Navigácia

Plán práce

Plán práce 2017/18

Spracovala: Bc. Erika Zaffová                   dátum spracovania:             26.08.2017

     Riaditeľka Mš                                  dátum vydania:                    4.9.2017

 

 

 

 

Obsah

Úvod.................................................................................................................................. 3

1 Charakteristika..............................................................................................................4

1.1 Charakteristika školy......................................................................................4

1.2 Charakteristika pedagogického zboru..........................................................4

1.3 Zameranie materskej školy............................................................................5

1.4 Pedagogicko organizačné pokyny na školský rok 2016/2017 pre materské školy.......................................................................................................................6

1.5 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok

2016/17...................................................................................................................9

 2 Pedagogický proces..................................................................................................   14

2.1 Vlastné ciele v školskom roku 2017/2018.....................................................14

2.2 Hlavné úlohy výchovno- vzdelávacej práce................................................15

2.3 Plán podujatí v školskom roku 2017/2018...................................................20

3 Profesionálny rast zamestnancov................................................................................23

4 Spolupráca s inými výchovno- vzdelávacími inštitúciami.........................................25

4.1 Spolupráca so Základnou školou na ul. Kpt. Nálepku a 

3. Základnou školou.............................................................................................26

4.2 Spolupráca so Základnou umeleckou školou...............................................27

          4.3 Spolupráca so Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického ....................28

          4.4 Spolupráca s Mgr. Adela Kužmová - Jazyková škola a škôlka...................29

5 Materiálno technické zabezpečenie podmienok MŠ .................................................30

6 Záverečné ustanovenia..................................................................................................33

 

 

Úvod

Plán práce Materskej školy Fraňa Kráľa 78, Michalovce platný pre školský rok 2017/2018  vychádza z :

Analýzy hodnotenia edukačnej činnosti za predchádzajúci školský rok

Záverov z vnútroškolskej kontroly

Záverov z hospitačnej činnosti,

Zo súčasných právnych predpisov

Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR pre školský rok 2017/2018

Požiadaviek rodičov na školu

Školského vzdelávacieho programu

Tento plán slúži ako pracovný materiál a môže byť v prípade potreby aktualizovaný počas školského roka operatívnymi zásahmi

Je vypracovaný v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( Školský zákon ), Zákonom 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ako aj s Vyhláškou 308/2009 o materskej škole a Vyhláškou MŠVVaŠ SR 305/2008 o škole v prírode.

 

Úlohy školy na školský rok 2017/2018 sú záväzné pre všetkých zamestnancov v rámci

kompetencií a vytýčenia zodpovednosti s termínom splnenia.

 

Prerokované na pedagogickej rade dňa: 30.8.2017

 

 

 

 

 

I Charakteristika

 

1.1 Charakteristika školy

   

      Materská škola so šiestimi triedami  sa nachádza v areály na ulici Fraňa Kráľa 78. Účelová stavba predškolského zariadenia bola projektovaná pre štyri triedy materskej školy a dve oddelenia jaslí. Úpravou priestorov bolo zriadených 6 tried  pre deti od troch

( výnimočne od dvoch) rokov po vstup do 1. ročníka ZŠ. Škola poskytuje deťom celodennú, poldennú a v čase adaptačného pobytu najviac štvorhodinovú starostlivosť. Hlavné ciele školy vychádzajú zo záujmu, požiadaviek aj potrieb rodiny a detí sú prispôsobené materiálno-technickým, priestorovým a personálnym možnostiam školy.

 

1.2 Charakteristika pedagogického zboru

  

     Počet  pedagogických pracovníkov vrátane riaditeľky Materskej školy je 13. Všetci pracovníci sú pedagogicky a odborne spôsobilí.

Personálne obsadenie

1. trieda 2.- 3.ročné deti:  Triedna učiteľka:   Martina Koribaničová

                                          Učiteľky: Mihaľková Viera, riaditeľka Mš  Bc. Zaffová Erika

2. trieda 3. - 4.ročné deti:  Triedna učiteľka: Kostovčíková Silvia

            Učiteľka: Mgr. Michalečková Stanislava

 3. trieda 4. –5.ročné deti :Triedna učiteľka: Bc. Kunčiková Mária

             Učiteľka: Kocurová Mária

4. trieda 4. - 5.ročné deti : Triedna učiteľka: Nováková Katarína

            Učiteľka:  Lukačová Ingrid

5. trieda 5. - 6.ročné deti : Triedna učiteľka: Dojčáková Viera

             Učiteľka: Komendová Emília

6. trieda 5. - 6. ročné deti: Triedna učiteľka: Bursíková Darina

             Učiteľka: Onderová Darina

Menný zoznam nepedagogických pracovníkov :

Školník:                      Hrehovčík Milan

Upratovačky:              Berešová Jana, Bodnárová Terézia, Capuličová Alžbeta

Riaditeľka ŠJ:             Dragúňová Marta

Hlavná kuchárka:       Senkuličová Jana

Kuchárky:                   Kolesárová Anna, Ondičová Zdena

V šiestich triedach je prihlásených 128  deti vo veku od 2,5- 6 rokov. Stravovanie zabezpečuje štvorčlenný personál školskej jedálne.

Edukačná činnosť vychádza zo

- Školského vzdelávacieho programu Ovocníčkovia

- Rozvíjajúceho programu pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

 

1.3 Zameranie materskej školy

 

Hlavnou prioritou našej Materskej školy je

 • ochrana a podpora zdravia deti,
 • ochrana a tvorba životného prostredia
 •  rozvoj prosociálneho správania a cítenia
 • rozvoj osobnosti dieťaťa po stránke intelektuálnej

 

Organizácia školského roka

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017(pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).

 2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

3. V mesiaci máj sa uskutoční Škola v prírode pre deti tried 5 a6 a to buď 5 dní nepretržite alebo formou poldenných alebo celodenných výletov v rámci jedného týždňa.

4.Počas roka približne raz v mesiaci sa uskutoční akcia pre všetky deti podľa ponuky- divadelné predstavenie,  beseda , sokoliari, karneval, návšteva polície, hasičského a záchranného zboru a podobne.

5. Deti , ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa budú priebežne oboznamovať s priestormi jednotlivých základných škôl.

 

6. Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. Prevádzka každej materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite. V miestach, kde je niekoľko materských škôl jedného zriaďovateľa, informuje riaditeľ zákonných zástupcov o možnosti dochádzky detí do niektorej z nich (vopred určenej).

1.4 Pedagogicko-organizačné pokyny pre materské školy re školský rok 2017/2018

1. Všetky materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení (bez ohľadu na ich zriaďovateľa) realizujú predprimárne vzdelávanie podľa ŠkVP vypracovaných v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleného MŠVVaŠ SR 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0, ktorý je dostupný na http://www.minedu.sk/predprimarne-vzdelavanie-v-materskych-skolach/ a http://www.statpedu.sk/clanky/statny-vzdelavaci-program/svp-pre-materske-skoly.

2. Pri spracovaní a revidovaní školského vzdelávacieho programu využívať materiály zverejnené na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu http://www.statpedu.sk/clanky/zavadzanie-isvp-v-ms-zs-gym/materska-skola a MŠVVaŠ SR http://www.minedu.sk/statny-vzdelavaci-program-skolsky-vzdelavaci-program/. Do tvorby a revidovania ŠkVP zapojiť všetkých pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov materskej školy.

3. Pri prijímaní detí do materskej školy je potrebné postupovať v súlade s informatívnym materiálom „Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole“, ktorý je dostupný na: http://www.minedu.sk/data/files/5982_prijimanie_do_ms.pdf.

4. Podrobnosti o vydávaní a vypĺňaní dokladu o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sú dostupné na: http://www.minedu.sk/data/files/6206_osvedcenie-o-absolvovanipredprimarneho-vzdelavania.pdf.

5. Pri vypracúvaní školského poriadku alebo dodatku k školskému poriadku využívať metodický materiál „Vypracovanie školského poriadku v materskej škole“, ktorý je dostupný na: http://www.minedu.sk/data/files/6161_vyprac_sk_poriadku_ms.pdf.

6. Odporúča sa priebežne sledovať stanoviská a informatívne materiály dostupné na: http://www.minedu.sk/stanoviska-a-informativne-materialy/, ktoré sú priebežne aktualizované.

7. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole realizovať formou hier. Uplatňovať integráciu vzdelávacích oblastí, nevytvárať izolované vzdelávacie aktivity a neuplatňovať školský spôsob vyučovania. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti podporovať aktivitu dieťaťa, jeho sebarealizáciu a sebaprezentáciu. Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí, schopnosť vzájomného rešpektovania sa. Zlepšovať hodnotiace a sebahodnotiace schopnosti dieťaťa vo vzťahu k jeho vlastnému pokroku. Pri rozvíjaní kritického a tvorivého myslenia rešpektovať vývinové špecifiká detí predškolského veku.

8. Zvýšenú pozornosť venovať činnostiam zameraným na rozvíjanie vyšších psychických procesov, podnecovať deti k vyjadrovaniu poznatkov, názorov a postojov, k prezentovaniu zručností, návykov a skúseností.

 9. Dramatickú hru chápať ako komplex edukačných činností smerujúcich k rozvíjaniu aktivity, fantázie, predstavivosti a tvorivosti detí; podnecovať deti k tvorivému sebavyjadreniu prostredníctvom rolových hier.

10. Grafomotorické zručnosti detí rozvíjať postupne, v spolupráci s rodinou, s dôrazom na správny úchop písacieho a kresliaceho materiálu, primeranú pracovnú plochu a správnu polohu sedenia počas činnosti.

11. Podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí pravidelnou dennou realizáciou zdravotných cvičení a pobytu vonku, ktorého realizáciu nie je možné bezdôvodne vynechávať. Podmienky realizácie pobytu vonku sú ustanovené v § 7 písm. b) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Odporúča sa využívať hudobno-pohybové hry a pohybové hry so spevom ako súčasť zdravotných cvičení a pobytu vonku. Sezónne aktivity a výcviky realizované v súlade s podmienkami konkrétnej materskej školy využívať ako nástroj podpory zdravia a prevencie obezity.

12. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti uplatňovať bádateľský prístup, zaraďovať experimenty a vytvárať príležitosti na získavanie reálnych skúseností s predmetmi, javmi a situáciami rešpektujúc ciele a poslanie materských škôl.

13. Digitálne technológie využívať ako jeden z nástrojov osobnostného rozvoja detí s dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí predškolského veku.

14. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať ľahko ovládateľné nástroje Orffovho inštrumentára, detské hudobné nástroje a hudobný nástroj.

15. Rešpektovať právo dieťaťa na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v štátnom jazyku a v materinskom jazyku dieťaťa patriaceho k národnostnej menšine.

16. Ak materská škola ponúka krúžkovú činnosť, zabezpečovať ju najmä internými učiteľmi materskej školy, v súlade so ŠkVP a len v popoludňajších hodinách po odpočinku, ktorý musí trvať minimálne 30 minút. Optimálny čas začiatku krúžkovej činnosti je po 15,00 hodine, aby krúžková činnosť nenarúšala odpočinok a činnosti realizované v súlade so ŠVP. Pri realizovaní krúžkovej činnosti rešpektovať psychohygienické požiadavky a pedagogické zásady.

17. Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky sa považuje za dieťa so ŠVVP len vtedy, ak mu príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie diagnostikovalo ŠVVP. Odporúča sa zvyšovať úroveň pripravenosti detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky na primárne vzdelávanie v základnej škole individuálnym prístupom k deťom s využitím metodického materiálu Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou materských školách, ktorý je dostupný na: http://www.statpedu.sk/sites/default/ files/dokumenty/ucebnice-metodiky-publikacie/rozvijajuci_program.pdf.

18. Individuálnu logopedickú činnosť (ďalej len „ILČ“) v materskej škole môže vykonávať iba školský logopéd, ktorý je kmeňovým zamestnancom zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení. ILČ sa poskytuje podľa potreby, nielen deťom rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Poskytovanie ILČ sa nepovažuje za krúžkovú činnosť, môže sa realizovať aj v dopoludňajších hodinách. Frekvencia ILČ je závislá od individuálnych potrieb detí.

19. Nadväzovať a rozvíjať partnerské vzťahy materských škôl s inštitúciami predprimárneho vzdelávania v zahraničí aj v rámci aktivít profesijných združení Spoločnosti pre predškolskú výchovu a Slovenského výboru svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP); zapájať sa do medzinárodných projektov a partnerstiev v oblasti predprimárneho vzdelávania aj prostredníctvom medzinárodného programu partnerstvo škôl eTwinning. Informácie sú zverejnené na http://www.minedu.sk/etwinning/ a na webových sídlach programu: www.etwinning.net, www.etwinning.sk.

20. Podporovať Deň materských škôl na Slovensku, ktorým je 4. november, rôznymi aktivitami, činnosťami pre deti, zákonných zástupcov a širokú verejnosť na podporu významu, poslania a opodstatnenia materských škôl.

21. Materské školy, ktoré sa rozhodnú uplatňovať alternatívnu pedagogickú koncepciu M. Montessori na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo 2016-8672/15327:4-100B zo dňa 08. 04. 2016 sú povinné zapracovať do školského vzdelávacieho programu školy princípy tejto pedagogickej koncepcie v súlade s vlastnými cieľmi, vlastným zameraním, priestorovými a materiálno-technickými podmienkami školy a zabezpečiť, aby v danej pedagogickej koncepcii boli vyškolení pedagogickí zamestnanci (informáciu uvádzať aj v školskom vzdelávacom programe v časti o personálnom zabezpečení).

22. Spolupracovať so zriaďovateľom na skvalitnení materiálno-technického vybavenia interiéru aj exteriéru materskej školy vrátane didaktických pomôcok v súlade so ŠkVP.

 

Úlohy z POP sú rozpracované bližšie v Pláne práce

 

 

 

II. Pedagogický proces

 

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálnomotorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Cieľmi predprimárneho vzdelávania sú:

· napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi,

· uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú i základnú

školu),

· podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou,

· rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa

v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti,

· prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa,

· uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými

inštitúciami (pri zachovaní etického princípu spolupráce) s rešpektovaním potrieb

dieťaťa,

· získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich

pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich

nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi (pediater, logopéd,

psychológ, atď.).

 

2.1 Vlastné ciele v školskom roku 2017/18

Pri stanovení týchto cieľov sme vychádzali z analýzy hodnotenia edukačnej činnosti záverov, zo záverov vnútroškolskej kontroly, zo záverov z hospitačnej činnosti, z Pedagogicko-organizačných pokynov , zo zamerania MŠ

      Naša materská škola má okrem cieľov zahrnutých v ŠVP, ktoré sú povinné pre každú materskú školu, rozšírený svoj ŠkVp o tieto ďalšie ciele:

V oblasti zdravia a zdravého životného štýlu

 • rozvíjať u detí v čo najväčšej možnej miere zodpovednosť za svoje psychické aj fyzické zdravie, viesť ich k jeho ochrane a upevňovaniu

V oblasti ochrany životného prostredia

 • rozvíjať u detí vnímavosť k potrebám okolia, k prostrediu i k prírode
 • poznávať prírodu prostredníctvom bádania, experimentovania a skúmania

V prosociálnej oblasti

 • viesť deti k všestrannej, účinnej a otvorenej komunikácii
 • viesť deti k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom, ich kultúre a duchovným hodnotám
 • viesť ich k hrdosti na svoju vlasť
 • rozvíjať u detí schopnosť rešpektovať prácu a úspechy nielen svoje, ale aj iných a zároveň ich viesť k vzájomnej spolupráci
 • rozvíjať u detí schopnosť niesť zodpovednosť za svoje konanie a správanie
 • posilňovať v nich úctu k rodičom, súrodencom, zamestnancom MŠ, ale aj k deťom

V oblasti intelektuálneho rozvoja osobnosti dieťaťa

 • vhodnou motiváciou detí viesť ich k snahe o ďalšie vzdelávanie
 • vo väčšej miere podnecovať deti k tvorivému mysleniu a samostatnému riešeniu problémov využívaním vhodných inovatívnych metód
 • rozvíjať u detí logické myslenie

 

2.2 . Hlavné úlohy výchovno- vzdelávacej práce

 

V oblasti intelektuálneho rozvoja osobnosti dieťaťa

 

Výchovno – vzdelávací proces realizovať podľa Školského vzdelávacieho programu „Ovocníčkovia“                                                                          T: stály

                                                                                                          Z: všetky učiteľky MŠ

O každom dieťati viesť pedagogickú diagnostiku podľa dohodnutej formy a tým nachádzať čo najúčinnejší spôsob pre jeho edukáciu                                          T: stály

                                                                                                          Z: triedne učiteľky MŠ

Pripraviť dieťaťu podnetné prostredie -tvorivosťou, nápaditosťou a flexibilitou učiteliek podnecovať deti k záujmu a oduševneniu pre rôzne činnosti, T: stály

                                                                                                          Z: všetky učiteľky MŠ

Pri rozvoji dieťaťa využívať stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti prepojené so životom. Využivať experinentovanie a bádanie detí,                                           T: stály

                                                                                                          Z: všetky učiteľky MŠ

 

Zlepšovať pripravenosť detí na primárne vzdelávanie v ZŠ hlavne v oblasti grafomotorickej prípravy predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti                             

                                                                                                         T: stály

                                                                                                          Z: všetky učiteľky MŠ

Využívať ITK vo výchovno- vzdelávacom procese                         T: stály

                                                                                                          Z: všetky učiteľky MŠ

Rozvíjať správnu výslovnosť, gramatickú správnosť rečového prejavu dieťaťa

T: stály

                                                                                                          Z: všetky učiteľky MŠ

Podchytiť nadané deti a cieľavedomé sa im venovať                       T: stály

                                                                                                          Z: všetky učiteľky MŠ

Nachádzať nové formy individuálneho prístupu voči hyperaktívnym deťom, málo aktívnym deťom a deťom s poruchami správania                                               T: stály

                                                                                                          Z: všetky učiteľky MŠ

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať ľahko ovládateľné nástroje Orffovho inštrumentára, detské hudobné nástroje a hudobný nástroj.                        T: stály

                                                                                                          Z: všetky učiteľky MŠ

Z: učiteľky všetkých tried

Grafomotorické zručnosti detí zlepšovať cielene s využitím vhodných

písadiel a materiálov, premyslene vyberať a využívať predlohy a pracovné listy.

T: stály

Z: učiteľky všetkých tried

Využívať dopravné ihrisko v záujme utvárania poznatkov o bezpečnom a etickom správaní sa na komunikáciách a predchádzania detským úrazom a nehodám;

T: podľa uváženia učiteľky

Z: učiteľky 5-6 triedy

Zorganizovať podujatie s policajným zborom Michalovce na tému Bezpečnosť na ceste

T: máj

Z:  Riaditeľka Mš

Oboznámiť deti s prácou požiarnikov.

T: máj

Z: Mihaľková

 

Eliminovať v záujme zachovávania psychohygieny detí dlhotrvajúce riadené aktivity.

Nepoužívať spôsob vyučovania uplatňovaný v základnej škole, ale vo väčšej miere využívať metódy a formy práce bližšie vývinovým a vekovým osobitostiam dieťaťa.

T : stály

Z: učiteľky všetkých tried

Uplatňovať všetky formy organizácie: individuálnu, skupinovú, frontálnu alebo kombinovanú, v závislosti od cieľov a obsahu výchovy a vzdelávania, rešpektujúc pritom rozvojové možnosti a schopnosti detí a špecifiká učenia sa detí predškolského veku

T : stály

Z: učiteľky všetkých tried

Stimulovať rozvoj tvorivého a kritického myslenia; 

T : stály

Z: učiteľky 3.- 6.triedy

Vo výchovno- vzdelávacej práci viac využívať problémové učenie, vytvárať

priestor na hodnotenie, a podporovať sebahodnotenie detí.

T : stály

Z: učiteľky všetkých tried

Oboznámiť deti s počítačovou terminológiou

T: priebežne

Z: učiteľky 3.-6. triedy

Pri práci využívať interaktívne tabule v triedach č.5a 6

T: priebežne

Z: učiteľky 3.-6. triedy

V spolupráci s lektorkou jazykovej školy oboznamovať deti s cudzím jazykom – anglický

T: stály

Z: riaditeľka školy

 

V prosociálnej oblasti

 

Rozvíjať  schopnosť pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať T: stály

                                                                                                          Z: všetky učiteľky MŠ

Vyzdvihovať jedinečnosť dieťaťa                                                    T: stály

                                                                                                          Z: všetky učiteľky MŠ

Posilniť individuálny prístup k deťom so sociálne znevýhodneného prostredia                                                                                                                            T: stály

                                                                                                          Z: všetky učiteľky MŠ

Pripraviť a zrealizovať Tvorivé dielne ( tekvicová párty)

T : október

Z: učiteľky všetkých tried

Pracovať s talentovanými deťmi a zorganizovať školské kolo v sólovom speve.

T: marec

Z:  Mgr. Michalečková,

Vytvoriť a starať sa o bezpečné, estetické a podnetné prostredie počas celého roka, prispôsobovať ho plneným úlohám a aktualizovať ho  v súlade s ročnými obdobiami

T: počas celého roka

Z : triedne učiteľky

Zapájať sa do literárnych a výtvarných akcií a podujatí organizovaných mestom a inými organizáciami

T : stály

Z: Komendová,

Uskutočniť Vianočné posedenie

T: december

Z: učiteľky

V prípade oprávneného podozrenia , že deti sú psychicky, alebo fyzicky

týrané ohlásiť bezodkladne riaditeľke školy.

T: stály

 Z: učiteľky

Pokračovať v krúžkovej činnosti v spolupráci so ZUŠ v krúžkoch  výtvarnom, literárno-dramatickom

T : október- jún

Z: učiteľky 5.-6. triedy v spolupráci s lektormi ZUŠ

Neustále , pri všetkých vhodných príležitostiach podporovať a utvárať u detí národné povedomie a hrdosť.( návšteva múzea, )

T: stály, jún

Z: učiteľky všetkých tried

Prostredníctvom divadelných predstavení oboznámiť deti s dramatickým umením

T: podľa ponuky

Z: riaditeľka školy

 

V oblasti zdravia a zdravého životného štýlu

Dodržiavať dĺžku pobytu vonku, umožniť deťom dostatok pohybu T: stály

                                                                                                          Z: všetky učiteľky M

Realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného

štýlu                                                                                                   T: stály

                                                                                                          Z: všetky učiteľky MŠ

Monitorovať fyzickú aktivitu detí, zapojiť sa do športových aktivít organizovaných mestom

T: 4 x ročne

Z. učiteľky 5.-6. triedy

Realizovať denne pohybovorelaxačné cvičenia s dodržaním všetkých zásad..

                                                                               T: stály

Z: učiteľky všetkých tried

Pripraviť a zrealizovať Deň rodiny v spojení so športovými aktivitami

T : jún

Z: učiteľky všetkých tried

V spolupráci zo ZŠ Krymská a P. Horova oboznamovať deti s priestormi telocvične.

T: podľa dohody

Z: učiteľky 5.-6. triedy

Využívať všetky dostupné metódy na rozvíjanie a kultivovanie pohybového prejavu

detí

T: stály

Z: učiteľky všetkých tried

Uskutočniť pobyt v ŠvP respektíve jednodňové poldenné výlety a exkurzie pre 5.- 6. ročné deti so zameraním na praktické pozorovanie živej a neživej prírody

T: máj

Z: riaditeľka MŠ a učiteľky 5.-6. triedy

V spolupráci so športovými klubmi v meste Michalovce oboznámiť deti s rôznymi druhmi individuálnych aj kolektívnych športov                                     T: máj

Z: riaditeľka MŠ a učiteľky 5.-6. triedy

 

V oblasti ochrany životného prostredia

 

Prostredníctvom aktivít enviromentálnej výchovy položiť a rozvíjať kladný postoj detí k prírode a okoliu v ktorom žijú.                                                    T: stály

Z: učiteľky všetkých tried

Zorganizovať turistickú vychádzku so zameraním na environmentálnu výchovu mimo areálu školy                                                                                                      T: máj

Z: učiteľky 5.-6. Triedy

 

Zapojiť sa do všetkých akcií vyhlásených mestom, inými organizáciami, ktoré sú zamerané na ochranu životného prostredia napr. modrá stužka, Deň Zeme a podobne.    T: stály

Z: učiteľky všetkých tried

 

Vystúpením skupiny Sokoliari oboznámiť deti s chránenými druhmi vtákov

T: máj

Z: učiteľky všetkých tried

Zapojiť sa do projektu Lesná pedagogika                                        T: podľa ponuky

Z: riaditeľka školy

 

2.3 Plán podujatí v šk roku 2017/18

 

Jeseň

 • pripraviť výzdobu priestorov Mš
 • propagovať zdravú výživu ochutnávkou zeleniny, ovocia a výrobkov zo sóje
 • podieľať sa na jesenných prácach na školskom dvore
 • uskutočniť“ tekvicovú party „pre deti a ich rodinných príslušníkov
 • pripraviť výstavu detských prác z prírodnín
 • pripraviť vystúpenie pre klub dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším
 • ukážka práce dopravného zboru so zameraním na bezpečnosť na cestách
 • vystúpenie skupiny Sokoliari
 • divadelné predstavenia podľa ponuky

Zima

 • súťaž v stavaní snehuliakov
 • zimná sánkovačka
 • Mikuláš
 • Účasť na prednese poézie a prózy so zimnou tematikou v knižnici
 • vystúpenie k Vianociam
 • pripraviť kŕmidlo pre vtáčiky
 • fašiangový karneval s ujom Ľubom
 • zapojiť sa do projektu v oblasti dentálnej hygieny
 • zapojiť sa do športových aktivít organizovaných mestom

 

Jar

      -   pripraviť školské kolo súťaže Slávik v MŠ    

      -    návšteva hvezdárne

      -   uskutočniť jarnú vychádzku do prírody

      -   projekt Lesná pedagogika

      -   zúčastniť sa výchovného koncertu

-  pripraviť v rámci Dňa vody a Dňa Zeme vhodnú výzdobu priestorov MŠ, ktorá by mala      pre deti poučný charakter

 - v rámci mesiaca knihy navštíviť s deťmi mestskú knižnicu a pripraviť výstavu s názvom Moja najobľúbenejšia knižka

 • zapojiť sa do projektu Modrá stužka
 • navštíviť rybníky v Sennom

-  zúčastniť sa výtvarnej súťaže Dúhová paleta

-  zúčastniť sa podľa záujmu Školy v prírode respektíve poldenných výletov

Leto  

  -  oboznámiť sa na Dni hasičov s prácou našich záchranných zložiek

  -  zúčastniť sa v ZUŠ Dňa otvorených dverí

  -  pripraviť oslavy sviatku MDD

  -  zúčastniť sa športovej olympiády

  -  pripraviť rozlúčku s predškolákmi

 

S predškolákmi absolvovať kurz korčuľovania a plavecký výcvik podľa dohodnutého termínu

 

Okrem týchto akcií zapájať sa do podujatí organizovaných inými organizáciami a zúčastňovať sa divadelných podujatí podľa ponuky

 

III. Profesionálny rast zamestnancov

 

Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní na doporučených

internetových stránkach                                                                    T: stály

Z: učiteľky všetkých tried

 

Zúčastňovať sa kontinuálneho vzdelávania podľa vypracovaného plánu

T: stály

Z: prihlásené učiteľky

 

Naďalej získavať informácie o zdravom životnom štýle a snažiť sa tieto informácie pretransformovať do vlastného spôsobu života                               T: stály

Z: všetci zamestnanci

 

Zvyšovať odbornú kvalifikovanosť samoštúdiom, odbornou metodikou

T: stály

Z: učiteľky všetkých tried

 Študovať právne normy týkajúce sa chodu školy a základného právneho vedomia

T: stály

Z: učiteľky všetkých tried

Vytvoriť podmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania- podporovať učiteľov v kontinuálnom vzdelávaní sa, zabezpečovanie odbornej literatúry a metodiky

T: stály

Z: riaditeľka MŠ v spolupráci so zriaďovateľom

 

Aktivity:

 • semináre k problematike predškolskej výchovy
 • podujatia z ponuky MPC, KŠÚ, zriaďovateľa
 • vnútroškolské metodické stretnutia
 • cvičenie a prednášky s Ing. Ľubomírom Žákom, Csc.

    Doporučená literatúra k samoštúdiu, dôležité internetové stránky

- MŠ SR: Pedagogicko – organizačné pokyny na školský rok 2017-18

- metodiky k inovovanému ŠVP

- periodiká Predškolská výchova, Učiteľské noviny

- ďalšie tituly podľa aktuálnej ponuky

- facebooková stránka Učiteľky MŠ

- stránky MINEDU a STATPEDU

 

 

Ďalšie aktivity podľa plánu kontinuálneho vzdelávania

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Spolupráca s inými výchovno- vzdelávacími inštitúciami

 

Poradenstvo pre školu poskytujú.

 • Ing. Ľ. Žák Csc. envinomentalista, cvičiteľ
 • PhDr. M. Pavlíková školský psychológ

Inštitúcie spolupracujúce so školou

 • Slovenský Červený kríž, Michalovce
 • Okresná hvezdáreň
 • Okresná knižnica
 • ZŠ P. Horova 16
 • ZŠ Moskovská 1
 • Hasičský a záchranársky zbor
 • Regionálne osvetové stredisko
 • Poradňa zdravia
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Michalovce

      -    CPPPaP Michalovce

 • Chránená krajinná oblasť
 • Policajný zbor, Michalovce
 • ZUŠ, Michalovce
 • Mgr. A. Kužmová jazyková škola
 • Mestské kultúrne stredisko

 

Spolupráca sa uskutoční podľa aktuálnej ponuky alebo podľa plánu akcií.

 

 

 

4.1 Spolupráca so Základnou školou na ul. Kpt. Nálepku 16 a Základnou školou Moskovská 1, Michalovce

 

Spolupráca sa uskutoční  s 5.- 6.triedou :

 

Cieľ spolupráce :

 • oboznámiť deti s priestormi a systémom školskej činnosti
 • pomôcť deťom a rodine pri prechode do ZŠ
 • v spolupráci s učiteľkami ZŠ zvyšovať úroveň pripravenosti deti na vstup do ZŠ

 

Akcie podľa priloženého plánu

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Spolupráca so Základnou umeleckou školou

 

Cieľ spolupráce :

Rozvíjať najmä nonkognitívne kvality osobnosti dieťaťa, prebúdzať estetické cítenie, osvojiť si vo vyššej miere zručnosti tvorivého estetického sebavyjadrovania, objaviť u deti ich talent.

 

Plánované akcie :

 • krúžková činnosť výtvarná

T : 1x týždenne                                  deň v týždni:.................. čas: od........do.......

 • krúžková činnosť – tanečná príprava

T : 1x týždenne                                  deň v týždni:.................. čas: od........do.......

 • krúžková činnosť literárnodramatická

T : 1x týždenne                                  deň v týždni:.................. čas: od........do.......

 • krúžková činnosť hudobná

T : 1x týždenne                                  deň v týždni:.................. čas: od........do.......

 

       -   výchovný koncert

           T : Vianoce, Deň rodiny

 

 

Obsah stretnutí podľa priloženého plánu.

 

 

 

 

 

 

4.3 Spolupráca so Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického

 

Cieľ spolupráce :

Utvárať trvalý pozitívny vzťah dieťaťa ku knihe, k literárnemu dielu, vytvárať u neho návyk navštevovať knižnicu a kultivovane sa v nej správať

 

Plán akcii:

 • Oboznámiť sa s priestormi knižnice, s jej oddeleniami

                                                                      T: marec

Z: učiteľky 5.-6. triedy

Ďalšie akcie podľa ponuky knižnice

 

 

4.4 Spolupráca s Mgr. Adela Kužmová - Jazyková škola a škôlka

 

Cieľ spolupráce:

Podchytiť jazykovo nadané deti a oboznámiť ich so základmi cudzieho jazyka

 

Plán akcií

 • krúžková činnosť

T : 2x týždenne                      dni v týždni: Pondelok, streda

1. skupina: čas: od: 12,00 do:12,30

2. skupina: čas: od: 12,40 do:13,10

 

  -   otvorené hodiny pre rodičov

           T : Vianoce, Deň rodiny, koniec školského roka

 

Obsah stretnutí podľa priloženého plánu.

 

 

 

 

 

V. Materiálno technické zabezpečenie podmienok MŠ

 

Mesto Michalovce ako zriaďovateľ tejto Materskej školy plánuje v tomto školskom roku pokračovať v čiastočnej rekonštrukcii a to v oprave fasády MŠ, v oprave a prestrešení terás v oprave hygienických zariadení  pre personál. Menšie úpravy vnútorných aj vonkajších priestorov si materská škola robí svojpomocne. Financie na drobné úpravy tried aj školského dvora plánujeme získať niekoľkými spôsobmi a to: sponzorskými darmi, príspevkami rodičov, zberom odpadových materiálov, príspevkami od zriaďovateľa, v spolupráci s občianskymi združeniami ,využívaním príspevku na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

 

Potreba financií:

 • predplatné detskej tlače
 • doplnenie didaktických pomôcok a odbornej literatúry
 • dekoratívny materiál na estetizáciu prostredia
 • potraviny a nápoje na spoločné akcie s rodičmi
 • odmeny pre deti v rámci školských súťaží
 • úprava školského dvora doplnenie nového náradia a hracích kútov

 

Úlohy týkajúce sa materiálno- technického zabezpečenia

 

Pri celoškolských slávnostiach vhodne upraviť objekt Mš aj školský dvor

T: podľa plánu školských akcií

Z : triedne učiteľky, nepedagogickí zamestnanci,

Úprava a aktualizácia centrálnych násteniek

T: priebežne

Z: budova A : Mgr. Jacková

                                                                                                    budova B : Lukáčová

 

 

 

Objednať detské časopisy podľa potrieb detí

T : september

Z : Kostovčíková

 

Objednať pracovné zošity pre činnosti deti do predškolských skupín a podľa uváženia aj do ostatných skupín

T:  september

Z : triedne učiteľky

 

Na nástenných novinách v šatniach pripravovať pre rodičov rôzne články o výchove a vzdelávaní detí, rôzne zaujímavosti z oblasti zdravej výživy a prevencie proti chorobám

T : priebežne počas roka

Z: všetky učiteľky

 

Postupne obnoviť interiér MŠ(sociálne zariadenia pre dospelých)

T: počas roka

Z: riaditeľka MŠ v spolupráci so zriaďovateľom

Zamerať sa na zlepšenie úrovne školského dvora – pokračovať vo výmene záhradného náradia. Pozornosť venovať udržiavaniu vyhovujúcemu stavu detského náradia, pieskovísk, terás.

T: počas roka

Z:: školník

 

 

Obohacovať zásobu, CD, knižnú literatúru pre deti a pedagogickú odbornú literatúru.

T: stály

Z: riad. školy a učiteľky školy

 

Získavať sponzorov na skvalitnenie činností školy

T: stály

Z: riad. školy a učiteľky školy

2. Dopĺňať UP podľa potreby

T: stály

Využívať digitálny fotoaparát na zdokumentovanie školských akcií k prehľadu na

nástenke pre rodičov a na webovom sídle školy

T: stály

Z: učiteľky

 

Dodržiavať poriadok v skladových priestoroch

T: stály

Z: učiteľky

Pravidelne obmieňať a dopĺňať informácie na webovom sídle školy

T: stály

Z: riaditeľka, Koribaničová

Sledovať výzvy na podávanie projektov pre získanie financií

                                                                                                          T: stály

                                                                                                          Z: učiteľky,riaditeľka MŠ

Upraviť prístupové chodníky                                                           

T: počas roka

Z: riaditeľka MŠ v spolupráci so zriaďovateľom

 

 

VI.

Záverečné ustanovenia

 

Plán práce je záväzný pre všetkých zamestnancov Mš

Účinnosť tohto dokumentu je od 5.9.2017

Schválením a vydaním Plánu práce 2017/2018 sa končí platnosť Plánu práce 2016/2017.

Plán práce bol prerokovaný na zasadnutí Pedagogickej rady dňa 31.8.2017

 

Za  Materskú školu Fraňa Kráľa 78 v Michalovciach

 

Bc. Erika Zaffová , riaditeľka školy.........................................                                                                               

Plán práce bol prerokovaný v Rade školy dňa:

 

Za Radu školy predsedníčka RŚ Viera Dojčáková .................................                                        .

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
  Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
 • +421 566422594

Fotogaléria