateľa
 • vnútroškolské metodické stretnutia

Doporučená literatúra k samoštúdiu, dôležité internetové stránky

- MŠ SR: Pedagogicko – organizačné pokyny na školský rok 2019-20

- metodiky k inovovanému ŠVP

- zákon 138/2019 o pedagogických zamestnancoch

- periodiká Predškolská výchova, Učiteľské noviny

- ďalšie tituly podľa aktuálnej ponuky

- facebooková stránka Učiteľky MŠ

- stránky MINEDU a STATPEDU

IV. Spolupráca s inými výchovno- vzdelávacími inštitúciami

 

Poradenstvo pre školu poskytujú.

CPPPaP Michalovce

Inštitúcie spolupracujúce so školou

 • Slovenský Červený kríž, Michalovce
 • Okresná hvezdáreň
 • Okresná knižnica
 • ZŠ P. Horova 16
 • ZŠ Moskovská 1
 • Hasičský a záchranársky zbor
 • Regionálne osvetové stredisko
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Michalovce

      -    CPPPaP Michalovce

 • Chránená krajinná oblasť
 • Policajný zbor, Michalovce
 • ZUŠ, Michalovce
 • Mgr. A. Kužmová jazyková škola
 • Mestské kultúrne stredisko

 

Spolupráca sa uskutoční podľa aktuálnej ponuky alebo podľa plánu akcií.

 

 4.1 Spolupráca so Základnou školou na ul. Kpt. Nálepku 16 a Základnou školou Moskovská 1, Michalovce

 

Spolupráca sa uskutoční  s 5.- 6.triedou :

 

Cieľ spolupráce :

 • oboznámiť deti s priestormi a systémom školskej činnosti
 • pomôcť deťom a rodine pri prechode do ZŠ
 • v spolupráci s učiteľkami ZŠ zvyšovať úroveň pripravenosti deti na vstup do ZŠ

 

Akcie podľa vypracovaného plánu

4.2 Spolupráca so Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického

 

Cieľ spolupráce :

Utvárať trvalý pozitívny vzťah dieťaťa ku knihe, k literárnemu dielu, vytvárať u neho návyk navštevovať knižnicu a kultivovane sa v nej správať

 

Plán akcii:

 • Oboznámiť sa s priestormi knižnice, s jej oddeleniami

                                                                      T: marec

Z: učiteľky 5.-6. triedy

Ďalšie akcie podľa ponuky knižnice

 

4.3 Spolupráca s Mgr. Adela Kužmová - Jazyková škola a škôlka

 

Cieľ spolupráce:

Podchytiť jazykovo nadané deti a oboznámiť ich so základmi cudzieho jazyka

 

Plán akcií

 • krúžková činnosť

T : 2x týždenne                      dni v týždni: Pondelok, streda

1. skupina: čas: od: 14,00 do:14,30

 

  -   otvorené hodiny pre rodičov

           T : Vianoce, Deň rodiny, koniec školského roka

 

Obsah stretnutí podľa  plánu.

 

 

 

 

 

V. Materiálno technické zabezpečenie podmienok MŠ

 

Mesto Michalovce ako zriaďovateľ tejto Materskej školy plánuje v tomto školskom roku pokračovať v čiastočnej rekonštrukcii a to v oprave fasády MŠ, v oprave a prestrešení terás v oprave hygienických zariadení  pre personál. Menšie úpravy vnútorných aj vonkajších priestorov si materská škola robí svojpomocne. Financie na drobné úpravy tried aj školského dvora plánujeme získať niekoľkými spôsobmi a to: sponzorskými darmi, príspevkami rodičov, zberom odpadových materiálov, príspevkami od zriaďovateľa, v spolupráci s občianskymi združeniami ,využívaním príspevku na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

 

Potreba financií:

 • predplatné detskej tlače
 • doplnenie didaktických pomôcok a odbornej literatúry
 • dekoratívny materiál na estetizáciu prostredia
 • potraviny a nápoje na spoločné akcie s rodičmi
 • odmeny pre deti v rámci školských súťaží
 • úprava školského dvora doplnenie nového náradia a hracích kútov
 • úprava tried novým nábytkom

 

Úlohy týkajúce sa materiálno- technického zabezpečenia

 

Pri celoškolských slávnostiach vhodne upraviť objekt Mš aj školský dvor

T: podľa plánu školských akcií

Z : triedne učiteľky, nepedagogickí zamestnanci,

Úprava a aktualizácia centrálnych násteniek

T: priebežne

Z: budova A : Mgr. Michalečková

                                                                                                    budova B : Daniela Ľochová

Vypracovať Plán zasadnutí metodického združenia

T:  september

Z : vedúca MZ Lukáčová

Vypracovať Plány krúžkových činnosti podľa záujmu

T:  september

Z : učiteľky jedn. krúžkov

Vypracovať Plán spolupráce so základnou školou

T:  september

Z : triedne učiteľky 5. a 6. triedy

 

Objednať  časopisy podľa potrieb detí

T : september

Z : Kocurová

 

Objednať pracovné zošity pre činnosti deti do predškolských skupín a podľa uváženia aj do ostatných skupín

T:  september

Z : triedne učiteľky

 

Na nástenných novinách v šatniach pripravovať pre rodičov rôzne články o výchove a vzdelávaní detí, rôzne zaujímavosti z oblasti zdravej výživy a prevencie proti chorobám

T : priebežne počas roka

Z: všetky učiteľky

 

Postupne obnoviť interiér MŠ(sociálne zariadenia pre dospelých), nábytok do tried.

T: počas roka

Z: riaditeľka MŠ v spolupráci so zriaďovateľom

Zamerať sa na zlepšenie úrovne školského dvora – pokračovať vo výmene záhradného náradia. Pozornosť venovať udržiavaniu vyhovujúcemu stavu detského náradia, pieskovísk, terás.

T: počas roka

Z:: školník

Doplniť knižnú literatúru pre deti a pedagogickú odbornú literatúru.

T: stály

Z: riad. školy a učiteľky školy

Organizovať v spolupráci s rodičmi celoročný zber papiera, triediť papier vo všetkých triedach

T: počas roka

Z:: školník, upratovačky

Získavať sponzorov na skvalitnenie činností školy, 2% dane                                

T: stály

Z: riad. školy a učiteľky školy

2. Dopĺňať UP podľa potreby

T: stály

Z: riad. školy a učiteľky školy

Využívať digitálny fotoaparát na zdokumentovanie školských akcií k prehľadu na

nástenke pre rodičov a na webovom sídle školy

T: stály

Z: Mgr.Michalečková

Dodržiavať poriadok v skladových priestoroch

T: stály

Z: učiteľky

Pravidelne obmieňať a dopĺňať informácie na webovom sídle školy

T: stály

Z: riaditeľka, Hrobáková

Sledovať výzvy na podávanie projektov pre získanie financií

                                                                                                          T: stály

                                                                                                          Z: učiteľky,riaditeľka MŠ

Upraviť prístupové chodníky                                                           

T: počas roka

Z: riaditeľka MŠ v spolupráci so zriaďovateľom

Dokončiť výmenu svietidiel

T: počas roka

Z: riaditeľka MŠ v spolupráci so zriaďovateľom

Ukončiť výmenu detských ležadiel

T: počas roka

Z: riaditeľka MŠ v spolupráci so zriaďovateľom

 

VI.

Záverečné ustanovenia

 

Plán práce je záväzný pre všetkých zamestnancov Mš

Účinnosť tohto dokumentu je od 1.9.2019

Schválením a vydaním Plánu práce 2019/20 sa končí platnosť Plánu práce 2018/19.

Plán práce bol prerokovaný na zasadnutí Pedagogickej rady dňa .........................

 

Za  Materskú školu Fraňa Kráľa 78 v Michalovciach

 

Bc. Erika Zaffová , riaditeľka školy...............................................                                                                         

Plán práce bol prerokovaný v Rade školy dňa 

 

Za Radu školy predsedníčka RŚ Viera Dojčáková .......................                                      .

 

 

 

   .

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
  Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
 • +421 566422594

Fotogaléria